17 กันยายน 2557 
          มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัคร นักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาในจังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี เข้าศึกษาผ่าน ระบบรับตรง(โควตา) มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2558 มีรายละเอียดดังนี้

ปฏิทินการคัดเลือก
ระบบรับตรง(โควตา) มหาวิท
 

คณะที่เปิดรับ
           - เปิดรับ 16 คณะ/วิทยาลัย จำนวนรับรวม 2,697 คน ประกอบด้วย
              คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
              คณะวิทยาศาสตร์
              คณะวิศวกรรมศาสตร์
              คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
              คณะพยาบาลศาสตร์
              คณะแพทยศาสตร์
              คณะเภสัชศาสตร์
              คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
              คณะสหเวชศาสตร์
              คณะสาธารณสุขศาสตร์
              คณะนิติศาสตร์
              คณะมนุษยศาสตร์
              คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร
              คณะศึกษาศาสตร์
              คณะสังคมศาสตร์
              วิทยาลัยนานาชาติ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
           - ต้องเป็น ผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือ เป็นนักศึกษาผู้ใหญ่ที่กําลังศึกษาในปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2544 หรือ กําลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษาสุดท้ายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โดย โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัด ได้แก่ จังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําพูน ลําปาง พะเยา น่าน แพร่ กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี
           - เป็น ผู้ที่มีคะแนนการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดสอบครั้งที่ 1/2558 (เดือนพฤศจิกายน 2557)
           - เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2557 แล้ว นักเรียนต้องสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ที่ โรงเรียนกําหนด และนักเรียนจะต้องเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และนําผลการสอบที่ได้มา รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย

องค์ประกอบในการคัดเลือก
           - คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (GPA 5 ภาคเรียน) ร้อยละ 20
           - ผลการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT: General Aptitude Test) ร้อยละ 30-80
           - ผลการทดสอบวัดความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT: Professional and Aptitude Test) ร้อยละ 0-50
           - ผลการสอบจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ค่าน้ําหนักคะแนนร้อยละ 20 (เฉพาะหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต)

พี่โดมแนะน้อง
           - ฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร เผย ปีการศึกษา 2558 ยังคงเปิดรับผ่าน โควตา ม.นเรศวร แต่ยังอยู่ระหว่างการสรุปจำนวนการรับ จึงยังไม่มีรายละเอียดการรับของคณะทันตแพทยศาสตร์ในระเบียบการ โควตา ม.เนรศวร ในขณะนี้ และหากได้ข้อสรุปแล้วจะมีการเพิ่มเติมลงไปในระเบียบการ
           - ดาวน์โหลด ปฏิทินการคัดเลือก คลิกที่นี่
           - ดาวน์โหลด คุณสมบัติผู้สมัคร คลิกที่นี่
           - ดาวน์โหลด  หลักสูตร/สาขาจำนวนรับ คลิกที่นี่
           - Website : งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร คลิกที่นี่

โครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558


โครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2558

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังต่อไปนี้

กำหนดการคัดเลือก
โครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2558

หลักสูตรและจำนวนที่เปิดรับ
           - เปิดรับ 5 หลักสูตร รวม 155 คน ได้แก่
              หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  75 คน
              หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต 30 คน
              หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต 10 คน
              หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 20 คน
              หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 20  คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
           - ผู้สมัครต้องเป็น ผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ หรือ ผู้ที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ
           - ผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
           - ผู้สมัครที่กําลังศึกษา จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้น ม. 4 – ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75

การสอบคัดเลือก
โครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2558

พี่โดมแนะน้อง
           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่
           - Website :  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่

โครงการช้างเผือก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2558

โครงการช้างเผือก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2558

           คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2558 มีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการคัดเลือก
          - การรับสมัคร ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบกรอกข้อมูลต่าง ๆ ได้ทาง www.kmitl.ac.th/engineerโดยการส่งแบบลงทะเบียนทางไปรษณีย์ ภายในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557
          - การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ทางwww.kmitl.ac.th/engineer
          - การคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00 -12.00 น. สถานที่สอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
          - การประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557
          - การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า วันอังคารที่ 23 ถึง วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557

สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับ
           สาขาวิชาที่จะดำเนินการขอรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
           1. สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวนรับ 40 คน
           2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวนรับ 15 คน
           3. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม จำนวนรับ 3 คน
           4. สาขาวิชาวิศวกรรมวัดคุม จำนวนรับ 5 คน
           5. สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ จำนวนรับ 5 คน
           6. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวนรับ 10 คน
           7. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวนรับ 10 คน
           8. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร จำนวนรับ 2 คน
           9. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวนรับ 10 คน
           10. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวนรับ 15 คน
           11. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร จำนวนรับ 5 คน
           12. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า จำนวนรับ 10 คน
           13. สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง จำนวนรับ 5 คน
           สาขาวิชาที่ไม่ขอรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
           14. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวนรับ 20 คน
           15. สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ จำนวนรับ 10 คน
           16. สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ จำนวนรับ 2 คน
           17. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนรับ 10 คน
           18. สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ จำนวนรับ 5 คน
           19. สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม จำนวนรับ 5 คน

คุณสมบัติของโรงเรียน
           1.โรงเรียนนั้นจะต้องมีนักเรียนชั้น ม.6 สายวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 100 คนขึ้นไป
           2.สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่ถึง 100 คน อาจจะได้รับการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
           3.การเสนอชื่อนักเรียนเข้ารับการคัดเลือกจะขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนในชั้น ม.6 หรือได้รับการพิจารณาเป็นรายๆไป ในสายวิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์ที่กำหนดดังนี้
           - นักเรียน 100 คน ขึ้นไป มีสิทธิ์เสนอชื่อได้ 3 คน คือ นักเรียนที่ได้อันดับที่ 1-3
           - นักเรียน 200 คน ขึ้นไป มีสิทธิ์เสนอชื่อได้ 6 คน คือ นักเรียนที่ได้อันดับที่ 1-6
           - นักเรียน 300 คน ขึ้นไป มีสิทธิ์เสนอชื่อได้ 10 คน คือ นักเรียนที่ได้อันดับที่ 1-10

คุณสมบัติของนักเรียน
           1.จะต้องเรียนในโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด และ
           2.จะต้องเรียนในโรงเรียนนั้นตลอดทุกภาคเรียนในชั้น ม.4, ม.5 และ
           3.จะต้องสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้น ม.4, ม.5 เป็นอันดับต้นของกลุ่มนักเรียน สายวิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์คุณสมบัติของโรงเรียน และ
           4.จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยในการสอบวิชาคณิตศาสตร์, เคมี, ฟิสิกส์ และ อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.5 ในชั้น ม.4, ม.5
           5.จะต้องเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2557 เท่านั้น
           6.จะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือ โรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และอาชีพวิศวกร

พี่โดมแนะน้อง
           - ดาวน์โหลด บันทึกรายละเอียดถึงผู้อำนวยการโรงเรียน คลิกที่นี่
           - ดาวน์โหลด รายละเอียดโครงการรับนักศึกษาช้างเผือก คลิกที่นี่
           - ดาวน์โหลด ใบรับสมัครเข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่
           - Website :  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คลิกที่นี่

รับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558


รายละเอียดเบื้องต้น รับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
 
             สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรายละเอียด การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ดังนี้

ระบบรับตรง KU Admission
             - เปิดรับทั้ง 4 วิทยาเขต รวม 29 คณะ 1 สถาบันสมทบ จำนวนรับรวม 5058 คน
             - วิทยาเขตบางเขน จำนวนรับ 2,798 คน ประกอบด้วย 15 คณะ 1 สถาบันสมทบ
              คณะเกษตร จำนวนรับ 205 คน
              คณะประมง จำนวนรับ 142 คน
              คณะวนศาสตร์ จำนวนรับ 60 คน
              คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ 390 คน
              คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 900 คน
              คณะศึกษาศาสตร์ จำนวนรับ 15 คน
              คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวนรับ 180 คน
              คณะสังคมศาสตร์ จำนวนรับ 56 คน
              คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวนรับ 60  คน
              คณะอุตสาหกรรมเกษตร์ จำนวนรับ 140 คน
              คณะมนุษยศาสตร์ จำนวนรับ 330 คน
              คณะบริหารธุรกิจ จำนวนรับ 300 คน
              คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
              คณะสิ่งแวดล้อม จำนวนรับ 20 คน
              วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
           -  วิทยาเขตกำแพงแสน จำนวนรับ 540 คน ประกอบด้วย 5 คณะ
              คณะเกษตร กำแพงแสน  จำนวนรับ 85 คน
              คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จำนวนรับ 175 คน
              คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  จำนวนรับ 45 คน
              คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ 205 คน
              คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวนรับ 30 คน
           -  วิทยาเขตศรีราชา จำนวนรับ 800 คน ประกอบด้วย 5 คณะ
              คณะวิทยาการจัดการ จำนวนรับ 560 คน
              คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา จำนวนรับ 80 คน
              คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จำนวนรับ 60 คน
              คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา จำนวนรับ 40 คน
              วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  จำนวนรับ 60 คน
           -  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร จำนวนรับ 920 คน ประกอบด้วย 4 คณะ
              คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวนรับ 200 คน
              คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 270 คน
              คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จำนวนรับ 350 คน
              คณะสาธาณสุขศาสตร์ จำนวนรับ 100 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
           - รับ ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ กำลังศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า
           - กำหนด คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน และ แผนการเรียน ในคณะหรือสาขาวิชา ที่กำหนด

เกณฑ์การคัดเลือก
           - ใช้คะแนน 7 วิชาสามัญ เป็น องค์ประกอบการคัดเลือก ในการประมวลผลการคัดเลือกเข้าศึกษา
           - มี การสอบวิชาความถนัดเฉพาะด้าน ในบางคณะคณะหรือสาขาวิชา ที่กำหนด
           - ใช้คะแนน GAT/PAT  เป็น เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ ประกอบการพิจารณาคัดเลือก

กำหนดการรับสมัคร
           - ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร ในเดือนตุลาคม 2557

รับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
 (ภาพจากเว็บไซต์ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

พี่โดมแนะน้อง
            – รายละเอียด การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่
            – Website : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คลิกที่นี่   

11 กันยายน 2557

กำหนดการ GAT/PAT , 7 วิชาสามัญ , ONET และแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2558


กำหนดการรับสมัครและกำหนดการสอบ GAT/PAT , 7 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2558

          ล่าสุด!!! วันนี้ (11 ก.ย. 2557) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) ประกาศ กำหนดการรับสมัคร ชำระเงินและวันสอบ GAT/PAT , 7 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้นเว็บไซต์แล้ว

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 กำหนดการ GAT/PAT , 7 วิชาสามัญ , ONET  และแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2558

          วันนี้ (24 ส.ค. 2557) ใน การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2557 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ได้มีการแถลงอย่างเป็นทางการเรื่อง ตารางกรอบเวลาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  ประกอบด้วย กำหนดการรับสมัครและกำหนดการสอบ GAT/PAT , 7 วิชาสามัญ , ONET  และ แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2558 มีรายละเอียดดังนี้

10614287_694469423942245_509968106470227353_n
( เอกสารประกอบการแถลงข่าวการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2557 )

กำหนดการ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558
           - รับสมัคร 1-20 ต.ค. 2557
           - สอบ 22-25 พ.ย. 2557
           - ประกาศผล 26 ธ.ค. 2557

กำหนดการ 7 วิชาสามัญ
           - รับสมัคร 3-24 พ.ย. 2557
           - สอบ 17-18 ม.ค. 2558
           - ประกาศผล 21 ก.พ. 2558

กำหนดการ ONET ปีการศึกษา 2557 (สอบ ก.พ. 2558)
           - สอบ 7-8 ก.พ. 2558
           - ประกาศผล 21 มี.ค. 2558

กำหนดการ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558
           - รับสมัคร 5-27 ม.ค. 2558
           - สอบ 7-10 มี.ค. 2558
           - ประกาศผล 10 เม.ย. 2558

กำหนดการเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2558
           - นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ตนได้รับคัดเลือก 28 เม.ย. – 1 พ.ค. 2558

กำหนดการแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2558
สอท. แอด 58
           - จำหน่ายระเบียบการ 6-17 พ.ค. 2558
           - รับสมัคร 10-17 พ.ค. 2558
           - ชำระเงินค่าสมัคร 10-19 พ.ค. 2558
           - ผู้สมัครตรวจสอบคะแนนที่ใช้คัดเลือก 25-26 พ.ค. 2558
           - ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 5 มิ.ย. 2558
           - สอบสัมภาษณ์ 15-17 มิ.ย. 2558
           - ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 1 ก.ค. 2558

พี่โดมแนะน้อง
           - ดาวน์โหลด กำหนดการแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2558 ฉบับทางการ คลิกที่นี่

P'Dome


โครงการช้างเผือก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2558

โครงการช้างเผือก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2558

           คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2558 มีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการคัดเลือก
          - การรับสมัคร ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบกรอกข้อมูลต่าง ๆ ได้ทาง www.kmitl.ac.th/engineerโดยการส่งแบบลงทะเบียนทางไปรษณีย์ ภายในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557
          - การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ทางwww.kmitl.ac.th/engineer
          - การคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00 -12.00 น. สถานที่สอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
          - การประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557
          - การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า วันอังคารที่ 23 ถึง วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557

สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับ
           สาขาวิชาที่จะดำเนินการขอรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
           1. สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวนรับ 40 คน
           2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวนรับ 15 คน
           3. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม จำนวนรับ 3 คน
           4. สาขาวิชาวิศวกรรมวัดคุม จำนวนรับ 5 คน
           5. สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ จำนวนรับ 5 คน
           6. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวนรับ 10 คน
           7. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวนรับ 10 คน
           8. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร จำนวนรับ 2 คน
           9. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวนรับ 10 คน
           10. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวนรับ 15 คน
           11. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร จำนวนรับ 5 คน
           12. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า จำนวนรับ 10 คน
           13. สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง จำนวนรับ 5 คน
           สาขาวิชาที่ไม่ขอรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
           14. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวนรับ 20 คน
           15. สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ จำนวนรับ 10 คน
           16. สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ จำนวนรับ 2 คน
           17. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนรับ 10 คน
           18. สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ จำนวนรับ 5 คน
           19. สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม จำนวนรับ 5 คน

คุณสมบัติของโรงเรียน
           1.โรงเรียนนั้นจะต้องมีนักเรียนชั้น ม.6 สายวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 100 คนขึ้นไป
           2.สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่ถึง 100 คน อาจจะได้รับการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
           3.การเสนอชื่อนักเรียนเข้ารับการคัดเลือกจะขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนในชั้น ม.6 หรือได้รับการพิจารณาเป็นรายๆไป ในสายวิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์ที่กำหนดดังนี้
           - นักเรียน 100 คน ขึ้นไป มีสิทธิ์เสนอชื่อได้ 3 คน คือ นักเรียนที่ได้อันดับที่ 1-3
           - นักเรียน 200 คน ขึ้นไป มีสิทธิ์เสนอชื่อได้ 6 คน คือ นักเรียนที่ได้อันดับที่ 1-6
           - นักเรียน 300 คน ขึ้นไป มีสิทธิ์เสนอชื่อได้ 10 คน คือ นักเรียนที่ได้อันดับที่ 1-10

คุณสมบัติของนักเรียน
           1.จะต้องเรียนในโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด และ
           2.จะต้องเรียนในโรงเรียนนั้นตลอดทุกภาคเรียนในชั้น ม.4, ม.5 และ
           3.จะต้องสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้น ม.4, ม.5 เป็นอันดับต้นของกลุ่มนักเรียน สายวิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์คุณสมบัติของโรงเรียน และ
           4.จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยในการสอบวิชาคณิตศาสตร์, เคมี, ฟิสิกส์ และ อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.5 ในชั้น ม.4, ม.5
           5.จะต้องเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2557 เท่านั้น
           6.จะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือ โรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และอาชีพวิศวกร

พี่โดมแนะน้อง
           - ดาวน์โหลด บันทึกรายละเอียดถึงผู้อำนวยการโรงเรียน คลิกที่นี่
           - ดาวน์โหลด รายละเอียดโครงการรับนักศึกษาช้างเผือก คลิกที่นี่
           - ดาวน์โหลด ใบรับสมัครเข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่
           - Website :  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คลิกที่นี่