29 พฤษภาคม 2557สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ภาคพิเศษ)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำปีการศึกษา 2557


รับจำนวน
สาขาวิชานิเทศศิลป์
1. วิชาเอกคอมพิวเตอร์กราฟิก  30 คน
2. วิชาเอกออกแบบกราฟิกและโฆษณา 30 คน
3. วิชาเอกโทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย 30 คน


คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

กำหนดการ

UploadImage

ที่มา : http://regservice.buu.ac.th/
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล
 
     หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรใหม่ของมธ. ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 รายละเอียดดังนี้

     ISC: Industrial Science and Management (International Program) หรือวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ เรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ภายใต้การดูแลของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสามกลุ่มวิชา ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ เคมีประยุกต์ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


รับตรง ใช้คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ

   - รอบที่ 1 รับสมัคร บัดนี้ ถึง 14 พฤษภาคม 2557
   
   - รอบที่ 2 รับสมัคร 2 มิถุนายน ถึง 11 กรกฎาคม 2557


สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น สนใจสอบถามรายละเอียด www.isctu.com / 09-9051-5130 / info@isctu.com
รับตรง (เพิ่มเติม)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำปีการศึกษา 2557

สาขา/จำนวนที่รับ
UploadImage

คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

กำหนดการ

UploadImage

ที่มา :  http://regservice.buu.ac.th/

ใครอยากเรียนรัฐศาสตร์ ไปฟังนะได้ประโยชน์มากๆ

ธรรมศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการ ชุด “8 ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทย”
ธรรมศาสตร์ จัดเสวนาวิชาก
ธรรมศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการ ชุด “8 ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทย”
วันที่ 5 มิถุนายน 2557 เรื่อง “วิกฤติการศึกษาไทย...ปฏิรูปอย่างไรให้ตอบโจทย์”

ในโอกาส “ครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะจัดงานเสวนาวิชาการ ชุด “8 ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทย” เรื่อง “วิกฤติการศึกษาไทย...ปฏิรูปอย่างไรให้ตอบโจทย์”ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีวิทยากร ได้แก่ คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานคณะกรรมการมูลนิธิศึกษาพัฒน์  ดร.มีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ประธานกรรมการบริหารโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน และกรรมาธิการระดับสูงของสหประชาชาติเพื่อป้องกันเอดส์  ศ.ดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล สกว.  รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินรายการโดย  รศ.ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-613-3030, 02-564-4440 ต่อ 1117-8 หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน www.tu.ac.th
UploadImage

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557(รอบที่ 2)ใน 4 สาขาวิชา เปิดรับสมัคร 16 มิถุนายน ถึง  4 กรกฎาคม 2557 (รายละเอียด)  
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์
2. สาขาวิชาวิศวกรรมนาโน
3. สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
4. สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยานฟ

 

***ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ 


8 พฤษภาคม 2557รับตรง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(รอบที่ 3)  ปีการศึกษา 2557

เปิดรับสมัคร 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม และสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

คุณสมบัติ
- การออกแบบอุตสำหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ม.6 สายการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เท่านั้น
- ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) ม.6 ม.6 สายการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ หรือ ศิลป์-ภาษา เท่านั้น
-IELTS ไม่ต่ำกว่า 5 หรือ
 TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 61 หรือ
 CU-TEP (คะแนนดิบ) ไม่ต่ำกว่า 61 หรือ
 RMIT ผ่านเกณฑ์ที่ระดับ Uper-Intermediate (เทียบเท่า IELTS ระดับ 5)

กำหนดการ

UploadImage

ที่มา :  http://admission.kmutt.ac.th/bachelor/archives/17138

สามารถ Download 
รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ
Update ล่าสุดปฎิทิน Admissions 57 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 57

UploadImage

ปฏิทิน Admissions 2557   

Update ล่าสุดปฎิทิน Admissions 57 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 57 ซึ่ง admissions นี้ เป็นการรวมเอาคะแนนทั้งหมดทั้งมวลมารวมกันไมว่าจะเป็น GAT/PAT , O-Net, GPA แต่ละวิชา และ GPAXแล้วจัดสัดส่วนให้ตรงตามกับคณะ สาขาวิชาที่น้องเลือกต่อไปhttp://www.cuas.or.th/document/brochouradm57.pdf


วันที่กำหนดการ
12-22 มิถุนายน 2557       จำหน่ายระเบียบการคัดเลือกในระบบกลาง ปีการศึกษา 2557 www.cuas.or.th
15-22 มิถุนายน 2557รับสมัคร ADMISSIONS
15-24 มิถุนายน 2557ชำระเงินค่าสมัคร ADMISSION
27-28 มิถุนายน 2557ผู้สมัครตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก
1 กรกฎาคม 2557ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
7 - 9 กรกฏาคม 2557สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
15 กรกฏาคม 2557        ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.enn.co.th/7074


ด่วน เลื่อนปฏิทินแอดมิชชั่น Admissions 2557


ทปอ.คลอดปฏิทินรับสมัครแอดมิชชั่นปี 57 ขยับรับประชาคมอาเซียนลั่นเน้นงานวิจัยให้เข้มแข็ง พร้อมร่วมชิงทีวีดิจิตอล ขณะที่ยกปมกยศ.ตัดถูกตัดงบฯ หารือในการประชุมครั้งต่อไป...

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.57 ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)เปิดเผยภายหลังการประชุม ทปอ. ว่าที่ประชุมพิจารณาปรับปรุงปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา 2557 เนื่องจากมีการเลื่อนการสอบแบบทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และแบบทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT) ครั้งที่ 1 /2557 และการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์บ้านเมือง ดังนั้นจึงต้องมีการปรับการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาปี 2557 ให้สอดคล้องกัน ซึ่งใช้เฉพาะปี 2557 เท่านั้น 
 
โดยกำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา 2557 หรือ แอดมิชชั่นกลาง มีดังนี้ สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 วันที่ 8-11 มี.ค.ประกาศผลวันที่ 24 เม.ย.สอบGAT/PAT ครั้งที่ 2 วันที่ 26-29 เม.ย. ประกาศผล วันที่ 29 พ.ค.นี้มหาวิทยาลัยสถาบันที่เข้าร่วมระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ของมหาวิทยาลัยไปยังสอท.เพื่อจัดทำข้อมูลสำหรับประกาศให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์ วันที่ 30 พ.ค. 57

จากนั้น นักเรียนยื่นยันสิทธิ์ในระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์วันที่ 5-9 มิ.ย. ก่อนแจ้งรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ไปยังมหาวิทยาลัย/สถาบันและประกาศรายชื่อระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์ และตัดสิทธิ์ในระบบแอดมิชชั่นกลางวันที่ 12 มิ.ย.และกำหนดส่งข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกในระบบโควตารับตรงโครงการพิเศษ และรายชื่อนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-2 เพื่อตัดสิทธิ์ในระบบแอดมิชชั่นกลาง วันที่ 30 พ.ค. จำหน่ายระเบียบการคัดเลือกฯ แอดมิชชั่นกลางวันที่ 12-22 มิ.ย. 57 
รับสมัครแอดมิชชั่้นกลาง 15-22 มิ.ย. 
ชำระเงิน 15-24 มิ.ย.
ผู้สมัครตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก วันที่ 27-28 มิ.ย., 

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 1 ก.ค. 
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 7-9 ก.ค. 
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 15 ก.ค. 57
ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกล่าว จะทำให้มหาวิทยาลัยมีเวลาประมาณ 1 เดือน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนใหม่ที่สอดรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน


นอกจากนี้ ทปอ.มีมติกำหนดทิศทางการดำเนินงานในปีนี้ โดยจะเน้นให้ทปอ.มีบทบาทเชื่อมโยงกับสังคมไทยให้มากขึ้นทั้งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการวิจัยให้เข้มแข็ง โดยมหาวิทยาลัยต่างๆจะร่วมมือกันสร้างงานวิจัยให้เข้มแข็งมากขึ้นขณะเดียวกันก็มีมติขับเคลื่อนทีวีดิจิตอลของ ทปอ. ซึ่งขณะนี้ทปอ.มีความพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอทันทีที่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดให้มีการยื่นส่วนกรณีที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)ถูกตัดงบซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้กู้รายใหม่ที่จะเข้าสู่ระดับอุดมศึกษานั้นจะขอให้มหาวิทยาลัยรวบรวมข้อมูลและนำเข้าหารือใน ทปอ.ครั้งต่อไป.