22 ธันวาคม 2556

Update!!! 2 โครงการ รับตรง (รอบที่ 2) วิศวะฯ ม.ศิลปากร 2557


UploadImage

โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (รอบที่ 2)
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2557
จำนวนที่รับเข้าศึกษา  50 คน

คุณสมบัติ
- ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือต้องเป็นผู้ที่กำลัง ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าระดับเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5) ไม่ต่ำกว่า 2.75

ค่าสมัคร 500 บาท
กำหนดการ
UploadImage

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (รอบที่ 2)
สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2557

จำนวนที่รับเข้าศึกษา  50 คน

คุณสมบัติ
- ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือต้องเป็นผู้ที่กำลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าระดับเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5)
ไม่ต่ำกว่า 3.00

ค่าสมัคร 500 บาท

กำหนดการ

UploadImage
 
ที่มา : http://www.eng.su.ac.th/_2012/admission-news.php

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น