24 มกราคม 2555

UploadImageUploadImage

เภสัชฯ ศิลปากร เปิดรับสมัครสอบตรงเพิ่มเติมและเพิ่มโอกาสพิเศษร่วมกับ เภสัชฯ บูรพา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งนี้ เปิดรับสมัครทางระบบออนไลน์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม – 15  มีนาคม 2555

โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2555

โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพิ่มพิเศษ ปีการศึกษา 2555

โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับตรง ปีการศึกษา 2555

โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาสาขาอื่นที่มิใช่สาขาเภสัชศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2555

กำหนดการ
เปิดรับสมัคร  23  มกราคม -15  มีนาคม 2555
ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน  19-22  มีนาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  28 มีนาคม 2555
สอบข้อเขียน  7-8 เมษายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  1พฤษภาคม 2555
สอบสัมภาษณ์ 19  พฤษภาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา  10 พฤษภาคม 2555

รายละเอียดแต่ละโครงการสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารประกอบข่าวนะคะ

ผู้สนใจสมัครสอบสามารถดูรายละเอียดได้ที่
คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร
http://www.research.su.ac.th/pharm/
 ฝ่ายรับสมัครฯ โทร.080 – 7000691 หรือ 080 - 7001043 ในวันและเวลาราชการ
UploadImage

          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประกาศเรียกผู้สอบได้ประเภทสำรองให้รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 2) วันที่ 24-27 มกราคม 2555


**รายละเอียดดาวน์โหลดที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างสอบถามรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการรายงานตัวเป็นนิสิต ติดต่อ
กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โทร. 02-6495718, 20
UploadImage

           คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการสืบสานภาษาไทยด้วยวิธีพิเศษ โดยกำหนดคัดนักเรียนในเขตภูมิภาคตะวันตก 8จังหวัดที่มีความถนัดทางด้านภาษาไทยและมีแววที่จะเป็นครูภาษาไทยที่ดี โดยศึกษาในหลักสูตร 5ปี มีทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3กุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 16 คน

คุณสมบัติ
           เป็นนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรี
1.มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4จนถึงปลายภาคต้นของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ไม่ต่ำกว่า 2.50
2.มีคะแนนเฉลี่ยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาพื้นฐาน(ท 31101ท31102ท32101ท32102และท 33101)ไม่ต่ำกว่า 3.00ยกเว้นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 4
3.คะแนนเฉลี่ยที่ระบุในข้อ 3ไม่ต่ำกว่า 2.75แต่มีหรือเคยมีผลงานซึ่งแสดงความถนัดภาษาไทยตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ จึงจะมีสิทธิสมัคร คือ
     3.1มีผลงานเขียนซึ่งเคยชนะการประกวดรางวัลใดรางวัลหนึ่งตามกติกา ซึ่งหน่วยงานสาธารณะจัดขึ้น เช่นการเขียนเรียงความ การแต่งคำขวัญ การแต่งคำประพันธ์ ฯลฯ โดยมีสำเนาผลงานแสดง และมีเอกสารยืนยันจากหัวหน้าสถานศึกษา หรือ
     3.2 เคยชนะการประกวดพูดรางวัลใดรางวัลหนึ่งตามกติกาซึ่งหน่วยงานสาธารณะจัดขึ้น เช่น การพูดสุนทรพจน์ การพูดในโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ โดยมีหนังสือยืนยันจากหัวหน้าสถานศึกษา หรือ
     3.3 เป็นผู้ที่มีความถนัดในการทำนองเสนาะ คำประพันธ์ เช่นโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน สวดสรภัญญะ ขับร้องเพลงพื้นเมือง ฯลฯ ถึงขั้นได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของโรงเรียน โดยมีหนังสือยืนยันจากหัวหน้าสถานศึกษา
4 .ต้องสมัครสอบ PAT 5ความถนัดทางวิชาชีพครู ซึ่งจัดสอบโดยสทศ.และนำผลมาให้คณะกรรมการคุมห้องสอบในวันสอบข้อเขียน

เอกสารการสมัคร
1.ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายแล้ว
2.บัตรประจำตัวสอบคัดเลือกที่กรอกข้อความสมบูรณ์ ติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว(ส่วนของผู้สมัครไม่ต้องส่งไปกับใบสมัคร ให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานในการสอบทุกครั้ง)
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1ฉบับ
4.ธนาณัติค่าธรรมเนียมการสอบ

การรับสมัคร
           โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติส่งเข้าสมัคร โดยให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบคัดเลือกด้วยตนเอง โรงเรียนรวบรวมใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ส่งไปที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐมภายในวันที่ 3กุมภาพันธ์ 2555
         
สิทธิที่ได้รับ
-ได้รับทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ค่าธรรมเนียมพิเศษของคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีเงื่อนไขว่านักศึกษาจะต้องมีผลการเรียนถึงเกณฑ์ที่กำหนดคือได้เกรดเฉลี่ยประจำภาคไม่ต่ำกว่า 2.75ภาคการศึกษาใดไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้จะถูกงดทุนในภาคการศึกษาถัดไป และหากมีผลการเรียนในภาคการศึกษาใดถึงเกณฑ์ที่กำหนดจะให้รับทุนอีกในภาคการศึกษาถัดไป
-ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องทำสัญญารับทุนกับมหาวิทยาลัย ผู้ที่ออกกลางคัน(ยกเว้นถึงแก่กรรม)ต้องชดใช้ทุนพร้อมดอกเบี้ย ตามจำนวนต้นทุนที่ได้รับการยกเว้นมาแล้วทั้งหมดคืนแก่มหาวิทยาลัย
-ในกรณีที่นักศึกษาในโครงการมีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี อาจจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดสรรเพิ่มให้อีกเป็นการเฉพาะต่างหากก็ได้
-นักศึกษาในโครงการนี้จะเปลี่ยนสาขาวิชาเอกหรือย้ายคณะวิชาไม่ได้


***ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและใบสมัครของโครงการได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ
 
UploadImage

          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะทำการเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ)ปีการศึกษา 2555 รอบ 2 กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 10-16 กุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 21 ทุน รับทั้งหมด 67 คน ที่เว็บไซต์http://www.atc.chula.ac.th
        

คุณสมบัติ

         สำหรับนักเรียนจากพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดคือแพร่ น่านพะเยา อุตรดิตถ์ และเชียงราย ถ้าได้รับการคัดเลือก จะได้รับสิทธิ์ทุนการศึกษา "ทุนจุฬาฯ-พัฒนาเกษตรไทย" จำนวน 21 ทุนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1.เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554
3.เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX)ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รวม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยในแต่ละกลุ่มวิชา ได้แก่กลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาสังคมศึกษากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 และในกลุ่มวิชาอื่น ๆ ไม่ต่ำกว่า 2.00
4.เป็นผู้ที่พร้อมจะเข้ารับการศึกษา และฝึกปฎิบัติในพื้นที่ต่างจังหวัดโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านได้
5.ควรเป็นผู้ที่มาจากครอบครัวที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร
6.เป็นผู้มีอุดมการณ์ที่จะทำงานในชนบทด้วยความเสียสละ
7.เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญหรือความผิดปกติของร่างกายที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
8.เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
9.เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)และต้องไม่อยู่ในเพศบรรพชิตนักบวช นักพรตหรือมีข้อผูกมัดอยู่กับการรับทุนจากสถาบันอื่น
หากปรากฎในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือพบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้เป็นเท็จหรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเท็จหรือปลอม จะถูกเพิกถอนสิทธิ์ทันที


สนใจส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครไปได้ที่
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไทเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ระบุมุมซองด้านล่างซ้ายมือว่า โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2555 (รอบที่ 2)(หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร) เว็บไซต์http://www.atc.chula.ac.th/


***ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครของโครงการได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักบริหารงานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-2180209-10 โทรสาร : 02-2180208
 
UploadImage

          คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลเชิญน้องๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่สนใจในวิชาชีพ“แพทย์”มาร่วมกิจกรรมในงาน OPEN HOUSE แพทย์วชิระครั้งที่ 1วันเสาร์-วันอาทิตย์ที่ 18-19กุมภาพันธ์ 2555 และวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 25-26กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 9.00 -15.00น.  ณบริเวณ อาคารเพชรรัตน์ และอาคารสูติกรรม โรงพยาบาล วชิรพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร

โดยในงานประกอบด้วย
- การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์
- แนะแนวการสอบเข้าแพทย์และวิชาเฉพาะแพทย์
- แนะนำหลักสูตรการเรียนแพทย์วชิรพยาบาล(คณะแพทยที่มีคะแนนกสพท.เป็น์อันดับสี่ของประเทศไทย)
- ร่วมกิจกรรมการเรียนแพทย์ในระดับ Pre-clinic
- สาธิตการเรียนและการทำหัตถการในระดับ Clinic
- ร่วมกิจกรรมต่างๆของสโมสรนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครทาง http://www.vajiraopenhouse.com/ 
หรือสอบถามได้ที่http://www.facebook.com/vajiraopenhouse1?ref=ts

ค่ายเยาวชนสู่รั้วมหาวิทยาลัยครั้งที่ 19 ม.มหิดล

UploadImage

          ค่ายเยาวชนสู่รั้วมหาวิทยาลัยครั้งที่ 19 จัดโดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ค่ายเยาว์ฯ(เรียกสั้นๆ)นี้จัดขึ้นเพื่อให้น้องๆม.ปลายที่มีความสนใจในมหาวิทยาลัยมหิดลเข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศมหิดลมาดูว่าที่นี่เค้าเรียนอะไรกัน มีคณะอะไรบ้าง จบไปแล้วทำงานด้านไหนมีผลงานวิจัยอะไรเจ๋งๆเพื่อเป็นเหตุผประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของน้องๆม.ปลายโดยค่ายจะมีขึ้นในวันที่ 9-11 มีนาคม 2555


รายละเอียดการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 18กุมภาพันธ์ 2555
UploadImage

          วันนี้ศูนย์ข่าวการศึกษาไทยมีข่าวรับตรงของสถาบันพรบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขมาฝากน้องๆ ค่ะ ซึ่งมีอยู่ 3 โครงการ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 255ได้แก่

1. สถาบันพระบรมราชชนกทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำโครงการร่วมผลิตนักศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน

      
 จังหวัดโควตาที่ได้รับการจัดสรร 
 
บุคคลทั่วไปมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชรวม
 ชลบุรี11011 
 สมุทรปราการ808 
 ฉะเชิงเทรา11011 
 ระยอง909 
 สระแก้ว639 
 นครราชสีมา34034 
 กาฬสินธุ์10010 
 ตาก101 
 สระบุรี606 
 พระนครศรีอยุธยา101 
 
 

2. สถาบันพระบรมราชชนกทำความร่วมมือกับคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำโครงการร่วมผลิตนักศึกษา หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

      
 จังหวัดโควตาที่ได้รับการจัดสรร 
 
ระบบรับตรง (มหาวิทยาลัย)ระบบกลาง (สกอ.)รวม
 จันทบุรี505 
 ชลบุรี (มหาวิทยาลัยรับครบแล้ว 4 โควตา)404 
 สมุทรสาคร213 
 เพชรบุรี808 
 ตราด (มหาวิทยาลัยรับแล้ว 1 โควตา)202 
 ระยอง (มหาวิทยาลัยรับแล้ว 1 โควตา)325 
 กาญจนบุรี325 
 นครปฐม325 
 ราชบุรี325 
 สุพรรณบุรี336 
 สมุทรสงคราม101 
 ปราจีนบุรี101 
 อุดรธานี066 
 หนองบัวลำภู033 
 เลย044 
 สกลนคร (มหาวิทยาลัยรับครบแล้ว 1 โควตา)101 
 
 
 

3. สถาบันพระบรมราชชนกทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดทำโครงการร่วมผลิตนักศึกษา หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาแพทย์แผนไทย

      
 จังหวัดโควตาที่ได้รับการจัดสรร 
 
บุคคลทั่วไปมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชรวม
 บึงกาฬ303 
 หนองคาย404 
 นครพนม516 
 มุกดาหาร202 
 สกลนคร505 
 กาฬสินธุ์415 
 มหาสารคาม505 
 อุบลราชธานี20020 
 บุรีรัมย์909 
 อุดรธานี011 
 สุรินทร์808 
 
 

*** รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ทางเว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก http://admission.pi.in.th/admission/index.php/info
 
UploadImage

          โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรและคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2555

รับสมัคร 23 มกราคม ถึง  15 มีนาคม 2555

ปฏิทินการสอบคัดเลือก

-23 มกราคม - 15 มีนาคม 2555 สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ http://www.pharm.buu.ac.th/  หรือhttp://www.pharm.su.ac.th/

- 28 มีนาคม -6 เมษายน 2555ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิฯ และ ดาวน์โหลดบัตรประจำตัวสอบทางhttp://www.pharm.buu.ac.th/  หรือ http://www.pharm.su.ac.th/

- 7- 8 เมษายน 255 5สอบข้อเขียนตามประกาศแผนผังที่นั่งสอบ

- 1 พฤษภาคม 2555 ประกาศผลสอบข้อเขียน (มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์) ผ่านทางเว็บไซต์http://www.pharm.buu.ac.th/  และ http://www.pharm.su.ac.th/ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.research.su.ac.th/pharm/student_apply_online/g1/agreement.php***ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ
UploadImage

โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญชวนน้องๆชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจจะศึกษาต่อในโครงการรัสเซียศึกษาร่วมกิจกรรมเข้าค่าย All About Russian4  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในวันอาทิตย์ที่  26 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา08.00-16.00 ภายในงานก็จะมีการแนะแนวจากรุ่นพี่ในรุ่นต่างถึงการเตรียมตัวสอบเข้า การใช้ชีวิตในรั้วธรรมศาสตร์ และอีกมากมายรับจำนวนจำกัดแค่ 120 คนเท่านั้น!


เปิดรับสมัครถึง 21 กุมภาพันธ์ 2555

ติดตามรายละเอียดได้ที่  Facebook >> "All About Russian Studies #4"

UploadImage


         สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น
              ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ทางระบบ INTERNET
 
        
                  สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาในหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในระดับปริญญาตรีและอนุปริญญาหรือเทียบเท่าโดยรับสมัครผ่านทางระบบ  INTERNET    เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑–๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕   ที่เว็บไซด์ http://www.catc.or.th/  หรือสอบถามรายละเอียดโทร. ๐๒ - ๒๗๒ - ๕๗๔๑ - ๔ ต่อ ๒๓๐, ๒๖๑ และโทร ๐๒-๒๗๒-๕๘๒๗

                                                        *****************************
แหล่งข้อมูล :   แผนกประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน
                      โทร .๐๒-๒๗๒-๕๗๔๑-๔ ต่อ ๒๖๑ , ๐๒-๒๗๒-๕๘๒๗
UploadImage

         มาแล้วจ้า ค่ายวิศวะเหลาดินสอ ครั้งที่ 8 จัดโดยคณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นค่ายที่จะทำให้น้องรู้จักวิศวะ  ว่าวิศวะคืออะไร    มีไปทำไม    วิศวะเรียนอะไร   จบไปทำอะไรได้บ้างและนอกจากนั้นในค่ายยังเต็มไปด้วยกิจกรรมสันทนาการที่จะทำให้น้องๆไม่เบื่อกับวิชาการในค่ายอย่างแน่นอน   ใครไม่มาค่ายนี้พลาดแน่นอน 

กำหนดการ
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 3 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศผล วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
ค่ายจัดขึ้นวันที่ 23-25 มีนาคม 2555
UploadImage

          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดบ้านรับน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย ในงาน “CU Open House : เปิดรั้วจามจุรี ดูพี่จุฬาฯ” รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2555 นี้ เวลา 9.00 - 18.00น. และสามารถเยี่ยมชมกิจกรรมในคณะได้ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00น.
     
ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมส่วนกลางที่น่าสนใจมากมาย อาทิ

- กิจกรรมชมรมนิทรรศซึ่งรวมผลงานจากชมรมของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาจัดแสดงด้วยกันที่ลานตรงข้ามคณะเศรษฐศาสตร์

- กิจกรรมจุฬาฯ ทัศนาซึ่งเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์และหอประวัติของมหาวิทยาลัยให้เข้าชมได้ที่อาคารเทวาลัย คณะอักษรศาสตร์

- กิจกรรมจุฬาฯโอชาที่รวมอาหารขึ้นชื่อของมหาวิทยาลัยมาให้ได้ลองลิ้มชิมรส และ

- นิทรรศการอาเซียนปริทัศน์ ซึ่งว่าด้วยการเตรียมพร้อมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อการเปิดเสรีอาเซียนในอนาคต จัดขึ้นที่อาคารมหิตลาธิเบศร ระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ กับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
     
       นอกจากนี้ ในส่วนของแต่ละคณะยังจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและเปิดโอกาสให้เยี่ยมภาควิชารวมทั้งพื้นที่ส่วนต่างๆ ของคณะให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้เข้าชมทั่วไป
     

ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อีเมล์ cmon_2beyond@hotmail.com
หรือโทรศัพท์ 081-902-4878
เชิญเข้าร่วมสัมมนาครูแนะแนว
            ในวันที่ 28ม.ค.55 จะมีการจัดสัมมนาสำหรับครูแนะแนว ในหัวข้อ การศึกษาไทยพร้อมหรือยัง กับประชาคมอาเซียน? โดยในการสัมมนาครั้งนี้ จะทำให้ทราบถึงบทบาทการทำงานของครูแนะแนวเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน รวมทั้งมีการแนะนำเครื่องมือการทำงานเพื่อใช้ในการแนะแนว จาก www.eduzones.com โดย ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาเว็บไซต์ www.eduzones.com
           นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถร่วมซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงในโรงเรียนต่อไป
           ครูแนะแนวท่านใดสนใจเข้าร่วมงานสัมมนา ขอเชิญได้ที่
ห้องออดิทอเรียม1 ชั้น 11 อาคาร 40 ปี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อาคาร 11)ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00น.
มองต่างมุม อาชีพในฝัน ของ พ่อแม่-ลูก

เอแบคโพล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สำรวจความเห็นหัวข้อ มองต่างมุม พ่อแม่-ลูก ว่าด้วยอาชีพในฝันและวันเวลาที่มีให้กัน จากกลุ่มตัวอย่างพ่อแม่ผู้ปกครองและบุตรหลาน ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน1,205 ตัวอย่าง พบว่า อาชีพที่เด็กๆ

อันดับหนึ่ง นักบิน - แอร์โฮสเตส

อันดับสอง ดารา นักร้อง นักแสดง

อันดับสาม แพทย์

อันดับสี่ นักธุรกิจ

อันดับห้า ตำรวจ

อันดับหก พยาบาล

อันดับเจ็ด ครู-อาจารย์

อันดับแปด นักวิชาการ

อันดับเก้า ทหาร

อันดับสิบ วิศวกร

อันดับสิบเอ็ด พนักงานธนาคาร

แต่น่าสนใจก็คือ มีเพียงร้อยละ 0.2 ที่ระบุอยากเป็นนักการเมืองขณะที่ผลสำรวจผู้ปกครอง ถึงอาชีพในฝันที่อยากให้บุตรหลานเป็น

อันดับหนึ่ง แพทย์

อันดับสอง นักธุรกิจ

อันดับสาม ครู-อาจารย์

อันดับสี่ นักวิชาการ

อันดับห้า พยาบาล

อันดับหก ตำรวจ

อันดับเจ็ด ข้าราชการ

อันดับแปด ทหาร

อันดับเก้า วิศวกร


ขณะที่อาชีพ นักบิน, แอร์โฮสเตส เป็นอาชีพที่พ่อแม่อยากให้เป็นอันดับท้ายๆ ดูจากอาชีพของพ่อแม่ที่อยากให้ลูกเป็นนั้น จะเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง มองถึงอนาคตมากกว่า


นอกจากนี้ ผลสำรวจยังถามถึงการจัดสรรเวลาที่มีให้กับเด็ก พบว่า พ่อแม่ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 92.2 เห็นว่าได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอแล้ว ขณะที่เด็กๆ ร้อยละ 65.3 ระบุว่าได้รับเวลาเพียงพอ แต่ก็พบว่า
เด็กๆเกินกว่า 1 ใน 3 หรือร้อยละ 34.7 ระบุว่ายังไม่เพียงพอ

จากผลสำรวจนี้ สะท้อนให้เห็นว่า ยังมีเด็กอีกจำนวนไม่น้อย ที่ต้องการเวลาจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง

บางครอบครัว อยากให้ลูกสบาย จึงทำแต่งาน จนลืมไปว่าสิ่งที่สำคัญมากไปกว่า
“เงิน” หรือ “สิ่งของ” นั่นคือ “เวลา” และ “การเอาใจใส่” เพราะบางทีเด็กๆ อาจจะต้องการสิ่งเหล่านี้ มากกว่าที่เราคิดก็เป็นได้

19 มกราคม 2555

ประกาศเลขที่นั่งสอบ ONET

อัพเดตข้อมูลการสมัครและการสอบ ONET กันนะคะ ขณะนี้ น้องๆชั้น ม. 6 และ เทียบเท่าสามารถตรวจสอบรายชื่อเลขที่นั่งสอบ  และสนามสอบได้แล้วค่ะ  ศึกษาได้จากรายละเอียดด้านล่างนะคะ

UploadImage

ประกาศเลขที่นั่งสอบ สนามสอบ O-NET คลิกที่นี่
ประกาศเลขที่นั่งสอบ สนามสอบ O-NET นักเรียนเทียบเท่า คลิกที่นี่ 


สมัครสอบโอเน็ตนักเรียนเทียบเท่า ป.6 ระหว่างวันที่ 16-30 มกราคม 2555 คลิกที่นี่
สมัครสอบโอเน็ตนักเรียนเทียบเท่า ม.3 ระหว่างวันที่ 16-30 มกราคม 2555 คลิกที่นี่ประกาศ
วันสอบ O-NET ป.6 กำหนดวันสอบใหม่ คือ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555
วันสอบ O-NET ม.3 กำหนดวันสอบใหม่ คือ วันที่ 28 และ 29 กุมภาพันธ์ 2555
** วันสอบ O-NET ม.6 ยังคงเป็นวันสอบเดิม คือ วันที่ 18 และ 19 กุมภาพันธ์ 2555
และประกาศผลสอบวันที่ 10 เมษายน 2555

 
ตารางสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2554
- O-NET ป.6 สอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555
- O-NET ม.3 สอบวันที่ 28 และ 29 กุมภาพันธ์ 2555
- O-NET ม.6 สอบวันที่ 18 และ 19 กุมภาพันธ์ 2555


ตารางค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนการสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2553 จำแนกตามวิชา
ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของผู้เข้าสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2553 ในช่วงคะแนนต่างๆ
ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของผู้เข้าสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2553 ในช่วงคะแนนต่างๆ


จำนวนข้อสอบ รูปแบบ
(1) จำนวนข้อสอบ O-NET ประถมศึกษาปีที่ 6 แยกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2554
(2)
จำนวนข้อสอบ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2554
(3)
จำนวนข้อสอบ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 6 แยกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจะปีการศึกษา 2554
(4) รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบ O-NET
(5)
กระดาษคำตอบ O-NET ช่วงชั้นที่ 2 (ป.6) ประจำปีการศึกษา 2554
(6) กระดาษคำตอบ O-NET ช่วงชั้นที่ 3 (ม.3) ประจำปีการศึกษา 2554


เอกสารที่ใช้แสดงเป็นหลักฐานในวันสอบ
(1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
(2) บัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือ
(3) บัตรที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่าย (บัตรยังไม่หมดอายุ)

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำข้อสอบ
(1) ดินสอดำ 2B
(2) ยางลบ
(3) ปากกา


ประกาศ เรื่อง O-NET เกี่ยวกับการแก้ไขข้อมูลนักเรียน
1. กรณี ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ไม่ถูกต้อง สทศ. มีแบบคำขอแก้ไขข้อมูล
(สทศ. 6) โดยสามารถ Download แบบฟอร์ม (คลิกที่นี้) ทั้งนี้ขอให้โรงเรียนแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนมาด้วย แล้วนำเอกสารมายื่นได้ที่สนามสอบ โดย สทศ. ทำการแก้ไขให้ถูกต้องในวันประกาศผลสอบ

2. ห้ามแจ้งลดข้อมูลเด็กนักเรียนที่ข้อมูลผิด (ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เลขนักเรียน) เข้ามาในระบบ แล้วทำการแจ้งเพิ่มข้อมูลเด็กที่ถูกต้องเข้ามา เพราะจะทำให้ข้อมูลซ้ำซ้อนและเด็กไม่มีเลขที่นั่งสอบ ให้ใช้วิธีการแก้ไขดังข้อ 1

โครงการรับตรง ม.เกษตรศาสตร์ ปี2555

UploadImage

มาอัพเดตโครงการรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   กันหน่อยนะค่ะ  ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ขอชื่นชมการจัดการหน้าเว็บไซต์ สำนักทะเบียนและประมวลผลของ ม.เกษตรฯ มากๆเลยนะค่ะ เพราะมีการจัดการเรื่องการประกาศโครงการรับตรงได้ดีมาก  ประกาศแจ้งทั้งโครงการที่เปิดรับ และกำลังจะเปิดรับให้เห็นอย่างชัดเจน  ช่วยให้น้องๆ นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อ ม.เกษตร ได้มีโอกาสในการเตรียมตัวกันล่วงหน้าได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ

มาดูกันค่ะว่า ม.เกษตร มีโครงการไหนที่กำลังเปิดรับ และ ใกล้จะเปิดรับในเร็วๆนี้กันบ้าง


วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ประกาศคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการโควตาช้างเผือก ปีการศึกษา 2555
คณะที่รับเข้าศึกษา:  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
วิทยาเขตที่รับเข้าศึกษา: วิทยาเขตศรีราชา
วันที่รับสมัคร: พุธ 03 สิงหาคม 2554 - ศุกร์ 07 ตุลาคม 2554
รายละเอียด   คลิกที่นี่  หรือดาวน์โหลดได้จากเอกสารประกอบข่าวนะค่ะ


การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555
คณะที่รับเข้าศึกษา: คณะบริหารธุรกิจ  คณะประมง  คณะมนุษยศาสตร์  คณะวนศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  คณะสัตวแพทยศาสตร์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร   คณะเกษตร   คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  คณะเศรษฐศาสตร์
วิทยาเขตที่รับเข้าศึกษา:  วิทยาเขตบางเขน
วันที่รับสมัคร: จันทร์ 26 กันยายน 2554 - อังคาร 04 ตุลาคม 2554
รายละเอียด   คลิกที่นี่  หรือดาวน์โหลดได้จากเอกสารประกอบข่าวนะค่ะ


การรับสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนใน 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน (กระบี่ ระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล) ประจำปีการศึกษา 2555
คณะที่รับเข้าศึกษา:คณะบริหารธุรกิจคณะประมง  คณะมนุษยศาสตร์คณะวนศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
วันที่รับสมัคร: พฤหัส 10 พฤศจิกายน 2554 - ศุกร์ 18 พฤศจิกายน 2554
รายละเอียด   คลิกที่นี่  หรือดาวน์โหลดได้จากเอกสารประกอบข่าวนะค่ะ

การรับสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2555
คณะที่รับเข้าศึกษา:คณะบริหารธุรกิจ  คณะประมง  คณะมนุษยศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  คณะเกษตร  คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่รับสมัคร: พฤหัส 10 พฤศจิกายน 2554 - ศุกร์ 18 พฤศจิกายน 2554
รายละเอียด คลิกที่นี่  หรือดาวน์โหลดได้จากเอกสารประกอบข่าวนะค่ะ


การรับสมัครและการคัดเลือกโครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555
คณะที่รับเข้าศึกษา:  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะบริหารธุรกิจ
คณะประมงคณะมนุษยศาสตร์  คณะวนศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  คณะสัตวแพทยศาสตร์  คณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะเกษตร  คณะเกษตร กำแพงแสน  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  คณะเศรษฐศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาวิทยาลัยการชลประทาน  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
วันที่รับสมัคร: พฤหัส 10 พฤศจิกายน 2554 - ศุกร์ 18 พฤศจิกายน 2554
รายละเอียด  คลิกที่นี่ หรือดาวน์โหลดได้จากเอกสารประกอบข่าวนะค่ะ


หากม.เกษตรศาสตร์ มีการประกาศโครงการรับตรงเพิ่มเติม ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย จะนำมาแจ้งให้น้องทราบทันทีค่ะ อย่าลืมติดตามข่าวการศึกษาจากศูนย์ข่าวการศึกษาไทยด้วยนะค่ะ

สอบถามราบละเอียดเพิ่มเติม
สำนักทะเบียนและประมวลผลของ ม.เกษตรศาสตร์
เวลาทำการ จันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
โทร. 02-942-8293-5 แฟกซ์ 02-942-8020    
http://www.registrar.ku.ac.th/direct-admission

ปฏิทิน สมัคร Admissions 55 มาแล้ว!!

UploadImage

       ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลางหรือ Admissions  ประจำปี 2555 มาแล้วนะคะ!!!

- จำหน่ายระเบียบการ วันที่ 4-20 เมษายน 2555
- และรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.cuas.or.th/ วันที่ 11-20 เมษายน 2555 นี้นะคะ

 
UploadImage


***ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สถานที่ : อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ชั้น 3 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2354-5150-2, 0-2610-5434
โทรสาร 0-2354-5155-6
E-mail : contact@cuas.or.th

 

รับสมัครนักเรียนนายร้อยตำรวจ หญิง

UploadImage
โรงเรียนนายร้อยตำรวจรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2555

จำนวนรับ 60 คน

คุณสมบัติ
- มีขนาดร่างกายสูงไม่น้อยกว่า 160  เซนติเมตร
- มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 21 ปี

กำหนดการ
เปิดรับสมัคร 4  - 31 มกราคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  15 กุมภาพันธ์ 2555
สอบข้อเขียน 26  กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศผลสอบข้อเขียน  29 กุมภาพันธ์ 2555
ตรวจร่างกาย  5 -6 มีนาคม 2555
สอบพลศึกษา 7 มีนาคม 2555
สอบสัมภาษณ์  8 มีนาคม 2555
ประกาศผล 14 มีนาคม 2555

น้องๆที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกอบข่าวนะคะ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
90 ม. 7 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท์ 034-312-009    

ดร.สุรินทร์ ชี้อุดมศึกษาไทยต้องเร่งพัฒนาคน

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน เตือนอุดมศึกษาไทยต้องเร่งพัฒนานิสิตนักศึกษาพร้อมแข่งขันกับคน 600 ล้านคน ย้ำผู้บริหารด้านการศึกษาต้องผลักดันการผลิตทรัพยากรบุคคลของประเทศอย่างจริงจัง ในการแสดงปาฐกถาพิเศษในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2554 เรื่อง “การเตรียมการอุดมศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน” จัดโดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ กล่าวว่า ปัจจุบันการแข่งขันในเวทีโลกนั้นสูงมาก การศึกษาเป็นหัวข้อหนึ่งที่อาเซียนให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะจะเป็นกลไกหรือเครื่องมือสำคัญในการสร้างประชาคมอาเซียน  เพราะถ้าคนในประเทศสมาชิกคิดว่าตัวเองยังเป็นเชื้อชาติของตนเอง อาเซียนก็เกิดไม่ได้ เราต้องคิดถึงอัตลักษณ์อาเซียน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ด้วยการเรียนรู้แลกเปลี่ยนและพัฒนาร่วมมือกัน ขณะนี้ประเทศคู่ค้าของอาเซียนต่างสนใจที่จะมาลงทุนอาเซียนมูลค่าในแต่ละปีสูงมาก เพราะอาเซียนมีประชากรถึง 600 ล้านคนสูงกว่าอียูมาก แต่ประชาคมอาเซียนจะไม่เกิดขึ้น ถ้าคนในแต่ละประเทศสมาชิกไม่เกิดความรู้สึกเป็นอาเซียนระหว่างกัน นี่คือภารกิจของอาเซียน
เลขาธิการอาเซียน กล่าวต่อไปว่า อาเซียนมีความใฝ่ฝันว่าจะเป็นหนึ่งเดียวในปี 2015(พ.ศ.2558) แต่ความแตกต่างระหว่างประเทศสมาชิกยังสูงมาก โดยเฉพาะช่องว่างทางเศรษฐกิจ สิ่งนี้ท้าทายอาเซียนในการเข้าสู่ประชาคมร่วมกัน เพราะไม่มีเครื่องมือใดดีไปกว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือให้การศึกษาแก่พลเมืองของตน ถ้าทรัพยากรมนุษย์ไม่พร้อม ทุนที่จะมาลงในอาเซียนก็อาจจะมีปัญหาได้ ขณะนี้ทุกประเทศต้องฝึกพูดภาษาตลาดเพื่อบอกนักลงทุนว่าขามาลงทุนแล้วได้กำไรเท่าไหร่บ้าง ในถนนธุรกิจของแต่ประเทศ คนที่จบออกมาต้องสามารถเป็นบุคลากรที่เชื่อมโยงตลาดในและตลาดนอกประเทศได้ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเน้นที่หัวใจของอาเซียน คือ การศึกษานั่นเอง
ดร.สุรินทร์ กล่าวว่า ประเทศในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้มีความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม ไม่เหมือนประเทศในยุโรปที่มีภูมิหลังเดียวกัน ความแตกต่างหลากหลายเหล่านี้ทำให้คนในอาเซียนรีรอที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องภายในแต่ละประเทศ การเป็นประชาคมของคน 600 ล้านคนจึงต้องลงทุนลงแรงและร่วมมือกันอย่างจริงจังมากซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
สิ่งที่เลขาธิการอาเซียนอยากเห็นความร่วมมือในอาเซียน ประการแรกคือ อะไรที่ทำได้ให้ทำก่อน หลายอย่างที่อาจจะมีปัญหา เช่น ตารางเปิดเรียนพร้อมกัน ถ้ารอว่า ปฏิทินการศึกษาตรงกันก็จะยาก แต่สิ่งที่เราต้องการคือการเรียนรู้ระหว่างกัน เช่น หลักสูตรนานาชาติ อาจปรับเพื่อเกื้อกูลตลาดอาเซียนที่ต้องการเข้ามาศึกษาก่อน ประการที่สองการเปิดกว้างโดยเฉพาะสาขาวิชาต่างๆที่เปิดสอนให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกันมากขึ้น ประการที่สามรัฐบาลต้องเห็นว่าเรื่องนี้เป็นนโยบายสำคัญของประเทศ โดยจัดสรรงบประมาณ จัดบุคลากรให้ สนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาต่างๆอย่างเพียงพอประการที่สี่ ในสาขาวิชาที่อาเซียนให้การรับรองแล้วว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละประเทศสามารถออกไปหางานทำในประเทศสมาชิกได้นั้น เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ วิศวกรรม การโรงแรม การท่องเที่ยว รวม 8 สาขานั้น คุณภาพต้องเป็นหนึ่งเหมือนกัน และข้อสำคัญต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว่างกันได้อย่างดีด้วย
ดร.สุรินทร์ กล่าวว่า วิชั่นของอาเซียนนี้ ต้องบอกกล่าวไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองและนักเรียนด้วย เพราะอนาคตการเคลื่อนย้ายไปสู่ประเทศในภูมิภาคเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมาก เพราะถ้าเราสามารถชนะในอาเซียนได้เราก็จะสู่สากลได้ ข้อสำคัญเราต้องมีความเป็นเลิศ ต้องเป็นหนึ่ง เพราะเราขายทักษะความรู้ของเรา ต่อไปการผลิตบัณฑิตของแต่ละมหาวิทยาลัยทั้ง 8 สาขาวิชานี้ เราไม่ได้ผลิตเพื่อคนในประเทศแต่เราต้องผลิตให้แก่คน 600 ล้านด้วย
เลขาธิการอาเซียนกล่าวด้วยความกังวลใจว่าอนาคตประเทศไทยกำลังย่างเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุประชากรรุ่นใหม่จะน้อยลง การผลิตสินค้าต่างๆต้องคิดถึงการส่งออกไปต่างประเทศ จึงขอฝากให้ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาต่างๆให้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษแก่บัณฑิตมากขึ้น เพราะขณะนี้ไทยยังแพ้ประเทศในอาเซียนหลายประเทศ ต่ำกว่ามาเลเซีย และฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ ไทยยังมีปัญหาเรื่องคอรัปชั่นติดอันดับด้วย จึงขอฝากให้พิจารณาถึงการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีค่านิยมที่ถูกต้อง ความเจริญของประเทศต้องเป็นธรรมและนำไปสู่ความเจริญที่เผื่อแผ่  สังคมของประเทศนั้นจึงจะราบรื่น
ก่อนจบปาฐกถา ดร.สุรินทร์ ฝากถึงคนไทยทุกคนว่าขอให้คนไทยตระหนักว่าเราเป็นอาเซียนด้วยกัน เราจึงมีอำนาจต่อรองเพิ่มขึ้น และถ้าคุณภาพคนของเราพร้อม และแข่งขันกันแล้วสามารถเอาตัวรอดได้ สู้เขาได้  การผลิตบัณฑิตให้จบไปก่อนตามแบบเดิมไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะจากนี้ไป เราไม่ได้แข่งขันในบริบทไทยเท่านั้น แต่เราต้องออกไปแข่งขันข้างนอกประเทศด้วย มาตรฐานการศึกษาจึงต้องมุ่งที่ประสิทธิภาพจริงๆ และอยากบอกว่าปัจจุบันนี้ภาคเอกชนได้ตื่นตัวไปก่อนหน้าแล้วนี้ ภาคเอกชนจะเป็นหนึ่งไม่ได้ ถ้าไม่มีบรรยากาศรอบๆที่ช่วยให้เขาแข่งขันต่อไปได้ คนช่วยคือสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ นี้เอง ในฐานะผู้ผลิต เป็นกัปตันหรือศูนย์หน้าให้ภาคเอกชน ถ้าสถาบันอุดมศึกษาต่างๆพร้อมออกไปแข่งขัน เชื่อว่า ทุกองคาพยพของสังคมไทยจะต้องสนับสนุนอย่างแน่นอน แม้เราจะมีสิ่งท้าทายมากมาย และสิ่งกดดันจากทุกทิศ แต่การบริหารจัดการให้ถูกต้อง ลดคอรัปชั่น เพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันแล้ว เชื่อว่า ไทยจะสามารถแข่งขันได้ทั้งในอาเซียนและตลาดโลกอย่างแน่นอน

อัพเดต ระเบียบการ รับตรงวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

UploadImage

หลังจากที่ได้มีประกาศจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่องกำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ออกมาก่อนหน้านี้ ขณะนี้ทางวิทยาลัย ได้ออกระเบียบการอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วค่ะ น้องๆสามารถดาวน์โหลดระเบียบการการรับสมัคร ได้จากเอกสารประกอบข่าวนะคะ 

กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 27 เมษายน 2555

การรับสมัครทางไปรษณีย์  ตั้งแต่ 2 มกราคม – 19 เมษายน 2555 (นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์ )
การรับสมัครโดยตรงที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ตั้งแต่ 2 มกราคม – 19 เมษายน 2555  ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

การประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาควิชาการ  1 พฤษภาคม 2555
กำหนดการสอบภาควิชาการ  10 พฤษภาคม 2555
การประกาศผลการสอบภาควิชาการ การทดสอบบุคลิกภาพ และการสอบสัมภาษณ์ 14 พฤษภาคม 2555
รายงานตัวเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพในวันที่ 16 พฤษภาคม 2555
และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2555


สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
แผนกธุรการและกำลังพล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
317/6 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทร. 02-3547842 และทางเว็บไซต์  http://www.rtanc.ac.th

โฉมหน้า รมต.ศึกษาธิการคนใหม่ หลังปรับครม.2


หลังจากที่นายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้มีการปรับผังคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 2 แวดวงการศึกษาก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง โดย นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ถูกย้ายไปเป็นเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และบุคคลที่ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแทน คือ  รศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช   วันนี้ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย จะพาทุกๆท่านไปรู้จักกับ รมต.กระทรวงการศึกษาคนใหม่กันค่ะ
รศ.สุชาติ ธาดาธำรงเวช 

รศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และอดีตขุนคลังสมัยรัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์  

          รศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช เกิดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2495 บุตรชายคนโตที่ถือกำเนิดขึ้นในครอบครัวช่างซ่อมรองเท้า แต่ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาจนได้ทุนเรียน จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ จาก The London School of Economics and Political Science สหราชอาณาจักร และจบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ ประเทศแคนาดา

          ก่อนหน้านี้ รศ.ดร.สุชาติ รับราชการเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยรามคำแหง และยังเคยดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปี พ.ศ.2534 อีกด้วย หลังจากนั้น รศ.ดร.สุชาติ ยังได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ อีกหลายหน่วยงาน เช่น การประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น

          รศ.ดร.สุชาติ เริ่มต้นเข้าสู่วงการการเมืองโดยการเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีในปี พ.ศ.2546 และได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช จนกระทั่งในรัฐบาลของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ได้ไว้วางใจมอบให้ รศ.ดร.สุชาติ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในที่สุด

           แน่นอนว่าหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปรับคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้  เราคงต้องมาตามกันดูต่อว่า นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล จะมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีแนวโน้มไปในทิศทางใด  และนโยบายเดิมในสมัยรัฐมนตรีคนก่อน จะมีการสานต่อ หรือแก้ไขมากน้อยเพียงใด  คงต้องติดตามข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องนะคะ  และคงต้องฝากความหวังการพัฒนาการศึกษาไทย ไว้ที่รัฐมนตรีใหม่กันอีกแรง หวังว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง คงไม่ส่งผลกระทบกับการศึกษาไทยไปมากกว่านี้....


รับตรง โครงการพิเศษ(ม.5)

รับตรง โครงการพิเศษ(ม.5) คณะวิทยาศาสตร์ มช. ปี 56

UploadImage

         คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) โครงการเพชรทองกวาว โครงการนักเรียนทุนมูลนิธิวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อชุมชน(วคช) และโครงการรับเข้าโดยวิธีพิเศษ (วพ.) ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556

คุณสมบัติของผู้สมัครทุกโครงการ
1.ศึกษาจบชั้นม.6 ในปีการศึกษา 2555 (น้องที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.5 ในขณะนี้)
2. ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาในชั้นม.4-5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 และวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาในชั้นม.4-5 ไม่ต่ำกว่า 3.25

ช่วงเวลาการรับสมัคร
เปิดรับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ www.science.cmu.ac.th/stdipst ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 5 ก.พ. 55


***ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ


สอบถามรายละเอียดของแต่ละโครงการได้ที่
งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร. 053-943315 ในวัน เวลาราชการ
หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.science.cmu.ac.th/Reg-sci/specialScience/index.asp   
หรือข้อมลู โครงการ พสวท. จาก สสวท. http://www3.ipst.ac.th/dpst

UploadImage

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2555 ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.20 (ไม่รับสมัครหลักสูตรเทียบเท่า)
 2. เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ (รับผู้เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2535-2538)
 3. มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
การซื้อระเบียบการและใบสมัคร
 1. สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค. - 17 ก.พ. 2555 ราคาชุดละ 100 บาทรวมค่าจัดส่ง โดยธนาณัติสั่งจ่ายปณ.หลานหลวง 10102 ในนามเรืออากาศตรีหญิงลักษมี ศรีวรรณพฤกษ์  โรงเรียนแผนที่ทหาร กรมแผนที่ทหาร เลขที่111  ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 พร้อมชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ผู้นำฝากอย่างชัดเจน เพื่อดำเนินการจัดส่งระเบียบการให้ต่อไป
 2. ซื้อด้วยตนเองที่ โรงเรียนแผนที่ทหาร ตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค. - 2 มี.ค. 2555 (เว้นวันหยุดราชการ) ราคา 50 บาท
การรับสมัคร
 • การรับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555  โดยเสียค่าสมัครพร้อมค่าจัดส่งจำนวน 130 บาท โดยธนาณัติสั่งจ่าย(งดธนาณัติ on liine)ปณ.หลานหลวง 10102 ในนามเรืออากาศตรีหญิงลักษมี ศรีวรรณพฤกษ์  โรงเรียนแผนที่ทหาร กรมแผนที่ทหาร เลขที่111  ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 (ถือตามวันประทับ ตราลงทะเบียนของไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
 • สมัครด้วยตนเอง ที่ โรงเรียนแผนที่ทหาร ตั้งแแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - วันที่ 2 มีนาคม 2553 เวลา 0900-12.00 น. และ 1300-1530 น. ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ถ.ราชดำเนินนอก เยื้องสนามมวยราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพฯ (เว้นวันหยุดราชการ) ค่าสมัคร 100 บาท
การสอบคัดเลือก
 • สอบคัดเลือกภาควิชาการ วันที่ 10 มีนาคม 2555เวลา 0800-1700 วิชาที่สอบได้แก่ วิชา คณิต วิชาฟิสิกส์ วิชาอังกฤษ วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษา
 • ประกาศผลสอบภาควิชาการ วันที่ 16 มีนาคม 2555 เวลา 0900 น.
 • การตรวจร่างกายและ x-ray วันที่ 20-21 มีนาคม 2555 เวลา 0800 น.
 • สอบพลศึกษา วันที่ 22 มีนาคม 2555 เวลา 0800 น.
 • สอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจา วันที่ 23 มีนาคม 2555 เวลา 0800 น.
 • ประกาศผลขั้นสุดท้าย วันที่ 30 มีนาคม 2555
 • ทำสัญญา บุคคลตัวจริงวันที่ 9 เมษายน 2555 และบุคคลสำรองวันที่ 10 เมษายน 2555
สอบถามรายละเอียดติดต่อได้ที่ โรงเรียนแผนที่กรมแผนที่ทหาร โทร. 0-2281-8662, 0-2282-0113 (เฉพาะเวลาราชการ) และ 0-2281-8665 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หรือที่ http://www.rtsd.mi.th/school/%20

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา

UploadImage
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา การใช้ Social Media ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อรับนักศึกษาและ ายงานผลการวิจัย หัวข้อ พฤติกรรมการรับสื่อของนักเรียน เพื่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ซึ่งสามารถนำเทคนิคการใช้ Social Media และผลการวิจัยดังกล่าวไปพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดในการรับสมัครนักศึกษาของสถาบันของท่านต่อไปได้

ทั้งนี้ งานสัมมนาจะจัดขึ้น ในวันที่  27 มกราคม 2555 เวลา 12.30– 16.30 น. ณ ห้องประชุม 9D ชั้น 9 อาคารเนชั่น ทาวเวอร์ บางนา
ดูรายละเอียด  >> งานสัมมนาSocial Media
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และติดต่อการเข้าร่วมสัมมนาได้ที่

คุณณิชานันทน์ คำเสริฐ
โทร 0 2561 5455-7,0 8081 07181
E-mail nicahnan@eduzones.com

คุณธวัชชัย สุขสีดา
โทร 0 2561 5455-7,0 8582 69302
E-mail tawatchai@eduzones.com
รวมกำหนดการสอบ
O-NET GAT PAT 7 วิชาสามัญ Admissions


UploadImage
 
ช่วงนี้มีการสอบเยอะเหลือเกิน น้องบางคนอาจจะงง สับสน หรืออาจจะพลาดการสอบที่สำคัญๆไป วันนี้พี่ชะเอม รวบรวมกำหนดการสอบ หลักๆ ที่น้องๆต้องสอบกัน ทั้ง O-NET GAT PAT 7วิชาสามัญ Admissions พร้อมแล้วไปดูกันเล้ยยย

GAT PATครั้งที่1/2555
เปิดรับสมัครสอบวันที่ 1-29 ..2554 
ชำระ เงินวันที่ 1-30 ..2554 
ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้สมัครวันที่ 23 .. 2555 
ประกาศผลสอบ วันที่ 10 เม..2555
 
ลงทะเบียนและสมัครสอบ 9..-2..55
พิมพ์ใบชำระเงิน 9..-3..55
ชำระเงิน 9..-3..55
เลือกสนามสอบ(ระบุเขต/อำเภอและจังหวัด) 9..-2..55
เลือกสนามสอบ(ระบุโรงเรียนที่เป็นสนามสอบเฉพาะผู้ที่เลือกสนามสอบกทม. ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ) 9..-4..55
ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบ 9..-4..
ประกาศเลขที่นั่งสอบพร้อมพิมพ์บัตรแสดงข้อมูล 20..-6มี..55
สมัครสอบโอเน็ตนักเรียนเทียบเท่า ป.6  16-30 ..55
สมัครสอบโอเน็ตนักเรียนเทียบเท่า ม.3 16-30 ..55
- O-NET .6 สอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555
- O-NET .3 สอบวันที่ 28 และ 29 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศผล 31มี..55
- O-NET .6 สอบวันที่ 18 และ 19 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศผลสอบ 10 เม..55
 
รับสมัครสอบ เลือกวิชา และระบุจังหวัดที่ประสงค์จะสอบ 1-30..54
ชำระเงินค่าสมัครสอบ  1-31 ..54
ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบ  1-31 ..54
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ  1..54
กำหนดการสอบ  7-8..55
ประกาศผลสอบ  5..55
 
กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา55
จำหน่ายหนังสือระเบียบการฯ 4-20 เม..55
รับสมัคร ทางWebsite www.cuas.or.th  11-20เม..55
ชำระเงินค่าสมัคร 11-24เม..55
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  12-25เม..55
ผู้สมัครยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 12-27 เม..55
ตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือกและรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธิ์  27-28 เม..55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  9..55
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  9..55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแต่ละสถาบัน  21..55
 เชิญร่วมงานมหกรรมทางการศึกษา Uexpo 2012

งานมหกรรมทางการศึกษา “Uexpo 2012” เป็นการรวมตัวของงานการศึกษา 2งาน ที่จัดขึ้นทุกปีคือ  งาน Eduzones Expo ซึ่งจัดโดยบริษัทไอเอดดูเคชั่น โซน จำกัด เจ้าของเว็บไซต์การศึกษา www.eduzones.com และงานแนะแนวน้อง ม.ไหนดี ของบริษัท  เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NBC

           โดยภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมแนะแนวการศึกษาอย่างครบวงจร  ทั้งการแนะนำการเลือกคณะอย่างไรไม่ให้พลาด เก็งคะแนน Admissions 55 สูงขึ้นหรือต่ำลง พบเทคนิคการเลือกคณะมหาวิทยาลัยในยุคอาเซียนเปลี่ยนไป เลือกคณะอย่างไร…ไม่ตกงาน กับทิศทางสาขาอาชีพในอนาคต และน้อง ม.4-5 เตรียมตัวสอบตรงอย่างไรให้ติด โดยวิทยากรชื่อดัง คณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขาอาชีพ

           นอกจากนี้ ยังมีการออกบูธของมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชน กว่า 150 สถาบัน ทั่วประเทศ ซึ่งจะมีข้อมูลการสอบตรง ข้อมูลการขอทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆที่เข้าร่วมในงาน

          ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่ งาน 
6-8 เมษายน 2555  เวลา 09.00 น. – 18.00 น.ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา EH 105  ชั้น 1


ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> Uexpo 2012 

10 มกราคม 2555

UploadImage

         นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุลรมว.ศึกษาธิการแถลงข่าวจัดงานวันเด็กแห่งชาติว่างานวันเด็กแห่งชาติมีการจัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2498 จนถึงปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและความต้องการของเด็กและกระตุ้นให้เด็กรู้ถึงบทบาทสำคัญของตนโดยทุกๆปีนอกจากเด็กไทยจะได้รับพระราชทานพระบรมราโชวาทจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระคติธรรมที่สมเด็จพระสังฆราชประทานแล้วนายกรัฐมนตรีทุกคนยังมอบคำขวัญวันเด็กอีกด้วย

          นายวรวัจน์กล่าวต่อว่าปีนี้น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กว่า"สามัคคีมีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี"เพราะอยากให้เยาวชนใฝ่หาความรู้ ความคิด ควบคู่การเรียนรู้ความเป็นไทยจึงใช้คำว่าคงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี

          "งานวันเด็กปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 55 กำหนดจัดงานในวันเสาร์ที่ 14 ม.ค.ที่สนามเสือป่า และทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยนายกฯจะเป็นประธานเปิดงาน นอกจากนี้ในวันพุธที่ 11 ม.ค. เวลา 09.00 น. นายกฯจะเปิดตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อต้อนรับและมอบโอวาทแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศ จำนวน 720 คนด้วย"รมว.ศธ.กล่าว

          ด้านน.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดศธ. กล่าวว่า กิจกรรมปีนี้จัดภายใต้ชื่อ "8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์" ได้แก่ โซนที่ 1 "จิตรกรน้อย"เพื่อส่งเสริมพื้นฐานทางด้านวิชาศิลปะ โซนที่ 2 "Mini Theater 4D" หรือสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบภาพยนตร์ 4D โซนที่ 3 "เซียนท้าประลอง" โดยนำหลักวิชา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้มาจัดทำเป็นเกมเสริมทักษะ

          ปลัดศธ.กล่าวต่อว่านอกจากนี้ ยังมี "กีฬาท้าสนุก" ในโซนที่ 4 เพื่อเพิ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านกีฬาโซนที่ 5 "นิทานสายรุ้ง" เพื่อสื่อสาระการเรียนรู้ด้านสังคม ศาสนา วัฒนธรรมงานอาชีพและเทคโนโลยี โซนที่ 6 "HOT AIR BALLOON" เพื่อเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการขึ้นบอลลูนลอยฟ้า โซนที่ 7 "บ้านการ์ตูน"เสริมสร้างการเรียนรู้ด้านสังคม และโซนที่ 8 "เวทีการแสดง" ซึ่งมีเกมแจกของขวัญและกิจกรรมการแสดงต่างๆ อีกมากมาย
 
UploadImage

         มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2555 สมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้–วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หลักสูตรสาขาวิชาและจำนวนนักศึกษาที่จะรับ 

ลำดับที่หลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับ
1วิทยาศาสตบัณฑิต             วิทยาศาสตร์ชีวภาพ3
2วิทยาศาสตบัณฑิต              เคมีประยุกต์ (เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)3
3วิทยาศาสตบัณฑิต              เคมีประยุกต์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)
4วิทยาศาสตบัณฑิต              เคมีประยุกต์ (เคมีวิเคราะห์)
5บัญชีบัณฑิต                  การบัญชี2
6เศรษฐศาสตรบัณฑิตเศรษฐศาสตร์    2
7บริหารธุรกิจบัณฑิต        บริหารธุรกิจ2
8บริหารธุรกิจบัณฑิต           การจัดการการท่องเที่ยว2
9บริหารธุรกิจบัณฑิต             การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ2
10บริหารธุรกิจบัณฑิต            การจัดการธุรกิจการบิน4
11วิทยาศาสตรบัณฑิต           เทคโนโลยีการอาหาร    2
12วิทยาศาสตรบัณฑิต           เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ      2
13นิติศาสตรบัณฑิต        นิติศาสตร์2
14วิทยาศาสตรบัณฑิต          วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง         2
15วิทยาศาสตรบัณฑิตเทคโนโลยีความงาม2
16วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ(เฉพาะผู้มีความสามารถด้านกีฬา)10


คุณสมบัติของผู้สมัคร
         เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าและมีผลการเรียนเฉลี่ย (ชั้น ม.4 –ม.6 ภาคเรียนที่ 1) หรือ สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายดังนี้
1. กลุ่มสาขาวิชาทางด้านนิติศาสตรบัณฑิต และ บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ 
     - รับนักศึกษาทุกแผนการศึกษา
     - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม(GPAX)ไม่น้อยกว่า 2.00
     - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 2.00
     - มีผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 2.00
2. กลุ่มสาขาวิชาทางด้านบัญชีบัณฑิต, เศรษฐศาสตรบัณฑิต,  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
     - ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนแผนการศึกษาวิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์ (สายวิทย์) หรือ แผนการศึกษาภาษาอังกฤษ –คณิตศาสตร์ (สายศิลป์-คณิต)                              
     - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 2.00
     - มีผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2.00
3. กลุ่มสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต
     - ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนแผนการศึกษาวิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์ (สายวิทย์)
     - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม(GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00
     - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 2.00
     - มีผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2.00

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เป็นผู้มีความสามารถด้านดนตรีสากล
          - มีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีเช่น เครื่องเป่าทรัมเปท เทเนอร์แซกโซโฟน อัลโดแซกโซโฟน ทรอมโบน คีย์บอร์ด กีตาร์เบส กลองชุด ขับร้อง เป็นต้น
          - สามารถอ่านโน้ตสากลได้เป็นอย่างดี
          - กรณีขับร้อง ต้องผ่านการประกวดและได้รับรางวัล อันดับที่ 1 –3 ในระดับภาค เป็นต้น
2.เป็นผู้มีความสามารถด้านดนตรีไทย –พื้นบ้านล้านนา
          - มีความสามารถในการแสดงดนตรีไทย (หากเป็นวงปีพาทย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) หรือ ดนตรีพื้นบ้านล้านนา ได้แก่สะล้อ ซึง ขลุ่ย ปี จ๊อย ซอ
          - มีความสามารถในการแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนา ฟ้อนดาบ ฟ้อนเชิง กลองสะบัดชัย กลองปู่จาเป็นต้น
          - มีใจรักด้านศิลปวัฒนธรรมไทย
3.ด้านนาฏศิลป์
          - มีความสามารถในการแสดงพื้นบ้านล้านนา (ฟ้อน) และนาฏศิลป์ไทย
          - มีประสบการณ์ในการแสดงโดยเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการแสดงกิจกรรมต่างๆ
4.ด้านดนตรีพื้นบ้านอีสาน
          - มีความสามารถด้านดนตรีพื้นบ้านอีสาน พิณ แคน โปงลาง
          - มีความสามารถทางด้านวรรณกรรมมุขปาฐะอีสาน ร้องเพลง
5.ด้านกีฬา
          - มีคุณสมบัติ คือ มีประวัติ ผลงานและความสามารถด้านกีฬา ในระดับใดระดับหนึ่งย้อนหลังไม่เกิน 3 ปีดังต่อไปนี้
          1. เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย
          2. เป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย
          3. เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรือกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ได้ อันดับที่ 1 -3
          4. เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ได้อันดับที่ 1 –3 ในการแข่งขันที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษาหรือโรงเรียนกีฬาเป็นผู้จัดการแข่งขัน
          5. เป็นนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัด

กำหนดการรับสมัคร
1. สมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่บัดนี้ –วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555
2.
สมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้–วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555ทางเว็บไซต์ www.admission.mfu.ac.th
4. กำหนดการสอบคัดเลือก วันเสาร์ที่  17มีนาคม 2554 ณ อาคารเรียนรวม C1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย


ดูรายละเอียดเพิมเติมที่ http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews01.php?newsid=5850