22 ธันวาคม 2556

รับตรง จีนศึกษาและอินเดียศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดีฯ ม.ธรรมศาสตร์ 57


รับตรง จีนศึกษาและอินเดียศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดีฯ ม.ธรรมศาสตร์ 57

UploadImage

วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาจีนศึกษาและสาขาวิชาอินเดียศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ) โดยการคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2557

จำนวนที่รับเข้าศึกษา 
- สาขาวิชาจีนศึกษา ประมาณ 100 คน
 - สาขาวิชาอินเดียศึกษา 80 คน

การสมัคร
- สมัครสอบด้วยตนเองระหว่างวันที่1 ตุลาคม 2556 – 24 มกราคม 2557 ที่วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
- สมัครทางไปรษณีย์ระหว่างวันที่1 ตุลาคม 2556 – 10 มกราคม 2557 (โดยถือเอาวันที่บนตราประทับของไปรษณีย์เป็นสำคัญ)


คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก

สาขาวิชาจีนศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือเทียบเท่าหรือผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีใบเทียบวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ
2. คุณสมบัติอื่นๆตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจนถึงวันยื่นใบสมัคร
(1) IELTS (Academic) ระดับ 4.0 ขึ้นไป หรือ
(2) TOEFL: CBT (computer-based test) 97 คะแนนขึ้นไป, PBT (paper-based test) 400 คะแนนขึ้นไป, IBT (internet-based test) 32 คะแนนขึ้นไป หรือ
(3) TU-GET 400 คะแนนขึ้นไป
หมายเหตุ: เกณฑ์คะแนนดังกล่าวมีสิทธิสมัครสอบได้แต่หากได้รับการคัดเลือก จะต้องเรียนปรับพื้นฐานทางภาษาอังกฤษที่วิทยาลัยฯ จัดสอนและต้องสอบผ่านวิชาดังกล่าวก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิในการเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้
 การคัดเลือกผู้สมัคร
1. คะแนนสอบการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเรื่องเกี่ยวกับจีนศึกษา 50%
2. คะแนนสอบภาษาจีน** 40%
3. คะแนนสอบสัมภาษณ์ 10%
**กรณีผู้สมัครมีผลสอบ HSK level 3 (ระบบการสอบเดิม) หรือ HSK level 4 (ระบบการสอบใหม่)จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้าสอบภาษาจีนที่วิทยาลัยฯ จัดสอบ


สาขาวิชาอินเดียศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือเทียบเท่าหรือผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีใบเทียบวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ
2. คุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจนถึงวันยื่นใบสมัคร
(1) IELTS (Academic) ระดับ 4.0 ขึ้นไป หรือ
(2) TOEFL: CBT (computer-based test) 97 คะแนนขึ้นไป, PBT (paper-based test) 400 คะแนนขึ้นไป, IBT (internet-based test) 32 คะแนนขึ้นไป หรือ
(3) TU-GET 400 คะแนนขึ้นไป
หมายเหตุ: เกณฑ์คะแนนดังกล่าวมีสิทธิสมัครสอบได้แต่หากได้รับการคัดเลือก จะต้องเรียนปรับพื้นฐานทางภาษาอังกฤษที่วิทยาลัยฯ จัดสอนและต้องสอบผ่านวิชาดังกล่าวก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิในการเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้
 การคัดเลือกผู้สมัคร
1. คะแนนสอบการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเรื่องเกี่ยวกับอินเดียศึกษา 70%
2. คะแนนผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตร 20%
3. คะแนนสอบสัมภาษณ์ 10%


การจำหน่ายใบสมัคร
ผู้สมัครสามารถซื้อใบสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ 1ตุลาคม 2556 – 24 มกราคม 2557 ในราคาชุดละ 300 บาทได้ที่
1.ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 18.45 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 16.00 น.
2. ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศาลาพระเกี้ยวและสยามสแควร์) วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 18.45 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 16.30 น.
3. สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ตั้งแต่1ตุลาคม- 31 ธันวาคม 2556 ราคาชุดละ 340 บาท***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครของทั้งสองโครงการที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะThammasat University, Pridi Banomyong International College, 2 Prachan Road, Pranakorn, Bangkok 10200 Thailand
Tel. (+66) 2 613 3701-4 | Fax (+66) 2 623 5167 | e-mail: pbic@tu.ac.th
http://www.pbic.tu.ac.th/main/

Update!!! 2 โครงการ รับตรง (รอบที่ 2) วิศวะฯ ม.ศิลปากร 2557


UploadImage

โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (รอบที่ 2)
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2557
จำนวนที่รับเข้าศึกษา  50 คน

คุณสมบัติ
- ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือต้องเป็นผู้ที่กำลัง ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าระดับเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5) ไม่ต่ำกว่า 2.75

ค่าสมัคร 500 บาท
กำหนดการ
UploadImage

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (รอบที่ 2)
สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2557

จำนวนที่รับเข้าศึกษา  50 คน

คุณสมบัติ
- ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือต้องเป็นผู้ที่กำลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าระดับเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5)
ไม่ต่ำกว่า 3.00

ค่าสมัคร 500 บาท

กำหนดการ

UploadImage
 
ที่มา : http://www.eng.su.ac.th/_2012/admission-news.php

Update!!! 2 โครงการ รับตรง (รอบที่ 2) วิศวะฯ ม.ศิลปากร 2557


UploadImage

โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (รอบที่ 2)
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2557
จำนวนที่รับเข้าศึกษา  50 คน

คุณสมบัติ
- ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือต้องเป็นผู้ที่กำลัง ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าระดับเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5) ไม่ต่ำกว่า 2.75

ค่าสมัคร 500 บาท
กำหนดการ
UploadImage

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (รอบที่ 2)
สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2557

จำนวนที่รับเข้าศึกษา  50 คน

คุณสมบัติ
- ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือต้องเป็นผู้ที่กำลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าระดับเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5)
ไม่ต่ำกว่า 3.00

ค่าสมัคร 500 บาท

กำหนดการ

UploadImage
 
ที่มา : http://www.eng.su.ac.th/_2012/admission-news.php


เอกสารประกอบข่าว :

ระเบียบการ รับตรง ทั่วประเทศและ12 จังหวัด ภาคตะวันออก ม.บูรพา 57 ฉบับเต็ม


UploadImage
 
รับตรงทั่วประเทศและรับตรง 12 จังหวัด ภาคตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา2557


UploadImage

UploadImage

UploadImage

ที่มา : http://regservice.buu.ac.th/
 

โควตา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) ลาดกระบัง 2557


UploadImage

ควตา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2557

เปิดรับสมัคร 15 ตุลาคม 2556 ถึง 14 มกราคม 2557

UploadImage

Announcement of Quota Admission Bachelor of Engineering in Software Engineering, Academic Year 2014 International College, KMITL พระจอมเกล้าลาดกระบัง เปิดรับสมัครโควต้าหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างวิศวกรซอฟต์แวร์ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ ความสามารถ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ การเรียนการสอนในหลักสูตรจะเน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้งานจริงบนหลากหลายแพลตฟอร์ม ตั้งแต่ซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก ซอฟต์แวร์บนสมาร์ทโฟน ซอฟต์แวร์บนเว็บ จนถึงซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่สำหรับองค์กร รวมทั้งสอนเทคนิคขั้นสูงในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการวิจัยหรือศึกษาต่อในอนาคต
โครงการพิเศษสำหรับนักศึกษาในหลักสูตร

โครงการ 2+2 ระหว่างพระจอมเกล้าลาดกระบังและมหาวิทยาลัย Glasgow ประเทศสหราชอาณาจักรโดยนักศึกษาในโครงการ 2+2 นี้ จะศึกษาที่พระจอมเกล้าลาดกระบังเป็นเวลา 2 ปี และไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย Glasgow ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์อีกเป็นเวลา 2 ปี

โครงการ Mobile Software Engineering ซึ่งเน้นฝึกฝนทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์บนระบบคอมพิวเตอร์พกพา เช่นสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ซึ่งมีความต้องการสูงมากในปัจจุบัน นักศึกษาจะได้เรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์พกพา ตลอดจนเทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโมบายล์แพลตฟอร์มที่เป็นที่นิยม เช่น Apple iOS, Google Android, และ Microsoft Windows Phone เป็นต้น


"มหาวิทยาลัย Glasgow เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านวิศวกรรมศาสตร์"
"มหาวิทยาลัย Glasgow เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านวิศวกรรมศาสตร์"
นอกจากนี้หลักสูตรยังมีโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสไปเรียนหรือฝึกงานในต่างประเทศอยู่เป็นประจำทุกปี

เปิดรับสมัคร 15 ตุลาคม 2556 ถึง 14 มกราคม 2557


ผู้สนใจสามรถดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ


รับตรง วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ จุฬาฯ 57

รับตรง วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ จุฬาฯ 57

UploadImage

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ใน 4 สาขาวิชาดังนี้
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์จำนวน 50 คน
2. สาขาวิชาวิศวกรรมนาโนจำนวน 60 คน
3. สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 60 คน
4. สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยานจำนวน 30 คน

เปิดรับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.ise.eng.chula.ac.th
ตั้งแต่วันที่ 6-31 มกราคม 2557  


พิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย พร้อมนำหลักฐานการสมัครมาแสดงและชำระเงินค่าสมัครเป็นเงินสด จำนวน 1,000 บาท ณ สำนักบริการหลักสูตร วิศวกรรมนานาชาติ ห้อง 107 ตึก 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์

19 ธันวาคม 2556

แนะการเรียน ค่าใช้จ่าย อาชีพหลังจบ ก่อนสมัครเรียนสถาบันการบินพลเรือน

UploadImage
 
สถาบันการบินพลเรือนจะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2557 โดยจะเริ่ม 23ธันวาคมนี้แล้ว

ผู้ที่สนใจจึงควรทำความเข้าใจทั้งในเรื่องของหลักสูตร ค่าใช้จ่าย และการทำงานหลังเรียนจบ

โดยการเปิดรับปีการศึกษานี้ สถาบันฯทำการเปิดรับใน 4 หลักสูตรดังต่อไปนี้...

 
1.หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต 
- สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ
-สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน
-สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
 
2.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน
 
3.หลักสูตรระดับอนุปริญญา
-สาขาวิชานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน
-สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (เครื่องวัดประกอบการบิน)
-สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (อิเล็กทรอนิกส์การบิน)
-สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (อิเล็กทรอนิกส์การบิน) ภาคสมทบ
 
4.หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี)
-สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน
-สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ

แนะนำหลักสูตรปริญญาตรี สถาบันการบินพลเรือน สังกัดกระทรวงคมนาคม 
 
1. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (Bachelor of Technology in Aviation Program in Aviation Management) ประกอบด้วย 3 วิชาเอก
วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management Program : ATM)ศึกษาด้านการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ และสามารถที่จะปฏิบัติงานเป็นผู้ควบคุมจราจรทางอากาศได้ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระบบการประเมินผลของมาตราฐานสากลที่กำหนด รู้จักใช้เทคโนโลยีการบริหารจัดการและเทคนิคในการปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ
วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน (Airport Management Program : APM)
ศึกษาด้านการบริหารและการจัดการท่าอากาศยาน และสามารถที่จะปฏิบัติงาน หรือเป็นผู้บริหารในท่าอากาศยานต่างๆ ได้ในอนาคต โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระบบการประเมินผลตามมาตรฐานสากลที่กำหนด รู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารจัดการและเทคนิคในการปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยในท่าอากาศยานและในการเดินอากาศ
วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Management Program : ACM) ศึกษาด้านบริหารจัดการ และทักษะการปฏิบัติงานขนส่งสินค้าทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบและตามมาตรฐานสากลกำหนดเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและภูมิภาคที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ในปีการศึกษา 2556 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 โดยต้องเรียนแผนการเรียน ดังนี้
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาต้องไม่ต่ำกว่า 2.25 
แผนการเรียนศิลป์คำนวณ และแผนการเรียนศิลป์ภาษา ประกอบด้วย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย และสังคมศึกษาฯ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาต้อง ไม่ต่ำกว่า 2.25 หรือ
1.2 สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.25 
แผนการเรียนศิลป์คำนวณ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.25 
แผนการเรียนศิลป์ภาษา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.25 
 
ระยะเวลาเรียน
หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (AVM) (4 ปี = 12 ภาคการศึกษา)
 
สำเร็จการศึกษา
ได้รับปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิตการจัดการการบิน (ทล.บ.)
ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งรับรองโดยรัฐบาลไทย และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
 
ค่าเล่าเรียน
1. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน และวิชาเอก
การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ วิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 1,200 บาท วิชาปฏิบัติ –นอกเหนือรายวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตละ 2,000 บาท –รายวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตละ 2,500 บาท
รวมค่าใช้จ่ายประมาณการตลอดหลักสูตร 12 ภาคการศึกษา เป็นเงิน ประมาณ 279,150 บาท
หมายเหตุ ก่อนเรียนวิชาสหกิจศึกษา ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 550 บาท
2. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ วิชา
บรรยาย หน่วยกิตละ 1,200 บาท วิชาปฏิบัติ –นอกเหนือรายวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตละ 2,000 บาท –รายวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตละ 2,500 บาท
รวมค่าใช้จ่ายประมาณการตลอดหลักสูตร 12 ภาคการศึกษา เป็นเงิน ประมาณ 314,250 บาท
หมายเหตุ ก่อนเรียนวิชาสหกิจศึกษา ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 550 บาท
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม www.catc.or.th
โทรศัพท์ 02 272 5741 – 4 ต่อ 261, 230 หรือ E-Mail : Registrar@catc.or.th

แนะนำหลักสูตรอนุปริญญา สถาบันการบินพลเรือน สังกัดกระทรวงคมนาคม 
 
1. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน (Aircraft Maintenance Engineer License : AMEL) 
ศึกษาวิชพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างอากาศยานและเครื่องยนต์ ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งการบำรุงรักษาอากาศยาน
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ในปีการศึกษา 2556 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 โดยต้องเรียนแผนการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และมีคะแนนเฉลี่ยนสะสมรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.25 หรือ
1.2 สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.25 หรือ
1.3 กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีคะแนนเฉลี่ยนสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ 
1.4 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.50
1.5 ตาไม่บอดสี
 
2. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (Diploma in Aircraft Technology : AT)
ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา
วิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน (Avionics : AT-AE)
ศึกษาวิชาพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องสื่อสารการบินและอิเล็กทรอนิกส์การบิน ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฎิบัติ รวมทั้ง
การบำรุงรักษาเครื่องสื่อสารบนอากาศยานและสถานีภาคพื้น
วิชาเอกเครื่องวัดประกอบการบิน (Aircraft Instruments : AT-AI)
ศึกษาวิชาพื้นฐานเกี่ยวกับด้านช่างอากาศยาน โดยเน้นการซ่อมบำรุงเครื่องวัดประกอบการบิน รวมทั้งเครื่องวัดคุมด้านอุตสาหกรรม
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ในปีการศึกษา 2556 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 โดยต้องเรียนแผนการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และมีคะแนนเฉลี่ยนสะสมรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.25 หรือ
2.2 สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.25 หรือ
2.3 กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีคะแนนเฉลี่ยนสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ 
2.4 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.50
2.5 ตาไม่บอดสี
 
ระยะเวลาเรียน
1.หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน 2 ปี (6 ภาคการศึกษา)
2. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน และวิชาเอกเครื่องวัดประกอบการบิน 2 ปี (6 ภาคการศึกษา)
 
สำเร็จการศึกษา
ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งรับรองโดยรัฐบาลไทย และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
 
ค่าเล่าเรียน
1. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน ภาคเรียนละ 25,000 บาท
ค่าอุปกรณ์การศึกษา (ต่อภาคการศึกษา) 3,600 บาท
รวมค่าใช้จ่ายประมาณการตลอดหลักสูตร 6 ภาคการศึกษา เป็นเงิน ประมาณ 206,700 บาท
2. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน และวิชาเอกเครื่องวัดประกอบการบิน
วิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 1,000 บาท วิชาปฏิบัติ หน่วยกิตละ 1,500 บาท
รวมค่าใช้จ่ายประมาณการตลอดหลักสูตร 6 ภาคการศึกษา เป็นเงิน ประมาณ 174,600 บาท
หมายเหตุ 
- ก่อนลงทะเบียนวิชาฝึกงาน ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน
-หลักสูตรนี้ เมื่อจบแล้วสามารถเทียบโอนรายวิชา เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (AEE) ได้
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม www.catc.or.th
โทรศัพท์ 02 272 5741 – 4 ต่อ 261, 230 หรือ E-Mail : Registrar@catc.or.th

การเปิดรับ
เริ่มเปิดการรับสมัครตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2556 – 21 มีนาคม 2557 (จากเดิมปิดระบบรับสมัคร 31 มีนาคม 2557) 

ปฏิทินกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้นสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2557 (ฉบับแก้ไข)
UploadImage
ขั้นตอนการสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑  ผ่านอินเตอร์เน็ต
ขั้นตอนที่ ๑  นักศึกษาใหมที่ต้องการเรียน รด. ชั้นปีที่๑ ให้สมัครเรียนทางอินเตอร์เน็ต โดยกรอกข้อมูลผ่านทางเวบไซต์ โดยคลิกที่ไอคอนโปรแกรมรับสมัครและรายงานตัว นศท.ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
 คลิกเพืื่อกรอกใบสมัครทางอินเตอร์เนต
ขั้นตอนที่ ๒  กรอกข้อมูลแล้วพิมพ์เอกสารแบบ รด.๑/๑  หรือ รด.๒/๑  จากระบบ  จะได้เอกสารยืนยันการสมัครผ่านอินเตอร์เนตประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ขั้นตอนที่ ๓  แจ้งผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารของสถานศึกษา (วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี แจ้ง อาจารย์ประมุข  ม่วงจีบ) ทราบและรับใบสมัคร
ขั้นตอนที่ ๔  นักศึกษากรอกใบสมัครด้วยลายมือพร้อมแนบแบบ รด.๑ หรือ รด.๒
ขั้นตอนที่ ๕  นำใบสมัคร และหลักฐานการสมัคร  ยื่นต่อ เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐาน (ครูฝึก นศท.) ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เท่านั้น
ขั้นตอนที่ ๖  ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ในวันสมัคร นักศึกษาควรเตรียมความพร้อมของร่างกายล่วงหน้า   (ทดสอบอะไรบ้าง คลิกดูรายละเอียด) (ภาพตัวอย่างการทดสอบ)
ขั้นตอนที่ ๗  รอประกาศผลการทดสอบ ได้เป็นนักศึกษาวิชาทหาร

โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) มทจ.พระนครเหนือ 2557

UploadImage

โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)
รับเข้าศึกษาระดับ ปวช. ถึง ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2557

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.3 ม.6 ปวช. หรือ ปวส. โดยผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติทางการศึกษา และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ คณะ/วิทยาลัย กำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. กรุงเทพฯ กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครที่มีวุฒิ ม.6 เพิ่มเติม ดังนี้
- ผู้สมัครที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 3.00
- ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แล้ว ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ระดับชั้น ม.4-ม.6) ไม่น้อยกว่า 3.00
ทั้งนี้จะพิจารณาจากระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ Transcript ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 และข้อ 2 เท่านั้น

กำหนดการ

UploadImage


ที่มา : http://www.admission.kmutnb.ac.th/

สถาบันการบินพลเรือนเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับม. 6เรียนหลักสูตรวิชาภาคพื้น

 

UploadImage

สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม ประกาศแก้ไขกำหนดการเปิด-ปิดและกำหนดการอื่น ๆ ในการรับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาในหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2557 

เปิดรับในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
โดยรับสมัครออนไลน์ผ่านทางระบบ Internet ที่เว็บไซต์ 
www.catc.or.th 
เริ่มเปิดการรับสมัครตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2556 – 21 มีนาคม 2557 (จากเดิมปิดระบบรับสมัคร 31 มีนาคม 2557) 

ปฏิทินกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้นสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2557 (ฉบับแก้ไข)


UploadImage
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

หม
ายเลขโทรศัพท์ 02 272 5741 – 4 ต่อ 261, 230, 311 และ 02 272 5827

รับตรง วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ จุฬาฯ 57

รับตรง วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ จุฬาฯ 57

UploadImage

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ใน 4 สาขาวิชาดังนี้
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์จำนวน 50 คน
2. สาขาวิชาวิศวกรรมนาโนจำนวน 60 คน
3. สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 60 คน
4. สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยานจำนวน 30 คน

เปิดรับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.ise.eng.chula.ac.th
ตั้งแต่วันที่ 6-31 มกราคม 2557  


พิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย พร้อมนำหลักฐานการสมัครมาแสดงและชำระเงินค่าสมัครเป็นเงินสด จำนวน 1,000 บาท ณ สำนักบริการหลักสูตร วิศวกรรมนานาชาติ ห้อง 107 ตึก 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร มช. ปีการศึกษา 2558

UploadImage

โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร
ปีการศึกษา 2558
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รวมจำนวน  70 คน

คุณสมบัติ
- เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2556 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น ที่กำลังจะเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2557 จากโรงเรียน มัธยมศึกษาทั่วประเทศ โดยมีคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ทั้ง 4ภาคการศึกษารวมกัน ไม่ต่ากว่า 2.50
- มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ในชั้น ม. 4 และ ม. 5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า2.50
- มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในชั้นม. 4 และ ม. 5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50


กำหนดการ
รับสมัคร 1มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 28 มีนาคม 2557
สอบข้อเขียน 11 พฤษภาคม 2557
ประกาศผลสอบข้อเขียน 11 มิถุนายน 2557
สอบสัมภาษณ์ 11 มิถุนายน 2557
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ 14 กรกฎาคม 2557
ยืนยันการเข้าศึกษา ภายใน 4 สิงหาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 26 สิงหาคม 2557


ที่มา : http://www.agri.cmu.ac.th/news/detail.asp?id=49020528

โครงการ ทายาทเกษตรฯ มช. ปีการศึกษา 2558

UploadImage

โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร
ปีการศึกษา 2558
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รวมจำนวน  70 คน

คุณสมบัติ
- เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2556 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น ที่กำลังจะเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2557 จากโรงเรียน มัธยมศึกษาทั่วประเทศ โดยมีคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ทั้ง 4ภาคการศึกษารวมกัน ไม่ต่ากว่า 2.00
- มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ในชั้น ม. 4 และ ม. 5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00
- มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในชั้นม. 4 และ ม. 5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00
- เป็นผู้ที่มีบิดาหรือมารดามีอาชีพเป็นเกษตรกรเป็นอาชีพหลัก

กำหนดการ
รับสมัคร 1มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 28 มีนาคม 2557
สอบข้อเขียน 11 พฤษภาคม 2557
ประกาศผลสอบข้อเขียน 11 มิถุนายน 2557
สอบสัมภาษณ์ 11 มิถุนายน 2557
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ 14 กรกฎาคม 2557
ยืนยันการเข้าศึกษา ภายใน 4 สิงหาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 26 สิงหาคม 2557


ที่มา : http://www.agri.cmu.ac.th/news/detail.asp?id=49020527

17 ธันวาคม 2556

คําขวัญวันเด็กปี 2557 " กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง "

นายกรัฐมนตรีมอบคําขวัญวันเด็กปี 2557 ว่า กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง

กสพท.เลื่อนสอบวิชาเฉพาะเป็นวันที่ 1 ก.พ.57


กสพท.เลื่อนสอบวิชาเฉพาะเป็นวันที่ 1 ก.พ.57 ขยับจากกำหนดเดิมวันที่ 2 ก.พ.57 เพราะตรงกับวันเลือกตั้ง เผยปีนี้มีผู้สมัครรับตรงปีการศึกษา 57 กว่า 2.7 หมื่นคนลดลงจากปีที่ผ่านมากว่า 2 พันคนย้ำเป็นเรื่องปกติ
       
       วันนี้ (16ธ.ค. ) ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแทพยศาสตรบัณฑิต ในระบบรับตรง ปีการศึกษา 2557 ว่า ที่ประชุมได้รายงานผลการรับสมัครของ กสพท.ว่าทุกอย่างเรียบร้อยดี มีผู้สมัคร จำนวน 27,047 คน ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณ 2,000 คน แต่ถือว่าปกติ ทั้งนี้ กสพท.ขอฝากผู้สมัครทุกคนให้เข้ามาตรวจสอบสถานภาพการสมัครสอบและวิชาเฉพาะทางที่จะสอบของตนเอง ทางเว็บไซต์ของ กสพท. http://www9.si.mahido.ac.th และสถาบันที่ร่วมรับตรงด้วยว่าเรียบร้อยหรือไม่ หากไม่มีชื่อของตนเองให้ติดต่อโดยด่วน ซึ่ง กสพท.ขยายเวลาแก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 24ธ.ค. 2556 เวลา 12.00 น. เท่านั้น
       
       นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการสอบวิชาเฉพาะ ที่จัดสอบโดย กสพท. ซึ่งเดิมกำหนดเป็นวันที่ 2 ก.พ. 2557 แต่เนื่องจากทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดเป็นวันเลือกตั้ง ดังนั้น กสพท.จึงมีมติให้เลื่อนการสอบวิชาเฉพาะมาเป็นวันที่ 1 ก.พ. 2557 แทน เพื่อจะได้ไม่กระทบกับการเลือกตั้ง อีกทั้ง จากการหารือกับทางสนามสอบต่าง ๆ เห็นว่าการเลื่อนสอบขึ้นมา 1 วันไม่มีปัญหาอะไร หรือกับตัวนักเรียนเองก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเช่นกัน เพราะการสอบวิชาเฉพาะจะเป็นการทดสอบศักยภาพในการเรียนรู้ ได้แก่ ความสามารถในการจับใจความ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงความเป็นเหตุและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แลการประเมินแนวคิดทางจริยธรรม ซึ่งไม่ต้องเตรียมตัวมากนัก เพราะเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวของนักเรียนอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ระหว่างนี้ กสพท.อยากให้นักเรียนติดตามข่าวสารของ กสพท.ทางเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ เพราะอาจจะการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ที่มา-
ASTVผู้จัดการออนไลน์