30 กรกฎาคม 2555

ม.บูรพา ชวนน้อง ม.ปลายร่วมโครงการทดสอบความสามารถ วิทย์- คณิต (รายงานโดย : นฤธร 12B)


โครงการทดสอบความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SCI-BUU-TEST) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 


การรับสมัคร (รับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในเขตภาคตะวันออกและพื้นที่ขยายโครงการพัฒนาชายฝั่งตะวันออก รวม 12 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทรปราการ สระบุรี ลพบุรี และพระนครศรีอยุธยา)

•    ดาวน์โหลดใบสมัคร ยื่นสมัครและค่าสมัครสอบ (500 บาท) ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ หรือทางโรงเรียนรวบรวมส่งคณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม พ.ศ.2555 ที่ งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารสิรินธร ในวันและเวลาราชการ หรือ
•    ส่งใบสมัครและธนาณัติค่าสมัครสอบ (500 บาท) มาที่ งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

หมายเหตุ : ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.มหาวิทยาลัยบูรพา ชื่อผู้รับเงิน นางสุชาดา ไม้งาม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์ของวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2555 เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร/ ** คณะวิทยาศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครสอบไม่กรณีใดๆ )


หลักฐานการสมัคร
•    รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (ติดใบสมัคร 1 รูป) พร้อมค่าสมัครสอบ 500 บาท


การสอบ (คณะกรรมการดำเนินการสอบฯ จะใช้ข้อสอบวัดความรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 (เทอมต้น) ในรายวิชาหมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นหลัก)
•    สอบข้อเขียนใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา และวิชาฟิสิกส์ ในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2555 ณ ศูนย์สอบที่นักเรียนได้เลือกไว้ในใบสมัคร

08.30 - 10.00 น.    วิชาคณิตศาสตร์
10.30 - 12.00 น.    วิชาเคมี
13.00 - 14.30 น.    วิชาชีววิทยา
15.00 - 16.30 น.    วิชาฟิสิกส์


สถานที่สอบ

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี    รองรับนักเรียนในเขตจังหวัดชลบุรี และสมุทรปราการ
โรงเรียนดัดดรุณี จ.ฉะเชิงเทรา    รองรับนักเรียนในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว และนครนายก
โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง    รองรับนักเรียนในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี    รองรับนักเรียนในเขตจังหวัดสระบุรี ลพบุรี และพระนครศรีอยุธยา


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
•    วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2555 (พร้อมแจ้งวิธีการเข้าตรวจสอบรายชื่อ/ พิมพ์ใบสมัครสอบ)
•    ให้นักเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ และนำมายื่นแสดงตนก่อนเข้าห้องสอบพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่ตัวจริง (ผู้ที่ไม่มีหลักฐานตามข้างต้นมาแสดงในวันสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
•    ผู้สมัครสอบต้องเตรียมเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ 15 นาที


ประกาศผลคะแนนสอบ
•    ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 และจะส่งผลคะแนนรายบุคคลกลับไปยังโรงเรียนที่นักเรียนสังกัด


ดาวน์โหลดใบสมัครตามไฟล์แนบด้านล่างดูรายละเอียดได้ที่ http://www.sci.buu.ac.th/SCI_BUUTest/
หรือสอบถามที่ งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โทร.038-103051

คณะสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำปางชวนน้องร่วม PRE-CAMP SOC'WORK 56 (รายงานโดย : นฤธร 12B)

พร้อมแล้วหรือยัง ? กับการเตรียมตัวสอบเข้าคณะที่เรา 'ใฝ่ฝัน'
UploadImage

คาโอเชิญส่งภาพวาดประกวดโครงการ "ภาพวาดเพื่อสิ่งแวดล้อม"(รายงานโดย : นฤธร 12B)

UploadImage

คาโกขอเชิญส่งภาพวาดเข้าร่วมประกวด ในโครงการ "ภาพวาดเพื่อสิ่งแวดล้อมของคาโอ ครั้งที่ 3" หัวข้อ “eco together” อยู่รวมกับสิ่งแวดล้อม ให้สร้างผลงานทีแสดงสิ่งทีเราสามารถจะทําได้ในชีวตประจําวันเพือปกป้องสภาพแวดล้อมอันมี ค่ายิ่งของโลกของเรา 


          ผู้สนใจสามารถวาดภาพทีแสดงถึงผู้คนให้ความใส่ใจในการไม่ทําให้น้ำหรือไฟฟ้าสูญเปล่า หรือแสดงให้เห็นถึงการใช้ซ้ำ หรือการแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งช่วยให้เราใช้สิ่งต่างๆได้นานขึ้น หรืออาจเป็นภาพการปลูกต้นไม้ และผู้คนทีรู้จักสัตว์ที่สามารถช่วยทําให้สิงแวดล้อมดีขึ้นผู้มีสิทธิส่งภาพเข้าประกวด

เด็กๆ อายุตั้งแต่ 6-15 ปี จากทั่วโลกวิธีการสมัคร

1) สำหรับภาพแต่ละชิ้น ให้ดาวน์โหลดใบสมัครจากเวบไซด์ของคาโอ และให้พิมพ์หรือทำ สำเนา กรอกข้อมูลที่จำเป็น และติดใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้วไว้ที่ด้านหลังของภาพ ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่http://www.kao.com/th/news/news_detail67.html

2) หากไม่สามารถใช้ใบสมัครดังกล่าวได้ ให้ท่านระบุข้อมูลต่างๆเหล่านี้เป็นตัวอักษร ภาษาอังกฤษเท่านั้น บนด้านหลังของภาพ :
- ชื่อและนามสกุล เป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ วันเดือนปีเกิด (ปี/เดือน/วัน) เพศ
- โรงเรียน ชั้นปีที่กำลังศึกษาอยู่
- ที่อยู่บ้าน (พร้อมรหัสไปรษณีย์) หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และอีเมล์ (ถ้ามี)
- ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ของโรงเรียน (พร้อมรหัสไปรษณีย์) หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร
- ชื่อภาพ และขอเชิญชวนให้ผู้สมัครเขียนคำบรรยาย 2-3 บรรทัด (ไม่เกิน 70 คำ) เป็นภาษาอังกฤษหรือ ภาษาไทย เพื่อบรรยายรูปภาพหรือเขียนข้อความที่เกี่ยวข้องกันกับรูป

หมายเหตุ :

          เงื่อนไขของการสมัคร คือ ให้ถือว่าผู้สมัครได้มอบลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของภาพให้ เป็นของผู้สนับสนุนการประกวด จะไม่มีการส่งคืนภาพวาด การสมัครเข้าประกวดจะต้องได้รับ อนุญาตจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครจะใช้เพื่อการติดต่อกับผู้ได้รับ รางวัล ภาพถ่ายของผู้ชนะการประกวดในพิธีมอบรางวัลจะถูกนำไปตีพิมพ์พร้อมแสดงชื่อ อายุ และที่อยู่ของผู้ชนะ รวมทั้งภาพ ชื่อภาพ และข้อความหรือคำบรรยายที่ส่งมาพร้อมการสมัคร ทั้งหมดนี้จะถูกนำไปแสดงในงาน และอาจถูกพิมพ์เผยแพร่บนเวบไซด์ที่แสดงการเข้าประกวด และหรือในที่อื่นๆด้วยส่งภาพวาดร่วมประกวดได้ที่

บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด 55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 14-15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อ : คุณสุภาวดี หงษ์ศรีจินดา (e-mail : supawadee@kao.th.com)
โทร :  02-655-4455 ต่อ 513 ได้ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
ยกเว้นวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี
สามารถส่งภาพมาได้จนถึงวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555


 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kao.com/th/news/news_detail67.html

ประกวดเรียงความและสุนทรพจน์ภาษาจีนในภาคเหนือ (รายงานโดย : นฤธร 12 B)

UploadImage
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการประกวดเรียงความและสุนทรพจน์ภาษาจีนในภาคเหนือ ครั้งที่ 7

จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00-15.00 น.

และวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555 เวลา 08.30-16.30 น.

ทั้งนี้จะต้องเอกสารการสมัครภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2555 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: 
event-120725095102.pdf

เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ทหาร และ การแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา (รายงานโดย : นฤธร 12B) 

ประกวดออกแบบลายเส้น (รายงานโดย : นฤธร 12B)

  
 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดออกแบบลายเส้นในเรื่องราวความเป็นวิศวฯจุฬาฯ ทศวรรษที่ 1 ถึง ทศวรรษที่ 10 (พ.ศ. 2456 - พ.ศ. 2556) เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สามารถดูข้อมูลประกอบการออกแบบได้ที่ http://intania100.eng.chula.ac.th/
กำหนดส่งผลงานในวันที่ 14 และ 15 สิงหาคม 2555 ณ สำนักคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาัลัย ชั้น 1 อาคาร 3 เวลา 08.00-17.00 น.

ค่ายจับจิตปีที่ 2 ม.ธรรมศาสตร์ (รายงายโดย : นฤธร 12B )ภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภูมิใจเสนอ ค่ายจับจิต | Jubjit Camp
ค่ายสำหรับน้อง ๆ ม.ปลาย
-> เรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาผ่านกิจกรรมสนุก ๆ มากมาย
-> ระหว่างวันที่ 26 -28 ตุลาคม 2555 ( 3 วัน 2 คืน )
-> ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 24 สิงหาคม 2555
ติดตามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ http://jubjitcamp.jimdo.com/
อัพเดทข้อมูล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม>> https://www.facebook.com/psytu
UploadImage

รับสมัคร ม.1 - ม.3 ร่วมค่ายยุวคอมพิวเตอร์ สสวท. (รายงานโดย : นฤธร 12B)

UploadImage
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดโครงการค่ายยุวคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทย ให้นักเรียนรักและสนใจในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้มีพื้นฐานและทักษะในด้านคณิตศาสตร์
 
วันเวลา

จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1 - 5 ตุลาคม 2555 ณ 11 ศูนย์ทั่วประเทศ

ช่วงเวลาการรับสมัคร สมัครได้ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2555

สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกจากศูนย์ที่ปิดรับสมัครไปแล้ว หรือผู้ที่ยังไม่ได้สมัครสามารถสมัครไปยังศูนย์อื่นๆ ที่ยังไม่เต็มได้ โดยการสอบถามโดยตรงไปยังศูนย์ที่ท่านต้องการสมัคร
 
กิจกรรมในค่ายยุวคอมพิวเตอร์

        กิจกรรมในค่ายยุวคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมที่เน้นการฝึกให้นักเรียนได้รู้จักคิดและแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และให้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เป็นทั้งกิจกรรมวิชาการและเกมที่แฝงแนวความคิดในการแก้ปัญหา

โปรแกรมการเรียนในค่ายยุวคอมพิวเตอร์ มีดังนี้

9.00- 16.00 น. ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์

- วันที่ 1 : Visual Programming (C#)
- วันที่ 2 : ตรรกศาสตร์และคำสั่งเงื่อนไข
- วันที่ 3 : การแก้ปัญหาและคำสั่งวนซ้ำ
- วันที่ 4 : โปรแกรมย่อยและกราฟิก
- วันที่ 5 : โครงงาน นำเสนอผลงาน และรับวุฒิบัตร

16.00 – 17.30 น. กิจกรรมภาคสนาม กีฬายุวฯ เกม

19.00 – 21.00 น. เกมคำนวณ เพิ่มทักษะการแก้ปัญหา

*** วันสุดท้ายของค่ายฯ เลิกเวลา 16.00 น.
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นนักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 ในปีการศึกษา 2555

มีคะแนนสะสมในปีการศึกษา 2554 ของวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เฉลี่ยทั้ง 3 วิชา อยู่ในระดับ 2.5 ขึ้นไป

มีสุขภาพแข็งแรง

ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมกิจกรรมของค่ายยุวคอมพิวเตอร์

สามารถอยู่ร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาการเข้าค่ายฯ ซึ่งต้องพักในสถานที่ซึ่งศูนย์ฯ จัดให้ และปฏิบัติตามระเบียบของค่ายฯ อย่างเคร่งครัด

ไม่เป็นผู้ที่เคยผ่านการเข้าค่ายยุวคอมพิวเตอร์มาก่อน

28 กรกฎาคม 2555

มช.จัดอบรมเยาวชนโครงการ 'ฝึกอบรมนักข่าวพลเมืองรักษ์พลังงาน' (รายงานโดย : ดรัณ )


UploadImageคณะการสื่อสารมวลชน มช. ร่วมกับ ฝ่ายสื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดอบรมเยาวชนตามโครงการ “ฝึกอบรบนักข่าวพลเมืองรักษ์พลังงาน” เพื่อปลูกฝังในการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน          อ.ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์  คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มช. กล่าวว่า โครงการ
“ฝึกอบรบนักข่าวพลเมืองเยาวชนรักษ์พลังงาน”
จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 4 สิงหาคม 2555 ณ คณะการสื่อสารมวลชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง รวมทั้งปลูกฝังให้เยาวชนมีความสนใจในการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
          ทั้งนี้กิจกรรมจะประกอบด้วย การบรรยายเรื่องสถานการณ์ด้านพลังงานในประเทศไทย
โดยคุณธาตรี ริ้วเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
บทบาทนักข่าวพลเมืองเยาวชนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดย รศ.สดศรี เผ่าอินจันทร์ 
นอกจากนี้ยังมีการบรรยายเรื่องการเสาะแสวงหาประเด็นและเทคนิคการสัมภาษณ์ กาiรายงานข่าวผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ โดยเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และเชียงราย
          ส่วน พิธีเปิดจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00 น.
ณ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คาดว่าหลังเสร็จการอบรม เยาวชนกลุ่มนี้จะได้รับความรู้/
ความเข้าใจการการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อเผยแพร่ข่าวสารแก่ประชาชนอย่างแพร่หลาย เพื่อสังคมโลกจะได้มีความมั่งคงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

25 กรกฎาคม 2555

โครงการกระดานดำกับกระทิงแดงปีที่ 11 (รายงานโดย : ดรัณ)

โครงการกระดานดำกับกระทิงแดงปีที่ 11
UploadImage

  ข่าวดี!! สำหรับชาวค่ายกับ “โครงการกระดานดำกับกระทิงแดงปีที่ 11
ร่วมชิงทุนสร้างค่าย รวม 1,000,000 บาท จำนวน 10 ทุน ทุนละ 100,000 บาท 

“โครงการกระดานดำกับกระทิงแดง” เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นอยากทำประโยชน์ให้สังคมเสนอ โครงการ“ค่ายสร้าง”ที่จะนำโอกาสสู่พื้นที่ทั่วประเทศไทย เช่น การสร้างอาคารเรียน สร้างโรงอาหาร ห้องสมุด อาคารอเนกประสงค์ ฯลฯ โครงการไหนโดนใจรับทุนไปเลย 100,000 บาท
ใครสนใจอย่าช้ากติกาง่ายๆ
เพียงส่งรายละเอียดโครงการค่ายสร้าง พร้อมแนบแปลนการก่อสร้าง มาที่แผนกกิจกรรมเพื่อสังคม
บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด 288 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
ได้ตั้งแต่บัดนี้–15 สิงหาคม2555 สอบถามเพิ่มเติมที่ (02)415-0100-3
หรือคลิก www.kradandumproject.com กิจกรรมดีๆ อย่างนี้เด็กไทยไม่ควรพลาด !

เอกสารประกอบข่าว :

ชวนมัธยม - อุดมศึกษาร่วมส่งผลงานโครงการประกวด ( รายงานโดย : ดรัณ )

UploadImage
คุณสมบัติผู้เข้าประกวด แบ่งการประกวดเป็น ๒ ระดับ

๑. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
๒. นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา / ปวส.
สมาชิกเดี่ยว หรือ ทีมไม่เกิน ๕ คน
(ต่างระดับชั้นได้ แต่ในทีมเดียวกันต้องอยู่ในกลุ่มมัธยมปลาย หรือ อุดมศึกษาเหมือนกัน) แต่ละคน/ทีม สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนลักษณะของชิ้นงานต้นฉบับ

- เป็น DVD Data
- ไฟล์ Format เป็น .mp๔
- Codec H.๒๖๔
- ความละเอียดอย่างน้อย ๗๒๐ x ๕๗๖ Pixelเงื่อนไขการสมัคร

๑. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
๒. ไม่อนุญาตให้นาผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีอื่นๆ หรือผลงานที่เคยนาไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชนในรูปแบบสื่อการสอน CD / DVD / เว็บไซต์ / สื่อวิทยุ / สื่อโทรทัศน์ เข้าร่วมประกวดอีก หากคณะกรรมการสืบทราบ จะถูกตัดสิทธิ์จากรางวัลทันที
๓. ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
๔. ลิขสิทธิ์ของผลงานที่ส่งเข้าประกวดใน "ปล่อยของ โครงการ ๑" เป็นของ กระทรวงวัฒนธรรมและ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยสมบูรณ์
๕. ผู้เข้าประกวดสามารถแก้ไขข้อมูลในผลงานได้จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๒๔.๐๐ น. หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวการลงทะเบียนจะถือเป็นโมฆะ
ขั้นตอนการสมัคร

๑. กรอกใบสมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์ http://www.ปล่อยของ.net/
๒. Upload ไฟล์ต้นฉบับลง youtube ระบุชื่อดังนี้ ปล่อยของ๑ (เว้นวรรค) ตอน..........ตั้งชื่อเรื่อง............"
๓. ส่งลิงค์ url โดย log in กรอกในใบสมัครที่ได้ลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์
http://www.ปล่อยของ.net/

 

หมดเขตรับสมัคร 31 ก.ค. 55 

ติดต่อสอบถามข้อมูลโครงการ และข้อมูลการสมัคร
เบอร์โทรศํพท์ : ๐๘๓-๐๙๑-๙๘๙๙ (ระหว่างวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๘.๓๐ น.)
Email : master@ploikhong.net

โควตาพิเศษ 28 จังหวัด ม.ศิลปากร ประจำปี 2556 (รายงานโดย Mr.Ekkaphon และ Mr.Peerapol G12A)


มาแล้ว โควตาพิเศษ 28 จังหวัด ม.ศิลปากร ประจำปี 2556
มหาวิทยาลัยศิลปากรจะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนและวิทยาลัยต่าง ๆ ในเขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลางและภาคใต้ตอนบนของประเทศจำนวน 28 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทองและจังหวัดอุทัยธานี
รับสมัคร  23 กรกฎาคม  ถึง   15 ตุลาคม 2555
เว็บไซต์หลัก  http://www.quota.su.ac.th/newquota/index.student.php

เปิดบ้านเกษตร กำแพงแสน สู่ดินแดนวิทยาศาสตร์เกษตรแห่งแผ่นดิน (รายงานโดย : ภัทรภณ)

UploadImage

เปิดบ้านเกษตร กำแพงแสน สู่ดินแดนวิทยาศาสตร์เกษตรแห่งแผ่นดิน

UploadImage

    รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 เข้าร่วมโครงการ
"เปิดบ้านเกษตร กำแพงแสน สู่ดินแดนวิทยาศาสตร์เกษตรแห่งแผ่นดิน"
(Open House) วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2555 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดมุมมองด้านการเรียนการสอน และเสริมสร้างความเข้าใจในการศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตร (รับสมัครโรงเรียนละ 5 คน ประกอบด้วย ครูแนะแนวหรือครูสายวิทยาศาสตร์ 1 คน และนักเรียน 4 คน) แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ที่ คุณลลิดา มะศิริ โทรศัพท์ : 0 3435 1406 ต่อ 132 หรือ
089-485-6032 โทรสาร : 0 3428 1082 หรือ อีเมล agr.kps@ku.ac.th
ภายใน วันที่ 17 สิงหาคม 2555 (รับจำนวนจำกัด)
สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
http://www.agri.kps.ku.ac.th/News/newsagri/news_detail.php?NewsP_ID=131#

ค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 6 (รายงานโดย : ภัทรภณ)

UploadImage

    รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 เข้าร่วมโครงการ
"ค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 6" ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2555 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและความสำคัญของการเกษตร ผู้ประกอบการทางการเกษตร นักเกษตร และนักวิทยาศาสตร์เกษตร โดยมุ่งชี้ให้เห็นแนวทางการประกอบอาชีพที่ไม่ใช่เฉพาะทำการเกษตรในมิติเดิมเพียงอย่างเดียว เปิดมุมมองให้เยาวชนหันมาเป็นนักคิด นักวิทย์ นักบริหารงานการเกษตร และเป็นนักเกษตรที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต (รับสมัครโรงเรียนละ 5 คน ประกอบด้วย ครูแนะแนวหรือครูสายวิทยาศาสตร์ 1 คน และนักเรียน 4 คน) แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ที่ คุณลลิดา มะศิริ โทรศัพท์ : 0 3435 1406 ต่อ 132 หรือ 08 9485 6032
โทรสาร : 034-28 1082 หรือ อีเมล agr.kps@ku.ac.th
ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2555

(รับจำนวนจำกัด) สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
http://www.agri.kps.ku.ac.th/News/newsagri/news_detail.php?NewsP_ID=130&prev=news_all.php

มช.จัดอบรมเยาวชนโครงการ 'ฝึกอบรมนักข่าวพลเมืองรักษ์พลังงาน' (รายงานโดย:นฤธร 12B)

UploadImage
คณะการสื่อสารมวลชน มช. ร่วมกับ ฝ่ายสื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดอบรมเยาวชนตามโครงการ “ฝึกอบรบนักข่าวพลเมืองรักษ์พลังงาน” เพื่อปลูกฝังในการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน          อ.ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์  คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มช. กล่าวว่า โครงการ
“ฝึกอบรบนักข่าวพลเมืองเยาวชนรักษ์พลังงาน”
จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 4 สิงหาคม 2555 ณ คณะการสื่อสารมวลชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง รวมทั้งปลูกฝังให้เยาวชนมีความสนใจในการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
          ทั้งนี้กิจกรรมจะประกอบด้วย การบรรยายเรื่องสถานการณ์ด้านพลังงานในประเทศไทย
โดยคุณธาตรี ริ้วเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
บทบาทนักข่าวพลเมืองเยาวชนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดย รศ.สดศรี เผ่าอินจันทร์ 
นอกจากนี้ยังมีการบรรยายเรื่องการเสาะแสวงหาประเด็นและเทคนิคการสัมภาษณ์ กาiรายงานข่าวผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ โดยเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และเชียงราย
          ส่วน พิธีเปิดจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00 น.
ณ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คาดว่าหลังเสร็จการอบรม เยาวชนกลุ่มนี้จะได้รับความรู้/
ความเข้าใจการการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อเผยแพร่ข่าวสารแก่ประชาชนอย่างแพร่หลาย เพื่อสังคมโลกจะได้มีความมั่งคงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

รับสมัคร ม.1 - ม.3 ร่วมค่ายยุวคอมพิวเตอร์ สสวท. (รายงานโดย : นฤธร 12B )

UploadImage
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดโครงการค่ายยุวคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทย ให้นักเรียนรักและสนใจในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้มีพื้นฐานและทักษะในด้านคณิตศาสตร์

วันเวลา

จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1 - 5 ตุลาคม 2555 ณ 11 ศูนย์ทั่วประเทศ

ช่วงเวลาการรับสมัคร สมัครได้ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2555

สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกจากศูนย์ที่ปิดรับสมัครไปแล้ว หรือผู้ที่ยังไม่ได้สมัครสามารถสมัครไปยังศูนย์อื่นๆ ที่ยังไม่เต็มได้ โดยการสอบถามโดยตรงไปยังศูนย์ที่ท่านต้องการสมัคร

กิจกรรมในค่ายยุวคอมพิวเตอร์

        กิจกรรมในค่ายยุวคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมที่เน้นการฝึกให้นักเรียนได้รู้จักคิดและแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และให้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เป็นทั้งกิจกรรมวิชาการและเกมที่แฝงแนวความคิดในการแก้ปัญหา

โปรแกรมการเรียนในค่ายยุวคอมพิวเตอร์ มีดังนี้

9.00- 16.00 น. ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์

- วันที่ 1 : Visual Programming (C#)
- วันที่ 2 : ตรรกศาสตร์และคำสั่งเงื่อนไข
- วันที่ 3 : การแก้ปัญหาและคำสั่งวนซ้ำ
- วันที่ 4 : โปรแกรมย่อยและกราฟิก
- วันที่ 5 : โครงงาน นำเสนอผลงาน และรับวุฒิบัตร

16.00 – 17.30 น. กิจกรรมภาคสนาม กีฬายุวฯ เกม

19.00 – 21.00 น. เกมคำนวณ เพิ่มทักษะการแก้ปัญหา

*** วันสุดท้ายของค่ายฯ เลิกเวลา 16.00 น.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นนักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 ในปีการศึกษา 2555

มีคะแนนสะสมในปีการศึกษา 2554 ของวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เฉลี่ยทั้ง 3 วิชา อยู่ในระดับ 2.5 ขึ้นไป

มีสุขภาพแข็งแรง

ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมกิจกรรมของค่ายยุวคอมพิวเตอร์

สามารถอยู่ร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาการเข้าค่ายฯ ซึ่งต้องพักในสถานที่ซึ่งศูนย์ฯ จัดให้ และปฏิบัติตามระเบียบของค่ายฯ อย่างเคร่งครัด

ไม่เป็นผู้ที่เคยผ่านการเข้าค่ายยุวคอมพิวเตอร์มาก่อน

22 กรกฎาคม 2555

รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ โครงการเรียนดี 56 (รายงานโดย : คณิศร 11B )

รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ โครงการเรียนดี 56รับตรง ม.ธรรมศสตร์ โครงการเรียนดี 2556  ประกอบไปด้วย 7 โครงการ คือ

โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท

คุณสมบัติ


- เป็นผู้ที่อยู่ในครอบครัว เกษตรกร หรือ ผู้ใช้แรงงาน หรือ ผู้ค้ารายย่อย หรือ
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายตามที่เกณฑ์ที่มหาลัยกำหนด
- GPAX 4 ภาคเรียน (ม.4 - ม.5 ) ไม่ต่ำกว่า 2.50
- อยู่ในพื้นที่ 41 จังหวัดที่กำหนด (รายละเอียดในไฟล์แนบ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง

คุณสมบัติ


- เป็นผู้ที่อยู่ในครอบครัว เกษตรกร หรือ ผู้ใช้แรงงาน หรือ ผู้ค้ารายย่อย หรือ
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายตามที่เกณฑ์ที่มหาลัยกำหนด
- GPAX 4 ภาคเรียน (ม.4 - ม.5 ) ไม่ต่ำกว่า 2.50
- ต้องอาศัยอยู่ในชุมชนแออัด หรือ ชุมชนชาญเมือง หรือ เคหะชุมชนและต้องศึกษาอยู่ในระดับ ม.ปลาย สายสามัญ ของโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงทพฯเท่านั้น

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง

คุณสมบัติ


- เป็นผู้ที่ศึกษาระดับ ม. 6 สายสามัญของโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี จำนวน 3 โรงเรียน คือโรงเรียนคลองหลวงวิทยาคม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระบรมราชูปถัมภ์
- GPAX 4 ภาคเรียน (ม.4 - ม.5 ) ไม่ต่ำกว่า 3.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ของมูลนิธิ สอวน. (ค่าย 2)

คุณสมบัติ


- เป็นผู้ที่ศึกษาระดับ ม. 6 สายสามัญ
- GPAX 4 ภาคเรียน (ม.4 - ม.5 ) ไม่ต่ำกว่า 2.75
- ลงเรียนสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิจ
- ผ่านการอบรมวิชาการค่าย 2 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกฯ ของมูลนิธิ สอวน. ใน 5 สาขา
คือ คณิต คอม เคมี ฟิสิกส์ ชีวะ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิปิกเข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ (สสวท.)

คุณสมบัติ


- เป็นผู้ที่ศึกษาระดับ ม. 6 สายสามัญ
- GPAX 4 ภาคเรียน (ม.4 - ม.5 ) ไม่ต่ำกว่า 3.00
- ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อเข้าการอบรมคัดเลือก โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิปิกระหว่างประเทศ ของ สสวท.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

คุณสมบัติ


- ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาในโรงเรียน หรือ สำเร็จการศึกษาจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ
ที่กำหนด (รายละเอียดในไฟล์แนบ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย

คุณสมบัติ


- ทำกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยในโรงเรียน หรือ นอกโรงเรียน โดยจะต้องมี เอกสารรับรองจากโรงเรียน หรือหน่วยงานที่ ทำกิจกรรม
ความสำเร็จ อยู่ที่ความพยายาม สู้ๆนะคะ

21 กรกฎาคม 2555

รับตรงทั่วประเทศ ม.เกษตร ปี56 จ้า:) (รายงานโดย:วรัญญา)

                    รับตรง ทั่วประเทศ ม.เกษตร สกลนคร 56

ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) โควตารับตรงทั่วประเทศ

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร
สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต


คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) โครงการแผนการเรียนสามปีครึ่ง


คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเคมีประยุกต์


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


*คุณสมบัติของผู้สมัคร* 
      -เป็นนักเรียนที่ปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.50 หรือ 
      - เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.50 หรือ 

สําหรับผู้สมัครมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 2.50ให้ส่งหลักฐานการสมัครเพิ่มเติมดังนี้ 
        1.  หนังสือรับรองความสามารถการเป็นตัวแทนนักกีฬาจากสถานศึกษา/สําเนาเกียรติบัตร/ สําเนาประกาศนียบัตรหรือ 
        2.  หนังสือรับรองความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมจากสถานศึกษา/สําเนาเกียรติบัตร/ สําเนาประกาศนียบัตรหรือ 
        3.  หนังสือรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือ 
        4.  หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้านหรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบลรับรองผู้ปกครองประกอบ อาชีพเกษตรกรรม
(คุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร) หรือ 
        5. หนังสือรับรองความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์จากสถานศึกษา/สําเนาเกียรติ บัตร/ สําเนาประกาศนียบัตร
(คุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์) หรือ 
        6. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาสําเนาเกียรติบัตร/สําเนาประกาศนียบัตรที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ เยาวชนเอเอฟเอสหรือ
(คุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์) หรือ 
        7. หนังสือรับรองด้านคุณความดี หรือช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ
(คุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับคณะ 
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์) หรือ 
        8. สําหรับผู้สมัครที่ผู้ปกครองประกอบธุรกิจให้ส่งหลักฐานที่ระบุถึงประเภทและธุรกิจที่ผู้ปกครอง ประกอบธุรกิจ(คุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ) 
  
 เริ่มรับสมัคร และสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครได้แล้ว 1 มิถุนายน ถึง 15 ธันวาคม 2555

ดูกำหนดการเพิ่มเติมได้ที่ www.enn.co.th/4088  >>  กำหนดการ ม.เกษตร 56.pdf
- ส่งใบรายงานผลการสอบ GAT/PAT  17 ธันวาคม ถึง 31 มกราคม 2556
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน(เฉพาะวิชาสาธารณสุขศาสตร์)       4 มกราคม 2556
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านเว็บ(ยกเว้นวิชาสาธารณสุขศาสตร์) http://dbs.csc.ku.ac.th/Admission/  ทุกวันจันทร์เวลา 13.00 ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม2555
- สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์(วิชาสาธารณสุขศาสตร์)   12 มกราคม 2556
- รายงานตัวเข้าศึกษา(ทุกสาขาวิชา)               17 ธันาวาคม 2555 ถึง 31 มกราคม 2556
           ไม่มีอะไรที่จะสำเร็จได้ง่ายๆโดยไร้ความพยายาม :)  ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ^^

20 กรกฎาคม 2555

(info) ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับน.ร.ชาว SWR. (รายงานโดย อภิเษก ปาล์ม 11B)

ใครสนใจที่จะเข้าม.เทคโนลาดกระบังเชิญทางนี้เร็ว

 ในวันที่ 10 สิงหารคม 2555 จะมีการไปเยี่ยมชมคณะดังต่อไปนี้

1. วิศวกรรมศาสตร์         + วิทยาศาสตร์                           จำนวน             28 คน

2. สถาปัตยกรรมศาสตร์             + ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (สถาปัตย์ )                จำนวน             28 คน


3.เทคโนโลยีสารสนเทศ + วิทยาลัยการบริหารและการจัดการ       จำนวน             14 คน


เพื่อนๆคนไหนที่สนใจ อยากไปคณะไหน ขอให้ลงชื่อไว้ด้วยนะครับ
ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

รับตรง สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ปี56 (รายงานโดย: พีรพล และ เอกพล 12A)รับตรง สถาบันเทคโนฯไทย-ญี่ปุ่น 56สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2556

โดยจะมี 6 โครงการคือ

1. โควตาโรงเรียน

2. โควตาผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. โควตาผู้มีความสามารภด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา

4. โควตาบุตรบุคลากรและบุตรศิษย์เก่าสถาบันเทคโนฯไทย-ญี่ปุ่น

5. โควตาบุตรบุคลากรและบุตรสมาชิกสามัญสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ส.ส.ท )

6. โควตาบุตรบุคลากรของบริษัทภาคอุสาหกรรมที่มีอุปการคุณ


กำหนดการ

สมัคร                                                        29 มิ.ย. - 30 ก.ย. 55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทิ์สอบสัมภาษณ์              10 ต.ค. 55
สอบสัมภาษณ์                                            27 ต.ค. 55
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก                   7 พ.ย. 55
ยืนยันสิทธิ์                                                  7 พ.ย. - 2 ธ.ค. 55


ค่าสมัคร : 300 บาท


โมเดิร์นไนน์การ์ตูนจัดวาดภาพระบายสีเยาวชนชิงรางวัลทัศนศึกษาญี่ปุ่น (รายงานโดย : นฤธร 12B )

รายการโมเดิร์นไนน์การ์ตูนได้จัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี สำหรับน้องๆเยาวชน เนื่องด้วยรายการโมเดิร์นไนน์การ์ตูนได้จัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี สำหรับน้องๆเยาวชน

รายละเอียดการประกวดมีดังนี้ http://youtu.be/5eurcaEazYs คุณสมบัติผู้เข้าประกวด : แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ

กลุ่มระดับอายุ 5 -7 ปี

กลุ่มระดับอายุ 8-10 ปี

กลุ่มระดับอายุ 11-15 ปี

เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน :

พิจารณาจากการแสดงออกของผลงาน คือ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, พัฒนาการทางด้านศิลปะ, ลักษณะการแสดงออกทาง รูปแบบ เนื้อหา และการสื่อความหมายที่เด่นชัด - ใช้กระดาษอะไรก็ได้ มีขนาด A4 วาดภาพและระบายสีด้วยตนเอง โดยภาพวาดนั้นจะต้องมีภาพน้องไนน์โดยภาพสื่อความหมายตามหัวข้อ “โมเดิร์นไนน์การ์ตูนร่วมอนุรักษ์พลังงาน” สามารถใช้สีประเภทใดก็ได้ตามความถนัด ส่งผลงานภาพวาดได้มากกว่า 1 ภาพ และไม่จำกัดจำนวนภาพที่ส่ง ระบุชื่อ - นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของน้องเจ้าของผลงาน และชื่อผู้ให้การสนับสนุนหรือชื่อผู้ปกครอง พร้อมหมายเลยโทรศัพท์ สำหรับติดต่อกลับอย่างละเอียด

ส่งผลงานมาที่ รายการโมเดิร์นไนน์การ์ตูน 63/1 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพถือเป็นลิขสิทธิ์ของบมจ.อสมท

ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดภาพจะได้ออกอากาศในในรายการโมเดิร์นไนน์การ์ตูน ทั้งนี้ผลงานที่ได้รับรางวัล จะต้องผ่านการตัดสินจากคณะกรรมการในรอบที่ 1 เท่านั้น

พนักงานและครอบครัวของ บมจ. อสมท และ บมจ. ปตท. ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ รอบที่ 1 ผลงานที่ส่งเข้ามาทั้งหมดคณะกรรมการจะทำการคัดเลือกเพื่อเข้ารอบแรก 90 คน แบ่งเป็น3 ระดับ

กลุ่มระดับอายุ 5-7 ปี จำนวน 30 คน

กลุ่มระดับอายุ 8-10 ปี จำนวน 30 คน

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกทั้ง 90 คนจะได้รับของที่ระลึกสุดน่ารักจาก ปตท.
ผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานได้ดีเยี่ยมและกรรมการตัดสินให้ชนะเลิศทั้ง 3 ระดับๆละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 6 คน ร่วมทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น รางวัลละ 2 ที่นั่ง
(ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าภาษีรางวัล 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2555

รับตรง แพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี 56 (รายงายโดย: เอกพล และ พีรพล 12A)


รับตรง แพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง 56

UploadImage


รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

(รายละเอียดและกำหนดการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)โควตาภาคเหนือ 20 คน

กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้แก่เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำพูน แม่ฮ่องสอน ลำปาง แพร่ น่าน

กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ ได้แก่เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำพูน แม่ฮ่องสอน ลำปาง แพร่ น่านอุตรดิตถ์ พิษณุโลก นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร สุโขทัยตาก อุทัยธานี พิจิตร

 
คุณสมบัติ

1) คุณสมบัติเฉพาะตามกำหนดของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
2) กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 โรงเรียนสายสามัญ
ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
3) GPAX 4 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.25
4) GPA กลุ่มภาษาต่างประเทศ 4 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.25
5) GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 4 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.25
6) GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 4 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.25
7) มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
GAT ไม่น้อยกว่า 150 คะแนน
PAT 1 ไม่น้อยกว่า 150 คะแนน
PAT 2 ไม่น้อยกว่า 150 คะแนน

 


รับตรงทั่วประเทศ  12 คน
 
คุณสมบัติ

1) คุณสมบัติเฉพาะตามกำหนดของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
2) กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 โรงเรียนสายสามัญ
ทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคเหนือ) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
3) GPAX 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.25
4) GPA กลุ่มภาษาต่างประเทศ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.25
5) GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.25
6) GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.25
7) มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
GAT ไม่น้อยกว่า 150 คะแนน
PAT 1 ไม่น้อยกว่า 150 คะแนน
PAT 2 ไม่น้อยกว่า 150 คะแนน

*หมายเหตุ ไม่รับนักเรียนหลักสูตรเทียบเท่า

คพ. จัดค่ายเยาวชน "ต้นกล้าทักษ์สิ่งแวดล้อม" รุ่นที่ ๒ (รายงานโดย : นฤธร)UploadImage

โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน ค่ายเยาวชน “ต้นกล้าทักษ์สิ่งแวดล้อม”
รุ่นที่ ๒
          กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เชิญชวนน้องๆ เยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๕ เข้าร่วมประกวดเรียงความในหัวข้อ “เยาวชนคือพลัง ร่วมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”
เพื่อร่วมเข้าค่ายเยาวชน “ต้นกล้าพิทักษ์สิ่งแวดล้อม” รุ่นที่ ๒ เพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นผู้นำสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในสังคม          กิจกรรมค่ายเยาวชน  “ต้นกล้าพิทักษ์สิ่งแวดล้อม” รุ่นที่ ๒ กำหนดจัดใน
วันที่ ๒๙ สิงหาคม – ๑ กันยายน  ๔ วัน ๓ คืน ณ จังหวัดระยอง เยาวชนจะได้เรียนรู้
สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมในฐานการความรู้มลพิษและ
สิ่งแวดล้อม อาทิ

    - ฐานความรู้ตรวจคุณภาพน้ำอย่างง่าย
    - ฐานความรู้ตรวจคุณภาพอากาศ
    - ฐานความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
    - ฐานความรู้สารเคมีอันตราย
    - ฐานความรู้การบริการประชาชน เป็นต้น          ทั้
งยังมีกิจกรรมศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ  ศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ และจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ในด้านการสื่อสารจากวิทยากรพิเศษคุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ (พี่เช็ค) พิธีกรรายการ คน ค้น ฅน พร้อมเยี่ยมชมการจัดรายการข่าวโทรทัศน์ โดยเปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๕ จากทั่วประเทศ ส่งผลงานเรียงความในหัวข้อ “เยาวชนคือพลัง ร่วมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A๔ เขียนด้วยลายมือตนเอง เนื้อหาจะต้องสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ในการร่วมป้องกันปัญหามลพิษและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และจะคัดเลือกผลงานเรียงความของเยาวชนจำนวน ๔๐ คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนฯ ให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์มลพิษและสิ่งแวดล้อม และแนวทางการแก้ไขปัญหา ส่งเสริมให้เยาวชนมีความกล้าที่จะแสดงความคิดและการปฏิบัติในที่ที่เหมาะสมและสร้างสรรค์ ในการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษ พร้อมทั้งเยาวชนสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม ไปสู่เยาวชนคนอื่นๆ และสังคมได้ เพื่อเป็นต้นแบบในการรวมพลังสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน          สนใจสามารถส่งผลงานเรียงความในหัวข้อ “เยาวชนคือพลัง ร่วมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ได้ที่ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ ๙๒ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
หมดเขตรับผลงานวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕
การเพาะเมล็ดพันธุ์ชั้นดีกับค่ายเยาวชน “ต้นกล้าพิทักษ์สิ่งแวดล้อม” รุ่นที่ ๒
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๒๙๘-๒๐๘๒ -๔

แพทยศาสตร์ มช. ชวนเยาวชนประกวดหนังสั้นชิงทุน (รายงานโดย : นฤธร)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประกวดภาพยนตร์สั้น
ชิงทุนการศึกษามากกว่า 60,000 บาท ความยาว 5 นาที หัวข้อเรื่อง
“คนรุ่นใหม่...ใส่ใจผู้สูงวัย”คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประกวดภาพยนตร์สั้น ความยาว 5 นาที หัวข้อเรื่อง “คนรุ่นใหม่...ใส่ใจผู้สูงวัย” ชิงทุนการศึกษามากกว่า 60,000 บาท

โครงการรณรงค์การประกวดภาพยนตร์สั้นในหัวข้อเรื่อง “คนรุ่นใหม่...ใส่ใจผู้สูงวัย” เป็นโครงการฯ กิจกรรมการรณรงค์ เนื่องในวันมหิดล 2555 ซึ่งจัดโดยมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ ตระหนักถึงความรัก ความห่วงใยของสถาบันครอบครัวที่มีให้กับผู้สูงวัย รวมถึงการเชิดชูเกียรติ และคุณค่าของผู้สูงวัยที่อยู่ใกล้ตัวเรา

เนื้อหาที่ส่งประกวด เน้นมุมมองที่มีการสะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความห่วงใย และคุณค่าของผู้สูงวัยการดูแลและไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุ การอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุได้อย่างมีความสุข หรือเป็นเรื่องราวของผู้สูงอายุ ที่มีคุณภาพที่จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังต่อไป

แบ่งเป็นรางวัลออกเป็น 2 ประเภท คือสำหรับนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

คณะกรรมการการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะแพทยศาสตร์ และคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนและผู้กำกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงของวงการ ชิงทุนการศึกษามากกว่า 60,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ภาพยนตร์สั้นเรื่องที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ยังจะได้เผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย

นักศึกษาผู้สนใจสามารถส่ง ใบสมัคร พล็อตเรื่องภาพยนตร์สั้นขนาด A4 และดีวีดีชิ้นงานความยาว 5 นาที

ส่งมาที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50000

วงเล็บมุมซองว่า โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น “คนรุ่นใหม่...ใส่ใจผู้สูงอายุ” ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 นี้.

19 กรกฎาคม 2555

รับ ม.4 - ม.6 เข้าค่ายเคมีสัมพันธ์พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง

UploadImage

คณะวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญน้อง ๆ ม.4-6 ทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมค่ายเคมีสัมพันธ์พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง

โครงการนี้เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้น้องที่เข้าค่ายได้เรียนรู้เกี่ยวกับเคมีทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติจากปรากฏการณ์ต่างๆหรือปัญหาที่ตนเองมีความอยากรู้อยากเห็น โดยจะเน้นวิธีการตั้งปัญหาแล้วตั้งสมมติฐานและการคิดวิธีการเพื่อหาคำตอบ

จะทำให้น้องเข้าใจและไม่เกิดความเบื่อหน่ายอีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ในตัวน้องๆ

ค่ายเคมีเป็นค่ายสำหรับน้องๆที่ยังอยู่ในช่วงค้นหาตัวเองและมีความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์ และเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

สำหรับน้องๆ ค่ายนี้ให้อะไรใหม่ๆกับน้องๆ ได้แน่นอน

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 ตุลาคม 2555

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืนณ คณะวิทยาศาสตร์

ส่งใบสมัคร ภายในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555

(ยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์) ประกาศผลการคัดเลือก

ภายในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2555

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมคนละ 300 บาท

สนใจดาวน์โหลดใบสมัคร

และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ChemCamp2ScienceKmitl

หรือติดต่อที่ Facebook : ChemCamp#2.Science.Kmitl

ค่ายอยากเป็นหมอ ม.จุฬาฯ 55

UploadImage


ค่ายอยากเป็นหมอ ครั้งที่ 22
รับสมัคร 23 กรกฎาคม ถึง 24 สิงหาคม 2555

โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 -16 ตุลาคม 2555ที่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://forum.docchula.com/ บอร์ดค่ายอยากเป็นหมอครั้งที่ 22
หรือ http://www.facebook.com/MDCUmedcamp
หรือติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์  091-107-4234
(จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.00 หรือ เสาร์ – อาทิตย์
ตั้งแต่เวลา 12.00 – 18.00)