26 พฤศจิกายน 2556

รับตรง จีนศึกษาและอินเดียศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดีฯ ม.ธรรมศาสตร์ 57

UploadImage

วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาจีนศึกษาและสาขาวิชาอินเดียศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ) โดยการคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2557 

จำนวนที่รับเข้าศึกษา 
- สาขาวิชาจีนศึกษา ประมาณ 100 คน
 - สาขาวิชาอินเดียศึกษา 80 คน
 
การสมัคร
- สมัครสอบด้วยตนเองระหว่างวันที่1 ตุลาคม 2556 – 24 มกราคม 2557 ที่วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
- สมัครทางไปรษณีย์ระหว่างวันที่1 ตุลาคม 2556 – 10 มกราคม 2557 (โดยถือเอาวันที่บนตราประทับของไปรษณีย์เป็นสำคัญ)


คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก

สาขาวิชาจีนศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือเทียบเท่าหรือผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีใบเทียบวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ
2. คุณสมบัติอื่นๆตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจนถึงวันยื่นใบสมัคร
(1) IELTS (Academic) ระดับ 4.0 ขึ้นไป หรือ
(2) TOEFL: CBT (computer-based test) 97 คะแนนขึ้นไป, PBT (paper-based test) 400 คะแนนขึ้นไป, IBT (internet-based test) 32 คะแนนขึ้นไป หรือ
(3) TU-GET 400 คะแนนขึ้นไป
หมายเหตุ: เกณฑ์คะแนนดังกล่าวมีสิทธิสมัครสอบได้แต่หากได้รับการคัดเลือก จะต้องเรียนปรับพื้นฐานทางภาษาอังกฤษที่วิทยาลัยฯ จัดสอนและต้องสอบผ่านวิชาดังกล่าวก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิในการเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้
 การคัดเลือกผู้สมัคร
1. คะแนนสอบการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเรื่องเกี่ยวกับจีนศึกษา 50%
2. คะแนนสอบภาษาจีน** 40%
3. คะแนนสอบสัมภาษณ์ 10%
**กรณีผู้สมัครมีผลสอบ HSK level 3 (ระบบการสอบเดิม) หรือ HSK level 4 (ระบบการสอบใหม่)จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้าสอบภาษาจีนที่วิทยาลัยฯ จัดสอบ
 

สาขาวิชาอินเดียศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือเทียบเท่าหรือผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีใบเทียบวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ
2. คุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจนถึงวันยื่นใบสมัคร
(1) IELTS (Academic) ระดับ 4.0 ขึ้นไป หรือ
(2) TOEFL: CBT (computer-based test) 97 คะแนนขึ้นไป, PBT (paper-based test) 400 คะแนนขึ้นไป, IBT (internet-based test) 32 คะแนนขึ้นไป หรือ
(3) TU-GET 400 คะแนนขึ้นไป
หมายเหตุ: เกณฑ์คะแนนดังกล่าวมีสิทธิสมัครสอบได้แต่หากได้รับการคัดเลือก จะต้องเรียนปรับพื้นฐานทางภาษาอังกฤษที่วิทยาลัยฯ จัดสอนและต้องสอบผ่านวิชาดังกล่าวก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิในการเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้
 การคัดเลือกผู้สมัคร
1. คะแนนสอบการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเรื่องเกี่ยวกับอินเดียศึกษา 70%
2. คะแนนผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตร 20%
3. คะแนนสอบสัมภาษณ์ 10%

 
การจำหน่ายใบสมัคร
ผู้สมัครสามารถซื้อใบสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ 1ตุลาคม 2556 – 24 มกราคม 2557 ในราคาชุดละ 300 บาทได้ที่
1.ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 18.45 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 16.00 น.
2. ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศาลาพระเกี้ยวและสยามสแควร์) วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 18.45 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 16.30 น.
3. สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ตั้งแต่1ตุลาคม- 31 ธันวาคม 2556 ราคาชุดละ 340 บาท

รับตรง โครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2557 
UploadImage

รับตรง 
โครงการพิเศษหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2557

จำนวนรับเข้าศึกษา 40 คน

กลุ่มผู้สมัคร ผู้สมัครต้องเลือกสมัครในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ดังต่อไปนี้

 
1. กลุ่มบุคคลทั่วไป 
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ แผนการศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 
2. กลุ่มลูกเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ 
- ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย และเป็นบุตรตามกฎหมายของเจ้าของฟาร์มปศุสตว์  
- ฟาร์มปศุสัตว์ หมายถึง ฟาร์มที่ต้องมีชนิดและจำนวนสัตว์ในฟาร์มตามขอกำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)
- ต้องเป็นฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์ม
- ประกอบกิจการมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
- GPAX  ไม่ต่ำกว่า 3.25
 
3. กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีใรภาคการศึกษาสุดท้าย สายวิทย์ และมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมี GPAX ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ไม่ต่ำกว่า 3.25
 
4. กลุ่มบุคลากรกรมปศุสัตว์ 
 - ผู้สมัครต้องเป็นบุคลากรทำงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 


กำหนดการ 
รับสมัคร                                               1 ธ.ค. 2556 - 28 ก.พ. 2557
ประกาศรายชื่อสอบข้อเขียน                    8 มี.ค. 2557
สอบข้อเขียน                                         30 มี.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์       4 เม.ษ. 2557
สอบสัมภาษณ์                                       24-25 เม.ษ. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา              30 เม.ษ. 2557

รับตรง โครงการนักศึกษาพิการ 15 คณะ ธรรมศาสตร์ 576 days agoENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
ชม 292 ครั้ง
 
รับตรง โครงการนักศึกษาพิการ 15 คณะ ธรรมศาสตร์ 57


UploadImage

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรีในโครงการนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2557
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แจ้งรับสมัครผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ทางการมองเห็น และทางการได้ยินที่ใช้เครื่องช่วยฟัง สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาโครงการนักศึกษาพิการ ใน 15 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง จำนวน 51 คน

ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องศูนย์บริการนักศึกษาพิการ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มธ. ศูนย์รังสิต


สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.reg.tu.ac.th หรือ โทร. 0-2564-2742

25 พฤศจิกายน 2556

โควตา ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2557 
UploadImage
โควตา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ประจำปีการศึกษา 2557

ระดับปริญญาตรี รับ 165 คน
ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี รับ 490 คน


คุณสมบัติ
ระดับปริญญาตรี
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส.
- GPAX ตามแต่ละสาขากำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)
ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.3 หรือ เทียบเท่า (หลักสูตร ปวช.)
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.หรือ เทียบเท่า (หลักสูตร ปวส.)
- GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00


 
เปิดรับสมัคร 4 พฤศจิกายน ถึง 9 ธันวาคม 2556

รับตรงร อบที่ 2 แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ม.รังสิต 2557 
UploadImage
รับตรง รอบที่ 2 วิทยาลัยแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2557


คุณสมบัติ
- เป็น ผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ (ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือ
- นักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ ในประเทศไทย เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
- นักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องนำใบรับรองเทียบความรู้ จากกระทรวงศึกษาธิการมายื่นพร้อมกับใบสมัคร
- มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์

เริ่มรับสมัคร : ตั้งแต่ บัดนี้ - 7 พฤษภาคม 2557

รับสมัคร : วันจันทร์ - วันศกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-791-5500-10 หรือ 02-997-2200 ต่อ 5500 - 5510


ที่มา : http://www2.rsu.ac.th/news/adminsion-20130828

รับตรง นักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ กองทัพอากาศ 57 
รับตรง นักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ กองทัพอากาศ 57
UploadImage

กองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลชาย เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2557 โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้.
 
คุณสมบัติผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า อายุ 15 – 18 ปี เข้าศึกษาในเหล่าทหารช่างอากาศ (ชอ.) เหล่าทหารสื่อสาร (ส.) และเหล่าทหารสรรพาวุธ (สพ.) ระยะเวลาศึกษา 3 ปี

- สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า อายุ 17 – 20 ปี เข้าศึกษาในเหล่าทหารอากาศโยธิน (อย.) และเหล่าทหารสารวัตร (สห.) ระยะเวลาศึกษา 2 ปี

- สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์ อายุ 17 – 20 ปี เข้าศึกษาในเหล่าทหารแพทย์ (พ.) เหล่าทหารต้นหน (ตห.) เหล่าทหารอุตุ (อต.) เหล่าทหารอากาศโยธิน (อย.) 
และ เหล่าทหารสารวัตร (สห.) ระยะเวลาศึกษา 2 ปีโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00

 
กำหนดรับสมัคร
สมัครทาง Internet ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2556 – 31 มกราคม 2557   ทางเว็บไซต์http://www.atts.ac.th

สมัครด้วยตนเอง ระหว่าง 1 – 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 น. – 15.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการที่ห้องประชุม โรงเรียนจ่าอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ
จำหน่ายใบสมัคร ที่ โรงเรียนจ่าอากาศ , โรงเรียนนายเรืออากาศ และกองบินทั่วประเทศ ราคาชุดละ 100.- บาท สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ราคาชุดละ 160.- บาท  ธนาณัติสั่งจ่ายที่ทาการไปรษณีย์ ปณฝ.กองทัพอากาศ 10213 ในนาม นาวาอากาศโทหญิง จันทิมา  ไชยปะ จ่าหน้าซองถึง

สำนักงานรับสมัคร นักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210


***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ


สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2534 2841, 0 2534 3763
http://www.atts.ac.th 

โครงการรับตรง 8 จังหวัดภาคตะวันออก ม.เกษตรฯ วิทยาเขตศรีราชา 2557 
UploadImage

โครงการรับตรง 8 จังหวัดภาคตะวันออก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ประจําปี การศึกษา 2557

คณะที่เปิดรับ
- คณะวิทยาการจัดการ 280 คน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 30 คน
- คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 80 คน
- คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 20 คน
- วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต 15 คน

คุณสมบัติ
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรือชั้นปี สุดท้ายของการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรอื่นที่ เทียบเท่าของ โรงเรียนมัธยมศึกษาหรือสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา ใน 8 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัด ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว
- คุณสมบัติเฉพาะตามแต่ละสาขากำหนด (รายยระเอียดตามไฟล์แนบ)

กำหนดการ

UploadImage

ที่มา : http://reg2.admin.src.ku.ac.th/rub_tong.htm

คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป มจพ. เปิดป.ตรี-ป.เอกในกรุงเทพฯและระยองabout 3 hours agotui sakrapee
ชม 42 ครั้ง
 

 

 
คณะบริหารธุรกิจและศึกษาท

ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม  คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป มจพ. เปิดระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  (BBA)  ปริญญาโท (MBA)  และปริญญาเอก (DBA) ทางด้านบริหารธุรกิจในหลายสาขาวิชา  เปิดการสอนทั้งกรุงเทพมหานครและวิทยาเขตระยอง  ดังนี้
 
กรุงเทพมหานคร  
 
·ปริญญาโท (MBA)  รับสมัครผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา        
 
ภาคเช้า  สัปดาห์ละ 2 วัน หรือ 1 วันสำหรับผู้บริหาร 
 
ภาคค่ำ  สัปดาห์ละ 3 วัน 18.00-21.00 น.
 
· ปริญญาเอก (DBA) รับสมัครผู้จบปริญญาโททุกสาขา ที่มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 3 ปี
 
หลักสูตรผู้บริหาร (X-DBA) เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ 9.00-16.00 หลักสูตร 3 ปี
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ อาคาร 52 ชั้น 4 มจพ. กรุงเทพ  โทร. 02-555-2000 ต่อ 3236, 3282, 3260  หรือ www.fba.kmutnb.ac.th
 
 
วิทยาเขตระยอง 
 
· หลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ. : B.B.A.) รับสมัครผู้จบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6, ปวช. หรือเทียบเท่า ในทุกสาขา  เข้าศึกษาต่อสาขาดังต่อไปนี้
 
- บธ.บ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
 
- บธ.บ. สาขาวิชาการบัญชี
 
- บธ.บ. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
· ปริญญาโท (MBA)  รับสมัครผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา 
 
หลักสูตรผู้บริหาร (X-MBA)  เรียนเฉพาะวันเสาร์ 9.00-20.00 น.  หลักสูตร 2 ปี
 
·ปริญญาเอก (DBA) รับสมัครผู้จบปริญญาโททุกสาขา ที่มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 3 ปี
 
หลักสูตรผู้บริหาร (X-DBA)  เรียนเฉพาะวันเสาร์ 9.00-16.00 น. หลักสูตร 3 ปี
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 19 หมู่ 1 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง โทร. 080-5945073,089-6880377  หรือ www.fba.kmutnb.ac.th
 
จุดเด่นของผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป มจพ.
 
1.ได้หลักการบริหารธุรกิจอุตสหากรรมที่ทันสมัยไม่ใช่ประวัติศาสตร์  โดยคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญจริง
 
2.ได้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้งานจริงอย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนาสู่ความทันสมัย
 
3.ได้เพิ่มพูนศักยภาพสู่ผู้บริหารมืออาชีพ  จากวิทยากรชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ
 
4.ได้โอกาสหางานทำได้ง่ายกว่า หรือมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งงานที่สูงขึ้น เนื่องจากจบหลักสูตรที่ได้รับความนิยมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

รับตรง หลักสูตรบริหารธุรกิจ นานาชาติ จุฬาฯ 2557


 
UploadImage

รับตรง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557

สาขาที่เปิดรับ
1. สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
- แขนงธุรกิจระหว่างประเทศ
- แขนงการวิเคราะห์ทางการเงินและการลงทุน
2. สาขาวิชาการบัญชีคุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับม. 6 หรือเทียบเท่า
2. มีคะเเนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง
   - คะแนน TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ
   - คะแนน TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
   - คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ
   - คะแนน SAT I (Critical Reading) ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ
   - คะแนน CU-TAP  ไม่ต่ำกว่า 550 
3. มีคะเเนนรวมของการสอบวัดความสามารถใรการสื่อสารภาษาอังกฤษและวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง
   - CU-AAT(Verbal Section และ Math Section) ได้คะเเนนรวมไม่ต่ำกว่า 1000 คะเเนนหรือ

   -SAT I (Critical Reading และ Math) ไม่ต่ำกว่า 1000 

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครระหว่าง                              6-31 มกรคม 2557          
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์      17 กุมภาพันธ์ 2557
สอบสัมภาษณ์                               18-24 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา      14 มีนาคม 2557
ยืนยันสิทธิ์                                    20-21 มีนาคม 2557

18 พฤศจิกายน 2556

รับตรงอีกเพียบบบบบบบบ

 
 
 
เหลืออีกเพียบ!! อย่างน้อยกว่า 3 หมื่นที่นั่ง!! รับตรงที่เปิดรับตั้งแต่ พ.ย.56 - มี.ค.57 สนใจรับตรงสถาบันไหน ไล่คลิกดูด้านล่างเลย

- รับตรง จุฬาลงกรณ์ฯ www.dek-d.com/admission/32836/
- รับตรง ม.มหิดล www.dek-d.com/admission/32545/
- รับตรง ธรรมศาสตร์ www.dek-d.com/admission/32573/
- รับตรง ม.บูรพา www.dek-d.com/admission/32258/

- รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ www.dek-d.com/admission/32296/
- รับตรง สวนดุสิต www.dek-d.com/admission/32997/
- รับตรง สวนสุนันทา www.dek-d.com/admission/33090/
- รับตรง ม.พะเยา www.dek-d.com/admission/32605/

วิธีการทำ Portfolio ที่สมบูรณ์

http://www.dek-d.com/admission/33367/

เข้าไปดูวิธีการทำ แฟ้มสะสมผลงาน ที่ถูกต้องและตรงประเด็นได้ที่ลิงค์นี้นะคะนักเรียน

Portfolio แค่ปกก็อยากรับเข้าแล้วววววววว

11 พฤศจิกายน 2556

ช่องทางการประกาศผลสอบตรง มศว. 57!!!


ช่องทางการประกาศผลสอบตรง มศว. 57!!!

UploadImage

มหาวิทยาลัยจะประกาศผลสอบข้อเขียน (ขั้นที่ 1) ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

ผู้เข้าสอบสามารถเข้าตรวจสอบผลสอบได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1. ตรวจสอบได้ที่หน้า web ที่ http://admission.swu.ac.th/ ในรูปแบบ pdf
2. ตรวจสอบได้ที่ facebook มหาวิทยาลัย https://www.facebook.com/prswu
3. ตรวจผลสอบเป็นรายบุคคล ที่ http://admission.swu.ac.th/ ตามขั้นตอนในเอกสารแนบ

สำหรับการสอบ ขั้นที่ 2 จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2556 
รายละเอียดกำหนดการสอบและสถานที่สอบให้ติดตามอ่านในประกาศผลสอบ
ขอให้ผู้เข้าสอบจะเตรียมเอกสารประกอบการสัมภาษณ์ ตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนด ในประกาศรับสมัคร
หากผู้ใดไม่นำหลักฐานเอกสารไปแสดงแก่กรรมการในวันสอบฯ
จะถือว่าขาดคุณสมบัติและจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้
 

ทุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม ม.หอการค้าไทยรับถึง8ก.พ.57


 

 
UploadImage

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดมอบทุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชา Entrepreneurship ซึ่งสามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีความสำเร็จทางธุรกิจในอนาคต เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Entrepreneurship ที่ครบถ้วน ทันสมัยให้กับบัณฑิต โดยเน้นให้มีประสบการณ์ในการสร้างและบริหารธุรกิจจริง มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมเปิดรับตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557
 
การสนับสนุนทางการเงิน
 
มูลนิธิสิริวัฒนภักดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ กิจกรรมต่างๆ ในโครงการ รวมทั้งจัดตั้งกองทุนสนับสนุนโครงการสร้างและบริหารงานธุรกิจจริง
มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนการศึกษา โดยยกเว้นค่าเล่าเรียนให้แก่นักศึกษาในโครงการ รวมทั้งกิจกรรมในหลักสูตร

เมื่อธุรกิจที่นักศึกษาสร้างขี้นมีการขยายตัว และต้องการเงินทุนเพิ่ม มหาวิทยาลัยจะประสานกับสถาบันการเงิน หรือ นักธุรกิจที่สนใจการลงทุนแบบ Venture Capital มารับฟังแผนธุรกิจของนักศึกษา เพื่อเพิ่มการลงทุนต่อยอดธุรกิจในอนาคต
 
 โครงการสร้างและบริหารงานธุรกิจจริง: (คิดเป็นหน่วยกิต)
 
โครงการจะเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้เป็นขั้นตอน และต่อเนื่องในเชิงวิชาการ ตั้งแต่กระบวนการสร้างแนวคิด การก่อตั้งธุรกิจ การระดมทุนในระยะต่างๆ ของการดำเนินงาน และการบริหารงานในทุกส่วนของธุรกิจซึ่งธุรกิจนี้จะเกิดขึ้นจริง โดยมีเวลาดำเนินโครงการนี้ป็นเวลาสองปี
 
นักศึกษาได้รับเงินทุนสนับสนุนเบื้องต้นสำหรับการดำเนินธุรกิจในโครงการ จากกองทุนของมูลนิธิสิริวัฒนภักดี และมีการดูแลให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ
 แผนการรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557

กำหนดการ
 
รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 
-เป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริง แน่วแน่ ในการประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง
-จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5
-อายุไม่เกิน 20 ปี (ณ วันที่สมัคร)
-ไม่จำกัด เพศและเชื้อชาติ
-เป็นผู้มีความประพฤติดี และมีประสบการณ์ทำกิจกรรมนอกหลักสูตร หรือมีประสบการณ์ในการกอบธุรกิจของตนเองหรือครอบครัว
 
 วิธีการสมัคร
 
- สมัครออนไลน์
 
- หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 12 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดวิธีการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน(Student Portfolio) ที่ถูกต้อง


รายละเอียดวิธีการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน(Student Portfolio) ที่ถูกต้อง

รายละเอียดวิธีการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน(Student Portfolio) ที่ถูกต้อง
การที่มหาวิทยาลัยหลายแห่งเริ่มมีการกำหนดให้ พอร์ตโฟลิโอ เป็นส่วนหนึ่งของการคัดนักเรียนเข้าเรียนต่อ คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าส่งเสริมมาก น่าจะมีผลดีกว่าการคัดนักเรียนจากการสอบเพียงอย่างเดียว บางคนไม่เคยคิดเคยทำประโยชน์อะไรให้สังคมส่วนรวมเลย แต่สอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ อย่างนี้จะหวังให้จบมาทำงานด้านนี้ คงยากการคัดเลือกโดยใช้พอร์ตโฟลิโอเป็นส่วนประกอบจึงน่าจะช่วยให้มหาวิทยาลัยได้ คัดเอาผู้ที่มีความสนใจ ในสาขาวิชานั้นๆ เข้าไปเรียน ซึ่งจะทำให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จในการเรียน การเรียนต่อ หรือ การทำงานในอนาคต
โดยการนำเสนอผลงานนั้นก็จะต้องถูกจัดรูปแบบไปอย่างสง่ามีระเบียบ ไม่ใช่เป็นเอกสารหลายๆ แผ่นไปยื่น แต่ถึงขนาดต้องเป็นแฟ้มสวยงาม และสร้างสรรค์ วันนี้ก็เลยมีขั้นตอนการทำแฟ้มผลงาน หรือ Portfolio มาฝากนักเรียนกัน นะคะ..ลองดูซิว่าในแฟ้มผลงาน 1 แฟ้ม จะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง..ไปดูกันเลยค่ะ..
1.หน้าปก
ควรออกแบบให้สะดุดตาไปเลยแบบเห็นปุ๊บแล้วอยากหยิบขึ้นมาอ่านปั๊บ ถ้าหน้าตาดีก็ใส่รูปตัวเองลงไปได้ นำเสนอตัวเองให้เต็มที่..แต่ที่สำคัญต้องเข้าใจง่ายและมีเนื้อหาครบถ้วน คือ เป็นของใคร ชั้นอะไร เรียนที่ไหน เมื่อไร อย่างไร เหตุใด ฯลฯ แต่ต้องเน้นส่วนที่เป็นตัวของเราที่สุด ทำออกมาให้เป็นตัวของตัวเอง..ส่วน นี้ถือเป็นหน้าตาด่านแรกของนักเรียน เลยนะค่ะ..หากใครที่ไม่ค่อยมีไอเดียบรรเจิด ก็อย่าคิดมากก็เน้นทำแบบสะอาดๆ มีระเบียบก็น่าสนใจไม่น้อยค่ะ..
2.ประวัติส่วนตัว
นำเสนอตัวเองเต็มที่เช่นกันค่ะ ถ้าจะให้ดีขอแนะนำให้ทำเป็น 2 ชุด คือ ชุดที่เป็นภาษาไทย และชุดที่เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อ แสดงความสามารถของตนให้แฟ้มดูน่าเชื่อถือมากขึ้น..โดยเนื้อหาที่ใส่ไปก็แนะ นำตัวไปเลย ชื่อ นามสกุล วันเกิด สุขภาพ นิสัย ความชอบ รวมถึงแนวคิด และความคาดหวังในอนาคตของเราที่ทำให้เขารู้จักตัวเรามากที่สุด..ซึ่งจากหน้า นี้แหละเขาจะรู้ว่าเราเป็นคนอย่างไร..ส่วนฟอนท์ตัวหนังสือ ครูแนะนำให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งเล่มครับ..โดยฟอนท์ที่ดูเรียบร้อย เป็นมืออาชีพ ก็จะมีพวก Angsana, Cordia เป็นต้นค่ะ...
3.ประวัติการศึกษา
ให้เขียนเรียงลำดับจากการศึกษาที่น้อยสุดมา จบที่ปัจจุบัน โดยเพื่อความแสดงศักยภาพในการเรียน และอาจจะบอกไปด้วยก็ได้ว่า แต่ละระดับที่เราเรียนมานั้นได้เกรดเฉลี่ยรวมเท่าไหร่ แต่หากใครที่ไม่มั่นใจก็เว้นไว้ก็ไม่เป็นไรค่ะ..รายชื่อโรงเรียนก็เขียนให้ เต็มยศเลยนะค่ะ..ไม่ควรที่จะย่อ ส่วนระดับก็สามารถแยกเป็น ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับอาชีวศึกษา เป็นต้นค่ะ..
4.รางวัล และผลงานที่ได้รับ
เขียน เป็นลักษณะการเรียงลำดับได้เลยค่ะ..โดยจะกำหนดเป็นปี พ.ศ. ก็จะน่าดูไม่ใช่น้อย เช่น พ.ศ. 2550 มีกิจกรรมอะไรบ้างที่เราเข้าร่วม หรือได้รับรางวัลเกียรติบัตรอะไรบ้าง..หากกิจกรรมที่เราเข้าร่วม มีรูปประกอบด้วย ก็สามารถลงในส่วนนี้ได้เลยครับ ซึ่งส่วนที่เป็นรายชื่อรางวัลที่ได้รับ กับส่วนที่เป็นประมวลภาพควรจะอยู่คนละส่วนกัน ไม่ควรนำมาปนกันในหน้าเดียวกันค่ะ ซึ่งในส่วนนี้เขียนเป็นผลงาน พร้อมรูปประกอบเท่านั้นนะค่ะ..อย่าเพิ่งใส่ประกาศนียบัตรลงไป..ส่วนที่เป็น ใบประกาศจะมีอีกส่วนหนึ่งอยู่ด้านท้ายค่ะ..
5.รางวัลและผลงานที่ประทับใจ
ส่วน นี้จะพิเศษมากกว่าผลงานทั่วไปค่ะ..เพราะเป็นผลงานที่เราภาคภูมิใจ และประทับใจเต็มใจมากๆ ที่จะนำเสนอ..ลักษณะการจัดการเขียนก็คล้ายๆ กับข้อก่อนหน้านี้..แต่สิ่งที่ควรเพิ่มควรจะมีการบรรยายให้ผู้อ่านได้ทราบ ด้วยว่า ผลงานนี้เราภูมิใจอย่างไร เหนื่อยยากอดทนแค่ไหนกว่าจะได้มา..ที่สำคัญอย่าลืมใส่รูปประกอบไปด้วย..จะ ช่วยเพิ่มความน่าสนใจได้ไม่น้อยทีเดียวค่ะ..
6.กิจกรรมที่ทำระหว่างเรียน
นักเรียน คนไหนที่เป็นประธานนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน ประธานชมรม หรือเครือข่ายกิจกรรมโรงเรียนต่างๆ ก็สามารถมานำเสนอได้ในส่วนนี้ค่ะ..ส่วนใหญ่การทำกิจกรรมมักจะไม่มีประกา ศนียบัตร ซึ่งลักษณะการนำเสนอก็บอกไปเลยว่า ระดับ ม.1 ทำกิจกรรมอะไรบ้าง..ม.2 ม.3 ม.4 ถึง ม.6 ทำกิจกรรมอะไรบ้าง..ตรงส่วนนี้จะรวมถึงการทำงานพิเศษ งานพาร์ทไทม์ก็ได้ ก่อนจะทิ้งท้ายด้วยการประมวลภาพกิจกรรมที่เราเคยทำ..ข้อนี้ถือเป็นข้อได้ เปรียบ โดยหากใครมีเยอะ ย่อมเป็นที่สนใจของผู้อ่านเยอะเช่นกันค่ะ..
7.ผลงานตัวอย่าง
หลายคนอาจจะบอกว่ามีความสามารถด้านจัดหน้า ออกแบบหนังสือ หรือผลงานด้านหัตถกรรม ก็มาสามารถนำมาใส่ตรงส่วนนี้ได้..รูปแบบการใส่ของให้มาเป็นรูปภาพ ไม่ควรมาเป็นชิ้นงาน เพราะจะดูรกรุงรังไม่เป็นมืออาชีพค่ะ.ในที่นี่อาจรวมถึงโครงงานวิทยา ศาสตร์ที่เราเคยทำไว้สมัยเรียนก็ได้..
8.ความสามารถพิเศษด้านต่างๆ
ในส่วนนี้แนะนำให้นักเรียน โชว์ในความสามารถพิเศษที่คนทั่วไปมีอยู่เป็นส่วนน้อยที่สามารถทำได้ หรือเป็นความสามารถพิเศษที่สามารถสอดคล้องกับคณะที่เราต้องการศึกษาต่อ หรือถ้าไม่มี ก็เป็นความสามารถพิเศษทั่วๆ ไป เช่น ร้องเพลง เล่นดนตรี หรือ กีฬา ฯลฯ การเป็นพิธีกรหรือผู้นำเชียร์ ก็ถือเป็นความสามารถพิเศษนะค่ะ..
แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน(Student Portfolio)

ชื่อ …………. จะมี ชั้น/เลขที่ ก็ได้ตามใจ แต่ถ้าไม่ใส่คงไม่เป็นอะไรมั้ง
โรงเรียน……………….
สังกัดของโรงเรียน(Ex.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2)

คำนำ

สารบัญ
1.1 ประวัติส่วนตัว+ มีรูปก็จะดี

ชื่อ………………….นามสกุล………………………………
สัญชาติ …………………………..เชื้อชาติ………………ศาสนา…………………….
เกิดวันที่... เดือน... พ.ศ....
มีพี่น้อง....คน : ชาย ... คน หญิง ... คน เป็นบุตรคนที่...
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
เลขที่หนังสือเดินทาง
ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ ………หมู่ที่……………ตรอก/ซอย…………………ถนน………………..
ตำบล/แขวง………………………อำเภอ/เขต…………………………..จังหวัด……………..
รหัสไปรษณีย์………………………
ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่…………………… หมู่ที่………………….ตรอก/ซอย…………………
ถนน………………….ตำบล/แขวง………………………….อำเภอ/เขต……………………..
จังหวัด……………………..รหัสไปรษณีย์……………………โทรศัพท์……………….
E-mail address…………………………..
ชื่อบิดา ... นามสกุล... อาชีพ....สถานที่ทำงาน... โทรศัพท์...
ชื่อมารดา... นามสกุล ... อาชีพ...สถานที่ทำงาน... โทรศัพท์....

**ความสามารถพิเศษ............................

............(ลายเซ็นต์)..................
(..นาย/น.ส.xyz ตัวบรรจง..........)
เจ้าของประวัติ
1.2 ประวัติการศึกษา(ทำเป็นตาราง .... ครูขอบอกหัวข้อตารางนะ)
ระดับการศึกษา สถานศึกษา/จังหวัด ปีการศึกษา
คะแนนเฉลี่ย(แบ่งตารางย่อย-> ) ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2
หลักฐานอ้างอิง(แนะนำให้ อ้างอิงไปที่ ภาคผนวก)

............(ลายเซ็นต์)..................
(..นาย/น.ส. xyz ตัวบรรจง..........)
เจ้าของประวัติ

1.3 ประวัติการเข้ารับอบรม/ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา(ทำเป็นตาราง .... ครูขอบอกหัวข้อตารางนะ)
ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร/โครงการที่เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษาระหว่างวันที่... เดือน... พ.ศ..
สถานที่เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา
หลักฐานอ้างอิง
ผู้รับรอง

............(ลายเซ็นต์)..................
(..นาย/น.ส.xyz ตัวบรรจง..........)
เจ้าของประวัติ
1.4 เกียรติประวัติด้านการศึกษา(ทำเป็นตาราง .... ครูขอบอกหัวข้อตารางนะ)
ลำดับที่ ปี พ.ศ.ประเภทรางวัล รางวัลอันดับที่ ได้รับจากสถาบัน/หน่วยงาน
หลักฐานอ้างอิง

............(ลายเซ็นต์)..................
(..นาย/น.ส.xyz ตัวบรรจง..........)
เจ้าของประวัติ
1.5 เกียรติประวัติด้านพฤติกรรม(ทำเป็นตาราง .... ครูขอบอกหัวข้อตารางนะ)
ลำดับที่ ปีพ.ศ.ประเภทรางวัล รางวัลอันดับที่ ได้รับจากสถาบัน/หน่วยงาน
หลักฐานอ้างอิง

............(ลายเซ็นต์)..................
(..นาย/น.ส.xyz ตัวบรรจง..........)
เจ้าของประวัติ
1.6 เกียรติประวัติด้านพฤติกรรม
ก.กิจกรรมภายในโรงเรียน (ทำเป็นตาราง .... ครูขอบอกหัวข้อตารางนะ)
ลำดับที่ปีพ.ศ. ประเภทรางวัลรางวัล อันดับที่ได้รับจากฝ่าย/ระดับ/กลุ่มสาระ/งาน
หลักฐานอ้างอิง

............(ลายเซ็นต์)..................
(..นาย/น.ส.xyz ตัวบรรจง..........)
เจ้าของประวัติ

ข.กิจกรรมภายนอกโรงเรียน (ทำเป็นตาราง .... ครูขอบอกหัวข้อตารางนะ)
ลำดับที่ปีพ.ศ. ประเภทรางวัลรางวัล อันดับที่ได้รับจากสถาบัน/หน่วยงาน
หลักฐานอ้างอิง

............(ลายเซ็นต์)..................
(..นาย/น.ส.xyz ตัวบรรจง..........)
เจ้าของประวัติ
1.7การปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมและสังคม (ทำเป็นตาราง .... ครูขอบอกหัวข้อตารางนะ)
ปี พ.ศ. ลำดับที่ผลงาน/รายการปฎิบัติ ระยะเวลา

ผู้รับรอง

............(ลายเซ็นต์)..................
(..นาย/น.ส.xyz ตัวบรรจง..........)
เจ้าของประวัติ
ตอนที่ 2 ผลงาน
(..คราวนี้ มีอะไรที่ ภูมิใจนำเสนอ ก็ใส่ไปเลย ขอแบบเจ๋งๆ เด็ดๆ เลยนะ...)

ตอนที่ 3 อื่นๆ
3.1 ความสนใจเป็นพิเศษและผลงานที่ได้ปฏิบัติ
..........( ก็แล้วแต่ คนนะ ว่าอยากนำเสนอในรูปแบบใด).............
.......................................................................................

............(ลายเซ็นต์)..................
(..นาย/น.ส.xyz ตัวบรรจง..........)
เจ้าของประวัติ

3.2 ความประทับใจต่อตนเอง/ผู้อื่น

..........( ก็แล้วแต่ คนนะ ว่าอยากนำเสนอในรูปแบบใด).............
.......................................................................................

............(ลายเซ็นต์)..................
(..นาย/น.ส.xyz ตัวบรรจง..........)
เจ้าของประวัติ
3.3 ความใฝ่ฝันในอนาคต
..........( ก็แล้วแต่ คนนะ ว่าอยากนำเสนอในรูปแบบใด).............
.......................................................................................
............(ลายเซ็นต์)..................
(..นาย/น.ส.xyz ตัวบรรจง..........)
เจ้าของประวัติ
3.4 ความต้องการที่จะอุทิศตนเองเพื่อส่วนรวม/สังคม/ประเทศชาติ
..........( ก็แล้วแต่ คนนะ ว่าอยากนำเสนอในรูปแบบใด).............
.......................................................................................
............(ลายเซ็นต์)..................
(..นาย/น.ส.xyz ตัวบรรจง..........)
เจ้าของประวัติ
ภาคผนวก
ปล. เราไปร่วมกิจกรรมอะไรก็ไส่ลงไปให้หมดถึงแม้จะไม่เกี่ยวกับสาขาที่เราสมัครก็ตามหลายครั้งอาจารย์จะดูพอตแล้วก็ถามไล่หน้าให้อธิบาย กิจกรรมที่เราไปร่วมมา ถามความประทับใจ หรืออย่างทำชิ้นงานศิลปะ ก็จะถามว่าทำนานมั้ย มีขั้นตอนอย่างไร