30 กันยายน 2554

UploadImage

          วิทยาลัยนานาชาติมีกำหนดจัดสอบแบบรับตรงเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยนานาชาติในระดับปริญญาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการโรงแรมและหลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาการออกแบบมัลติมีเดียสาหรับภาคปลายปีการศึกษา 2554 และภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 1 ในเดือนกันยายน2554 รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
- ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบจะต้องจบการศึกษาชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการหรือเป็นผู้กาลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายที่คาดว่าจะสามารถจบการศึกษาได้ทันก่อนวันเปิดภาคเรียนของวิทยาลัยนานาชาติที่ประสงค์จะเข้าศึกษา
- หากผู้สมัครจบการศึกษาชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันต่างประเทศผู้สมัครต้องยื่นเอกสารเทียบวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการพร้อมกับใบสมัครด้วย
- กรณีผู้สมัครที่กาลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายให้ยื่นเอกสารการเทียบวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการภายในวันก่อนเปิดภาคการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติที่ประสงค์จะเข้าศึกษา

จำนวนรับ
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิตสาขาการจัดการโรงแรม
- ภาคปลายปีการศึกษา 2554 จานวนรับประมาณ 20 คน
- ภาคต้นปีการศึกษา 2555 จานวนรับประมาณ 120 คน
2. หลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาการออกแบบมัลติมีเดีย
- ภาคปลายปีการศึกษา 2554 จานวนรับประมาณ 15 คน
- ภาคต้นปีการศึกษา 2555 จานวนรับประมาณ 40 คน

กำหนดการรับสมัคร
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน– วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554 (สาหรับการสมัครด้วยตัวเอง)
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน– วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2554 (สาหรับการสมัครทางไปรษณีย์)

หลักฐานการสมัครผู้สมัครต้องส่งเอกสารพร้อมกับลงนามรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับดังต่อไปนี้
1. ใบสมัครซึ่งกรอกข้อความสมบูรณ์ครบถ้วนพร้อมทั้งติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อในใบสมัครเรียบร้อยแล้ว
2. ค่าสมัครสอบหลักสูตรปริญญาตรี 500 บาททั้งนี้ในกรณีที่ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ให้ผู้สมัครแนบสาเนาหลักฐานใบโอนเงินค่าสมัครสอบของธนาคารหรือสาเนาใบธนาณัติหรือสำเนาใบเสร็จพร้อมเขียนชื่อผู้สมัครลงในหลักฐานการโอนเงิน
3. สาเนาวุฒิการศึกษา/ใบระเบียนการศึกษาแสดงผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาฉบับสมบูรณ์6 ภาคการศึกษาหรือเอกสารเทียบวุฒิการศึกษาสาหรับผู้กาลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายให้ยื่นสาเนาใบระเบียนการศึกษาแสดงผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาอย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครและผู้ปกครองของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
5. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและผู้ปกครองของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
6. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้วจานวน 4 รูป
7. ผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS ภายในระยะเวลา 2 ปีนับถึงวันสมัครสอบคัดเลือกสามารถใช้ยกเว้นการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษได้

ระดับของหลักสูตร
UploadImage

8.ผู้สมัครซึ่งยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเองสามารถรับบัตรสอบได้ทันทีหลังจากชาระค่าสมัครสอบแล้วสาหรับผู้สมัครซึ่งยื่นเอกสารการสมัครสอบทางไปรษณีย์สามารถรับบัตรสอบได้ก่อนลงทะเบียนเข้าสอบโดยสามารถตรวจสอบเลขประจาตัวสอบได้ที่โทร. 0 2880 8361-3 ก่อนวันสอบ 1 วัน
9. ผู้สมัครสอบต้องระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษาที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาอย่างชัดเจนใน
ใบสมัคร

ค่าสมัครสอบ
หลักสูตรปริญญาตรี 500 บาทโดยผู้สมัครชาระได้ 3 วิธีดังนี้คือ
1.ชำระด้วยตนเองพร้อมยื่นเอกสารการสมัคร
2.โอนเงินค่าสมัครสอบเข้าบัญชีธนาคารธนาคารกรุงไทยจากัดสาขาบางขุนนนท์ชื่อบัญชีวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่บัญชี 058-1-36944-0
3. ชาระค่าสมัครสอบทางธนาณัติไปรษณีย์ที่ทาการไปรษณีย์สาขาบางขุนนนท์ชื่อผู้ติดต่อผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติที่อยู่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยศิลปากร22 ถนนบรมราชชนนีตลิ่งชันกรุงเทพฯ 10170
ทั้งนี้หากผู้สมัครไม่ได้ชาระค่าสมัครสอบด้วยตนเองให้ส่งสาเนาหลักฐานการโอนเงินซึ่งผู้สมัครสอบลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับเอกสารการสมัครอื่นๆทางไปรษณีย์

การส่งใบสมัครให้ผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ
1. สมัครทางไปรษณีย์ที่สานักงานวิทยาลัยนานาชาติ (สมัครสอบ)มหาวิทยาลัยศิลปากรชั้น 5 เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนีตลิ่งชันกรุงเทพฯ 10170ทั้งนี้วิทยาลัยถือตามวันเวลาที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
2. สมัครด้วยตัวเองตามระยะเวลาที่กาหนดตั้งแต่เวล 9.00-16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ได้ที่สานักงานวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยศิลปากรชั้น 5 เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนีตลิ่งชันกรุงเทพฯ 10170
**หมายเหตุ วิทยาลัยนานาชาติ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี

การประกาศสถานที่สอบ และผังห้องสอบ
ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบได้ที่ เว็บไซต์ http://www.suic.org/  ประกาศวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2554 หลัง 18.30 น.

ประกาศผลคะแนน
ประกาศผลสอบทางเว็บไซต์ http://www.suic.org/  ประกาศผลสอบวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2554 หลังเวลา 18.30 น.
ความคืบหน้า เลื่อนสอบ GAT PAT
นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล  รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยและเห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อนักเรียนที่กำลังจะทำการสอบGAT และ PAT  ซึ่งจะสอบในวันที่ 8-11 ต.ค.นี้ จึงขอให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)พิจารณาเลื่อนการสอบ GAT PAT ออกไป

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบของ ศธ.ก็พบว่ามีนักเรียนสมัครสอบ GAT-PAT จำนวนทั้งหมด  329,519 คน แบ่งเป็น 236 สนามสอบซึ่งหากคิดเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย 24 จังหวัด 128 อำเภอก็จะได้จำนวน 45,735 คน

จากนั้นจึงได้ประชุมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ในตอนแรกสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  หรือ สทศ.เห็นว่า สมควรให้เลื่อนการสอบ GAT PAT ที่จะมีขึ้นในวันที่ 8 ต.ค.-11 ต.ค. 2554 ไปเป็นวันที่ 5-6 พ.ย. และ 12-13 พ.ย. 2554 แทน

แต่ปัญหาก็เกิดขึ้นอีก เมื่อการเลื่อนสอบดังกล่าวไปตรงกับ การสอบของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) การสอบตรงคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสอบตรงของอีกหลายๆมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาตามมาภายหลัง

ล่าสุด คาดว่าสทศ. จะเปลี่ยนแปลงวันสอบ โดยเลื่อนออกไปอีก เป็นสัปดาห์ที่ 2 คือวันที่ 
19-20 และ 26-27พ.ย. แทน เพื่อไม่ให้ตรงกับการสอบตรง ทั้งนี้ ยังไม่มีประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะคะ หากมีประกาศออกมาเมื่อไหร่ จะมาบอกน้องๆ ทันทีเลยค่ะ

ตารางสอบคาดว่าจะมีการจัดสอบตามตาราง ดังนี้ค่ะ

29 กันยายน 2554

7 ข่าวเด่น

1. มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เปิดสอบคัดเลือกโดยวิธีการรับตรงเข้าศึกษาต่อในคณะประมง ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย.-9ธ.ค. 2554 ผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.fish.ku.ac.th
2. โครงการ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำลังจะเปิดรับนิสิตเข้าศึกษาต่อ ประจำปี 2555 ระหว่างเดือน  เม.ย.-พ.ค. 2555 ดูรายละเอียดหลักสูตรและการรับสมัครได้ที่ www.seas.soc.ku.ac.th
3. คณะ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตาเรียนดี และโควตาโอลิมปิกวิชาการ โดยผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และสายศิลป์คำนวณ (เฉพาะบางสาขาวิชา) สมัครด้วยระบบออนไลน์ที่  http://www.sci.kmutnb.ac.th ระหว่างวันที่ 26 ก.ย.-19 ต.ค.2554
4. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาชาวิชาเวชระเบียน ผู้สนใจดูรายละเอียดที่ www.sh.mahidol.ac.th
5. โรงเรียน ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เปิดสอนใน 5 สาขาวิขา ประกอบด้วย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลี ในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2554 ผู้สนใจดูรายละเอียดที่ www.tpa.or.th/slc
6.มูลนิธิ เพื่อสังคมไทย จัดประกวดเรียงความ พร้อมกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “เมื่อ ... เด็กวิทย์... คิดเรียนเกษตร” เพื่อชิงทุนการศึกษาของมูลนิธิ ปิดรับผลงาน 31 ตุลาคม 2554 ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.foundationforthaisociety.org
7. OEG High School Exchange  เปิดรับสมัครชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน OEGรุ่นที่ 19 สมัครได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.oeg.co.th/
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 28 September 2011 )

26 กันยายน 2554

ม.เกษตรฯรับโควต้ากีฬาดีเด่น พร้อมพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตามเงื่อนไข (หมดเขต 5/10/2011)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเปิดรับสมัครผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555 รวม 14 คณะจำนวน 147 คน รับสมัครผ่านออนไลน์ระหว่างวันที่ 26 กันยายนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2554
คณะที่เปิดรับ ได้แก่ คณะเกษตร เทคนิคการสัตวแพทย์ บริหารธุรกิจ ประมง  มนุษยศาสตร์ วนศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์  สีตวแพทยศาสตร์ สถาปัตยกรรม อุตสาหกรรมเกษตร
คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร
 1. มีสัญชาติไทย และเป็นผุ้ที่ยีดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผุ้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2544
 3. มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
 4. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 5. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
 6. เป็นผู้มีความชยันหมั่นเพียร มีวินัยและยังฝึกฝนฝึกฃ้อมอยู่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
 7. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้
  -ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
  -ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย
  -ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
  -ไมเคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย

คุณสมบัติเฉพาะ มีประวัติ ผลงาน และความสามารถทางกีฬาดีเด่นในระดับใดระดับหนึ่ง นับตั้งแต่ปีพ.ศ.2551 เป็นต้นมาตามชนิด/ประเภทกีฬาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนด
 1. เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย
 2. เป็นนักกีฬาตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย
 3. เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ได้อันดับที่ 1-3 (รอบการแข่งขันระดับประเทศเท่านั้น)
 4. เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภททั่วไป ได้อันดับที่ 1-3 ในการแข่งขันที่สมาคกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดและมีผุ้เข้าแขงขันไม่น้อยกว่า 4 คน หรือทีมที่เข้าแข่งขันไม่น้อยกว่า 4 ทีม
 5. เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ได้อันดับที่ 1-3 (รอบการแข่งขันระดับประเทศเท่านั้น)
 6. เป็นนักกีฬาตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งชันกีฬาในระดับนานาชาติที่ดำเนินการโดยกรมพลศึกษา(สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ)
 7. เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งชันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทเยาวชน ได้อันดับที่ 1-3 ในการแข่งขันที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดและมีผู้เข้าแข่งขัยไม่น้อยกว่า 4 คน หรือไม่น้อยกว่า 4 ทีม
 8. เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในรายการแข่งขันกีฬาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดการแข่งขัน และ/หรือการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทยได้อันดับที่ 1-3(รอบการแข่งขันระดับประเทศเท่านั้น)
 9. เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในการแข่งขันกีฬากรมพลศึกษา (สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ) และ/หรือการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนกีฬา ได้อันดับที่ 1
 10. เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่้งขันในการแข่งขันกีฬากรงเทพมหานคร และ/หรือการแข่งชันกีฬาสาธิตสามัคคี ได้อันดับที่ 1
 11. เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในกีฬาดาวรุ่งที่จัดการแข่งชันโดยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ได้อันดับที่ 1

หลักฐานการสมัคร
 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบุรณ์ พร้อมทั้งติดรูปถ่ายในช่องที่กำหนด
 2. หลักฐานรับรองการศึกษา ดังต่อไปนี้
  A ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผุ้ที่สอบเทียบได้แล้วให้ใช้ระเบียบแสดงผลการศึกษา(ใบปพ.1)ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
  B ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)ให้ใช้หลักฐานรับรองการศึกษา ดังต่อไปนี้
  - หนังสือรับรองคะแนนเฉลี่ยสะสม ตามแบบที่กำหนด โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ เวบไซต์ http://www.registrar.ku.ac.th/  โดยทางโรงเรียนต้องประทับตราลงนามรับรอง ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม แผนการเรียนให้ชัดเจน และต้องเป็นตัวพิมพ์เท่านั้น
  -  สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ภาคแรกจนถึงสิ้นสุดภาคปลายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ใบปพ.1)โดยทางโรงเรียนต้องประทับตราลงนามรับรอง
 3. ประกาศนียบัตรหรือหลักฐานแสดงประวัติผลงานการแข่งขันในระดับนานาชาติ หรือใบรับรองและหลักฐานแสดงประวัติผลงานการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ เยาวชนแห่งชาติ หรือใบรับรองและหลักฐานแสดงประวัตัผลงานการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับเยาวชนและทั่วไป ที่ได้รับตำแหน่งที่ 1-3 ซึ่งสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย(โดยนายกสมาคมหรือเลขาธิการสมาคมเป็นผู้รับรอง) หรือการกีฬาแห่งประเทศไทยรับรอง หรือใบรับรองและหลักฐานแสดงประวัติผลงานการแข่งขันกีฬานักเรียนในระดับนานาชาติซึ่งกรมพลศึกษา(สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ)รับรอง หรือใบรับรองและหลักฐานแสดงประวัติผลงานการแข่งขันกีฬาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดการแข่งขัน หรือการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ที่ได้รับตำแหน่งที่ 1-3 หรือใบรับรองและหลักฐานแสดงประวัติผลงานการแข่งขันกีฬากรมพลศึกษา(สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ)หรือการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนกีฬา หรือการแข่งขันกีฬากรุงเทพมหานคร หรือการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี หรือการแข่งขันกีฬาดาวรุ่งที่จัดการแข่งขันโดยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ได้รับตำแหน่งที่ 1 ในประเภทกีฬาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนด หรือใบรับรองและหลักฐานแสดงผลงานการแข่งขันจากองค์กรหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เห็นสมควรหรือยอมรับฉบับจริง พร้อมสำเนาที่ได้ลงนามรับรองสำเนาอันถูกต้องไว้แล้ว 1 ชุด กรณีเป็นนักกีฬาประเภททีม ต้องแนบรายชื่อนักกีฬาในทีมมาด้วย และรับรองโดยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานที่จัดการแข่งขัน โดยผลงานและความสามารถทางกีฬาดีเด่นในระดับใดระดับหนึ่งดังกล่าว จะต้องเป็นผลงานตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา
 4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือของโรงพยาบาลเอกชนซึ่งรัฐบาลรับรอง
 5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ชุด
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
หมายเหตุ : ติดต่อสอบถามฝ่ายตราวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร โทร .0-2942-8304-6 ต่อ 134
สิทธิที่จะได้รับ
 1. ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นิสิตที่ได้รับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแอง เหรียญใดเหรียญหนึ่งในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ หรือกีฬามหาวิทยาลัยโลก หรือได้รับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญใดเหรียญหนึ่งในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ หรือได้รับเหรียญทองในการแข่งขันซีเกมส์ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี โท เอก
 2. ในระหว่างศึกษา นิสิตที่เข้าแข่งชันกีฬาและไม่เป็นไปตามข้อ 1 อาจถูกยกเลิกการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าธรรมเนียมพิเศษในภาคการศึกษาถัดไป

สนใจสมัครได้ทางออนไลน์ที่ http://www.registrar.ku.ac.th/
สอบถามเพิ่มเติม โทร .0-2942-8304-6 ต่อ 134
UploadImage

สมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย จัดการประกวดวาดภาพ เนื่องในวันสหประชาชาติประจำปี 2554 ( UN Day 2011) ชิงทุนการศึกษารวม 40,000 บาท


คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
    - กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี
    - กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3) อายุระหว่าง 12 ปี ถึง 15 ปี

วิธีสมัคร
-    Download รายละเอียดโครงการและใบสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าว นะค่ะและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
-    ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ไปที่ สมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศ
       ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.  10400 ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2554 เวลา 16.00 น. หรือทางโทรสารที่หมายเลข  02 640 5070     

        การแข่งขันจะมีขึ้นในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2554 ณ กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. โดยผู้เข้าร่วมประกวดต้องเตรียมอุปกรณ์วาดภาพทั้งหมดมาเอง ยกเว้นกระดาษที่สมาคมฯ จะจัดให้
        พิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในวันที่ 24 ตุลาคม 2554 ณ สำนักงานสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน

รางวัล
(1) ระดับประถมศึกษา
    รางวัลที่ 1    จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
    รางวัลชมเชย    จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ   5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
(2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
    รางวัลที่ 1     จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
    รางวัลชมเชย    จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ   5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
   
ติดตามรายละเอียดโครงการได้จาก http://unat.mfa.go.th
ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย โทรศัพท์  0-2203-5000 ต่อ 12256
UploadImage

การรับสมัครคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีประเภทรับตรง ตามโครงการเพชรนนทรีประจำปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

         ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการให้โอกาสและเพิ่มทางเลือกทางการศึกษาแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจึงมีนโยบายเห็นสมควรเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรีโดยคณะวิทยาศาสตร์ดำเนินการคัดเลือกเอง ตามโครงการเพชรนนทรี ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.สาขาวิชาและจำนวนรับตรง
          จำนวนรับตรง 300 คน ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาที่สนใจศึกษาได้ 3 อันดับโดยเรียงลำดับตามความต้องการมากที่สุด (อันดับที่ 1) ไปน้อยที่สุด (อันดับที่ 3) จากหลักสูตร ต่อไปนี้

รหัสสาขาสาขาวิชาจำนวนรับเข้า
D01คณิตศาสตร์20
D02เคมี25
D03ชีววิทยา10
D04สถิติ20
D06รังสีประยุกต์และไอโซโทป (วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี)20
D07ฟิสิกส์20
D09จุลชีววิทยา35
D10พันธุศาสตร์30
 
รหัสสาขาสาขาวิชาจำนวนรับเข้า
D11พฤกษศาสตร์20
D12สัตววิทยา10
D13ชีวเคมี20
D14วิทยาการคอมพิวเตอร์20
D15วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม20
D16วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ20
D17เคมีอุตสาหกรรม10

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
          2.1เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 สายวิทยาศาสตร์
          2.2 เป็นผู้ยึดมั่นในระบบการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
          2.3 มีสัญชาติไทย
          2.4 ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรงโรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          2.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัด

3.คุณสมสมบัติเฉพาะ
          3.1 ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
          3.2 ผู้สมัครที่กำลังศึกษาจะต้องมีคะแนนสะสม ชั้น ม.4 - ม.5 ไม่ต่ำกว่า 2.50
          หากปรากฎในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหากตรวจพบว่าเอกสารที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกเป็นเอกสารเท็จจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้และหากได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็จะถูกถอนสถานภาพเป็นนิสิตทันที

4.การรับสมัครการสมัคร

4.1 หลักฐานการสมัคร
          4.1.1 ใบสมัคร ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป) Download ใบสมัคร
          4.1.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป
          4.1.3 สำเนา ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของชั้น ม.4 - ม.5 จำนวน 1 ชุด
          4.1.4สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
          4.1.5 ธนาณัติค่าสมัครจำนวน 300 บาทธนาณัติ (ฉบับจริง)

4.2 ขั้นตอนการสมัครสอบ
          4.2.1 ซื้อธนาณัติ ประเภท ธรรมดา เป็นค่าสมัครสอบ จำนวน 300 บาท(ไม่รับธนาณัติประเภท ออนไลน์)
                    กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มธนาณัติดังนี้
                              -เพื่อจ่ายเงินผู้รับณ ที่ทำการไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                              - ชื่อผู้รับเงินนางสาววารุณี พันธุ์เพียรหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
                              -ที่อยู่ผู้รับเงินสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                                                  ตู้ป.ณ.1020 เขตจตุจักร ปทฝ. 10903
                              -ชื่อผู้ฝากเงินต้องเป็นชื่อนักเรียนผู้สมัครสอบคัดเลือกเท่านั้นเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
          4.2.2 กรอกข้อมูลการสมัคร ในแบบฟอร์มออนไลน์ ให้ครบถ้วนโดยสามารถกรอกข้อมูลการสมัครได้ที่เว็บไซต์http://www.sci.ku.ac.th/th/ipst
          4.2.3 ให้นักเรียนผู้สมัครสอบ Download ใบสมัครสอบ และ กรอกข้อมูลให้ครบสมบูรณ์ทุกช่องพร้อมติดรูปถ่าย
          4.2.4 ส่งหลักฐานการสมัครสอบ ข้อ 4.1.1 - 4.1.5 พร้อมธนาณัติ (ฉบับจริง)ใส่ซอง ขนาด A4 ส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียน
                    จ่าหน้าซองถึง ...
UploadImage

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์บนซองจดหมาย เป็นสำคัญ
          หมายเหตุ1. ขอให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วนว่ามีสิทธิสมัครหรือไม่ถ้าพบในภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีการกรอกข้อความในใบสมัคร/หลักฐานการสมัครไม่จริง คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะตัดสิทธิ์คัดเลือกเข้าโครงการและไม่คืนเงินค่าสมัคร
                         2. นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการสมัคร ว่า ผ่าน/ไม่ผ่านคุณสมบัติได้หลังจากส่งเอกสารตามข้อ4.2.4 แล้วประมาณ 1 สัปดาห์

5.การคัดเลือกเข้าศึกษา
          ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะพิจารณาผลการสอบ GAT/PAT ดังนี้

รหัส และชื่อวิชาคะแนน
85 GAT ความถนัดทั่วไปไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20
71 PAT 1ความถนัดทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20
72 PAT 1ความถนัดทางวิทยาศาสตรืไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

โดยพิจารณาคะแนนรวมทั้ง 3 วิชาจากคะแนนสูงสุดไปยังน้อยสุด

6. กำหนดการ

การดำเนินการระยะเวลา
รับสมัคร15 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา รอบที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555
ผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษารอบที่ 1 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา2 - 9 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา รอบที่ 217 กุมภาพันธ์ 2555
ผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา รอบที่2 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา18 -24 กุมภาพันธ์ 2555

หมายเหตุผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาและยืนยันสิทธิ์แล้วคณะจะส่งรายชื่อไปยังสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเพื่อตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ Adminissions กลาง
7.ทุนการศึกษา
 ผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาลักดับ 1 - 20 (คะแนนสูงสุด 20 อันดับแรก) จะได้รับทุนการศึกษาตามเกณฑ์ของคณะวิทยาศาสตร์ ตลอดหลักสูตร จำนวน 60,000 บาทต่อคนต่อปี)


***ผู้สนใจดาวน์โหลดประกาศรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์สารสนเทศและบริการนิสิต 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 โทรศัพท์ 02-562-5444, 02-562-5555 ต่อ 1002 - 4 
 โทรสาร 02-562-5555 ต่อ 1041 
เว็บไซต์  http://www.sci.ku.ac.th/   


 
 UploadImage


นนทิกร กาญจนะจิตรา เลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานจัดงานแถลงข่าว “มหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 8 OCSC International Education Expo 2011” ให้กับนักเรียน นักศึกษา พ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจสนับสนุนให้บุตรหลานไปศึกษาต่อยังต่างประเทศโดยมีมหาวิทยาลัยกว่า 200 แห่ง จากทั่วโลก จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงาน ที่ห้องบอลรูม 2โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ วันที่ 6 ตุลาคม 2011

สำหรับงาน “มหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 8 OCSC International Education Expo 2011” จัดขึ้นระหว่าง 29-30 ตุลาคม 2011 Royal Paragon Hall ชั้น 5สยามพารากอน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 02-690-2682-4 หรือ www.ocscexpo.net
UploadImage

ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตาปีการศึกษา 2555

http://www.ascar.rmutk.ac.th/ascar/images/line_in_main.gif
                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555ประเภทโควตา ในคณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ      คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ และวิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ สิงหาคม – 30 กันยายน 2554 โดยผู้สนใจสมัครโควตาสามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
   
1. ศึกษาและอ่านรายละเอียดการสอบคัดเลือก (โควตา)เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 จากเกณฑ์การสมัคร
2. กรอกข้อมูลสมัครสอบลงในระบบรับสมัครออนไลน์
3. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ค่าสมัครสอบและค่าระเบียบการจำนวน 300 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร) แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด มหาชน
4. ตรวจผลการสมัครและสถานที่สอบบนเว็บไซต์ข้างต้นควรศึกษาเส้นทางในการเดินทางไปยังสนามสอบให้ถูกต้อง
5. นำหลักฐานการชำระเงิน , บัตรประจำตัวประชาชนและใบแสดงผลการเรียนไปแสดงสิทธิการเข้าห้องสอบในวันสอบ

กำหนดการโควตา ปีการศึกษา 2555
    กำหนดการโควตา 2555 Download
   
แผนรับนักศึกษาปีการศึกษา 2555
    แผนรับนักศึกษาปีการศึกษา 2555 Download
   
จำนวนผู้สมัครโควตา
    จำนวนผู้สมัครโควตา 2555 Download
   
เกณฑ์การรับสมัครโควตา
    คณะศิลปศาสตร์
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     คณะวิศวกรรมศาสตร์
     คณะบริหารธุรกิจ (เปิดรับเพิ่มสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา)และเปลียนแปลงเกณฑ์การรับหลักสูตร 4 ปี แก้ไข ณ วันที่ 30 ส.ค. 54
     คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
     คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
     วิทยาลัยนานาชาติ


   คลิกสมัครสอบโควตาได้ที่นี่


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Tel. 0-2287-9625 และ 0-2287-9600 ต่อ 2123 
Fax 0-2287-9715 ในวันเวลาราชการ
เสร็จแล้ว!! ข้อสอบรับตรง วิชาสาัมัญ 7 วิชา

ศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์  ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการจัดทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชาเพื่อให้มหาวิทยาลัยต่างๆนำไปใช้ประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบรับตรงส่วนกลาง หรือระบบเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2555 ว่า ขณะนี้สทศ.ออกข้อสอบ 7 วิชาเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างกลั่นกรองความถูกต้องของข้อสอบ
            

อีกไม่กี่วันแล้วนะคะ  ที่จะเิริ่มรับสมัครสอบ
วิชาสามัญ 7 วิชา นั่นก็คือ วันที่ 1-30 ต.ค. ดูกำหนดการเพิ่มเติม คลิก>> กำหนดการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา

ซึ่งทางสทศ. จะนำแนวข้อสอบดังกล่าว ขึ้นที่เว็บไซต์ niets.or.th เพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆทราบว่า แต่ละวิชามีรูปแบบข้อสอบเป็นอย่างไร

พี่ชะเอม แนะนำว่า ให้รีบสมัครตั้งแต่เนิ่นๆ หากเกิดข้อผิดพลาดจะได้แก้ไขได้ทัน และปีนี้เป็นการสอบปีแรก น้องๆที่จะสมัครสอบรับตรงในสถาบันต่างๆ อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องว่าแต่ละแห่งต้องใช้คะแนนวิชาอะไรบ้าง หรือต้องใช้ทั้ง 7 วิชา สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)
cuas.or.th
หรือเว็บไซต์ของสถาบันที่ต้องการจะเข้าศึกษาจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลัง นะคะ

23 กันยายน 2554

6 ข่าวยอดฮิต

1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครนักเรียนกิจกรรมจิดอาสาและประชาธิปไตย โดยมีตำแหน่งประธานนักเรียนกรรมการนักเรียน เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 29 กันยายน 2554 ดูรายละเอียดที่ www.reg.tu.ac.th
2. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะจัดงานบัญชีวิชาการ ในวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2554 ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร ที่ www.tbs.tu.ac.th
3. มหาวิทยาลัยบูรพา จัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใรคณะศิลปศาสตร์ โครงการรับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม (โครงการช้างเผือก) ดูรายละเอียดที่ http://fineart.buu.ac.th/
4. สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณถูมิ รับสมัครนักศึกษาโควตา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ดูรายละเอียดที่ http://www.rmutsb.ac.th
5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะจักโครงการ เปิดบ้านสถาปัตย์ ระหว่างวันที่ 29 - 30 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประสม รังสิโรจน
6.มูลนิธิดำรงชัยธรรม ปรับกำหนดการสมัครขอรับทุน โครงการทุนสร้างคนสร้างบัณฑิต เป็นรับสมัครถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 ดูรายละเอียดที่ www.damrongchaitham.com  
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 23 September 2011 )

12 ข่าวเด่น

1. ชุมนุมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ Aero Camp 2011 ระหว่างวันที่ 17 – 20 ตุลาคม 2554 หมดเขตรับสมัครวันที่ 26 กันยายน 2554 
2. สำนักงาน ก.พ. ออกประกาศรายละเอียดและกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับทุนเพิ่มเติม คือ ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงต่างประเทศ จำนวน 3 ทุน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน – 4 ตุลาคม 2554 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://scholar3.ocsc.go.th
3. มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระบบโควตา ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2554 ผู้สนใจดูรายละเอียดและส่งเอกสารประกอบการสมัครภายในเวลาที่กำหนดด้วย
4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 7 ตุลาคม 2554 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.ict.mahidol.ac.th
5. คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการค่ายเพาะกายเฉพาะกิจสำหรับนักเรียนสายการเรียนวิทย์ – คณิต ระหว่างวันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2554 เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 ที่ www.porkai-camp.co.cc
6. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัด workshop เพื่อแนะนำการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 วันที่อบรม คือ 10-14 ตุลาคม 2554 ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใด ผู้สนใจสมัครผ่านอินเตอร์เน็ตได้ที่ http://tinyurl.com/kucodecamp
7. Brown University และ University of Pennsylvania จัดแนะแนวการศึกษาต่อที่ โรงเรียนนานาชาติบางกอก วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2554 เวลา 18.30 น.
8. บริษัท Education UK จัดงานแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสหราชอาณาจักร ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม ที่โรงแรม westin grand สุขุมวิทเวลา 14.00 - 20.00 น.
9. ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีรับตรง 2 สาขา ดังนี้ 1. โครงการหลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติ 2 ปริญญาสาขาวิศวกรรม และบริหารธุรกิจ 2. โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2554 
10. โรงเรียนวิชาการโรงแรมแห่งโรงแรมโอเรียนเต็ล จะจัดการแนะแนวการศึกษา 4 รอบ ดังนี้
12 ตุลาคม 2554, 27 ตุลาคม 2554, 18 พฤศจิกายน 2554 , 23พฤศจิกายน 2554  ผู้สนใจดูรายละเอียดและสำรองที่นั่งที่ www.ohap.ac.th
11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบโควตา ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2554 ผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.rmutsb.ac.th
12. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดรับสมัครโครงการทุนนักกีฬาดีเด่น รับสมัครถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ โดยพิมพ์ใบสมัครนักกีฬาทุนได้ที่ http://ssao.bu.ac.th
UploadImage

โครงการนิสิตไทยหัวใจเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555


          คณะเกษตรเล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการศึกษาด้านการเกษตร จึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทางด้านการเกษตรได้มีโอกาสสมัครเข้าเรียนในคณะเกษตรด้วยโครงการรับตรง รายละเอียดของโครงการดังนี้

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตร
 2. หลักสูตรการจัดการศัตรูพืช
 3. หลักสูตรเคมีการเกษตร
 4. หลักสูตรคหกรรมศาสตร์
 5. หลักสูตรอาหารและโภชนาการ
 6   หลักสูตรเกษตรเขตร้อน
 7. โครงการรับตรงพิเศษ  เกษตรเขตร้อน (นานาชาติ)

จำนวนนิสิตที่รับเข้าศึกษา
นักเรียนชั้นม.6 สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 175 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นนักเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นม.6
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นม.ปลายไม่ต่ำกว่า 2.50 4 ภาคการศึกษา
3. ผลการเรียนม.ปลาย 5 วิชาหลัก ประกอบด้วย วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ โดยคะแนนเฉลี่ยแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00

รับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 25 พฤศจิกายน 2554 (ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)


ประกาศรายชื่อผู้สีสิทธิ์สอบข้อเขียนและที่นั่งสอบ
วันที่ 6 ธันวาคม 2554 ทางเว็บไซต์คณะเกษตร (http://www.agr.ku.ac.th/)

สอบข้อเขียน
วันที่ 10 ธันวาคม 2554

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 23 ธันวาคม 2554 ทางเว็บไซต์คณะเกษตร (http://www.agr.ku.ac.th/)

ประกาศผลผู้ได้รับเลือกเข้าศึกษา
วันที่ 13 มกราคม 2555 ทางเว็บไซต์คณะเกษตร (http://www.agr.ku.ac.th/)


***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศและใบสมัครของโครงการได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-5790588 ต่อ 1201
โทรสาร 02-5796152
หรือที่ http://www.agr.ku.ac.th/

 

21 กันยายน 2554

11 ข่าวเด่น (ข่าวศึกษาต่อ) ประจำสัปดาห์ 11-18 กันยายน 2554

1.  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยข่อนแก่น เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต จำนวน2 โครงการ ดังนี้
            1.1 โครงการพิเศษ  หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต  ผลิตเภสัชกรภาคสมทบ
            1.2 โครงการพิเศษ  หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต  หลักสูตรนานาชาติ
ทั้ง 2 โครงการ เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2554 ผู้สนใจสมัครทาง internet ได้ที่ http://pharn.kku.a.th
2. ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555  ดังนี้ สาขาวิชาดนตรีไทย 35 คน และ สาขาวิชาดนตรีตะวักตก  35 คน เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2554 ผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http:// music.hum.ku.ac.th/ หรือ www.ku.ac.th

3. มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการ 84 ทุน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา จาก 23 คณะ สำหรับนักเรียนผู้มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ รับสมัครภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2554 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ wwwwww.rsu.ac.th
4.. มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ( โควต้าทั่วประเทศ) รับสมัครถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2554 ดูรายละเอียดได้ที่  www.dmission.up.ac.th
5. สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดแสดงนิทรรศการผลงานของนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2554 โถง 100 ปี อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 1 ในบริเวณโรงพยาบาลศิริราช
6.  สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ จัดงาน แนะแนวการศึกษาต่อในประเทศต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2554 เวลา 11.00-18.00 น. ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลลูม โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท ประตูน้ำ
ทั้ง 2 โครงการ เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2554 ผู้สนใจสมัครทาง internet ได้ที่ http://pharn.kku.a.th
7. สำนักงาน ก.พ. ออกประกาศรายละเอียดและกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับทุนประเภทต่างๆ คือ ทุนเล่าเรียนหลวง, ทุนบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม, ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ทุนไทยพัฒน์ ประจำปี 2555 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 – 27 กันยายน 2554 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://scholar2.ocsc.go.th/

8. มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ( โควต้าทั่วประเทศ)
รับสมัครถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2554 ดูรายละเอียดได้ที่  www.dmission.up.ac.th
9. สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดแสดงนิทรรศการผลงานของนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2554 โถง 100 ปี อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 1 ในบริเวณโรงพยาบาลศิริราช
10.  สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ จัดงาน แนะแนวการศึกษาต่อในประเทศต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2554 เวลา 11.00-18.00 น. ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลลูม โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท ประตูน้ำ
ทั้ง 2 โครงการ เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2554 ผู้สนใจสมัครทาง internet ได้ที่ http://pharn.kku.a.th
11. สำนักงาน ก.พ. ออกประกาศรายละเอียดและกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับทุนประเภทต่างๆ คือ ทุนเล่าเรียนหลวง, ทุนบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม, ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ทุนไทยพัฒน์ ประจำปี 2555 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 – 27 กันยายน 2554 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://scholar2.ocsc.go.th
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนระดับชั้นม.6 เข้าศึกษาในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2554  เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม-14 พฤศจิกายน 2554 ผู้สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ www.reg.cmu.ac.th
2. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดค่ายรัฐศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 5  ในหัวข้อการเมืองเรื่องโลกแตก ระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม 2554 ผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.YPSCTU.co.cc
3. มหาวิทยาลัยทะคุโชคุ ประเทศญี่ปุ่น  เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแบบเร่งรัด สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศญี่ปุ่น ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานมหาวิทยาลัยทะคุโชคุ ประจำประเทศไทย เบอร์โทรศัพท์ 081-972-9863
4. วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  สมัครระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2554 ผู้สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ www.ic.kmitl.ac.th

10 ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากศูนย์ข่าว ENN 11 - 17 กันยายน 2554

UploadImage

10 ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากศูนย์ข่าว ENN 11 - 17 กันยายน 2554


         สวัสดีค่ะน้องๆ ทุกคน ดูโทรทัศน์ก็เห็นแต่ข่าวน้ำท่วมนะคะช่วงนี้ ใจคอไม่ค่อยดี เห็นพี่น้องคนไทยด้วยกันลำบากก็รู้สึกสงสารและเห็นใจมาก สำหรับบ้านใครที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมก็ขอให้น้ำลดลงและกลับมาเป็นเหมือนเดิมในเร็ววัน ช่วงนี้ก็ใกล้เข้ามาทุกทีสำหรับการสอบตรง GAT PAT ต่างๆ ยังไงน้องๆ ทุกคนรักษาสุขภาพดูแลตัวเองให้แข็งแรงด้วย เอาล่ะได้เวลาของ 10 ข่าวเด่นประจำสัปดาห์นี้กันแล้ว ไปดูกันเลย....


10         เริ่มกันที่อันดับที่ 10 ได้แก่ ข่าวรับตรง คณะสาธารณสุข แพทย์แผนไทย มรภ.บ้านสมเด็จ 55 ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 – 20 มกราคม 2555 http://goo.gl/dQUuc


9         ตามมาด้วยอันดับที่เป็นข่าวค่ายINT'TRAIN คณะสถาปัตย์ ลาดกระบังซึ่งเป็นค่ายติวน้องๆ ม.ปลายของคณะสถาปัยตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   เปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 25 กันยายน 2554 http://goo.gl/OMKcn


8         ต่อกันเลยที่อันดับเป็นข่าวค่าย พิกุลงามนามพยาบาลศิริราชซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดค่ายแนะแนวน้องๆม.ปลายที่อยากเรียนพยาบาลมีชื่อค่ายว่า "พิกุลงามนามพยาบาลศิริราช" ตอนฉันจะเป็นพยาบาลของแผ่นดินค่ายจัดวันที่ 14 - 16 ตุลาคมนี้รับสมัครวันนี้ถึง 30 กันยาน 2554 http://goo.gl/s47jm


        สำหรับข่าวอันดับที่ได้แก่ข่าวค่าย i-Dia Camp #02 @ KMUTTภาควิชาเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดค่าย i-Dia Campสำหรับผู้ที่มีความสร้างสรรค์ หลงใหลในด้านการออกแบบและสนใจเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานทางด้าน Digital & animation ,Game & Robot ,Sound Lab และ Microcontrollerค่ายจะจัดขึ้นในวันที่ 17-19 ตุลาคม 2554 สมัครได้ตั้งแต่ 10 กันยายน -7 ตุลาคม 2554 http://goo.gl/OXqxr


6         จากข่าวอันดับที่ 7 เรามาดูข่าวอันดับที่ 6 กันบ้างนะคะคือข่าวOpen Camp #6 สหเวช ม.นเรศวรซึ่งคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  จัดค่าย Open Camp #6  สหเวช ม.นเรศวร เพื่อให้นักเรียนชั้นม. ปลายได้สัมผัสกับความเป็นสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่  16 กันยายน 2554 http://goo.gl/lyFAJ


        การจัดอันดับ 10 ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากศูนย์ข่าว ENN 11 - 17 กันยายน 2554ก็เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาต่อกันที่อันดับที่เลยค่ะ คือรับตรง วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ปี 55การรับสมัครนักศึกษาแบบรับตรงเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2555รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 24 ตุลาคม 2554 http://goo.gl/08qNc


4         ตามติดมาด้วยข่าวอันดับที่ คือข่าวโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม 55 ม.ขอนแก่นซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม  โดยนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้
-  เป็นนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์  ที่อยู่ในจังหวัด กาฬสินธุ์  สกลนคร นครพนม มุกดาหาร  ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม
-  มีผลการเรียน GPAX 4ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
-  คะแนนการสอบ 7 วิชาที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสอบเอง แต่ละวิชาต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
รับสมัครวันที่  1-31 ตุลาคม 2554 http://goo.gl/jjOhg


        เดินทางกันจนมาถึงอันดับที่แล้วนะคะซึ่งอยู่ในหมวดข่าวรับตรงนั่นก็คือ ข่าวรับตรงโครงการพิเศษ ม.บูรพาเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2554 ซึ่งเปิดรับ 3 โครงการได้แก่
- โครงการพิเศษประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ จำนวนรับ 311 คน
- โครงการรับนิสิตเข้าศึกษาตามข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการจำนวนรับ 336 คน
- และโครงการเพชรตะวันออกจำนวนรับ 466 คน
ทั้ง 3 โครงการจะดำเนินการเปิดรับสมัคร  12 กันยายน – 5 ตุลาคม 2554 http://goo.gl/bY0te


2         ข่าวเด่นอันดับที่เป็นข่าวรับตรงจุฬาฯ 55 ระเบียบการมาแล้วค่ะ !!ประกาศจุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัยเรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)
หลักการให้แต่ละคณะพิจารณาองค์ประกอบของการคัดเลือกดังนี้
       1. คะแนนจากการสอบ GAT และ PAT
       2. คะแนนจากการสอบ 7 วิชาของสทศ.
       3. คะแนนจากการสอบบางส่วนของ GAT/PAT และบางส่วนของ 7 วิชาของสทศ. http://goo.gl/wCbjF


1          และอันดับของการรายงาน 10 อันดับข่าวเด่นที่ทุกคนรอคอยก็คือ ข่าวโครงการรับตรง ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2555ซึ่งโครงการที่กำลังเปิดรับของม. เกษตรศาสตร์ ปี 2555 ได้แก่
- วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ โครงการโควตาช้างเผือก วันที่รับสมัคร: พุธ 03 สิงหาคม 2554 - ศุกร์ 07 ตุลาคม 2554
- การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น วันที่รับสมัคร: จันทร์ 26 กันยายน 2554 - อังคาร 04 ตุลาคม 2554
- โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนใน 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน (กระบี่ ระนอง พังงา ภูเก็ต ตรังและสตูล) วันที่รับสมัคร: พฤหัส 10 พฤศจิกายน 2554 - ศุกร์ 18 พฤศจิกายน 2554
- โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) วันที่รับสมัคร: พฤหัส 10 พฤศจิกายน 2554 - ศุกร์ 18 พฤศจิกายน 2554
- โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่รับสมัคร: พฤหัส 10 พฤศจิกายน 2554 - ศุกร์ 18 พฤศจิกายน 2554
http://goo.gl/GVBhc

 
UploadImage

มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของภาคเหนือ  จะทำการเปิดรับสมัครนักศึกษาปี 2555 เปิดรับในหลายโครงการ มีอะไรกันบ้างไปดูกันค่ะ

โครงรับตรง คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
น้องๆที่สนใจจะเป็นพยาบาล ต้องเป็นนักเรียน สายวิทย์-คณิต ที่มี GPAX เฉลี่ยสะสมครบ  5 ภาคเรียน ตั้งแต่  2.50 ขึ้นไป
หญิง มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และน้ำหนักตัว ไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
ชาย มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนักตัว ไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม

กำหนดการรับตรง
รับสมัคร ตั้งแต่  1 พฤศจิกายน 2554 - 3 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  17 กุมภาพันธ์ 2555
สอบข้อเขียน  25 กุมภาพันธ์ 2555
(วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความถนัดทั่วไป และวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  6 มีนาคม 2555
สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย  12 - 14 มีนาคม 2555


โครงการรับตรง  คณะเภสัชศาสตร์  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)
จากที่มีปัญหา ถกเถียงกันเรื่องการรับรองในปีที่แล้ว  ตอนนี้ สภาเภสัชกรรม ได้ประกาศรับรองปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตของคณะเภสัชศาสตร์ ม.พายัพ เป็นที่เรียบร้อย น้องสบายใจกันได้ค่ะ   น้องๆที่สนใจสมัคร ต้องเป็นนักเรียน สายวิทย์-คณิต ที่มี GPAX เฉลี่ยสะสมครบ  5 ภาคเรียน ตั้งแต่  2.75  ขึ้นไป

กำหนดการรับตรง
รับสมัคร ตั้งแต่  1 พฤศจิกายน 2554 - 3 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  20กุมภาพันธ์ 2555
สอบข้อเขียน  12 มีนาคม 2555
(1.เคมี 2.ชีววิทยา 3.คณิตศาสตร์ 4.ภาษาอังกฤษ5.ความถนัดทางเภสัชศาสตร์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  12  มีนาคม  2555
สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย  13  มีนาคม 2555

โครงการรับตรง  วิทยาลัยดุริยศิลป์  สาขาวิชาดุริยศิลป์ 
กำหนดการรับตรง
รับสมัคร ตั้งแต่  1  พฤศจิกายน  2554 - 17  มกราคม  2555
สอบทฤษฎีดนตรี และสอบปฏิบัติเดี่ยวเครื่องดนตรี  28  มกราคม  2555
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ3  กุมภาพันธ์  2555


กำหนดการการสมัครในแต่ละโครงการจะแตกต่างกัน น้องๆสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกอบข่าวนะค่ะ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์รับนักศึกษา  สำนักประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษา 
ชั้นล่างอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร  มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแม่คาว อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50000
โทรศัพท์    0-5385-1478  – 86  ต่อ 240 , 241  โทรสาร 0-5385-1478 ต่อ 240
e-mail : admissions@payap.ac.th
 าแล้วๆๆ โครงการรับตรงที่น้องๆ รอคอย รับตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีนี้ไม่ทำให้น้องๆ ผิดหวังแน่นอน เปิดรับกันถึง 15 คณะ เรียกได้ว่าที่นั่งมหาศาลถึง1,674 ที่นั่งทีเดียว ใครอยากรู้รายละเอียดแล้ว ไปดูกันเลย
เด็กดีดอทคอม :: มาแล้ว!! รับตรง 55 ธรรมศาสตร์ (1,674 ที่นั่ง)
คณะที่เปิดรับและจำนวน รวม 1,674 คน แบ่งเป็นคณะต่างๆ ดังนี้ค่า
คณะนิติศาสตร์ 300 คน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 295 คน
คณะรัฐศาสตร์ 135 คน
คณะเศรษฐศาสตร์ 150 คน
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 120 คน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100 คน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 72 คน
คณะสหเวชศาสตร์ 40 คน
คณะทันตแพทยศาสตร์ 25 คน
คณะพยาบาลศาสตร์ 50 คน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 50 คน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง 157 คน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 60 คน
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (หลักสูตรนานาชาติ) 120 คน

กำหนดการคร่าวๆ
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย.54
ปิดรับสมัคร 29 ก.ย.54 (เวลาเที่ยงคืน)
ชำระเงิน 12-30 ก.ย.
สอบ/สัมภาษณ์/ประกาศผล ดูในประกาศ เพราะกำหนดการแต่ละคณะแตกต่างกันค่ะ


***สมัครผ่านเว็บไซต์ที่ www.reg.tu.ac.th และชำระเงินผ่านระบบ Teller Payment ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น อย่าลืมทำตาม กำหนดระยะเวลากันนะคะ
ดูรายละเอียดรับตรง ธรรมศาสตร์ >> คลิกที่นี่
เว็บไซต์หลักรับตรงปี 55 ม.ธรรมศาสตร์ >> คลิกที่นี่
เว็บไซต์โปรแกรมค้นหารับตรง 55 ทุกมหาวิทยาลัย >> คลิกที่นี่
เล็งคณะไหนกันอยู่ ก็กดไปอ่านรายละเอียดกันได้ว่าสอบอะไร ใช้เกณฑ์อะไรบ้าง รวมถึงกำหนดการต่างๆ ที่เว็บไซต์ที่ให้ไว้ข้างบน(รายละเอียดเยอะมากๆ แอบตาลาย)
สมัครรับตรงของธรรมศาสตร์อย่าชะล่าใจนะ มีเวลาเพียงแค่ครึ่งเดือนนิดๆ เอง พลาดแล้วพลาดเลย ต้องรอไปลุ้นที่นั่งในรอบแอดกลางนะคะ
 

สูตรสู่ความสำเร็จ(ไม่น่าเชื่อ)


มีข้อความดีๆ มาฝาก .... เรื่องอะไรลองอ่านเอาเองนะ ...

สูตรสู่ความสำเร็จ

ถ้า A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

มีค่าเท่ากับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

แล้วจะพบว่า......


1) H+A+R+D+W+O+R+K = 8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%

HARD WORK หรือ ทำงานหนัก มีค่าเท่ากับ 98 %


2) K+N+O+W+L+E+D+G+E = 11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96%

KNOWLEDGE หรือ ความรู้ มีค่าเท่ากับ 96 %


3) L+O+V+E=12+15+22+5 = 54%

LOVE หรือ ความรัก มีค่าเท่ากับ 54 %


4) L+U+C+K = 12+21+3+11 = 47%

LUCK หรือ โชค มีค่าเท่ากับ 47 %


5) ไม่มีสิ่งใดที่มีค่า 100 % เลยหรือ !!! แล้วสิ่งใดที่มีค่าเท่ากับ 100 %

- ใช่เงินหรือเปล่า ?……… .... .....ไม่ใช่ !!!!!

- ความเป็นผู้นำหรือเปล่า ?………ไม่ใช่ !!!!!


5) แล้วอะไรล่ะ ?

Ans. ; A+T+T+I+T+U+D+E = 1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%

ATTITUDE หรือ ทัศนคติ นั่นเอง ที่มีค่าเท่ากับ 100 %


ท่าน คิดเช่นนั้นหรือไม่ ทุกปัญหามีทางออก . . บางทีแค่เพียงแต่เราเปลี่ยน "ทัศนคติ " ของเราเสียใหม่เท่านั้นเอง มีเพียงแต่ “ทัศนคติ” ของเราเท่านั้น ที่จะเป็นตัวนำทาง ไปสู่ความสำเร็จในชีวิต และงานที่ทำ
ความคิด & ทัศนคติ

สุดท้าย .... ลงมือทำ

อิ .. อิ !!! เจ๋งมะ

20 กันยายน 2554

เทศกาลสอบมาแล้ว อ่านหนังสือแล้วเครียดลองอ่านบทความขำ ๆ บ้างนะคะ

20.ข้อ ความจริงเกี่ยวกับวัยรุ่นไทย

1.อาหารสิ้นคิดของวัยรุ่นคือ ข้าวผัดกระเพรา

2.สวนใหญ่ที่วัยรุ่นไทยยิ้ม เพราะไม่รู้จะพูดอะไร

3.วัยรุ่นไทยมักเปลี่ยนใจง่าย

4.วัยรุ่นไทยมักเชื่อเพื่อนมากกว่าเชื่อแฟน

5.ผู้ชายที่ติดแฟน จะถูกเพื่อนรุมประนามว่า ไอคนทิ้งเพื่อน!!!

6.วัยรุ่นไทยรู้ดีว่า การอยู่หน้าคอมเป็นเวลานานกว่า2ชั่วโมง จะทำให้สายตาเสีย ...แต่ไม่เคยมีใครอยู่หน้าคอมต่ำกว่า2ชั่วโมงเลยซักคน

7.หน้าร้านเกมติดป้าย ห้ามเด็กนักเรียนเข้าก่อน14.00น.แต่เวลา8.00น.เป็นต้นไป จะเห็นเด็กหัวเกรียนใส่ชุดอยู่บ้านนั่งเล่นเกม เพราะ..กุเอาชุดมาเปลี่ยน

8.เมื่อวัยรุ่ยไทยนั่งเก้าอี้ในโรงหนังปุ๊ป..จะเอ่ยคำว่า ทำไมร้อนจังวะ!!แต่หลังจากหนังผ่านไปประมาณครึ่งเรื่อง จะได้ยินคำว่า...เมื่อไหร่จะจบวะ กุหนาว!!!

9.ทุกๆ1-2ปี จะมีคำพูดยอดฮิตและติดปาก มากในหมู่ของวัยรุ่นไทย คำพูดเหล่านั้นมาจากชายจมูกโต ที่ชื่อ โน๊ต อุดม!!!

10.ที่ร.รจะมีการเข้าแถวเคราพธงชาติทุกเช้า แต่มีกลุ่มบุคคลหนึ่ง ยอมมาสายเพื่อหลีกเหลี่ยงการเข้าแถวเคราพธงชาติ

11.ไม่เคยมีผู้ชายคนไหนเถียงชนะผู้หญิง..นอกจากตุ๊ด

12.วัยรุ่นชายเกลียดการเรียนร.ด แต่วัยรุ่นหญิงอยากเรียนร.ด เพราะคิดว่ามันสนุก (ต่อไปเกณฑ์ทหารหญิงด้วยเลยดีมั้ย = =)

13.ผู้หญิงที่น่ารัก ขาวๆ มักจะโดนผู้ชายแอบมองทุกรูขุมขนเท่าที่จะมองได้ แต่ผู้หญิงที่ตัวดำๆหน้าตาใช้ไม่ได้ มักจะโดนผู้ชาย มองทีเดียว(ด้วยความไม่ได้ตั้งใจ)และเมินสายตาหนีไปอย่างไม่มีเยื่อใย

14.ผู้หญิงคิดว่า ถ้าผู้หญิงบอกเลิก แสดงว่าผู้หญิงน้อยใจ แต่ถ้าผู้ชายบอกเลิกแสดงว่า กุทนไม่ไหวแล้ววว!!!!

15.เวลาเรารู้สึกเกลียดหรือไม่ชอบเพลงไหน เรามักจะร้องเพลงนั้นได้

16.ผู้ชายไม่สามารถดูหนังโป๊ได้จบเรื่อง!!

17.หลังจากออกจากห้องสอบ คำแรกที่คุณพูดเมื่อเห็นหน้าเพื่อนคือ...ทำได้ป่าววะ?

18.และคุณจะหัวเราะเมื่อเพื่อนบอกว่า...กุมั่ว!!!

19.ครั้งแรกที่คุณเห็นกระทู้นี้ คุณสนใจ...เพราะอยากรู้...ข้างในมีอะไร?

20.ถ้าคุณอ่านจบ20ข้อ และComment อย่างน้อย1Comment คุณจะเป็นคนหน้าตาดี!!!

เรื่องเบา เบา

10 ปรากฏการณ์ธรรมชาติประหลาดที่คุณจะต้องไม่เชื่อ

โลก เรานี้เต็มไปด้วยเรื่องที่ไม่คาดคิดอยู่มากมาย ผู้คนมักจะใช้คำว่า “ผิดธรรมชาติ” หรือ “ธรรมชาติวิปริต” มาอธิบายสิ่งที่พวกเขาเห็นว่ามัน “ผิดแปลก” แต่จริงๆแล้วความ “แปลก” นั้นเกิดจากการที่เรานำไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราคิดว่าเป็น “ธรรมดา” หรือ “ปรกติ” แต่แท้ที่จริงแล้วเหตุการณ์หลายอย่างนั้นเป็นเรื่อง “ปรกติ” ธรรมดาของธรรมชาติบนโลกที่มีอายุหลายพันล้านปี เพียงแต่ว่าในช่วงชีวิตที่แสนสั้นของคนเรานั้นเราอาจจะไม่ได้เห็นปรากฏการณ์ เหล่านี้เลย ทำให้เราคิดไปว่าสิ่งที่เป็น “ธรรมดา” ของโลกนั้นเป็นสิ่งที่ “ผิดปกติ” ไป นี่คือตัวอย่างของปรากฏการณ์ที่อาจจะฟังดู “ผิดธรรมชาติ” หรือ “แปลกประหลาด” ที่เกิดขึ้นเป็นนิจบนโลกของเรา

1) พายุที่ไม่มีวันดับ


“สาย ฟ้าแห่งคาตาทุมโบ” (Catatumbo Lightings) เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นบริเวณปากแม่น้ำคาตาทุมโบ ส่วนที่ต่อกับทะเลสาป Maracaibo ในประเทศเวเนซุเอรา เมฆพายุขนาดใหญ่และสายฟ้าที่ยาวกว่า 5 กิโลเมตรนี้ จะเกิดขึ้นประมาณ 140 ถึง 160 วันต่อปี และสายฟ้านี้จะผ่าติดต่อกันได้ถึงวันละ 10 ชั่วโมง และมากที่สุดถึงชั่วโมงละ 280 ครั้ง ข้อมูลล่าสุดบอกว่า หลังจากที่ได้เกิดขึ้นติดต่อกันมานานเป็นศตวรรษ (เท่าที่มีการบันทึก) สายฟ้านี้ได้หายไปตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2553 ซึ่งน่าจะเกิดมาจากความแห้งแล้งอย่างหนัก ทำให้เป็นที่กังวลว่าปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้อาจหายไปได้

2) ฝนปลา

ฝน ปลา หรือที่ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “Lluvia de Peces” นั้นเป็นปรากฏการณ์เหลือเชื่อที่เกิดขึ้นติดต่อกันมาเป็นเวลากว่า 100 ปีแล้วในประเทศฮอนดูรัส โดยจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฏาคมของทุกปี ในเขตเมือง Yoro ทางตอนเหนือของประเทศ ตามปรกติจะเริ่มจากเมฆดำแล้วตามด้วยฟ้าผ่า, ลมพายุ, และฝนตกหนักราว 2-3 ชั่วโมง ซึ่งหลังจากฝนหยุดไปแล้ว จะพบปลาเป็นๆ หลายร้อยตัวดิ้นพรวดๆ อยู่บนพื้นดิน ซึ่งชาวบ้านจะจับไปทำเป็นอาหาร เชื่อกันว่าปรากฏการณ์นี้เกิดจากพายุหอบพัดปลาจากมหาสมุทธขึ้นไปแล้วพัดตกลง มาบนแผ่นดิน

3) แพะบนต้นไม้

แพะ ไม่ว่าที่ไหนบนโลกจะหากินบนพื้น แต่ในประเทศโมรอคโคนั้นคงเป็นที่เดียวในโลกที่แพะชอบที่จะปีนต้นไม้เพื่อหา อาหาร??? ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าแพะที่นี่ชอบกินผลของต้น Argan หรือที่รู้จักกันว่า Goat Tree ซึ่งเป็นต้นไม้พุ่มที่ขึ้นทั่วไปในโมรอคโค ชาวนาก็จะตามฝูงแพะเพื่อไปเก็บเมล็ดของต้น Argan (แพะย่อยไม่ได้) ซึ่งสามารถนำมาสกัดทำน้ำมันที่มีคุณค่าทางอาหารสูงและเป็นสินค้าส่งออกราคา แพงอันเป็นที่ต้องการของบริษัทผู้ผลิตน้ำหอมในยุโรป

4) ฝนเลือด

ใน ช่วงเดือนกรกฏาคมถึงกันยายนของปี 2544 ได้มีปรากฏการณ์ประหลาดเกิดขึ้นในเมืองเคลาลาของอินเดีย นั่นคือมีฝนสีแดงตกลงมาทั่วทั้งฟ้า นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำฝนที่เก็บได้แล้วพบว่าสิ่งที่ ตกลงมานั้นไม่ใช่เลือดตามที่ชาวเมืองเข้าใจ แต่เป็นน้ำที่มีตะกอนฝุ่นสีแดงในปริมาณมากจนทำให้น้ำมีสีแดงคล้ายเลือด

5) รุ้งเพลิง

คน ส่วนใหญ่จะรู้จักรุ้งกินน้ำว่าเป็นแถบสีรูปโค้งบนท้องฟ้าหลังฝน แต่ถ้ารุ้งกินน้ำไม่ได้เป็นรูปโค้งล่ะ? คงจะเป็นสิ่งที่ผิดหูผิดตาผู้คนไม่น้อย รูปแบบที่แปลกตาและหาดูยากที่สุดเห็นจะเป็นสิ่งที่รู้จักกันในชื่อ รุ้งเพลิง (Fire Rainbow) ซึ่งจะมีลักษณะเหมือนกับเปลวเพลงสีรุ้งพาดผ่านท้องฟ้า ปกติจะเห็นเป็นแถบขนานไปกับขอบฟ้า แต่อาจเปลี่ยนไปขึ้นกับตำแหน่งที่เกิด

6) เมฆตะปุ่มตะป่ำ

Mammatus Cloud หรือที่บางทีเรียกว่า เมฆตะปุ่มตะป่ำ (Bumpy Cloud) เป็นปรากฏการณ์ที่มักเกิดตอนมีพายุหรือทอร์นาโด มักเกิดขึ้นในช่วงตอนกลางและตะวันออกของสหรัฐฯ เมฆจะปรากฏพื้นผิวที่เรียบและดูตะปุ่มตะป่ำเหมือนกับฟองน้ำ ซึ่งรูปลักษณ์ที่แปลกตานี้เกิดจากส่วนผสมของน้ำแข็งกับน้ำในก้อนเมฆ

7) คลื่นทวนแม่น้ำ

คุณ อาจแปลกใจว่าสถิติของคลื่นที่มีความยาวที่สุดในโลกนั้นไม่ได้เกิดในทะเล แต่เกิดขึ้นในแม่น้ำ?? ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพัทธ์ถึงมีนาคมของทุกปี น้ำในมหาสมุทรแอตแลนติกจะดันน้ำบริเวณปากแม่น้ำอเมซอนในบราซิลให้ไหลกลับ เข้าไปในแม่น้ำ ทำให้เกิดคลื่นที่อาจสูงได้ถึง 4 เมตรเคลื่อนที่ทวนแม่น้ำกลับเข้าไปในแม่น้ำได้ลึกถึง 13 กิโลเมตร (จากปากแม่น้ำ) ซึ่งคลื่นที่ยาวที่สุดนั้นเกิดขึ้นในปี 2546 ซึ่งวัดความยาวคลื่นได้ถึง 12 กิโลเมตร และเกิดขึ้นนานถึง 37 นาที เป็นหนึ่งในสถานที่เล่นกระดานโต้คลื่นยอดนิยม

8) ตะวันดำ

ใน ช่วงก่อนตะวันตกดินในฤดูใบไม้ผลิของทุกปีของประเทศเดนมาร์ก จะมีกลุ่มก้อนสีดำเคลื่อนที่ผ่านขอบฟ้าและมีการเปลี่ยนรูปร่างระหว่าง เคลื่อนที่ สิ่งนี้รู้จักกันในชื่อ ตะวันดำ (Black Sun) แต่ที่จริงนั้นเป็นกลุ่มของนกอพยพชนิดหนึ่งที่เรียกว่า startlings ซึ่งบินจากที่ต่างๆ มารวมตัวกันก่อนที่จะเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณแพร่พันธุ์ในแถบสแกนดิเนเวีย

9) เสาลำแสง

เสา ลำแสง (Light Pillar) เป็นภาพลวงตาที่เกิดขึ้นการสะท้อนของผลึกน้ำแข็งขณะที่พระอาทิตย์อยู่บริเวณ ขอบฟ้า ทำให้เห็นเป็นลำแสงพุ่งตรงขึ้นไปบนท้องฟ้า ซึ่งนอกจากแสงอาทิตย์แล้วปรากฏการณ์นี้ยังสามารถเกิดได้จากแหล่งกำเนิดแสง อื่นเช่น แสงจันทร์ หรือ แม้กระทั่งแสงไฟบนถนน

10) รุ้งพระจันทร์

ถ้า การที่รุ้งกินน้ำพาดผ่านท้องฟ้ายามกลางวันอาจฟังเป็นเรื่องแปลกสำหรับบางคน แต่รุ้งที่เกิดขึ้นทั้งๆ ที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วนี่นับว่าแปลกยิ่งกว่า Moonbow หรือ รุ้งพระจันทร์ นี้เป็นปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงที่พระจันทร์เต็มดวงและเกิดในบางสถาน ที่เท่านั้น หนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดที่จะเห็นรุ้งนี้ได้คือ น้ำตก Cumberland Falls ในรัฐเค็นตั๊กกี้ของสหรัฐฯ รุ้งประเภทนี้เกิดจากแสงที่สะท้อนมาจากดวงจันทร์ จึงมีสีที่ค่อนข้างซีดและมักจะเกิดขึ้นในทิศทางตรงข้ามกับพระจันทร์