6 ตุลาคม 2557

4 ปัญหายอดฮิต! การสมัครสอบ GAT/PAT และวิธีการแก้ปัญหา เชิญอ่านที่ http://p-dome.eduzones.com/howto-gat-pat-58/ … dek58

เนื้อหาการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 (สอบวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2557)


 เนื้อหาการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 (สอบวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2557)

           สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศรายละเอียด เนื้อหาการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 (สอบวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2557) มีรายละเอียดดังนี้

GAT ความถนัดทั่วไป 
          – ส่วนที่ 1 GAT เชื่อมโยง จำนวน 2 บทความ คะแนนเต็ม 150 คะแนน
          - ส่วนที่ 2 GAT ภาษาอังกฤษ จำนวน 60 ข้อ คะแนนเต็ม 150 คะแนน

เนื้อหา GAT 1
 
 
 
PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 
           - จำนวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 300 คะแนน

เนื้อหา GAT 2
 
 
 
PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
           - จำนวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 300 คะแนน

เนื้อหา GAT 3
 
 
 
PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
           - จำนวน 70 ข้อ คะแนนเต็ม 300 คะแนน

เนื้อหา GAT 4
 
 
 
PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
           - จำนวน 33 ข้อ คะแนนเต็ม 300 คะแนน

เนื้อหา GAT 5
 
 
 
PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
           - จำนวน 120 ข้อ คะแนนเต็ม 300 คะแนน

เนื้อหา GAT 6
 
 
 
PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
           - จำนวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 300 คะแนน

เนื้อหา GAT 7
 
 
 
PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส
           - จำนวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 300 คะแนน

เนื้อหา GAT 8
 
 
 
 PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน
           - จำนวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 300 คะแนน

เนื้อหา GAT 9
 
 
 
 PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น
           - จำนวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 300 คะแนน

เนื้อหา GAT 10
 
 
 
PAT 7.4 ภาษาจีน
           - จำนวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 300 คะแนน

เนื้อหา GAT 11
 
 
 
PAT 7.5 ภาษาอาหรับ
           - จำนวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 300 คะแนน

เนื้อหา GAT 12
 
 
 
PAT 7.6 ภาษาบาลี
           - จำนวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 300 คะแนน

เนื้อหา GAT 13
 
 
 
พี่โดมแนะน้อง
           - ในส่วนของเนื้อหาการสอบ PAT 2 น่าจะเกิดข้อผิดพลาด เนื่องจาก พี่โดมได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า ตามประกาศรูปแบบ จำนวนข้อสอบและเนื้อหาการสอบ GAT PAT ครั้งที่ 1/2558 เนื้อหาการสอบในวิชา PAT 2 เป็นเนื้อหาการสอบ ONET วิทยาศาสตร์
             เนื้อหาการสอบ PAT 2 ที่ถูกต้อง ตามที่ สทศ. เคยประกาศรูปแบบ จำนวนข้อสอบและเนื้อหาการสอบ GAT PAT ครั้งที่ 1/2554 เป็นดังนี้
20120925121248
 
 
           - ดาวน์โหลด เนื้อหาการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 (สอบวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2557)คลิกที่นี่

รับตรง KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558


รับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านระบบรับตรง KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังนี้

ระบบรับตรง KU Admission
             - เปิดรับทั้ง 4 วิทยาเขต รวม 29 คณะ 1 สถาบันสมทบ จำนวนรับรวม 5,118 คน
             - วิทยาเขตบางเขน จำนวนรับ 2,798 คน ประกอบด้วย 15 คณะ 1 สถาบันสมทบ
              คณะเกษตร จำนวนรับ 205 คน
              คณะประมง จำนวนรับ 142 คน
              คณะวนศาสตร์ จำนวนรับ 60 คน
              คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ 390 คน
              คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 900 คน
              คณะศึกษาศาสตร์ จำนวนรับ 15 คน
              คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวนรับ 180 คน
              คณะสังคมศาสตร์ จำนวนรับ 56 คน
              คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวนรับ 60  คน
              คณะอุตสาหกรรมเกษตร์ จำนวนรับ 140 คน
              คณะมนุษยศาสตร์ จำนวนรับ 330 คน
              คณะบริหารธุรกิจ จำนวนรับ 300 คน
              คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
              คณะสิ่งแวดล้อม จำนวนรับ 20 คน
              วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
           -  วิทยาเขตกำแพงแสน จำนวนรับ 540 คน ประกอบด้วย 5 คณะ
              คณะเกษตร กำแพงแสน  จำนวนรับ 85 คน
              คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จำนวนรับ 175 คน
              คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  จำนวนรับ 45 คน
              คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ 205 คน
              คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวนรับ 30 คน
           -  วิทยาเขตศรีราชา จำนวนรับ 800 คน ประกอบด้วย 5 คณะ
              คณะวิทยาการจัดการ จำนวนรับ 560 คน
              คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา จำนวนรับ 80 คน
              คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จำนวนรับ 60 คน
              คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา จำนวนรับ 40 คน
              วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  จำนวนรับ 60 คน
           -  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร จำนวนรับ 920 คน ประกอบด้วย 4 คณะ
              คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวนรับ 200 คน
              คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 270 คน
              คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จำนวนรับ 350 คน
              คณะสาธาณสุขศาสตร์ จำนวนรับ 100 คน

กำหนดการรับสมัคร
           - รับสมัคร วันที่ 10 พ.ย. 2557 – 2 ก.พ. 2558
           - ดูรายละเอียด กำหนดการคัดเลือก คลิกที่นี่ 

คุณสมบัติผู้สมัคร
           - รับ ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ กำลังศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า
           - กำหนด คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน และ แผนการเรียน ในคณะหรือสาขาวิชา ที่กำหนด

เกณฑ์การคัดเลือก
           - ใช้คะแนน 7 วิชาสามัญ เป็น องค์ประกอบการคัดเลือก ในการประมวลผลการคัดเลือกเข้าศึกษา
           - มี การสอบวิชาความถนัดเฉพาะด้าน ในบางคณะคณะหรือสาขาวิชา ที่กำหนด
           - ใช้คะแนน GAT/PAT  เป็น เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ ประกอบการพิจารณาคัดเลือก
           - ดูรายละเอียด เกณฑ์การคัดเลือกแต่ละคณะ/สาขา คลิกที่นี่ 

การเลือกอันดับ
           ในการเลือกอันดับสาขานั้น ผู้สมัครสามารถเลือกได้สองรูปแบบ คือ
           - รูปแบบที่ 1: เลือกอันดับสาขาโดยเลือกไม่เกิน 4 อันดับการเลือก
             ผู้สมัครเลือกอันดับสาขาในลักษณะนี้ จะได้รับการพิจารณาสาขาไล่ไปตามอันดับการเลือกจนครบทุกอันดับ แต่จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเป็นอันดับสำรอง
           - รูปแบบที่ 2: เลือกอันดับเพียงอันดับเดียว และขอรับการพิจารณาเป็นอันดับสำรอง
             ในกรณีนี้ถ้าผู้สมัครไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จะสามารถได้รับการพิจารณาเป็นอันดับสำรองเรียงตามลำดับคะแนนในสาขาที่สมัครได้ โดยการพิจารณาจำนวนในการเรียกตัวสำรองนั้น คณะและสาขาที่ประกาศรับจะพิจารณาตามความเหมาะสม

ค่าธรรมเนียมการสมัคร
           -  ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านทางธนาคาร โดยค่าธรรมเนียบสำหรับผู้สมัครที่เลือก 1 คณะ/สาขาวิชา คือ 300 บาท สำหรับการเลือกอันดับต่อไป อันดับละ 100 บาท

พี่โดมแนะน้อง
            – รายละเอียด การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่ 
            – Website : การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่  

ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2558


 ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2558

            มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาผ่าน ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2558 มีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการคัดเลือก
            - วันที่ 1 – 20 ต.ค. 57 : สมัครสอบ GAT และ PAT ครั้งที่ 1/2558 กับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) (เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ต้องสอบ PAT3 , เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และสาขาวิชารังสีเทคนิค (โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ) ต้องสอบ PAT 2  เพื่อประกอบการสอบสัมภาษณ์แต่ไม่นำมาใช้ในการคัดเลือก )
            - วันที่ 3 – 24 พ.ย. 57 : สมัครสอบ 7 วิชาสามัญ กับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
            - วันที่ 3 พ.ย. 57 เวลา 9.30 น. ถึง 26 พ.ย. 57 เวลา 12.00 น. : รับสมัครทางออนไลน์ โดยเข้าเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/directadmission เข้า Menu มหิดลรับตรง
               1. ให้ผู้สมัครศึกษาข้อมูลก่อนสมัคร และตรวจรายวิชาที่ต้องสมัครสอบกับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 
              2. สมัครออนไลน์ และดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร/ใบเสร็จรับเงิน พร้อมเงินค่าสมัคร 100 บาท ไปชำระที่ธนาคาร ไทยพาณิชย์/กรุงเทพ/กสิกรไทย/กรุงไทย/ทหารไทย ตามเวลาทำการของธนาคาร ทุกสาขาทั่วประเทศ
              3. ตรวจสอบสถานะการสมัครและการชำระเงินได้หลังการชำระเงิน 3 วันทำการ หากพบสถานะการสมัครไม่สมบูรณ์ ติดต่อ กองบริหารการศึกษาทันที
            - วันที่ 24 ธ.ค. 57 : มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรายชื่อผู้สมัครระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) ที่มีสถานะการสมัครสมบูรณ์ ทางเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/directadmission  หากไม่พบรายชื่อ ให้ติดต่อกองบริหารการศึกษา ภายในวันที่ 9 ม.ค. 58
            - วันที่ 13 มี.ค. 58 : มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศผู้ผ่านข้อเขียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์/สอบวิชาเฉพาะ/สอบความถนัด ทางเว็บไซต์  http://www.mahidol.ac.th/directadmission
            - วันที่ 13 – 17 มี.ค. 58 : ส่งแบบตอบรับเข้าสอบสัมภาษณ์ ไปยังคณะ/วิทยาลัย ที่สมัคร ทาง Fax. หรือ e-mail เท่านั้น
            - วันที่ 18 – 22 มี.ค. 58 : สอบสัมภาษณ์/สอบวิชาเฉพาะ/สอบความถนัด ณ ส่วนงานที่สมัคร ** ผู้เข้าสอบฯ ต้องนำใบสมัครที่ Print ออกจากระบบ พร้อมหลักฐานการสมัครอื่นๆ ตามที่ส่วนงานกำหนดไปแสดงต่อกรรมการสอบฯ ในวันสอบสัมภาษณ์ **
            - วันที่ 1 เม.ย. 58 :  มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก และรับรหัสระบุตัวบุคคล ทางเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/directadmission
            - วันที่ 1 – 20 เม.ย. 58 : ส่งหลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลาย (สำเนาใบ ปพ.1:พ) พร้อม GPAX 6 ภาคการศึกษาไปยังส่วนงานที่สมัคร หากส่งไม่ทันตามกำหนดให้แจ้งขอผ่อนผันไปยังส่วนงานนั้นๆ ก่อนวันที่ 20 เม.ย. 58 และเมื่อทราบผลให้จัดส่งทันที
            - วันที่ 28 เม.ย. – 1 พ.ค. 58 : นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮาส์กับ สอท. ทางเว็บไซต์http://www.cuas.or.th
            – วันที่ 7 พ.ค. 58 : มหาวิทยาลัยมหิดล : ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/directadmission

ประเภทการรับของ ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง)
            เลือกสมัครได้เพียง 1 โครงการ
            1. โครงการวิทยาเขต (รับเขตจังหวัดหรือจังหวัดที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล)
            2. โครงการพื้นที่ (รับเฉพาะพื่นที่ที่บางคณะกำหนดไว้เป็นพิเศษ)
            3. โครงการพิเศษ (รับทั่วประเทศ)
            4. โครงการรับนักศึกษาพิการ (รับทั่วประเทศ) 
            5. โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ (รับทั่วประเทศ)

คณะและหลักสูตรที่เปิดรับ (จำนวนรับรวม 2,135 คน)
            คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
             - หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 5 คน
             - หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต จำนวนรับ 33 คน
            คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
             - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 170 คน
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย จำนวนรับ 12 คน
            คณะเภสัชศาสตร์
             - หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 100 คน
            คณะวิทยาศาสตร์
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 330 คน
            คณะเทคนิคการแพทย์  
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จำนวนรับ 55 คน
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค จำนวนรับ 34 คน
            คณะสาธารณสุขศาสตร์
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) จำนวนรับ 66 คน
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) จำนวนรับ 21 คน
            คณะกายภาพบำบัด
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด จำนวนรับ 55 คน
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด จำนวนรับ 22 คน
            คณะพยาบาลศาสตร์
             - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 300 คน
            คณะสัตวแพทยศาสตร์
             - หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 35 คน
            คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จำนวนรับ 50 คน
            วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย จำนวนรับ 10 คน
             - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา จำนวนรับ 10 คน
            คณะวิศวกรรมศาสตร์
             - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวนรับ 100 คน
             - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวนรับ 60 คน
             - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวนรับ 49 คน
             - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จำนวนรับ 64 คน
             - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวนรับ 30 คน
             - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวนรับ 61 คน
             - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ จำนวนรับ 38 คน
            คณะศิลปศาสตร์
             - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จำนวนรับ 17 คน
             - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวนรับ 17 คน
            วิทยาลัยศาสนศึกษา
             - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา จำนวนรับ 10 คน
            คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน จำนวนรับ 36 คน
            มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวนรับ 40 คน
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ จำนวนรับ 25 คน
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร จำนวนรับ 35 คน
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์ จำนวนรับ 25 คน
             - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ จำนวนรับ 50 คน
             - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ จำนวนรับ 45 คน
             - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวนรับ 60 คน
            มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ 
             - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตนครสวรรค์ จำนวนรับ 5 คน
            มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
             - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตอำนาจเจริญ จำนวนรับ 50 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
             - รับสมัครเฉพาะ ผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนภายในประเทศ

คุณสมบัติการศึกษา (GPAX  5 ภาคเรียน และ GPA 5 ภาคเรียน)
            คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
             - หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75 GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75 GPA ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 2.00  GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00 GPA สังคม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
             - หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 
            คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
             - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 GPA ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 2.00 GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00 GPA สังคม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
            คณะเภสัชศาสตร์
             - หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
            คณะวิทยาศาสตร์
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เฉพาะโครงการทุน พสวท.  GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.25 GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.25
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เฉพาะโครงการทุน ศรีตรังทอง  GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
            คณะเทคนิคการแพทย์  
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
            คณะสาธารณสุขศาสตร์
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
            คณะกายภาพบำบัด
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
            คณะพยาบาลศาสตร์
             - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
             - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (รับผู้จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล) GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
            คณะสัตวแพทยศาสตร์
             - หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
            คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
            วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00 GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00 GPA ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 2.00  GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.00 GPA สังคม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
             - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.5 GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00 GPA ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 2.00  GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.00 GPA สังคม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
            คณะวิศวกรรมศาสตร์
             - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
             - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
             - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
             - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
             - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
             - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไม่กำหนดเกรดในการสมัคร
             - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
            คณะศิลปศาสตร์
             - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 GPA ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 3.00  GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00 GPA สังคม ไม่ต่ำกว่า 3.00 
             - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 GPA ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 3.00  GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00 GPA สังคม ไม่ต่ำกว่า 3.00 
            วิทยาลัยศาสนศึกษา
             - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
            คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
            มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
             - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
             - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
             - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
            มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ 
             - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตนครสวรรค์ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
            มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
             - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตอำนาจเจริญ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50

เกณฑ์การคัดเลือก
             - องค์ประกอบคะแนนการคัดเลือก : คะแนน 7 วิชาสามัญ ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
             - เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ต้องสอบ PAT3 ,เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และสาขาวิชารังสีเทคนิค (โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ) ต้องสอบ PAT 2  เพื่อประกอบการสอบสัมภาษณ์แต่ไม่นำมาใช้เป็นองค์ประกอบคะแนนการคัดเลือก

การสมัคร
             - รับสมัครทางออนไลน์ โดยเข้าเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/directadmission    
             - ค่าสมัคร 100 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ)
             - ผุ้สมัครเลือกสมัครได้เพียง 1 ระบบเท่านั้น หากสมัครใน ระบบรับตรง(มหิดลเพื่อชาวชนบท) แล้ว ไม่มีสิทธิ์สมัครใน ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง)
             - การสมัครใน ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) เลือกสมัครได้เพียง 1 โครงการ  1 คณะ 1 หลักสูตร เท่านั้น

พี่โดมแนะน้อง
           - ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ระเบียบการรับสมัคร ได้ในช่วงเดือนตุลาคม
           - ดาวน์โหลด ตารางข้อมูลจำนวนรับนักศึกษา ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) คลิกที่นี่
           - ดาวน์โหลด ตารางสรุปเงื่อนไขการรับนักศึกษา ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) คลิกที่นี่ 
           - ดาวน์โหลด สรุปขั้นตอนการสมัครระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) คลิกที่นี่
           - Website : รับสมัครนักศึกษา ระบบรับตรง 2558 มหาวิทยาลัยมหิดล คลิกที่นี่

P'Dome