30 สิงหาคม 2555

ประกวดเรื่องสั้นเฉลิมพระเกียรติ “วีรบุรุษแห่งแผ่นดิน”(รายงานโดย : นฤธร 12B)

UploadImage
สมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย,มูลนิธิสกุล ณ นคร และสายสัมพันธ์ ,สำนักพิมพ์กรีน-ปัญญาญาณ และ บริษัท ท็อปโมสต์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด ร่วมกับ องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน จัดโครงการ “TOPMOST-ปลูกปัญญาเฉลิมพระเกียรติ” ภายใต้แนวคิด “ปลูกปัญญาเยาวชนให้สำนึกรักบ้านเกิด” ด้วยการส่งมอบหนังสือนวนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่อง “มหาราช ๒ แผ่นดิน” สู่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”, ห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัด และห้องสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศ ดังนี้

ห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัด ๗๗ จังหวัดๆ ละ ๙ แห่ง ๆ ละ เล่ม  จำนวน ๖, ๒๓๗ เล่ม

ห้องสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน  ๓, ๐๒๔ เล่ม
     

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”๕๗ จังหวัด ๘๒ แห่ง ๆละ ๙ เล่มจำนวน ๗๓๘ เล่ม รวมทั้งสิ้น  ๙, ๙๙๙ เล่ม

หลังจากมอบหนังสือนวนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่อง“มหาราช ๒ แผ่นดิน”  แล้ว จัดให้มีการประกวดเรื่องสั้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อดีตกษัตริย์สยามสายเลือดจีน ผู้กอบกู้เอกราชด้วยความรักความเสียสละและหวงแหนแผ่นดิน  โดยกำหนดให้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดนำ นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ เรื่อง “มหาราช ๒ แผ่นดิน” เป็นต้นแบบในการเขียนเรื่องสั้นเพื่อโน้มนำผู้อ่านร่วมรำลึกนึกถึงวีรกษัตริย์สยามประเทศ พร้อมกันนี้ได้ตั้งคณะกรรมการตัดสินหาผู้รับรางวัลตามประเภทที่กำหนดโดยจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ ๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ (วันครบรอบ ๒๔๕ ปีแห่งการประกาศเอกราชของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หลังทรงชนะทัพพม่าในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๓๑๐) 

เนื้อหาสาระ
ให้เป็นการประกวดในหัวข้อ “วีรบุรุษแห่งแผ่นดิน” มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ ชีวิต ความคิด และวัฒนธรรมของประชาชนกลุ่มต่างๆ (ชาติพันธุ์ ศาสนา สถานภาพทางสังคม) ผูกเนื้อเรื่องไปถึงความเสียสละของวีรบุรุษในพื้นถิ่น หรือนำเนื้อเรื่องไปสู่ความเสียสละของวีรบุรุษในอดีตเป็นเชิงเปรียบเทียบ  หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือเป็นภาพรวม  โดยให้ตั้งชื่อเรื่องใหม่ของตนเอง 

คุณสมบัติงานเขียน
๑. ให้เขียนเป็นเรื่องสั้น (Short story) กำหนดความยาวดังนี้
ประเภทประชาชนทั่วไป   -ความยาวไม่เกิน ๑๐ หน้า
ประเภทอุดมศึกษา            -ความยาวไม่เกิน  ๘  หน้า
ประเภทมัธยมศึกษา          -ความยาวไม่เกิน  ๔ หน้า

๒. ให้เขียนเป็นภาษาไทย

๓. สร้างสรรค์ขึ้นเอง   ไม่แปล  หรือแปลงจากงานเขียนของผู้อื่น   กรณีที่มีการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น  คณะกรรมการผู้จัดประกวดฯ จะดำเนินการตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทันที

๔. เป็นงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยตีพิมพ์หรือรวมเล่มมาก่อน และระหว่างที่ส่งเข้าประกวดห้ามส่งให้นิตยสาร หนังสือพิมพ์หรือสำนักพิมพ์เพื่อการตีพิมพ์

 ประเภทการประกวดและเงินรางวัล,ทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ

๑.ประเภทประชาชนทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ                                                       ๒๐,๐๐๐.-  บาท
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับหนึ่ง                             ๑๕,๐๐๐.-  บาท
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับสอง                              ๑๒,๐๐๐.-  บาท

๒.ประเภทอุดมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ (ทุนการศึกษา)                                 ๑๕,๐๐๐.- บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง (ทุนการศึกษา)           ๑๐,๐๐๐.-บาท
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับสอง  (ทุนการศึกษา)            ๘,๐๐๐.-บาท

  ๓.ประเภทมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ (ทุนการศึกษา)                                     ๑๒,๐๐๐.- บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง  (ทุนการศึกษา)              ๘,๐๐๐.-บาท
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับสอง  (ทุนการศึกษา)              ๖,๐๐๐.-บาท

            หมายเหตุ. ผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทได้ร่วมเดินทางไปสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง  ในระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ (วันที่ ๒๘ ธันวาคม เป็นวันปราบดาภิเษกและวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) และร่วมเดินทางไปสักการะสุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่เมืองเถ่งไฮ้ ประเทศจีน ระหว่างวันที่ ๔-๙ เมษายน ๒๕๕๖ (ครบรอบ ๒๓๑ ปีแห่งวันวันสวรรคต ทรงสวรรคต เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๓๒๕)

           คุณสมบัติผู้ส่งผลงานประกวด
  ๑. เป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นถิ่นที่มีการสดุดีวีรกรรมวีรบุรุษ-วีรสตรีในพื้นถิ่นนั้น หรือเป็นผู้สืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์แล้วนำมาเขียนอ้างอิงโดยผู้ส่งผลงานต้องแสดงหลักฐานเป็น สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา หรือหลักฐานการประกอบอาชีพ
๒. ผู้ส่งผลงานยังมีชีวิตอยู่ในวันส่งผลงานเข้าพิจารณารับรางวัล   

 เงื่อนไขการส่งผลงานประกวด
๑.ให้พิมพ์ หรือเขียนด้วยลายมือตัวบรรจงหน้าเดียว ส่งประกวดจำนวน ๑ ชุด   และผู้ส่งผลงานต้องทำสำเนาเก็บไว้เอง คณะกรรมการผู้จัดประกวดฯไม่ส่งต้นฉบับคืน

๒. ใส่ชื่อจริง นามสกุลพร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และเบอร์โทรศัพท์(ถ้ามี) ไว้ในต้นฉบับด้วย

๓. ส่งผลงานทาง Email ที่  theherothailand@gmail.comหรือส่งจดหมายลงทะเบียนทางไปรษณีย์ ถึง

                   ศูนย์ประสานงานโครงการ“TOPMOST-ปลูกปัญญาเฉลิมพระเกียรติ”
                   ๕๐๕ ถนนพระราม ๒แสมดำ บางขุนเทียน  กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์  ๑๐๑๕๐
                ประสานงานโปรดติดต่อ นายวรุตม์ นกยูงทอง ฝ่ายบริหารโครงการฯ  โทร.๐๘-๔๘๙๙-๐๙๓๙

              ระยะเวลาส่งผลงานและการประกาศผล
สิ้นสุดการรับเรื่องสั้นเฉลิมพระเกียรติที่ส่งเข้าประกวดภายในวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม  ๒๕๕๕ 

ในกรณีส่งทางไปรษณีย์ จะดูตราประทับวันที่ส่ง
ประกาศผลการตัดสิน        ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕
กำหนดจัดงานรับรางวัล     จะประกาศให้ทราบภายหลัง

 ลิขสิทธิ์และการเผยแพร่ผลงาน
ผลงานที่ได้รับรางวัล  คณะกรรมการฯ ขอลิขสิทธิ์จัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกภายในกำหนดเวลา  ๒ ปี หลังจากนั้นลิขสิทธิ์วรรณกรรมจึงตกเป็นของผู้ส่งผลงาน
(การจัดพิมพ์เผยแพร่จะคัดเลือกผลงานของผู้ได้รับรางวัลตามลำดับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ๑-๒ทุกประเภท รวม ๙ เรื่อง)

  คณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
๑.  พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๒.พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
๓. หม่อมหลวงอนุพร เกษมสันต์ สำนักราชเลขาธิการ, รองเลขาธิการมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
๔. พลโทธนยศ ศิริกุล
 หัวหน้าสำนักงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๕.  พลโท วุฒิพงศ์ หอมวิเศษวงศา   ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๖. พลโทรวิช นกยูงทอง  อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๗. พล.ร.ต.พิทักษ์ พิบูลย์ทิพย์    เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ
๘.พล.ต.ต.ดร.เสวก ปิ่นสินชัย  โปรโมเตอร์ของเวทีราชดำเนิน "ศึกอัศวินดำ"
๙. นายจาฤก กัลย์จาฤก ประธานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ,ประธานกรรมการบริหารบริษัท กันตนา กรุ๊ป
๑๐. นายธีระพงษ์ โสดาศรี   อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
๑๑. นางสุรีรัตน์ วงศ์เสงี่ยม   รองอธิบดีกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
๑๒.นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ  กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีจีไอเอฟ คอร์ปปอเรชั่น จำกัด
๑๓. นายวัฒนา โมสิมาศ   กรรมการผู้จัดการ บริษัท นาคราชปิโตรเลี่ยม จำกัด
๑๔. อาจารย์นิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
๑๕.อาจารย์พิมพลักษณ์ บุญลือ  ผู้แทนจากกองทุนหมวดติ้ ร.ต.ต.กฤตติกุล บุญลือ
๑๖.นายสุวิช สุทธิประภา  รายการคุยโขมงบ่ายสามโมง สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมตัดสินมีทั้งสิ้น ๑๗ คน ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิทำงานด้านความมั่นคง ๑ คน ได้แก่
1. พลโท ธนยศ  ศิริกุล   ประธานโครงการร้อยใจไทย ,หัวหน้าสำนักงานศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม ๒ คน ได้แก่
๑.นายปณิธาน ณ นคร       เลขาธิการมูลนิธิสกุล ณ นคร และสายสัมพันธ์
๒.นายวรุตม์   นกยูงทอง   ผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์ ๙ ในดวงใจ ผู้สร้างสรรค์บทภาพยนตร์เทิดพระเกียรติเรื่อง “ปิดทองหลังพระ”    ตอน ความฝันอันสูงสุด, ผู้เขียน นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ เรื่อง มหาราช ๒ แผ่นดิน

คณะกรรมการจากสื่อสารมวลชน ๑๔ คน ได้แก่

๑. นายธีระพงษ์ โสดาศรี   อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการ
๒.นางสุรีรัตน์ วงศ์เสงี่ยม  รองอธิบดีกรมศิลปากรรองประธาน
๓.ผศ.นุจรินทร์ ศศิพิบูลย์ อดีตคณะบดีการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม  รองประธาน
๔. นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีจีไอเอฟ คอร์ปปอเรชั่น จำกัด   รองประธาน
๕.นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักพิมพ์กรีนปัญญาญาณ จำกัดรองประธาน
๖. นายสุวิช สุทธิประภา รายการคุยโขมงบ่ายสามโมง สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวีกรรมการ
๗. นายศักดิ์ศรี บุญรังศรี  บรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์กรีนปัญญาญาณ จำกัด กรรมการ
๘. นางไญยิกา เมืองจำนงค์  บรรณาธิการสำนักพิมพ์กรีนปัญญาญาณ จำกัดกรรมการ
๙.นายพันยศ ชินบัวสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ร.ศ.๑๗๕ จำกัด กรรมการ
๑๐.นายเอกภพ พงษ์สุพัฒน์  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กรรมการ
๑๑.นายศิโรช มิ่งขวัญ  นายกสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กรรมการ
๑๒.นายนภดล ศรีทวีกาศ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก  กรรมการ
๑๓.นายวิสูตร ยิ้มละมัย  หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ กรรมการ
๑๔.นางสาววลัย พละสวัสดิ์ปฏิคมชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย, นักเขียนอิสระ กรรมการ/เลขานุการ
 

กระทรวงการต่างประเทศรับเยาวชนเรียนภาษาที่เวียดนาม(รายงานโดย : นฤธร 12B)

UploadImage
กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโรงการพัฒนาเยาวชนไทยเพื่อเข้ารับการอบรมภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม ณ สาธารณรัฐสังคมเวียดนามเป็นเวลาประมาณ 1-2 เดือน (ประมาณปลายเดือนกันยายน-ต้นเดือนพฤศจิกายน 2555)

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ที่สนใจจะต้องส่งใบสมัครให้กระทรวงการต่างประเทศภายในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 
event-120828101957.pdf

ม.เกษตรฯ รับน้องม.ปลาย เข้าร่วมค่ายเปิดรั้วนนทรี ครั้งที่9(รายงานโดย : นฤธร 12B)

UploadImage

สโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และกลุ่มจัดตั้งสโมสรนิสิตคณะประมง ได้กำหนดจัดทำโครงการ "ค่ายเปิดรั้วนนทรี ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2555" เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษาและความต้องการที่แท้จริงในการเลือกคณะที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนได้รับการปลูกฝังทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพที่แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและอยู่ร่วมกันในสังคม โดยโครงการจะดาเนินงาน ในระหว่างวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2555 ถึงวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2555

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม “โครงการค่ายเปิดรั้วนนทรี ครั้งที่ 9”

ระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2555

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม


1. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 , 5 หรือ 6

2. ผู้สมัครต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติต่อร้ายแรง หรือโรคติดต่อใดๆ

3. ผู้ปกครองต้องรับทราบและอนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรม

เอกสารการสมัคร

1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ( กรอกข้อมูลครบถ้วน )

2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป (ติดใบสมัคร)

หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 14 กันยายน 2555 โดยส่งมาที่

สโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ต.กำแพงแสน อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 73140
(วงเล็บมุมซอง “ค่ายเปิดรั้วนนทรี ครั้งที่ 9”)

หมายเหตุ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารและค่าที่พักสาหรับ 4 คืน 5 วัน จำนวน 450 บาท หลังจากวันประกาศผล

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ให้โอนเข้าเลขที่บัญชี 769 - 241452 – 8 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากำแพงแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

2. ประกาศผลทาง facebook : Nontri Camp#9 ในวันที่ 24 กันยายน 2555 โดยโครงการเปิดรั้วนนทรีจะส่งหนังสือยืนยันการสมัครและหมายกำหนดการไปให้ผู้ที่ผ่านการเข้าคัดเลือก

3. หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อใน facebook : Nontri Camp#9 หรือ พี่ต๋ง 0897405114 , พี่อีฟ 0859512782 ,พี่น้า 0861756802

4. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรจากโครงการ “ค่ายเปิดรั้วนนทรี ครั้งที่ 9” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

5. ใบสมัครสามารถถ่ายเอกสารได้

จัดแข่งขันนักเขียนภาษาฝรั่งเศสรุ่นเยาว์(รายงานโดย : นฤธร 12B)

UploadImage
องค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส (Organisation Internationalale de la Francophonie - OIF) สำนักงานภูมิภาคตั้งอยู่ ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม จะจัดแข่งขันนักเขียนภาษาฝรั่งเศสรุ่นเยาว์ ครั้งที่ ๒๙ (Le 29 Prix du Jeune Ecrivain de Langue Francaise)

โดยเป็นผลการเขียนร้อยแก้วภาษาฝรั่งเศส ความยาว ๕ – ๒๐ หน้า เน้นการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน

จะต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๐ (อายุระหว่าง ๑๕ – ๒๖ ปี)

ผู้สนใจ

ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันได้ทางไปรษณีย์ได้ที่ Prix du Jeune Ecrivain, BP 40 055, 31602 Muret Cedex

หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ ae-pjef@orange.fr

ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pjef.net

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.ชวนประกวดภาพถ่ายชิงเงินรางวัล (รายงานโดย : นฤธร 12B)

UploadImage

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปร่วมประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ วิถีชีวิตล้านนากับเรือนโบราณ ชิงเงินรางวัลรวม 15,200 บาท  


โดยมีหลักเกณฑ์และกติกาการส่งผลงานเข้าประกวด ดังนี้

1. ผลงานที่จะส่งเข้าประกวด ให้ส่งภาพที่อัดหรือพิมพ์ลงในกระดาษสำหรับพิมพ์ภาพเป็นภาพสีหรือภาพขาวดำ ขนาด 8x10 นิ้ว
2. ผู้ส่งผลงานสามารถส่งภาพเข้าร่วมประกวดได้ไม่เกินคนละ 3 ภาพ โดยมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดได้เพียง 1 รางวัล เท่านั้น
3. ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดต้องติดชื่อนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อผลงานของการถ่ายภาพ และสถานที่ถ่ายภาพ โดยแนบมากับภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด
4. ภาพที่ใช้ในการส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเอง และไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน
5. ภาพที่ส่งประกวดบางรูปภาพ จะถูกคัดเลือกให้จัดแสดงนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555
6. เกณฑ์การตัดสินภาพถ่าย
- ความสวยงามของภาพถ่าย
- ความสอดคล้องกับหัวข้อ วิถีชีวิตล้านนากับเรือนโบราณ
- เทคนิคการถ่ายภาพและความคิดสร้างสรรค์

รางวัล
กลุ่มบุคคลทั่วไป
รางวัลที่ 1  มูลค่า 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 2 มูลค่า 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3 มูลค่า 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 800 บาท พร้อมเกียรติบัตร

กลุ่มนักเรียน / นักศึกษา
 รางวัลที่ 1  มูลค่า 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 2 มูลค่า 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3 มูลค่า 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 800 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 
**** ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด จะได้รับเกียรติบัตรทุกท่าน****

สถานที่ส่งผลงาน
- จุดบริการข้อมูลฯ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวัน และเวลาราชการ
- ทางไปรษณีย์ ส่งมายัง สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

กำหนดเวลาการส่งภาพ / ตัดสินภาพ และมอบรางวัล
สามารถส่งภาพเข้าประกวด ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 18 กันยายน 2555
พิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย และประกาศผลตัดสิน  วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 เวลา 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
นิทรรศการภาพภ่ายจัดแสดงระหว่างวันที่ 21- 28 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น.ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถรับผลงานคืนได้
ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป


ติดต่อสอบถาม
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หมายเลขโทรศัพท์ 053-943624,32

K'GE CAMP ครั้งที่ 3 (รายงานโดย : นฤธร 12B)

UploadImage


ค่าย K'ge ครั้งที่ 3 จัดขึ้นสำหรับน้องๆม.ปลาย สายวิทย์ ที่มีความสน หรือกำลังค้นหาตัวเอง
ตลอดระยะเวลากิจกรรม สอดแทรกไปด้วยความรู้และความสนุกสนาน

รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 16 กันยายน 2555

ดาวน์ใบสมัครและรายละเอียดได้ที่
http://www.mediafire.com/?ad4lp1asdm4hz4g
ติดตามข่าวสารได้ทาง 
http://www.facebook.com/KgeCamp3

ขยายเวลารับสมัคร ค่าย "สานฝันสู่วันเป็นแพทย์ 7" (รายงานโดย : นฤธร 12B)

UploadImage


ข่าวดี! ค่ายสานฝันสู่วันเป็นแพทย์ครั้งที่ 7 ขยายเวลารับสมัครถึง 7 ก.ย. 55

น้องๆ คนไหนยังไม่ได้สมัครรีบกันหน่อยนะคะ!!!
เอกสารประกอบข่าว :

ค่าย TueFree ครั้งที่ 27 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.(รายงานโดย : นฤธร 12B)

UploadImage

 ค่ายTue Free ครั้งที่ 27 จัดทำขึ้นเพื่อให้น้องๆ ม.ปลายสายวิทย์-คณิตได้เพิ่มความรู้ความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์เพื่อสอบเข้ามหา’ลัยซึ่งสอนโดย นศ.ชั้นปี1 คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและภายในค่ายยังมีกิจกรรมสนุกสนานอีกมากมายและไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งค่ายนี้เป็นค่ายไปกลับ 12 วัน
ตั้งแต่วันที่22 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2555

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม - 21 กันยายน 2555


คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.อยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
3.สามารถเดินทางไปกลับได้สะดวก

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครค่าย
1.ใบสมัคร
2.สำเนาปพ.1
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.เอกสารยินยอมจากผู้ปกครอง


Download ใบสมัครได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

 
เอกสารประกอบข่าว :
 

24 สิงหาคม 2555

รับตรง! ม.ศิลปากร สถาปัตยกรรมศาสตร์(วรัญญา,ณิชกานต์,คณิศร)

มาแล้วกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย ศิลปากรคะ^^

รับจำนวนทั้งสิ้นเพียง 40 คนเท่านั้น

คุณสมบัติ
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า โดยมีผลการเรียน (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า โดยมีผลการเรียน (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือ ประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ซึ่งเคยหรือได้รับทุนแลกเปลี่ยนไปศึกษาในต่างประเทศเป็นเวลา 1 ปี เช่น ทุน AFS, ทุน YES เป็นต้น โดยต้องนำเอกสารแสดงผลการเรียน (GPAX) ซึ่งไม่ต่ำกว่า 2.00 ที่ทางโรงเรียนออกให้ พร้อมหนังสือรับรองการได้รับทุนแลกเปลี่ยนจากทางโรงเรียน โดยแนบผลการเรียนขณะศึกษาในต่างประเทศประกอบด้วย ทั้งนี้ในการพิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือก

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก
รับสมัคร20 ส.ค.55 ถึง 1 ต.ค.55
สอบข้อเขียน22 – 23 ต.ค.55
ประกาศผลสอบข้อเขียนและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์19 พ.ย. 55
สอบสัมภาษณ์24 พ.ย. 55
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและรายชื่อสำรอง3 ธ.ค.55
รายงานตัวยืนยันสิทธิ์7 ธ.ค.55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา15 ธ.ค.55

วิธีการสมัคร
1.สมัครได้ทาง Internet โดย www.arch.su.ac.th/admission2556 ซึ่งผู้สมัครต้องชำระเงินทั้งสิ้น1,000บาท
2.พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าสมัครสอบ แล้วนำไปชำระที่ธนาคารทหารไทย(เก็บส่วนที่ธนาครคืนให้ไว้เป็นหลักฐาน)
3.พิมพ์บัตรสอบ ซึ่งภายในบัตรสอบจะระบุ ชื่อนามสกุล รูปถ่าย เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ อาคารและสถานที่สอบหลังจากชำระเงินแล้วเป็นเวลา5วัน ถือว่าได้รับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับคนที่อยากสอบถามเพิ่มเติม*
ติดต่อได้ที่
คุณกรกช ธัชศถุงคารสกุล  085-918-1454
คุณวิมลพร น้อยสังข์          085-918-1525

สุดท้ายนี้.ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ^^ สาธุๆ


 

จำนวนที่รับเข้าศึกษา

จำนวนที่รับเข้าศึกษา

 

22 สิงหาคม 2555

APCEIU จัดประกวดเรื่องเล่าด้านการศึกษา(รายงานโดย : นฤธร 12B)

UploadImage
Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding (APCEIU) สาธารณรัฐเกาหลี จะจัดงาน “2012 EIU Story Collection Project”

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวิธีการสอนแก่นักเรียน (อายุ 10-15 ปี) ผ่านการเล่าเรื่องสั้นเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดี (Education for International Understanding : EIU)

โดยผู้สนใจสามารถจัดส่งผลงานในรูปแบบการเล่าเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างชาติ ที่ใช้สอนในห้องเรียนโดยไม่จำกัดรูปแบบการขียน ใช้กระดาษ A4 พิมพ์แบบเว้นบรรทัด (ความยาวประมาณ 1-3 หน้ากระดาษ) ภายใต้หัวข้อที่เกี่ยวกับสันติภาพ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การแก้ไขความขัดแย้ง การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับมรดกโลก เป็นต้น

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.unescoapceiu.org

และจัดส่งผลงานได้ที่ Email : ppu@unescoapceiu.org ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2555

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกประมาณเดือนกันยายน

ผู้ได้รับการคัดเลือก 3 อันดับแรก จะได้เงินรางวัล 500 เหรียญดอลลาร์

ค่ายเยาวชนวัสดุครั้งที่ 9 วิศวะ ม.เกษตร(รายงานโดย : นฤธร 12B)

UploadImageชวนน้องๆ ม.ปลายสายวิทย์ ที่สนใจหรือต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับวัสดุ ความสำคัญเกี่ยวกับวิศวกรวัสดุ ในค่ายเยาวชนวัสดุครั้งที่ 9 พร้อมกิจกรรมสนุกๆ มากมายจากพี่ๆ วิศวกรรมวัสดุ 
ร่วมค้นหาคำตอบ ความมหัศจรรย์ของวัสดุ และสนุกสุดๆ ได้ที่ค่าย MatE Youth Camp #9 ในวันที่ 8-10 ธันวาคมนี้ นะครับ


ติดตามรายละเอียดการรับสมัครผ่านทาง facebook/MatEYouthCamp9 หรือ twitter/MatEYouthCamp9

'Aero Camp 2012' ค่ายสานฝัน...คนอยากบิน(รายงานโดย : นฤธร 12B)

UploadImageคณะวิศกรรมศาสตร์ ภาควิชาการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรม  'Aero Camp  2012' ค่ายสานฝัน...คนอยากบิน สำหรับน้องๆ ม.ปลาย หรือ ปวช. ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 20- 23 ต.ค. 55

หมดเขตรับสมัคร 25 ก.ย. 55


*** สนใจดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมใบสมัครตามไฟล์แนบด้านล่าง ***
เอกสารประกอบข่าว :

ค่ายยุวชนคนรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 1 ม.เกษตรศาสตร์(รายงานโดย : นฤธร 12B)


ค่ายยุวชนคนรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 1
ตอน เปิดถ้ำสิงห์เขียว เที่ยวทุ่งบางเขน
โดยนิสิตรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
UploadImage
ค่ายนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร โดยสามารถส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคมนี้เท่านั้น รับจำนวนจำกัดเพียง 60 คน


Download ใบสมัครได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

 

ม.เกษตรฯประกวดภาพถ่าย “เกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน”(รายงานโดย : นฤธร 12B)

UploadImage
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดโครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อถ่ายทอดภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่จะสื่อออกมาในรูปของภาพถ่าย และเป็นโครงการที่บุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ส่งผลงานภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวข้อ“เกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำภาพถ่ายที่ชนะเลิศในการประกวดมาพิมพ์บัตรอวยพรและสมุดบันทึก ประจำปี 2556 หรือสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป

ผลงานและกติกาที่ส่งเข้าประกวด

 1. ภาพถ่ายต้องสื่อถึงหัวข้อ “เกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” ที่บูรพาจารย์ คณาจารย์ นักวิจัย  และบุคลากรรวมทั้งนิสิต ได้สั่งสมมาอย่างต่อเนื่อง 69 ปี เป็นฐานความรู้สำคัญที่สร้างองค์ความรู้ ความก้าวหน้า  ในพันธกิจหลักทั้ง 4 ด้านที่จะสื่อด้วยภาพในการจัดทำบัตรอวยพรและสมุดบันทึก ประจำปี 2556

 2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องถ่ายด้วยระบบดิจิทอล ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 6 ล้านพิกเซล และส่งได้ไม่เกิน 5 ภาพ (ไม่ซ้ำกัน) และอัดภาพสีขนาดไม่ต่ำกว่า 8 x 12 นิ้ว และติดภาพลงบนกระดาษการ์ดแข็งสีดำ โดยด้านหลังกระดาษการ์ดแข็ง เขียน/พิมพ์ชื่อ – นามสกุล  ที่อยู่ สังกัด หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อม สถานที่ถ่าย วันที่ถ่าย และคำอธิบายใต้ภาพสั้นกระชับและสื่อความหมายกับหัวข้อการประกวด

 3. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ส่งถ่ายภาพด้วยตนเอง และเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลการประกวดที่ใดมาก่อน

 4. ภาพและไฟล์ที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ส่งภาพประกวดจะได้เรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

 5.  ภาพถ่ายสามารถปรับสี และตกแต่งแก้ไขภาพโดยใช้เทคนิค เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ภาพยังคงความเป็นธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติที่ไม่เกินจากความเป็นจริง

 6.  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 เงินรางวัล

 1, ชนะเลิศ จะได้รับเงินสดมูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 2, รองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงินสดมูลค่า 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 3, รองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเงินสดมูลค่า 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

.4, รางวัลชมชย 7 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน   

 บุคลากร นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกวิทยาเขต และบุคคลทั่วไป

 วิธีการส่งและการตัดสินภาพเข้าประกวด

 1.  ส่งภาพพร้อมไฟล์ภาพนามสกุล .jpg มาที่ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 (หากส่งทางไปรษณีย์ถือวันประทับตราเป็นสำคัญและหากเกิดความเสียหายจากการส่งจะไม่รับผิดชอบ) โทรศัพท์   0-2942-8200 ต่อ 4111 – 6  หรือโทรศัพท์สายตรง  0 – 2942 – 8181 - 3

 2.  คณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการจัดการประกวด

 3.  ตัดสินผลงาน ภายในวันที่ 10 กันยายน 2555

 4.  ประกาศผลการตัดสินภาพภายในวันที่ 12 กันยายน 2555 ทางเว็บไซต์ www.ku.ac.th หรือ  pr.ku.ac.th

ค่ายยุวเภสัชกร ครั้งที่ 16 มช.(รายงานโดย : นฤธร 12B)


ค่ายยุวเภสัชกร ครั้งที่ 16
วันที่ 26-28 ตุลาคม 2555
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UploadImageกำหนดการ
รับสมัคร : 13 สิงหาคม - 10 กันยายน 2555
จำนวนรับ : 130 คน
ประกาศผล : 24 กันยายน 2555

รายระเอียดเพิ่มเติมที่ : 
https://www.facebook.com/RxCMUYoungcamp2012


Download ใบสมัครได้จากไฟล์แนบด้านล่าง

 
เอกสารประกอบข่าว :

โครงการอยากเป็นหมอ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(รายงานโดย : นฤธร 12B)

Mini Pohkla โครงการอยากเป็นหมอ ครั้งที่ 7

UploadImage
 กิจกรรมพิเศษในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
"Mini Pohkla โครงการอยากเป็นหมอ ครั้งที่ 7" 

ค่ายเล็กๆ ที่ไม่เล็กอย่างที่คิด ให้น้องๆชั้นม ปลาย ได้เข้ามาสัมผัสกับการเรียนคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. โดยพี่ๆนักศึกษาแพทย์จัดแค่ 2 วัน --> 4 รอบ เท่านั้น

 
 
ติดตามได้ที่ : 
 https://www.facebook.com/pohkla16

ค่าย TUYEC9 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์(รายงานโดย : นฤธร 12B)


ค่าย เยาวชนเศรษฐศาสตร์กับสังคม ครั้งที่ 9   
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
(Thammasat University Young Economist Camp :TUYEC9)
UploadImage


Download ใบสมัครได้จากไฟล์แนบด้านล่าง
เอกสารประกอบข่าว :

ค่าย เปิดถ้ำสิงห์ครั้งที่ 6 คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์(รายงานโดย : นฤธร 12B)

UploadImage
โครงการเปิดถ้ำสิงห์ ครั้งที่ 6 นี้ เป็นโครงการที่ได้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ หรือ ทำกิจกรรมเกี่ยวกับคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาตร์ และมีการติวให้แก่น้องๆ ม.ปลายทั่วประเทศที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในคณะนี้ด้วย

รับสมัคร  นักเรียนม.ปลาย(ม.4-ม.6)ทั่วประเทศ
ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม - 29 สิงหาคม 2555
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 10 กันยายน 2555
เข้าร่วมโครงการ 24 - 25 ตุลาคม 2555 ไม่มีการค้างคืน

ติดตามการเคลื่อนไหวและสอบถามรายละเอียดโครงการนี้ได้ที่ : 
https://www.facebook.com/openthamsingha6
 
ระเบียบการเเละใบสมัครสามารถ Download ได้จากฟล์แนบด้านล่างครับ 

ศธ.จัดประกวดวาดภาพ “อนาคตประเทศไทยที่ใฝ่ฝัน”ชิงทุนกว่า5แสนบ.(รายงานโดย : นฤธร 12B)

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแถลงข่าวโครงการประกวดภาพวาดตามโครงการส่งผ่านจินตนาการด้วยภาพวาด “อนาคตประเทศไทยที่ใฝ่ฝัน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 5 แสนบาท พร้อมทั้งเกียรติบัตร 
UploadImage
 รมว.ศธ.กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรหลักของประเทศที่ทำหน้าที่ในการจัดการศึกษาของชาติ ซึ่งการจะพัฒนาบ้านเมืองที่เป็นอยู่ให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จำเป็นต้องได้รับทราบแนวคิด ทัศนคติ และวิสัยทัศน์ จากผู้ที่อยู่ร่วมกันในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

จึงได้จัดประกวดวาดภาพอนาคตประเทศไทยที่ใฝ่ฝัน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญช่วยให้เด็กและเยาวชนได้ถ่ายทอดความคิด ทัศนคติ และวิสัยทัศน์ที่ตัวเองคิด และต้องการอยากให้เป็น จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเชื่อมต่อไปยังรัฐบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางนโยบายการบริหารประเทศต่อไป
UploadImage
การประกวดภาพวาดในครั้งนี้ เป็นการเปิดเวทีให้เยาวชนไทยได้ถ่ายทอดแนวคิด ทัศนคติ สะท้อนภาพสังคมในปัจจุบัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศตามความมุ่งหวังอย่างยั่งยืนผ่านจินตนาการทางศิลปะการวาดภาพ โดยแบ่งการประกวดเป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย

          1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ส่งผลงานในขนาด A3 (11.7 X 16.5 นิ้ว) เงินรางวัล 15,000 บาท 10,000 บาท 7,000 บาท ตามลำดับ และรางวัลชมเชย 5 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

          2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ขนาดภาพ A3 (11.7 X 16.5 นิ้ว) เงินรางวัล 20,000 บาท 15,000 บาท 10,000 บาท ตามลำดับ และรางวัลชมเชย 5 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

          3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ขนาดภาพ A3 (11.7 X 16.5 นิ้ว ถึงขนาด A2 16.5 X 23.4 นิ้ว) เงินรางวัล 25,000 บาท 20,000 บาท 15,000 บาท ตามลำดับ และรางวัลชมเชย 5 รางวัลๆ ละ 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

          4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขนาดภาพ A2 (16.5 X 23.4 นิ้ว) เงินรางวัล 30,000 บาท 25,000 บาท 20,000 บาท ตามลำดับ และรางวัลชมเชย 5 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

          5. ระดับอุดมศึกษา (ปวส. และ ปริญญาตรี) ขนาดภาพ A2 หรือ 16.5 X 23.4 นิ้วขึ้นไป เงินรางวัล 45,000 บาท 35,000 บาท 25,000 บาท ตามลำดับ และรางวัลชมเชย 5 รางวัลๆ ละ 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รวมเงินรางวัลจากการประกวดครั้งนี้เป็นมูลค่า ๕๒๒,๐๐๐ บาท

UploadImage
นักเรียน นักศึกษาที่สนใจ สามารถส่งผลงานที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ลงบนกระดาษ 80 ปอนด์ขึ้นไป หรือผ้าใบสำหรับเขียนรูป ตามขนาดที่กำหนด โดยไม่จำกัดวัสดุที่ใช้วาดภาพ ซึ่งอาจจะเป็น ดินสอสี สีน้ำ สีเทียน สีโปสเตอร์

ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยผ่านการประกวด พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ระดับชั้น สถาบันการศึกษา ชื่อภาพ แนวความคิด เทคนิค ขนาดที่ด้านหลังภาพ

ส่งผลงานด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ได้ที่ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เลขที่ 86 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 กันยายน 2555

โดยจะมีการประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 14 กันยายน 2555

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ 1579

หรือทางเว็บไซต์ www.moe.go.th

สทป ชวนเยาวชนร่วมค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์(รายงานโดย : นฤธร 12B)

UploadImage


  สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทย์– คณิต ทั่วประเทศ เข้าร่วม “ค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์”ในวันที่ 28-30 กันยายน 55 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (สวทช.) เพื่อศึกษาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจรวด พร้อมลงมือสร้างจรวดประดิษฐ์จริง และทดลองยิง ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จ.ลพบุรี
          ส่งบทเรียงความหัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการดำเนินชีวิต”และใบสมัคร ภายใน24 สิงหาคมนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.dti.or.th หรือ www.facebook.com/SorTorPor
โทร.02-980-6688-89 ต่อ 442,622 ,  081-190-4246


อ้างอิง: สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)กระทรวงกลาโหม

สวทช.จับมือซีเกทจัดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รายงานโดย : นฤธร 12B)

UploadImage
สวทช. ร่วมกับ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2555 เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนสนใจและเกิดความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า สวทช. ร่วมกับ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2555 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนสนใจและเกิดความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งให้เกิดความเข้าใจในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ทันสถานการณ์ในปัจจุบัน อาทิ ภัยธรรมชาติต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อเตรียมรับมืออย่างถูกต้อง ลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น โดยค่ายเยาวชนนี้จะสร้างความตระหนักและตื่นตัวในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้แก่เยาวชน นำทักษะที่ได้ไปใช้ใหเกิดประโยชน์

สำหรับ ภายในค่ายดังกล่าวจะมีกิจกรรม อาทิ การประกอบหุ่นยนต์เพื่อนรอบตัว แนะนำเทคนิคเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ กิจกรรมสร้างที่ชาร์ตแบตจากโซลาร์เซลล์ และเวิร์คช็อปต่างๆ ซึ่งเยาวชนจะได้เรียนรู้บทเรียนจากนักวิทยาศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จ โดยจะรับเยาวชนอายุระหว่าง 10-13 ปี ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทร   02-5297100 ต่อ 77215 ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2555ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร