10 กันยายน 2556

รับตรง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2557

#รับตรง คณะแพทยศาสตร์ มห


#รับตรง คณะแพทยศาสตร์ มห

#รับตรง คณะแพทยศาสตร์ มห
#รับตรง คณะแพทยศาสตร์ มห
#รับตรง คณะแพทยศาสตร์ มห
 
  พี่โดม #แนะน้อง  

         >> ดาวน์โหลด ระเบียบการและใบสมัคร

         >> Website : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
รับตรง แบบรับตรง(คณะดำเนินการจัดสอบ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2557
 
#รับตรง แบบรับตรง(คณะดำเ
 

   รายละเอียดการรับสมัคร  
#รับตรง สถาบันเทคโนโลยีพ
#รับตรง สถาบันเทคโนโลยีพ

 
  รายละเอียดการรับสมัครแต่ละคณะ  

              >> คณะเทคโนโลยีการเกษตร คลิกที่นี่
#รับตรง สถาบันเทคโนโลยีพ
#รับตรง สถาบันเทคโนโลยีพ

              >> วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ คลิกที่นี่
 
#รับตรง สถาบันเทคโนโลยีพ
#รับตรง สถาบันเทคโนโลยีพ


              >> วิทยาลัยการบริหารและการจัดการ คลิกที่นี่
 
#รับตรง สถาบันเทคโนโลยีพ
#รับตรง สถาบันเทคโนโลยีพ
 
              >> คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คลิกที่นี่
 
#รับตรง สถาบันเทคโนโลยีพ
#รับตรง สถาบันเทคโนโลยีพ
#รับตรง สถาบันเทคโนโลยีพ
#รับตรง สถาบันเทคโนโลยีพ

 
              >> คณะอุตสาหกรรมเกษตร คลิกที่นี่
 
#รับตรง สถาบันเทคโนโลยีพ
#รับตรง สถาบันเทคโนโลยีพ
 

              >> คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิกที่นี่
 
#รับตรง สถาบันเทคโนโลยีพ
#รับตรง สถาบันเทคโนโลยีพ
#รับตรง สถาบันเทคโนโลยีพ
 

   พี่โดม #แนะน้อง  

              >> สำหรับน้องๆที่ต้องการสมัคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล จะมีประกาศรับสมัครช่วง ปลายเดือนกันยายน
#รับตรง แบบรับตรง(คณะดำเ
รับตรง โควตา 20 จังหวัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2557
 
#รับตรง โควตา 20 จังหวัด

 
  อัพเดท!!! มาแล้ว!!! ระเบียบการรับสมัคร  


          >>  ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัครฉบับเต็ม
......................................
 

   ปฏิทินการรับสมัคร   

ปฏิทิน #รับตรง มหาวิทยาล

ปฏิทิน #รับตรง มหาวิทยาล
 
   ตารางสอบ  
 
#รับตรง โควตา 20 จังหวัด


   คณะ/สาขา จำนวนที่เปิดรับ วิชาที่ใช้สอบคัดเลือก   
 
   คลิกที่ภาพ เพื่อดูแบบขยาย   

#รับตรง โควตา 20 จังหวัด
#รับตรง โควตา 20 จังหวัด

#รับตรง โควตา 20 จังหวัด

#รับตรง โควตา 20 จังหวัด

#รับตรง โควตา 20 จังหวัด

#รับตรง โควตา 20 จังหวัด

#รับตรง โควตา 20 จังหวัด

#รับตรง โควตา 20 จังหวัด

#รับตรง โควตา 20 จังหวัด

#รับตรง โควตา 20 จังหวัด

 
     พี่โดม #แนะน้อง    

          >>  #รับตรง โควตา 20 จังหวัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีการศึกษา 2557 รับเฉพาะนักเรียนที่กำลังศึกษาจากโรงเรียนในเขต 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

          >>  สำหรับน้องภาคเหนือ สามารถเลือก คณะ/สาขา ของ ม.ขอนแก่น ผ่านทาง โควตา ม.เชียงใหม่ ได้ 

          >>  สำหรับน้องภาคใต้ สามารถเลือก คณะ/สาขา ของ ม.ขอนแก่น ผ่านทาง โควตา ม.อ. ได้ 
          >>  เข้าสู่ระบบการรับสมัครที่ Website การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง คลิกที่นี่ 
          >>  Facebook : รับตรงมหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิกที่นี่
 

6 กันยายน 2556

รับตรงและโควตา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลาดกระบัง 2557 (by plam 12B )


 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครและคัดเลือกดังต่อไปนี้
      คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑    กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
๒    มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ๔ ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ ๖ ภาคการศึกษา)
๓    มีความสนใจในด้านคอมพิวเตอร์และ/หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔    มีสัญชาติไทยและไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๕    มีความประพฤติดี ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๖    มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นนักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๗    ไม่เป็นนักศึกษาของสถาบันหรือผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหนี้สินผูกพันกับสถาบัน
หมายเหตุ    หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นจะถูกตัดสิทธิ์มิให้เข้าศึกษา แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกได้แล้วก็ตาม

จำนวนที่จะรับเข้าศึกษา
จำนวนประมาณ ๑๐๐ คน ทั้งนี้จำนวนการรับอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและ อาจรับไม่ครบตามจำนวนที่ระบุในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด หรือขาดคุณสมบัติที่เหมาะสม
รับสมัคร 9 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม
วิชาสอบคัดเลือกประเภทรับตรง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังประจำปีการศึกษา 2557 วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น.ประกอบด้วย 3 วิชาดังนี้
เวลา
วิชา
คำอธิบาย
09.00 - 12.00  น.
1.วิชาความรู้ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   (50 %)
1.1 เว็บเทคโนโลยี
1.2 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
1.3 ซอฟตืแวร์
1.4 ฐานข้อมูล
1.5 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
1.6 ฮาร์ดแวร์
1.7 ระบบปฏิบัติการ
1.8 ทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา (Analytical and Problem Solving Skills)
1.9 การเขียนโปรแกรมเบื้อต้น
สนใจสมัครได้ที่ www.reg.kmitl.ac.th

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยแบ่งการรับสมัครเป็น โควต้าประเภทต่างๆ รับตรง (สอบตรงที่คณะฯ) และแอดมิสชั่นกลาง ซึ่งมีกำหนดการ รับสมัครนักศึกษา ดังนี้

โควตาทุกประเภท

จำนวนที่รับ

  1. โควตานักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ รับจำนวนประมาณ 10 คน
  2. โควตานักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษ ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รับจำนวนประมาณ 5 คน
  3. โควตาโครงการนักเรียนเรียนดี รับจำนวนประมาณ 5 คน
  4. โควตาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) รับจำนวนประมาณ 5 คน

กำหนดการรับสมัครโควตา

รายการวันที่
1. รับสมัครโควตา30 สิงหาคม - 10 ตุลาคม 2556
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (โควตาทุกประเภท)18 ตุลาคม 2556
3. สอบสัมภาษณ์ (โควตาทุกประเภท)24-25 ตุลาคม 2556
4. ประกาศผลคัดเลือก (โควตาทุกประเภท)30 ตุลาคม 2556
5. รายงานตัวและชำระเงิน (โควตาทุกประเภท)แจ้งให้ทราบวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
รายละเอียด   http://www.it.kmitl.ac.th/admissions/undergrad/apply  กดด้านซ้ายมือของแต่ละโครงการที่น้องจะสมัครด้านล่างจะมีใบสมัคร