6 ตุลาคม 2557

รับตรง คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558


รับตรง คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558 

          คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาผ่านรับตรง คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังนี้

โครงการปกติ ประเภททั่วไป
           กำหนดการคัดเลือก
กำหนดการ มศก 1

           สาขาที่เปิดรับสมัคร
            - สาขาการออกแบบภายใน จำนวน 61 คน
            - สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ จำนวน 45 คน
            - สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 35 คน
            - สาขาประยุกตศิลปศึกษา จำนวน 45 คน
            - สาขาเครื่องเคลือบดินเผา จำนวน 25 คน
            - สาขาการออกแบบเครื่องประดับ จำนวน 30 คน

           คุณสมบัติผู้สมัคร
            – สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ กำลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า

โครงการพิเศษ ประเภททั่วไป
           กำหนดการคัดเลือก
กำหนดการ มศก 2

           สาขาที่เปิดรับสมัคร
            - สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย จำนวน 45 คน

           คุณสมบัติผู้สมัคร
            – สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ กำลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า

โควตาภูมิภาค
           กำหนดการคัดเลือก
กำหนดการ มศก 3

           สาขาที่เปิดรับสมัคร
            – สาขาการออกแบบภายใน จำนวน 8 คน
            - สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ จำนวน 4 คน
            - สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 4 คน
            - สาขาประยุกตศิลปศึกษา จำนวน 8 คน
            - สาขาเครื่องเคลือบดินเผา จำนวน 8 คน
            - สาขาการออกแบบเครื่องประดับ จำนวน 4 คน
            - สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 คน

           คุณสมบัติผู้สมัคร
            – กำลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ในโรงเรียน/สถานศึกษา ที่ตั้งในเขตจังหวัดของภูมิภาคที่สมัครสอบ
กำหนดการ มศก 4


โควตานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
           กำหนดการคัดเลือก
กำหนดการ มศก 5

           สาขาที่เปิดรับสมัคร
            – สาขาการออกแบบภายใน จำนวน 1 คน
            - สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ จำนวน 1 คน
            - สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 คน
            - สาขาประยุกตศิลปศึกษา จำนวน 1 คน
            - สาขาเครื่องเคลือบดินเผา จำนวน 2 คน
            - สาขาการออกแบบเครื่องประดับ จำนวน 1 คน
            - สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 คน

           คุณสมบัติผู้สมัคร
            – กำลังศึกษา ม.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร


พี่โดมแนะน้อง
           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร โครงการปกติ ประเภททั่วไป คลิกที่นี่
           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร โครงการพิเศษ ประเภททั่วไป คลิกที่นี่
           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร โควตาภูมิภาค คลิกที่นี่
           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร โควตานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร คลิกที่นี่
           - Website : การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คลิกที่นี่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น