31 ตุลาคม 2554

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประกาศ เลื่อนการเปิดรับสมัครนักศึกษา

UploadImage


มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประกาศ เลื่อนการเปิดรับสมัครนักศึกษาในโครงการับตรง และโครงการพิเศษ  โดยนักเรียนสามารถสมัครได้เลยโดยต้องรอผลคะแนนการสอบ GAT PAT 
 
 
โครงการรับตรง รอบก่อน Admission ครั้งที่ 1
ไม่ต้องมีผลคะแนนสอบ GAT/PAT
เปลี่ยนวันเปิดรับสมัครจากวันที่ 1 พ.ย. เป็น 7 พ.ย. 2554

 
 
โครงการพิเศษเปลี่ยนแปลงวันเปิดรับสมัครวันที่ 1 พ.ย. เป็น 7 พ.ย. 54
โครงการสนับสนุนทางการศึกษา "ร่มโพธิ์ทองร่วมฉลอง 20 ปี"
โครงการ "เยาวชนอาสาพัฒนาสังคม" เพื่อเข้าศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
โครงการ "ทุนภาษาจีน" เพื่อเข้าศึกษาคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
โครงการกระจายโอกาส

 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
แผนกรับนักศึกษา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สายด่วน  085-489-3710-19
http://admission.hcu.ac.th
UploadImage

         การเลื่อนกำหนดการให้โควตานักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี วิทยาลัยนวตกรรมการจัดการข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2555
 
เลื่อนกำหนดการให้โควตาดังนี้

1. โรงเรียนที่ได้รับโควตา ส่งรายชื่อพร้อมหลักฐาน ภายในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2554

2. กำหนดสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2555
สถานที่สอบ ณ วิทยาลัยนวตกรรมการจัดการข้อมูล
ดูรายละเอียดได้ที่ www.kmitl.ac.th  หรือ www.dstar.kmitl.ac.th
 
UploadImage
 

29 ตุลาคม 2554

รับตรง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ม.ศิลปากร

UploadImage

         การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดีโดยวิธีรับตรงประจำปีการศึกษา 2555 “โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม/อักษรโบราณท้องถิ่นปีการศึกษา 2555” รายละเอียดดังนี้
 
จำนวนที่รับเข้าศึกษา 15 คน แบ่งเป็น
ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์–วัฒนธรรมท้องถิ่น)
- สาขาวิชาโบราณคดี จำนวน  5 คน
ด้านดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่น
- สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน  10 คน
 
คุณสมบัติทั่วไป
มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) ดังนี้
1. สาขาวิชาโบราณคดี
กรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้วต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สังคมศึกษาภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.50
กรณีที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.50
 
2.สาขาวิชาภาษาไทย
กรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้วต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สังคมศึกษาภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.00
กรณีที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.00
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษและได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานท้องถิ่นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, ประวัติศาสตร์–วัฒนธรรมท้องถิ่น)ดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิมหรืออักษรโบราณท้องถิ่น
 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาโบราณคดี
1. ผู้สมัครต้องไม่ตาบอดสี
2. รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (มัคคุเทศก์ท้องถิ่นด้านประวัติศาสตร์–วัฒนธรรมท้องถิ่น) เท่านั้น
การรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือจากหน่วยงานสำหรับผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นต้องผ่านการประกวดหรือเป็นการแข่งขันระดับจังหวัดขึ้นไปและต้องได้รับรางวัลชนะเลิศหรือ
ได้อันดับหนึ่งเท่านั้น
เกณฑ์/เงื่อนไขสำหรับการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือจากหน่วยงานท้องถิ่นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) มีดังนี้
ผู้สมัครเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นหรือเทียบเท่าที่ปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ์หรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนสม่ำเสมอ (เดือนละไม่ต่ำกว่า 50 ชั่วโมง) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ผู้สมัครมีหลักฐานการปฏิบัติงานมาแสดง เช่นหนังสือรับรองการปฏิบัติงานหรือบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงานหรือหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานหรือบุคลากรระดับหัวหน้า/ผู้อำนวยการของพิพิธภัณฑ์หรือยื่นเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ภาควิชาโบราณคดีขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานท้องถิ่น
หมายเหตุ
1. ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ ก. และ/หรือขาดคุณสมบัติตามข้อข.
            2. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้วจะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษา หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามข้อก. และ/หรือขาดคุณสมบัติตามข้อ ข.
 
กำหนดการรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 สมัครทางระบบออนไลน์เท่านั้น
 
ขั้นตอนการสมัคร
 
1. ผู้สมัครเข้าสู่Website : www.archae.su.ac.th เพื่อทำการสมัคร โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเมื่อกรอกข้อมูลแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจึงยืนยันการสมัครและส่งเอกสารตามที่ระบุไว้ในการรับสมัคร ทั้งนี้ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้นถ้าสมัครหลายครั้งด้วยข้อมูลของคนเดียวกันระบบจะทำการยกเลิกการสมัครที่ผ่านมาและจะใช้ข้อมูลการสมัครครั้งล่าสุด
 
2. ผู้สมัครรวบรวมเอกสารประกอบการสมัครส่งให้คณะโบราณคดี   มหาวิทยาลัยศิลปากร พิจารณาคุณสมบัติทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือด่วนพิเศษ วงเล็บมุมซองว่า “สมัครโครงการผู้มีความสามารถพิเศษฯ”ตามที่อยู่ข้างล่างนี้โดยให้ส่งถึงคณะโบราณคดีภายในวันที่ ธันวาคม 2554 ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ปลายทางเป็นสำคัญเอกสารที่ส่งถึงฝ่ายรับสมัครแล้วถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์  
 
ฝ่ายรับสมัคร  โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น
ดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม/อักษรโบราณท้องถิ่น
คณะโบราณคดี   มหาวิทยาลัยศิลปากร
ถนนหน้าพระลาน  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  10200
 
3. ให้ผู้สมัครตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2554
4. ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารที่กำหนดภายในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2554
5. ให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานภาพการชำระเงินทาง Website : www.archae.su.ac.th หลังจากชำระเงินแล้วประมาณ 3 วันทำการ
6. ให้ผู้สมัครเข้าไปพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดีโดยวิธีรับตรง “โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม/อักษรโบราณท้องถิ่นปีการศึกษา 2555”จาก Website :www.archae.su.ac.th
ทั้งนี้คณะโบราณคดีจะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและส่งเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนเท่านั้น
 
หลักฐานประกอบการสมัครผู้สมัครต้องส่งเอกสาร (หลักฐาน) ดังต่อไปนี้
สำเนาเอกสารแสดงตนว่าเป็นผู้มีความสามารถพิเศษในด้านที่ประสงค์จะสมัครจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานท้องถิ่นพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้
1. สาขาวิชาโบราณคดี
ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น(มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, ประวัติศาสตร์–วัฒนธรรมท้องถิ่น) เท่านั้นโดยเป็นผลงาน/รางวัล/เกียรติบัตรที่ได้รับด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น(มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, ประวัติศาสตร์–วัฒนธรรมท้องถิ่น)ในระดับจังหวัดขึ้นไปและต้องได้รับรางวัลชนะเลิศหรือได้อันดับหนึ่งเท่านั้นหรือเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีเอกสารรับรองการปฏิบัติงาน
 
2. สาขาวิชาภาษาไทย
ด้านดนตรีไทย และขับร้องเพลงไทยเดิมหรืออักษรโบราณท้องถิ่นโดยเป็นสำเนาใบประกาศนียบัตรหรือใบรางวัลด้านดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่นในลำดับที่ 1,2,3 หรือเทียบเท่า
ผู้สมัครที่ส่งหลักฐานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรายการข้างต้นถือว่าขาดคุณสมบัติ
 
วิธีการชำระเงินค่าสมัคร
ชำระผ่านธนาคารตามเอกสารที่พิมพ์ออกจากระบบการรับสมัคร
 
ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ค่าสมัครจำนวน 550บาท
หมายเหตุค่าธรรมเนียมการสมัครเมื่อสมัครสอบแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 
เกณฑ์การคัดเลือก 

สาขาวิชาที่สมัครคัดเลือกการทดสอบ
สาขาวิชาโบราณคดีสัมภาษณ์
สาขาวิชาภาษาไทยสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ
 
หมายเหตุ    การตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด
 
เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
บัตรประจำตัวผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดีโดยวิธีรับตรง “โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม/อักษรโบราณท้องถิ่นปีการศึกษา 2555”ที่ลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว
หลักฐานการศึกษา
(2.1) ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแล้ว ใช้วุฒิบัตรการศึกษาและใบระเบียนการศึกษา (ปพ.1:4) ฉบับสมบูรณ์
(2.2) ผู้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังเรียนหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนภาคการศึกษาสุดท้ายใช้ใบระเบียนการศึกษา (ปพ.1:4) ฉบับจริงที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษาจากสถานศึกษา
(2.3) ผู้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่เคยเป็นนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน ใช้ใบระเบียนการศึกษา (ปพ.1:4) ฉบับจริงที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษาจากสถานศึกษาและสำเนาผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนที่เข้าร่วมพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
รายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกายผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขโดยใช้แบบรายงานการตรวจสุขภาพที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ http://www.archae.su.ac.thเท่านั้น
 
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ
กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2554โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ 2 วิธี คือ
1. ทางเว็บไซต์ http://www.archae.su.ac.th
2. ป้ายประกาศผลสอบที่หน้าคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ
 
การสอบสัมภาษณ์สอบปฏิบัติ
กำหนดสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปตามสถานที่ที่คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรจะประกาศให้ทราบในภายหลัง
 
เกณฑ์ในการพิจารณา
สาขาวิชาโบราณคดีสอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน พิจารณาจาก
บุคลิกภาพ 25%               
ทัศนคติ 25%
ความรู้ทั่วไปทางโบราณคดี 50 %
 
สาขาวิชาภาษาไทยสัมภาษณ์ 100 คะแนน พิจารณาจาก
บุคลิกภาพ 25%               
ทัศนคติ 25%
ความรู้ทั่วไปทางภาษาไทย 50%
สอบปฏิบัติ 100 คะแนน พิจารณาจากความสามารถในการแสดงออกด้านดนตรีไทย หรือการขับร้อง หรือการอ่านเอกสารโบราณท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการกำหนดให้
 
 
 
***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวนะคะ

รับตรง โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน มอ. สุราษฎร์ฯ ปี 55

UploadImage

       มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประกาศคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นม.6)
จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.25
2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับม.ปลาย
จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00
 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทุกหลักสูตร)
ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาในระดับม.ปลาย (ชั้นม.6.) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 
4. คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต)
สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาในระดับม.ปลาย (ชั้นม.6.) ทุกสายการเรียน
สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาในระดับม.ปลาย (ชั้นม.6.) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือแผนการเรียนศิลป์-คณิต
 
5. คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ (หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต)
สาขาวิชาภาษา การสื่อสารและธุรกิจต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาในระดับม.ปลาย (ชั้นม.6.) ทุกสายการเรียน
 
6. คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ (หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต)
สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาในระดับม.ปลาย (ชั้นม.6.) ทุกสายการเรียน
 
7. คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ (หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาในระดับม.ปลาย (ชั้นม.6.) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือแผนการเรียนศิลป์-คณิต

 
หลักสูตรที่เปิดรับและจำนวนรับ

UploadImage
 

กำหนดการ

UploadImage
 
การสมัคร
1. สมัครด้วยตนเองที่งานสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โทร.077-355450 ในวันและเวลาราชการ
2. สมัครทางไปรษณีย์โดยส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัคร พร้อมชำระเงินค่าสมัคร สั่งจ่ายในนาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตู้ปณ. 8 ไปรษณีย์ขุนทะเล ต.ขุนทะเล อำเภอเมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100 (วงเล็บมุมซอง โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน รอบที่...)
 
 

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและใบสมัครของโครงการได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ
 


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายรับนักศึกษาใหม่ (นายอานนท์ โชติมณี) 
งานสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
โทร.077-355450 ในวันและเวลาราชการ
http://entrance.surat.psu.ac.th/home.php

รับตรง คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร ปี 55

UploadImage

         คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากรประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดีโดยวิธีรับตรงประจำปีการศึกษา 2555 รายละเอียดดังนี้
 
จำนวนที่รับเข้าศึกษา150 คนแบ่งออกเป็น
สาขาวิชาโบราณคดี จำนวน  20    คน
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ  จำนวน  25    คน
สาขาวิชามานุษยวิทยา จำนวน  25    คน
สาขาวิชาภาษาไทย  จำนวน  30    คน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  จำนวน  25    คน
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  จำนวน  25    คน
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) ดังนี้
1. กรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้วต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สังคมศึกษาภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.50
2. กรณีที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.50
มีผลการทดสอบGATและ PAT ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามที่สาขาวิชากำหนด
 
คุณสมบัติเฉพาะสาขา
1. สาขาวิชาโบราณคดี  ผู้สมัครต้องไม่ตาบอดสี
2.สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
2.1 ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายศิลป์ภาษา (ภาษาฝรั่งเศส)
2.2เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายศิลป์ภาษา (ภาษาฝรั่งเศส)
2.3ต้องเลือกสอบวิชา 77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
หมายเหตุ   
1. ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ ก. และ/หรือขาดคุณสมบัติตามข้อข.
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้วจะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษา หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามข้อก. และ/หรือขาดคุณสมบัติตามข้อ ข.
 
กำหนดการรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 1พฤศจิกายน 2554 – 20 ธันวาคม 2554 สมัครทางระบบออนไลน์เท่านั้น
 
เกณฑ์การคัดเลือกพิจารณาจากคะแนนสอบ GATหรือ PATโดยใช้ค่า xiของคะแนนตามเกณฑ์ดังนี้

สาขาวิชาที่สมัครคัดเลือกพิจารณาคะแนนจากคะแนนสอบเกณฑ์การพิจารณา
สาขาวิชาโบราณคดี85 GATรวม-
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ85 GATรวม-
สาขาวิชามานุษยวิทยา85 GATรวม-
สาขาวิชาภาษาไทย85 GATรวม-
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ85 GATตอนที่ 2ไม่ต่ำกว่า 50 %
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส77 PAT7.1ไม่ต่ำกว่า 40%
หมายเหตุ      การตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด
 
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
คณะกรรมการฯจะพิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่มีคะแนนสูงสุดตามลำดับ โดยผู้สมัครต้องส่งคะแนนสอบ GATหรือ PAT ทุกคนทั้งนี้จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามลำดับเลขที่สมัคร
การสอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน มีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
- บุคลิกภาพ 25%               
- ทัศนคติ 25%
- ความรู้ทั่วไปในสาขาที่สมัคร 50 %
 
กำหนดการทดสอบความรู้
ตามตารางสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)
 
การส่งผลการสอบGATหรือ PAT
ผู้สมัครสามารถส่งคะแนนสอบGATหรือ PAT ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554 - วันพุธที่ 11 มกราคม 2555 โดยทางไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ E-mail : archae_fac @ su.ac.th และ ทางเว็บไซต์ http://www.archae.su.ac.th
 

 
***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและปฏิทินโครงการได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ
 
 

ดูเพิ่มเติมที่ http://www.archae.su.ac.th/

กสพท.เลื่อนสอบวิชาเฉพาะ


ผลกระทบจากการเลื่อนสอบ GAT PAT ครั้งที่ 1/2555 ทำให้โครงการรับตรงอีกหลายโครงการต้องทำการเปลี่ยนแปลงกำหนดการการรับสมัครและการสอบคัดเลือกกันอีกครั้ง  กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ก็คือหนึ่งโครงการที่ทำการเลื่อนสอบวิชาเฉพาะ จากที่ได้ประกาศเลื่อนมาแล้วครั้งหนึ่ง เหตุจากสถานการณ์น้ำท่วม  และครั้งนี้ต้องเลื่อนอีกครั้ง ผลจากเนื่องจากการเลื่อนสอบ GAT PAT
 
กสพท.จึงได้ประกาศเลื่อนการสอบวิชาเฉพาะ จากเดิมวันที่ 25 ธันวาคม 2554  เลื่อนเป็นสอบวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2555  ค่ะ
 


UploadImage
ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข   02-4196446      , 02-4196463     
เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00 น.-12.00 น. และ เวลา 14.00 น. - 16.00 น.
http://www9.si.mahidol.ac.th/  

เลื่อนสอบ GAT PAT ,ขยายเวลารับสมัครวิชาสามัญ


หลังจากที่ลุ้นกันมานาน ว่าจะเลื่อนไม่เลื่อน  ยุบหรือไม่ยุบ  ตอนนี้ สทศ. ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ  สำหรับการเลื่อนสอบ GAT /PAT  ครั้งที่ 1/2555  จากที่มีการประกาศเลื่อนมาแล้วครั้งหนึ่ง จากเดิมวันที่ 19 – 20 และ 26 – 27 พฤศจิกายน 2554 เป็นวันที่ 24 - 27 ธันวาคม 2554   และประกาศผลสอบวันที่ 31 มกราคม 2555    ส่วนการสมัครสอบ GAT / PAT  ครั้งที่ 2/2555 นั้น สทศ. ได้เลื่อนเวลาการรับสมัครออกไป เป็นวันที่  9 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์  2555  และจัดสอบตามกำหนดการเดิมค่ะ  นอกจากนี้ ยังขยายเวลาการรับสมัคร การสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ไปจนถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 แต่ยังคงให้มีการจัดสอบในเวลาเดิมคือ วันที่ 7-8 มกราคม 2555 ค่ะ
 
 
สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555
สอบวันที่ 24 - 27 ธันวาคม 2554 
ประกาศผลสอบวันที่ 31 มกราคม 2555
 
 
สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2555
รับสมัครวันที่  9 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์  2555 
สอบวันที่ 3-6 มีนาคม 2555
 
 
สอบวิชาสามัญ 7 วิชา
รับสมัคร  1 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2554
สอบวันที่ 7- 8 มกราคม 2555
ประกาศผลสอบ 5 กุมภาพันธ์ 2555
 
 
ซึ่งในการเลื่อนสอบ GAT /PAT  ครั้งนี้ ได้ส่งผลกระทบ ต่อโครงการรับตรงที่ ได้มีกำหนดการการสอบสัมภาษณ์ และสอบข้อเขียนในวันนี้ หลายโครงการเลยทีเดียว ทางศูนย์ข่าวการศึกษาไทย จะทำการรวบรวมให้น้องๆ ทราบอีกครั้ง อย่าลืมติดตามกันนะคะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 

http://www.niets.or.th/

24 ตุลาคม 2554


สวัสดีค่ะ น้องๆ ตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมได้ขยายตัวเป็นวงกว้าง และกำลังคืบคลานเข้าสู่ กทม. กันแล้ว หลายๆ มหาวิทยาลัยของ กทม.ก็ได้รับผลกระทบกันไปถ้วนหน้า ต้องเลื่อนเปิดเทอม ในภาคเรียนที่ 2 และการจัดกิจกรรมต่างออกไป  และรวมถึงกำหนดการโครงการการรับตรงต่างๆด้วยคะ  มีประกาศเลื่อน เปลี่ยนแปลงกำหนดการ เพิ่มเติมออกมาเรื่อยๆ มีโครงการไหนเพิ่มเติมไปดูกันค่ะ
 

UploadImage

เปลี่ยนกำหนดการ รับตรง เทคโนโลยีชีวภาพ ม.ศิลปากร 55
ขยายเวลารับสมัครถึง 16 ธันวาคม 2554
รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่UploadImage 
กสพท.เลื่อนสอบวิชาเฉพาะ
ประกาศด่วนจาก กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)  เลื่อนสอบวิชาเฉพาะจากเดิมในวันที่  5 พฤศจิกายน 2554 เป็นวันที่ 25 ธันวาคม 2554 
รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่

 

UploadImage
สอบตรงเภสัชฯ ม.ศิลปากร
คณะฯ ได้กำหนดวันสอบใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือวันที่ 14 - 15 มกราคม 2555  ในการนี้ ผู้สมัครสอบสามารถดาวน์โหลดบัตรประจำตัวผู้สอบได้ตั้งแต่วันที่   1 - 13  มกราคม 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่

 


UploadImage
เลื่อนสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรี มก.
ขณะนี้ยังไม่มีการประกาศกำหนดการที่แน่นอน  หากทางคณะได้ประกาศกำหนดการสอบ ทางศูนย์ข่าวการศึกษาไทยจะแจ้งให้ทราบค่ะ
รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่
UploadImage

ขยายเวลาการรับสมัคร โครงการพิเศษ คณะวิทย์ มอ.
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประกาศขยายเวลาการรับสมัคร และ เลื่อนกำหนดการต่างๆออกไป ของโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ โดยรับสมัครถึงวันที่  4 พฤศจิกายน 2554
รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่

 
ยังคงมีหลายโครงการที่ยังไม่ได้กำหนดวันสอบต่างๆ อย่างชัดเจน  น้องๆต้องติดตามข่าวประกาศจากทางมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด และหากมีการประกาศกำหนดการที่แน่นอน หรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย จะแจ้งให้น้องๆทราบทันทีค่ะ
 
ติดตามข่าวประกาศเลื่อนสอบ โครงการรับตรง และมหาวิทยาลัยอื่นได้ที่

 

รวมโครงการรับตรง เลื่อนสอบ !! (1)รวมโครงการรับตรง เลื่อนสอบ!! (2)รวมโครงการรับตรง เลื่อนสอบ!! (3)

รวมโครงการรับตรง เลื่อนสอบ!! (3)

มีประกาศเพิ่มเติมกันอีกแล้วนะคะ  กับการเปลี่ยนแปลงกำหนดการการรับตรง ของมหาวิทยาลัยต่างๆ  ตอนนี้เป็นตอนที่ 3 กันแล้วค่ะ กับ  รวมโครงการรับตรง เลื่อนสอบ!! (3) มีมหาวิทยาลัยไหน โครงการไหนกันบ้าง ไปดูกันค่ะ

เลื่อนสอบวิชาทักษะ โครงการรับตรงแบบพิเศษ จุฬาฯ 55
สาขาทัศนศิลป์และนฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์เลื่อนสอบเป็นวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2554
การสอบทักษะกีฬากอล์ฟโครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางด้านกีฬาและโครงการที่ทางศูนย์ทดสอบฯ จะแจ้งให้ทราบกำหนดการภายหลังได้แก่
1. โครงการศิลปะดีเด่น
2. สาขาดุริยางคศิลป์ไทยและดุริยางคศิลป์ตะวันตก (คณะศิลปกรรมศาสตร์)
3. สาขานาฎยศิลป์ไทยและนาฎยศิลป์ตะวันตก (คณะศิลปกรรมศาสตร์)
4. สาขาดนตรีไทยและดนตรีสากล (คณะครุศาสตร์)
5. สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา (คณะครุศาสตร์)
 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับตรง ม.มหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบวิชาเฉพาะ ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ ทดสอบความสามารถเฉพาะด้าน (โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น) สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและ/หรือสุขภาพจิต จากเดิมวันที่ 18-27 กุมภาพันธ์  2555 เป็นวันที่ 20-27 กุมภาพันธ์ 2555 ส่วนกำหนดการ อื่นๆ ยังคมเดิมค่ะ
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง ม.นเรศวร เลื่อนสอบสัมภาษณ์
ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินดำเนินการรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร ระบบรับตรง(โควตา) ปีการศึกษา 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 20 มกราคม 2555
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 มกราคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  31 มกราคม 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

คณะเภสัชฯ ม.ศิลปากร เลื่อนสอบไม่มีกำหนด
เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน การเดินทาง และความเสมอภาคในการคัดเลือกของผู้เข้าสอบทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกโดยการสอบตรง(Direct Admission) เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่จะจัดในวันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2554 ไปอย่างไม่มีกำหนด โดยกำหนดการสอบใหม่จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลังจากที่สถานการณ์คลี่คลายลง
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ติดตามการประกาศเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและประกาศต่างๆ ได้จากศูนย์ข่าวการศึกษาอย่างต่อเนื่องนะค่ะ และสามารถติดตามโครการรับตรงที่ประกาศเลื่อนกำหนดการก่อนหน้านี้ได้ที่


 รวมโครงการรับตรง เลื่อนสอบ !! (1)


รวมโครงการรับตรง เลื่อนสอบ!! (2)

เลื่อนการรับสมัครสอบทุน TEPE เป็นตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ต


UploadImage
ตามที่ทางโครงการ TEP&TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครทุน TEPE ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2554 นั้น  เนื่องจากหลายพื้นที่ในภาคกลาง รวมทั้งมหาวิทยาัลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตประสบปัญหาอุทกภัย ส่งผลให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ รวมทั้งผู้ปกครองและนักเรียนไม่สามารถสมัครทุน TEPE ได้ตามกำหนด ทางโครงการ TEP&TEPE ได้พิจารณาเลื่อนการรับสมัครสอบทุน TEPE เป็นตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ตามรายละเอียดดังนี้


UploadImage

ทั้งนี้ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตมีความจำเป็นต้องปิด server ของคณะ เพื่อป้องกันข้อมูลเสียหายจากอุทกภัย ส่งผลให้เว็บไซต์โครงการไม่สามารถเปิดใช้ได้ตามปกติ

ดังนั้น ในระหว่างนี้ หากน้องๆคนไหนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโพสถามได้ที่ Facebook โครงการ TEP&TEPE ที่ tep.tepe.pr@gmail.com และหากสนใจสมัครสอบทุน TEPE สามารถเข้ากรอกข้อมูลรับสมัครได้ที่ http://58.64.30.184/teptepe/admission

UploadImage


เนื่องจากปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่หลายจังหวัด คณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศเลื่อนการสอบการคัดเลือกในโครงการสอบตรง จากวันที่ 29-30 ตุลาคม 2554  เป็นวันที่ 14-15 มกราคม 2555 กำหนดตารางสอบ ตามรายละเอียดด้านล่างนะคะ หรือสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้จากเอกสารประกอบข่าวค่ะ


 
UploadImage
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร
31 ถนน หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์    0-2221-0820 ,  0-2225-8991  หรือ 0-2623-6115-22 ต่อ 11309,11326,11347,11990 และ 11939  โทรสาร    0-2225-8991     
อีเมล์ dusdee@su.ac.th
http://www.psg.su.ac.th/

รับตรงรวม...  เคลียริ่งเฮาส์(Clearinghouse)
เข้ามาอ่านซะ จะได้เคลียร์!


UploadImage


 
เรื่องของการรับตรงรวม  ในตอนนี้ก็ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วนะคะ  ว่า ทปอ. มีมติให้มีการรับตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์  พี่ขอสรุปสาระสำคัญๆ เป็นขั้นตอนการทำงานของระบบเคลียริ่งเฮ้าส์  ให้น้องๆ เข้าใจง่ายๆ ดังนี้ค่ะ
 

1. มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมระบบเคลียริ่งเฮาส์ (มีทั้งหมด 25 มหาวิทยาลัย)   จะดำเนินการรับตรงเองเหมือนเดิมค่ะ ทั้งออกระเบียบการรับตรง  รับสมัคร จัดสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์  และ พิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือก
 
2. ทั้งคุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์ในการพิจารณา  แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนดเอง ดังนั้นน้องต้องดูว่าโครงการรับตรงที่น้องสนใจ กำหนดคุณสมบัติไว้ยังไง ใช้คะแนนวิชาอะไรบ้าง  ซึ่งคะแนนมีหลายแบบค่ะ มีทั้งดูจาก
    2.1 คะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ที่จะสอบในเดือนมกราคม จัดสอบโดย สทศ.
    2.2 คะแนนสอบ GAT PAT รอบเดือนตุลาคม 2554 
    2.3  คะแนนที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสอบเอง
    2.4  ดูคะแนนหลายอย่างคละกัน อาจจะวิชาสามัญและ GAT PAT หรือ GAT PAT กับการจัดสอบเอง

ซึ่งน้องสามารถสมัครได้หลายโครงการ หลายมหาวิทยาลัยที่น้องสนใจ และคุณสมบัติผ่านนะคะ


3. พอน้องทราบระเบียบการของคณะที่น้องสนใจแล้ว  น้องก็ไปสอบให้ครบตามที่คณะกำหนดว่าต้องใช้คะแนนวิชาอะไรบ้าง ตามตารางสอบค่ะ
                7 วิชาสามัญ          สอบวันที่  7-8 มกราคม  2554
                 GAT PAT               สอบวันที่  8-11 ตุลาคม 2554
                การจัดสอบเอง      ดูตารางสอบของแต่ละมหาวิทยาลัย


4. สอบเสร็จ  ทางสทศ. จะส่งคะแนนของน้องให้กับมหาวิทยาลัย  ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาคะแนน และการสอบสัมภาษณ์  ก็จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

5. ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2555 มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้สอท.  เพื่อให้สอท.ประกาศ ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2555

6. วันที่ 11 – 17 มีนาคม 2555 น้องต้องยืนยันสิทธิ์ในคณะที่น้องสอบติด     ถ้าน้องสอบติดหลายโครงการ  น้องยืนยันได้แค่ 3 ครั้งเท่านั้น สอท. จะยึดการยืนยันครั้งหลังสุดนะคะ   คือ เอาได้เพียงอันเดียวเท่านั้นค่ะ แต่ถ้าไม่ดำเนินการจะถือว่าสละสิทธิ์ไปเลย   

7.  วันที่ 21 มีนาคม 2555 สอท. จะส่งชื่อน้องให้กับมหาวิทยาลัยที่น้องยืนยันสิทธิ์ และ ทำการตัดสิทธิ์ Admissions น้องค่ะ
 
สรุปแล้ว ระบบเคลียริ่งเฮาส์ เป็นระบบที่คัดเลือกนักเรียนในการรับตรง เพื่อให้นักเรียนทำการยืนยันสิทธิ์ เพียง 1 ที่ ไม่ซ้ำซ้อนกันเท่านั้นค่ะ ส่วนการสอบ การสัมภาษณ์ ระเบียบการรับต่างๆ มหาวิทยาลัยยังเป็นคนกำหนดเองเหมือนเดิมค่ะ


ตอนนี้มี 25 มหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมระบบเคลียริ่งเฮาส์ นะคะ
 
๑. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (http://www.chula.ac.th/)
๒. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (http://www.ku.ac.th/)
๓. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (http://www.kku.ac.th/)
๔. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (http://www.cmu.ac.th/)
๕. มหาวิทยาลัยทักษิณ (http://www.tsu.ac.th/)
๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (http://www.kmutt.ac.th/)
๗. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (http://www.kmutnb.ac.th/)
๘. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (http://www.sut.ac.th/)
๙. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (http://www.tu.ac.th/)
๑๐. มหาวิทยาลัยนครพนม (http://www.npu.ac.th/)
๑๑. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (http://www.pnu.ac.th/)
๑๒. มหาวิทยาลัยนเรศวร (http://www.nu.ac.th/)
๑๓. มหาวิทยาลัยพะเยา (http://www.up.ac.th/)
๑๔. มหาวิทยาลัยมหิดล (http://www.mahidol.ac.th/)
๑๕. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (http://www.mfu.ac.th/)
๑๖. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (http://www.swu.ac.th/)
๑๗. มหาวิทยาลัยศิลปากร (http://www.su.ac.th/)
๑๘. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (http://www.psu.ac.th/)
๑๙. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (http://www.ubu.ac.th/)
๒๐. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (
http://www.kmitl.ac.th/)
๒๑. มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร (คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล) (http://www.vajira.ac.th/php/)
๒๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (http://www.yru.ac.th/)
๒๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (คณะครุศาสตร์) (http://www.sskru.ac.th/)
๒๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (http://www.uru.ac.th/)
๒๕. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (http://www.pcm.ac.th/)
 

 
รู้ระเบียบการแล้ว เรื่องสำคัญคือเตรียมตัวสอบค่ะ  ขอให้เตรียมตัวให้ดี ผ่านการสอบทุกคนนะคะ

16 ตุลาคม 2554


หลังจากที่ต้องลุ้นกับการเลื่อนสอบ GAT PAT ครั้งที่ 1/2555 ว่าจะชนกับการสอบโครงการรับตรงของที่อื่นหรือไม่กันไปแล้ว น้องๆคงสบายใจกันได้ เพราะสทศ. จัดตารางสอบได้ลงตัวไม่ชนกับการสอบที่อื่นๆ และน้องๆก็มีเวลาในการอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบกันมากขึ้นด้วย คราวนี้มาถึงเรื่องของการสมัครสอบ 7 วิชาสามัญ ที่จะใช้ในการสอบรับตรงร่วม ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์กันบ้างนะค่ะ  

จากที่ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ได้นำถาม-ตอม รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ มานำเสนอให้น้องไปแล้วในหลายวันก่อน  น้องๆคนไหนยังไม่ทราบ ติดตามได้ จาก link  นี้นะค่ะ 
  เคลียร์ชัด ถาม-ตอบ รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์  ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องทำการสมัครเลือกวิชาสอบกันแล้วค่ะ โดยสทศ. จะเปิดระบบให้น้องๆสมัครสอบได้ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2554  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2554น้องๆควรรีบสมัครกันแต่เนิ่นๆ สมัครแล้วควรรีบชำระเงินกันด้วยนะค่ะ อย่าได้ชะล้าใจกันทีเดียว  มาดูรายละเอียดกันดีกว่าค่ะ

คุณสมบัติของผู้สมัคร : เป็นผู้ทีกำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือจบการศึกษาสูงกว่า ม.6 ขึ้นไป

กำหนดการ

รับสมัครสอบเลือกวิชา และระบุจังหวัดที่ประสงค์จะไปสอบ 1 – 30 ตุลาคม 2554

เปิดระบบรับสมัครสอบ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เวลา 9.00 น.

ปิดระบบรับสมัครสอบ วันที่ 30 ตุลาคม 2554 เวลา 23.59 น.


ชำระเงินค่าสมัครสอบ 1 – 31 ตุลาคม 2554

ปิดระบบการชำระเงิน วันที่ 31 ตุลาคม 2554 เวลา 20.00 น.

ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบ  1 – 31 ตุลาคม 2554

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ 1 ธันวาคม 2554

กำหนดการสอบ 7 - 8 มกราคม 2555

ประกาศผลสอบ 5 กุมภาพันธ์ 2555


 
ขั้นตอนการสมัคร น้องๆต้องศึกษาก่อนให้ดีนะค่ะ  จะได้ไม่พลาด และเสียเวลาในการสมัครค่ะ

ประกาศเลื่อนสอบตรง (1)

จากการประกาศเลื่อนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555 ของสทศ. จากเดิมที่จะมีการจัดสอบเดือนตุลาคม เลื่อนไปเป็นวันที่ 19-20 ,26-27 พฤศจิกายน 2554 นั้นได้ส่งผลกระทบต่อการสอบโครงการรับตรงของหลายๆมหาวิทยาลัย และยังรวมไปถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังคงอยู่ในสภาวะวิกฤตในหลายๆจังหวัด ทำให้มหาวิทยาลัยตัดสินใจเลื่อนกำหนดการต่างๆออกไป เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนทั่วประเทศ
 
ตอนนี้น้องๆควรติดตามการประกาศต่างๆจากมหาวิทยาลัยที่ได้สมัครโครงการรับตรงไปแล้ว อย่างต่อเนื่องนะคะ อย่าได้ชะล้าใจกันทีเดียว ณ ขณะนี้มีมหาวิทยาลัยที่ประกาศการเลื่อนสอบออกมาแล้วหลายมหาวิทยาลัย มีที่ไหนกันบ้างไปดูกันค่ะ
 

 UploadImage UploadImage  UploadImage  UploadImage


รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ เลื่อนสอบข้อเขียน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศเลื่อนการสอบข้อเขียนโครงการรับตรง ประจำปี 2555 เนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมค่ะ โดยเลื่อนสอบ วันที่ 29 ตุลาคม และ 6 พฤศจิกายน 54 เป็นสอบวันที่ 17-18  ธันวาคม 2554 ค่ะ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ คลิกเลย!!
 
เลื่อนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ อักษรฯ ม.ศิลปากร
สำหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555 มีการเลื่อนการสอบวิชาเฉพาะออกไปสอบในเดือนธันวาคม 54 คะ จากเดิมสอบวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2554 เป็นวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2554
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ คลิกเลย!!
 
โครงการพิเศษเภสัชฯ ม.ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ประกาศเลื่อนการสอบข้อเขียน ของการรับนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ในโครงการพิเศษผลิตเภสัชกรภาคสมทบ และโครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ  (กลุ่มที่ 1)  เป็นวันที่ 10-11 ธันวาคม 2554 ส่วนในโครงการอื่น ๆกลุ่มที่ 2 และ 3 ยังคำดำเนินการรับสมัคร ตามกำหนดการเดิมค่ะ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ คลิกเลย!!
 
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับสมัครโครงการรับตรง มข.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับสมัครโครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555 เนื่องจาก สทศ.ได้เลื่อนการสอบ GAT /PAT ครั้งที่ 1/2555  โดยมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการการประกาศผลการคะแนนการสอบข้อเขียน เป็นวันที่ 25 พฤศจิกายน และเลื่อนการเลือกคณะ  เป็นวันที่ 25 ธันวาคม 2554- 5 มกราคม 2555
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ คลิกเลย!!

โครงการพัฒนาคุณการการศึกษาฯ มช.
จากที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์กับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจากเดิม ทุกโครงการจะมีการจัดสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 54 นั้น แต่เนื่องจากได้มีการเลื่อนการสอบ GAT PAT ครั้งที่ 1/2555 ไปสอบในวันที่ 19-20 และ 26-27 พฤศจิกายน 54 ทางคณะจึงขอประกาศเลื่อนการสอบการคัดเลือกของทุกโครงการ เป็นวันที่ 3 และ 4 ธันวาคม 2554
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ คลิกเลย!!


จากการเลื่อนการสอบ GAT PAT  ส่งผลให้โครงการรับตรงหลายๆโครงการ มีการจัดสอบในวันเดียวกัน น้องๆที่สมัครรับตรงไว้หลายโครงการ ควรตรวจสอบวันสอบ และตัดสินใจในการเลือกสอบให้ดีนะคะ  หากมีการประกาศจากมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมอีก  ศูนย์ข่าวการศึกษาไทยจะแจ้งให้น้องๆทราบทันทีค่ะ

ประกาศเลื่อนสอบตรง 2

โครงการรับตรงที่มีการประกาศเลื่อนกำหนดการ


ตามติดกันต่อกับโครงการรับตรงที่มีการประกาศเลื่อนกำหนดการ  การรับสมัคร และรวมไปถึงการเลื่อนกำหนดการสอบ และกำหนดการอื่นๆ ในรวมโครงการรับตรง เลื่อนสอบ ตอนที่ 2 กันต่อนะคะ  ตอนนี้มีหลายๆมหาวิทยาลัยทยอยประกาศ ออกมาเรื่อยๆ มีมหาวิทยาลัยไหนประกาศเพิ่มบ้างไปดูกันค่ะ
 UploadImage  UploadImage UploadImageUploadImage UploadImage
 

รับตรงภาคตะวันออก ม.บูรพา เลื่อนรับสมัคร
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ประกาศ เปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด และประเภทรับตรงทั่วประเทศ  (ครั้งที่ 1) โดย เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครเป็น  วันที่ 23 ธันวาคม 2554 – 15 มกราคม 2555
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่  !!
 

โครงการพิเศษ ม.บูรพา เลื่อนกำหนดการ
เปลี่ยนแปลงกำหนดการการรับเข้าในโครงการพิเศษได้แก่ โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ  โครงการเพชรตะวันออก และโครงการความร่วมมือทางวิชาการ  โดยเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เป็นวันที่ 10 พฤศจิกายน 54 และสอบสัมภาษณ์ในวันที่  12 พฤศจิกายน 2554
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่  !!
 

ขยายเวลารับสมัคร รับตรง KMUTT
มหาวิทยาลัยจึงขอเลื่อนกำหนดการรับสมัครการรับตรงโครงการต่อไปนี้
โครงการคัดเลือกตรงผ่านระบบเครียริ่งเฮ้าส์  ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 31มกราคม 2555
โครงการโควตาทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์   ขยายเวลาการรับสมัครถึงวันที่ 22ธันวาคม 2554   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์  26ธันวาคม 2554  สอบสัมภาษณ์ /สอบข้อเขียน 12-14 มกราคม 2555
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่  !!

 
เลื่อนสอบ รับตรง วิทยาลัยบริหารและการจัดการ ลาดกระบังฯ 55
โครงการรับตรงวิทยาลัยการบริหารและจัดการเลื่อนการสอบข้อเขียน จากวันที่  22  ตุลาคม  2554  ออกไปเนื่องจากปัญหาอุทกภัย ส่วนรายละเอียดกำหนดการต่าง ๆ นั้นจะแจ้งให้ทราบทาง  www.reg.kmitl.ac.th  ในวันที่  25  ตุลาคม  2554
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่  !!

 
เปลี่ยนแปลงกำหนดการ โครงการ วมว. ม.สงขลานครินทร์
โครงการรับนักศึกษาภายใต้โรงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยหารกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการในการรับสมัคร โดยเลื่อน การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ จากเดิมวันที่ 28 พฤศจิกายน เป็นวันที่ 30 ธันวาคม 54 และมีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 25  มกราคม 2555
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่  !!
 

CU-TEP CU-SC CU-AAT ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศแจ้งเลื่อนการจัดสอบวันที่ 15 และ 16 ตุลาคม 2554 เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมจึงต้องเลื่อนการจัดสอบเป็นวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2554
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่  !!

 
น้องๆสามารถดูโครงการรับตรงที่ประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้ ได้ที่  รวมโครงการรับตรง เลื่อนสอบ !! (1)  นะคะ คลิกเลย!!  หากมีการประกาศจากมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมอีก  ศูนย์ข่าวการศึกษาไทยจะแจ้งให้น้องๆทราบทันทีค่ะ