6 ตุลาคม 2557

ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2558


 ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2558

            มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาผ่าน ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2558 มีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการคัดเลือก
            - วันที่ 1 – 20 ต.ค. 57 : สมัครสอบ GAT และ PAT ครั้งที่ 1/2558 กับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) (เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ต้องสอบ PAT3 , เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และสาขาวิชารังสีเทคนิค (โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ) ต้องสอบ PAT 2  เพื่อประกอบการสอบสัมภาษณ์แต่ไม่นำมาใช้ในการคัดเลือก )
            - วันที่ 3 – 24 พ.ย. 57 : สมัครสอบ 7 วิชาสามัญ กับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
            - วันที่ 3 พ.ย. 57 เวลา 9.30 น. ถึง 26 พ.ย. 57 เวลา 12.00 น. : รับสมัครทางออนไลน์ โดยเข้าเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/directadmission เข้า Menu มหิดลรับตรง
               1. ให้ผู้สมัครศึกษาข้อมูลก่อนสมัคร และตรวจรายวิชาที่ต้องสมัครสอบกับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 
              2. สมัครออนไลน์ และดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร/ใบเสร็จรับเงิน พร้อมเงินค่าสมัคร 100 บาท ไปชำระที่ธนาคาร ไทยพาณิชย์/กรุงเทพ/กสิกรไทย/กรุงไทย/ทหารไทย ตามเวลาทำการของธนาคาร ทุกสาขาทั่วประเทศ
              3. ตรวจสอบสถานะการสมัครและการชำระเงินได้หลังการชำระเงิน 3 วันทำการ หากพบสถานะการสมัครไม่สมบูรณ์ ติดต่อ กองบริหารการศึกษาทันที
            - วันที่ 24 ธ.ค. 57 : มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรายชื่อผู้สมัครระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) ที่มีสถานะการสมัครสมบูรณ์ ทางเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/directadmission  หากไม่พบรายชื่อ ให้ติดต่อกองบริหารการศึกษา ภายในวันที่ 9 ม.ค. 58
            - วันที่ 13 มี.ค. 58 : มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศผู้ผ่านข้อเขียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์/สอบวิชาเฉพาะ/สอบความถนัด ทางเว็บไซต์  http://www.mahidol.ac.th/directadmission
            - วันที่ 13 – 17 มี.ค. 58 : ส่งแบบตอบรับเข้าสอบสัมภาษณ์ ไปยังคณะ/วิทยาลัย ที่สมัคร ทาง Fax. หรือ e-mail เท่านั้น
            - วันที่ 18 – 22 มี.ค. 58 : สอบสัมภาษณ์/สอบวิชาเฉพาะ/สอบความถนัด ณ ส่วนงานที่สมัคร ** ผู้เข้าสอบฯ ต้องนำใบสมัครที่ Print ออกจากระบบ พร้อมหลักฐานการสมัครอื่นๆ ตามที่ส่วนงานกำหนดไปแสดงต่อกรรมการสอบฯ ในวันสอบสัมภาษณ์ **
            - วันที่ 1 เม.ย. 58 :  มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก และรับรหัสระบุตัวบุคคล ทางเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/directadmission
            - วันที่ 1 – 20 เม.ย. 58 : ส่งหลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลาย (สำเนาใบ ปพ.1:พ) พร้อม GPAX 6 ภาคการศึกษาไปยังส่วนงานที่สมัคร หากส่งไม่ทันตามกำหนดให้แจ้งขอผ่อนผันไปยังส่วนงานนั้นๆ ก่อนวันที่ 20 เม.ย. 58 และเมื่อทราบผลให้จัดส่งทันที
            - วันที่ 28 เม.ย. – 1 พ.ค. 58 : นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮาส์กับ สอท. ทางเว็บไซต์http://www.cuas.or.th
            – วันที่ 7 พ.ค. 58 : มหาวิทยาลัยมหิดล : ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/directadmission

ประเภทการรับของ ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง)
            เลือกสมัครได้เพียง 1 โครงการ
            1. โครงการวิทยาเขต (รับเขตจังหวัดหรือจังหวัดที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล)
            2. โครงการพื้นที่ (รับเฉพาะพื่นที่ที่บางคณะกำหนดไว้เป็นพิเศษ)
            3. โครงการพิเศษ (รับทั่วประเทศ)
            4. โครงการรับนักศึกษาพิการ (รับทั่วประเทศ) 
            5. โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ (รับทั่วประเทศ)

คณะและหลักสูตรที่เปิดรับ (จำนวนรับรวม 2,135 คน)
            คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
             - หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 5 คน
             - หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต จำนวนรับ 33 คน
            คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
             - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 170 คน
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย จำนวนรับ 12 คน
            คณะเภสัชศาสตร์
             - หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 100 คน
            คณะวิทยาศาสตร์
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 330 คน
            คณะเทคนิคการแพทย์  
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จำนวนรับ 55 คน
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค จำนวนรับ 34 คน
            คณะสาธารณสุขศาสตร์
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) จำนวนรับ 66 คน
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) จำนวนรับ 21 คน
            คณะกายภาพบำบัด
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด จำนวนรับ 55 คน
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด จำนวนรับ 22 คน
            คณะพยาบาลศาสตร์
             - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 300 คน
            คณะสัตวแพทยศาสตร์
             - หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 35 คน
            คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จำนวนรับ 50 คน
            วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย จำนวนรับ 10 คน
             - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา จำนวนรับ 10 คน
            คณะวิศวกรรมศาสตร์
             - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวนรับ 100 คน
             - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวนรับ 60 คน
             - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวนรับ 49 คน
             - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จำนวนรับ 64 คน
             - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวนรับ 30 คน
             - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวนรับ 61 คน
             - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ จำนวนรับ 38 คน
            คณะศิลปศาสตร์
             - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จำนวนรับ 17 คน
             - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวนรับ 17 คน
            วิทยาลัยศาสนศึกษา
             - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา จำนวนรับ 10 คน
            คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน จำนวนรับ 36 คน
            มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวนรับ 40 คน
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ จำนวนรับ 25 คน
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร จำนวนรับ 35 คน
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์ จำนวนรับ 25 คน
             - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ จำนวนรับ 50 คน
             - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ จำนวนรับ 45 คน
             - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวนรับ 60 คน
            มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ 
             - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตนครสวรรค์ จำนวนรับ 5 คน
            มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
             - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตอำนาจเจริญ จำนวนรับ 50 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
             - รับสมัครเฉพาะ ผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนภายในประเทศ

คุณสมบัติการศึกษา (GPAX  5 ภาคเรียน และ GPA 5 ภาคเรียน)
            คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
             - หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75 GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75 GPA ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 2.00  GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00 GPA สังคม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
             - หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 
            คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
             - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 GPA ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 2.00 GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00 GPA สังคม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
            คณะเภสัชศาสตร์
             - หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
            คณะวิทยาศาสตร์
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เฉพาะโครงการทุน พสวท.  GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.25 GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.25
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เฉพาะโครงการทุน ศรีตรังทอง  GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
            คณะเทคนิคการแพทย์  
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
            คณะสาธารณสุขศาสตร์
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
            คณะกายภาพบำบัด
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
            คณะพยาบาลศาสตร์
             - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
             - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (รับผู้จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล) GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
            คณะสัตวแพทยศาสตร์
             - หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
            คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
            วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00 GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00 GPA ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 2.00  GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.00 GPA สังคม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
             - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.5 GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00 GPA ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 2.00  GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.00 GPA สังคม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
            คณะวิศวกรรมศาสตร์
             - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
             - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
             - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
             - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
             - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
             - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไม่กำหนดเกรดในการสมัคร
             - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
            คณะศิลปศาสตร์
             - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 GPA ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 3.00  GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00 GPA สังคม ไม่ต่ำกว่า 3.00 
             - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 GPA ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 3.00  GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00 GPA สังคม ไม่ต่ำกว่า 3.00 
            วิทยาลัยศาสนศึกษา
             - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
            คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
            มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
             - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
             - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
             - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
            มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ 
             - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตนครสวรรค์ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
            มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
             - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตอำนาจเจริญ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50

เกณฑ์การคัดเลือก
             - องค์ประกอบคะแนนการคัดเลือก : คะแนน 7 วิชาสามัญ ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
             - เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ต้องสอบ PAT3 ,เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และสาขาวิชารังสีเทคนิค (โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ) ต้องสอบ PAT 2  เพื่อประกอบการสอบสัมภาษณ์แต่ไม่นำมาใช้เป็นองค์ประกอบคะแนนการคัดเลือก

การสมัคร
             - รับสมัครทางออนไลน์ โดยเข้าเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/directadmission    
             - ค่าสมัคร 100 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ)
             - ผุ้สมัครเลือกสมัครได้เพียง 1 ระบบเท่านั้น หากสมัครใน ระบบรับตรง(มหิดลเพื่อชาวชนบท) แล้ว ไม่มีสิทธิ์สมัครใน ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง)
             - การสมัครใน ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) เลือกสมัครได้เพียง 1 โครงการ  1 คณะ 1 หลักสูตร เท่านั้น

พี่โดมแนะน้อง
           - ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ระเบียบการรับสมัคร ได้ในช่วงเดือนตุลาคม
           - ดาวน์โหลด ตารางข้อมูลจำนวนรับนักศึกษา ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) คลิกที่นี่
           - ดาวน์โหลด ตารางสรุปเงื่อนไขการรับนักศึกษา ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) คลิกที่นี่ 
           - ดาวน์โหลด สรุปขั้นตอนการสมัครระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) คลิกที่นี่
           - Website : รับสมัครนักศึกษา ระบบรับตรง 2558 มหาวิทยาลัยมหิดล คลิกที่นี่

P'Dome


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น