6 ตุลาคม 2557

รับตรง โดยคณะดำเนินการจัดสอบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2558


รับตรง โดยคณะดำเนินการจัดสอบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2558

            สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง โดยคณะดำเนินการจัดสอบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังนี้

กำหนดการคัดเลือก
           - รับสมัคร วันที่ 10 ตุลาคม 2557 – 2 มกราคม 2558
           - ชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 10 ตุลาคม 2557 – 5 มกราคม 2558
           - สอบข้อเขียน ตามที่แต่ละคณะกำหนด
           - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามที่แต่ละคณะกำหนด
           - สอบสัมภาษณ์ ตามที่แต่ละคณะกำหนด
           - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 13 มีนาคม 2558

คณะที่เปิดรับ
           - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 135 คน
           - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 100 คน
           - วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง จำนวน 60 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
           - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม : กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  , กำลังศึกษา ปวช. หรือสำเร็จการศึกษา ปวช. 
           - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ : กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยมี GPAX 4 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50 
           - วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง : กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า 

พี่โดมแนะน้อง
           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่  
          -  Website :การับสมัครเข้าศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คลิกที่นี่   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น