6 ตุลาคม 2557

รับตรง KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558


รับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านระบบรับตรง KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังนี้

ระบบรับตรง KU Admission
             - เปิดรับทั้ง 4 วิทยาเขต รวม 29 คณะ 1 สถาบันสมทบ จำนวนรับรวม 5,118 คน
             - วิทยาเขตบางเขน จำนวนรับ 2,798 คน ประกอบด้วย 15 คณะ 1 สถาบันสมทบ
              คณะเกษตร จำนวนรับ 205 คน
              คณะประมง จำนวนรับ 142 คน
              คณะวนศาสตร์ จำนวนรับ 60 คน
              คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ 390 คน
              คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 900 คน
              คณะศึกษาศาสตร์ จำนวนรับ 15 คน
              คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวนรับ 180 คน
              คณะสังคมศาสตร์ จำนวนรับ 56 คน
              คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวนรับ 60  คน
              คณะอุตสาหกรรมเกษตร์ จำนวนรับ 140 คน
              คณะมนุษยศาสตร์ จำนวนรับ 330 คน
              คณะบริหารธุรกิจ จำนวนรับ 300 คน
              คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
              คณะสิ่งแวดล้อม จำนวนรับ 20 คน
              วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
           -  วิทยาเขตกำแพงแสน จำนวนรับ 540 คน ประกอบด้วย 5 คณะ
              คณะเกษตร กำแพงแสน  จำนวนรับ 85 คน
              คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จำนวนรับ 175 คน
              คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  จำนวนรับ 45 คน
              คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ 205 คน
              คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวนรับ 30 คน
           -  วิทยาเขตศรีราชา จำนวนรับ 800 คน ประกอบด้วย 5 คณะ
              คณะวิทยาการจัดการ จำนวนรับ 560 คน
              คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา จำนวนรับ 80 คน
              คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จำนวนรับ 60 คน
              คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา จำนวนรับ 40 คน
              วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  จำนวนรับ 60 คน
           -  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร จำนวนรับ 920 คน ประกอบด้วย 4 คณะ
              คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวนรับ 200 คน
              คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 270 คน
              คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จำนวนรับ 350 คน
              คณะสาธาณสุขศาสตร์ จำนวนรับ 100 คน

กำหนดการรับสมัคร
           - รับสมัคร วันที่ 10 พ.ย. 2557 – 2 ก.พ. 2558
           - ดูรายละเอียด กำหนดการคัดเลือก คลิกที่นี่ 

คุณสมบัติผู้สมัคร
           - รับ ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ กำลังศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า
           - กำหนด คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน และ แผนการเรียน ในคณะหรือสาขาวิชา ที่กำหนด

เกณฑ์การคัดเลือก
           - ใช้คะแนน 7 วิชาสามัญ เป็น องค์ประกอบการคัดเลือก ในการประมวลผลการคัดเลือกเข้าศึกษา
           - มี การสอบวิชาความถนัดเฉพาะด้าน ในบางคณะคณะหรือสาขาวิชา ที่กำหนด
           - ใช้คะแนน GAT/PAT  เป็น เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ ประกอบการพิจารณาคัดเลือก
           - ดูรายละเอียด เกณฑ์การคัดเลือกแต่ละคณะ/สาขา คลิกที่นี่ 

การเลือกอันดับ
           ในการเลือกอันดับสาขานั้น ผู้สมัครสามารถเลือกได้สองรูปแบบ คือ
           - รูปแบบที่ 1: เลือกอันดับสาขาโดยเลือกไม่เกิน 4 อันดับการเลือก
             ผู้สมัครเลือกอันดับสาขาในลักษณะนี้ จะได้รับการพิจารณาสาขาไล่ไปตามอันดับการเลือกจนครบทุกอันดับ แต่จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเป็นอันดับสำรอง
           - รูปแบบที่ 2: เลือกอันดับเพียงอันดับเดียว และขอรับการพิจารณาเป็นอันดับสำรอง
             ในกรณีนี้ถ้าผู้สมัครไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จะสามารถได้รับการพิจารณาเป็นอันดับสำรองเรียงตามลำดับคะแนนในสาขาที่สมัครได้ โดยการพิจารณาจำนวนในการเรียกตัวสำรองนั้น คณะและสาขาที่ประกาศรับจะพิจารณาตามความเหมาะสม

ค่าธรรมเนียมการสมัคร
           -  ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านทางธนาคาร โดยค่าธรรมเนียบสำหรับผู้สมัครที่เลือก 1 คณะ/สาขาวิชา คือ 300 บาท สำหรับการเลือกอันดับต่อไป อันดับละ 100 บาท

พี่โดมแนะน้อง
            – รายละเอียด การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่ 
            – Website : การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น