21 กุมภาพันธ์ 2555

รับตรง การจัดการธุรกิจการบิน ม.แม่ฟ้าหลวง 2555

 
 ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. หลักสูตรสาขาวิชาและจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับ

ลำดับที่
หลักสูตร
สาขาวิชา
จำนวนรับ
1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
การจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการการบิน)
Aviation Services
50
2
บริหารธุรกิจบัณฑิต
การจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจการบิน)Aviation Business
50
3
บริหารธุรกิจบัณฑิต
การจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน)Aviation Operations   
40
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
          2.1 เป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
          2.2 เป็นผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง
          
2.3 เป็นผู้ที่สามารถศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
          
2.4 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          
2.5 เฉพาะสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน) ต้องเป็นผู้มีร่างกายไมผิดปกติหรือพิการ ไม่เป็นโรคผิวหนัง สายตาไม่ผิดปกติ ไม่บอดสี การได้ยินเสียงของหูปกติ ระบบหัวใจและหลอดเลือดไม่ผิดปกติ ระบบจิตประสาทดี
          
2.6 เป็นผู้ที่กำลังศึกษา/ สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
          
2.7 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้
                    
- มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)ไม่น้อยกว่า 2.00
                    
- มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.00
                    
- มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 2.00
          
2.8 เป็นผู้มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ GAT 85 วิชาความถนัดทั่วไป รวมกัน 2 ตอน ไม่น้อยกว่า 90คะแนน
3. รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร
          
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาฯจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้เรียบร้อย หากมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 2.7 และ 2.8 ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องใช้หลักฐานประกอบการสมัครดังนี้
          
1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบ) ที่ลงลายมือชื่อและติดรูปถ่าย
          
2. สำเนาหลักฐานการชำระเงินที่ได้รับจากธนาคาร/ไปรษณีย์ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
          
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
          
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ)
          
5. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน  (รบ.1หรือ ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน โดยให้โรงเรียนคำนวณ และบันทึกผลการเรียนในช่องผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร และผลการเรียนรวมเฉลี่ย พร้อมทั้งให้นายทะเบียนลงนามและประทับตราสถานศึกษาด้วย (ใช้เอกสารฉบับจริงเท่านั้น)
          
6. หากเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าให้ใช้สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1 หรือ ปพ.1) ฉบับจบหลักสูตร
          
7. สำเนาใบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ GAT
          
8. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล (เฉพาะสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน) เท่านั้น)

3.1 กำหนดการรับสมัคร
          
สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2555 เวลา 15.00 น.
3.2 ขั้นตอนการสมัคร
          
สมัครออนไลน์ (ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2555 เวลา 15.00 น.)
          
- สมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.admission.mfu.ac.th/ผู้สมัครกรอกข้อมูลและเลือกสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัคร ตามรายละเอียดและขั้นตอนที่กำหนด ผู้สมัครกรอกข้อมูลแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงบันทึกการสมัคร (เมื่อบันทึกการสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆได้) โดยระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมการสมัครให้เป็นจำนวนเงิน 300บาท
          
- สั่งพิมพ์ใบสมัครและใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร
          
- ลงลายมือชื่อผู้สมัครและติดรูปถ่ายในใบสมัคร และนำใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท ไปชำระเงินที่ธนาคารและที่ทำการไปรษณีย์ (ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2555) ดังรายชื่อต่อไปนี้
          
1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
          
2. ธนาคารกรุงไทย
          
3. ที่ทำการไปรษณีย์ Pay@Post
          
- เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคารและเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะประทับตราเพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร พร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัครเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้ถูกต้อง)
          
- ผู้สมัครจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ไปยังส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
          
1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบ) ที่ติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อ
          
2. สำเนาหลักฐานการชำระเงินที่ได้รับจากธนาคาร/ไปรษณีย์ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
          
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
          
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ)
          
5. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน  (รบ.1หรือ ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน โดยให้โรงเรียนคำนวณ และบันทึกผลการเรียนในช่องผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรและผลการเรียนรวมเฉลี่ย พร้อมทั้งให้นายทะเบียนลงนามและประทับตราสถานศึกษาด้วย (ใช้เอกสารฉบับจริงเท่านั้น)
          
6. หากเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าให้ใช้สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1 หรือ ปพ.1) ฉบับจบหลักสูตร
          
7. สำเนาใบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ GAT
          
8. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล (เฉพาะสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน  (การปฏิบัติการทางการบิน) เท่านั้น)
ส่งไปตามที่อยู่ด้านล่างโดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ถึงวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2555 เท่านั้น
(ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

เรียน หัวหน้าฝ่ายรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด
อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
(ใบสมัครระดับปริญญาตรี)
ในกรณีที่ผู้สมัครดำเนินการส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครเกินกว่าระยะเวลาการสมัคร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือก
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
          
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 ทางเว็บไซต์ http://www.admission.mfu.ac.th/
5. การสอบคัดเลือก
          
5.1 องค์ประกอบและค่าน้ำหนักที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก
                    
5.1.1 มหาวิทยาลัยจะนำคะแนนผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย และ ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชาตามที่กำหนดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา โดยใช้ค่าน้ำหนัก 20 %
                    
5.1.2 มหาวิทยาลัยใช้ผลคะแนนการผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ GAT 85 วิชาความถนัดทั่วไป เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาโดยใช้ค่าน้ำหนัก 30 %
                    
5.1.3 มหาวิทยาลัยใช้ผลคะแนนการสอบสัมภาษณ์ มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาโดยใช้ค่าน้ำหนัก 50 %
5.2 กำหนดการสอบคัดเลือก(สอบสัมภาษณ์)
          
วันพุธที่ 4 เมษายน 2555 ณ อาคารเรียนรวม C 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
                    
เวลา 08.30 - 08.45 น. ลงทะเบียนเข้าสอบ
                    
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปสอบสัมภาษณ์
                    
 (รายละเอียดที่ชัดเจนจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ)
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
          
วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2555 ทางเว็บไซต์ http://www.admission.mfu.ac.th/
7. การรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าศึกษา
          
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษานั้น จะต้องรายงานตัวและชำระเงินค่ายืนยันการเข้าศึกษา 6,000 บาท โดย
          
7.1 ผู้สมัครสั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่ายืนยันการเข้าศึกษาทาง ทางเว็บไซต์http://www.admission.mfu.ac.th/และนำใบแจ้งยอดการชำระเงินค่ายืนยันการเข้าศึกษา ไปชำระเงินที่ธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์ Pay@Postดังรายชื่อต่อไปนี้
                    
1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
                    
2. ธนาคารกรุงไทย
                    
3. ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขา (Pay@Post)
          
(ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 12 ถึง วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555)
          
7.2 เมื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาชำระเงินค่ายืนยันการเข้าศึกษาแล้ว เจ้าหน้าที่จะประทับตราเพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระเงินค่ายืนยันการเข้าศึกษา พร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัครเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการชำระค่ายืนยันการเข้าศึกษา (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่ายืนยันการเข้าศึกษาให้ถูกต้อง)
          
7.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาส่งใบยืนยันการเข้าศึกษาและสำเนาหลักฐานการชำระเงินมายังส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตามที่อยู่ด้านล่างโดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ถึงวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 เท่านั้น (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)

เรียน หัวหน้าฝ่ายรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด
อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
(ใบยืนยันการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี)
 หมายเหตุ
          
1. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ไม่ส่งใบยืนยันการเข้าศึกษาและไม่ชำระเงินค่ายืนยันการเข้าศึกษาภายใน ระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษา
          
2. ค่ายืนยันการเข้าศึกษา 6,000 บาท เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาทุกคนจะต้องชำระเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
8. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ลำดับ
สาขาวิชา
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา
1
การจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการการบิน)
30,000- บาท
2
การจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจการบิน)
30,000- บาท
3
การจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน)
อยู่ระหว่างการกำหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมการศึกษานี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หน่วยกิตละ 600.- บาท
2. ค่าหอพัก (ห้องละ 4 คน)
          
- หอพักชาย  ภาคการศึกษาละ 4,000.- บาท ต่อ คน
          
- หอพักหญิง ภาคการศึกษาละ 3,800.- บาท ต่อ คน
3. ค่าประกันของเสียหายตลอดหลักสูตร 2,000.- บาท
4. ค่าบริการสาธารณะ ภาคการศึกษาละ 400.- บาท
5. ค่าธรรมเนียมการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 155.- บาท
6. ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ How to live and learn on campus ประมาณ 2,000.- บาท
10. การเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
          
เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยจึงได้มีการจัดสอบ English Placement test เพื่อจัดระดับการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐานซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะต้องเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน จำนวน 9 หน่วยกิต โดยมีค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตละ 600 บาท แต่สำหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานและสอบผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะได้รับการยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
หมายเหตุ
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการการบิน) จะต้องเข้ารับการตรวจเวชศาสตร์การบิน (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)

ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555