27 ธันวาคม 2554

รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปี 2555 

         กองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครสตรีโสด เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน พยาบาลทหารอากาศ ประจำปี 2555 โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้.


ผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาระเบียบการการสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.nc.rtaf.mi.th/ 
หมานเหตุ..สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ได้

 คุณสมบัติผู้สมัคร 

         - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตอนปลายสายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรืออยู่ในระหว่างรอผลการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว 

         - เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง 17-22 ปี 

         - มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ยกเว้นถ้าบิดารับราชการทหารซึ่งมี สัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้ 

         - มีสุขภาพสมบูรณ์ รูปร่างลักษณะท่าทางและขนาดร่างกายเหมาะสมต่อการให้บริการ น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 155 ซ.ม. 

         - มีความประพฤติดี ไม่ผิดกฎหมาย ไม่บกพร่องทางศีลธรรม 

         - ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็น อุปสรรคต่อการเรียน 

         - คะแนนวิชาการ คิดจากคะแนนรวมจาก GPAX, GAT, PAT2 และ O-NET (คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ (รหัส03) จะต้องได้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 30)

 กำหนดรับสมัคร 

         ตั้งแต่ 4 ม.ค. -18 มีนาคม 2555 

         สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

         วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 
         171/2 ม.2 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 
         โทรศัพท์             0 2534 8159                  0 2534 2648       
         เว็บไซต์ http://www.nc.rtaf.mi.th/

ขยายเวลารับตรงโครงการ iPEN-iEE คณะวิศวะฯ มธ.
UploadImage โครงการหลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 ขยายเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้- 29 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร คือ ต้องเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา  หรือ  สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิตฯ การคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการฯ ผู้สมัครสามารถ เลือก สมัครได้จากวิธีใดวิธีหนึ่งในข้อ A หรือข้อ B ดังต่อไปนี้

A.ยื่นคะแนนมาตรฐาน  ครบทั้ง 2 หมวดวิชา  ดังนี้
1.  หมวดวิชาคณิตศาสตร์  ยื่นผลคะแนน PAT1(ความถนัดทางคณิตศาสตร์) อย่างน้อย 40%
2.  หมวดวิชาความถนัดวิศวกรรมศาสตร์ ยื่นผลคะแนน PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์)  อย่างน้อย 40%

B.สอบข้อเขียน
กรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนมาตรฐานน้อยกว่า 40% ผู้สมัครจะต้องสอบข้อเขียนโดยตรงกับโครงการฯ ประกอบด้วย 2 หมวดวิชาคือ หมวดวิชาคณิตศาสตร์  และความถนัดวิศวกรรมศาสตร์

2.  การรับสมัคร
รับสมัครวันสอบสัมภาษณ์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ทางเว็บไซต์)กำหนดชำระเงินค่ารักษาสิทธิ์ในการเข้าศึกษา*
(ส.)  1 ตุลาคม 2554 – (ศ.)  29กุมภาพันธ์ 2555(ศ.) 9มีนาคม 2555(พ.) 14มีนาคม 2555(พฤ.) 15มีนาคม  -
(อ.) 20มีนาคม 2555


วิธีการสมัคร
สมัครทางออนไลน์   ทางเว็บไซด์ http://www.enrg.tu.ac.th/ แล้วส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร จำนวนเงิน 500 บาทมายัง “โครงการหลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120”  โดยชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Com code: โปรดระบุหมายเลข 8708
Reference No.  :  โปรดระบุหมายเลข  303
Customer ID    :  โปรดระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้สมัคร
ก่อนวันสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย 5 วันทำการโครงการฯจะส่งแบบตอบรับทางอีเมล์หลังจากได้รับเอกสารของผู้สมัครครบถ้วน

เอกสารประกอบการสมัครที่ต้องส่งมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
- หลักฐานเอกสารยืนยันการโอนเงิน
- รูปถ่ายสี/ขาวดำ ขนาด 1 นิ้ว                               จำนวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
- สำเนาบัตรประชาชน                                          จำนวน 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน                                            จำนวน 1 ชุด
- สำเนาใบเทียบวุฒิ                                             จำนวน 1 ชุด (กรณีนักเรียนจบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือ โรงเรียนในต่างประเทศ)
- สำเนาวุฒิการศึกษา                                                จำนวน 1 ชุด
- สำเนาคะแนนมาตรฐานต่างๆ                                   จำนวน 1 ชุด (กรณีผู้สมัครยื่นคะแนนมาตรฐาน)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โครงการหลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต
99  
ม. 18   ต. คลองหนึ่ง  อ. คลองหลวง  จ. ปทุมธานี  12120
โทร.             0 2564 3001      ~9 ต่อ   3279
โทรสาร              0 2564 3021       และ 025643010
http://www.ipen.engr.tu.ac.th/
www.engr.tu.ac.th
รับตรงคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ม.เกษตรศาสตร์ ภาคปกติ


รับตรงคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ม.เกษตรศาสตร์ ภาคปกติ


UploadImage


       
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง/ยอมรับหรือเทียบเท่า ชั้นปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวนรับไม่น้อยกว่า 30 คน

วันรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555


เกณฑ์การคัดเลือก
1. มีผลการเรียน (GPAX) 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 ใช้เป็นค่าน้ำหนัก 15%
2. เกณฑ์ด้านคะแนน GAT และ PAT
(ใช้คะแนน GAT และ PAT ของ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น)
- คะแนนสอบ GAT ความถนัดทั่วไป ตอนที่ 2 ใช้เป็นค่าน้ำหนัก 15%
- คะแนนสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT 1) รหัสวิชา 71 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ ใช้เป็นค่าน้ำหนัก 15%
- คะแนนสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT 2) รหัสวิชา 72 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ใช้เป็นค่าน้ำหนัก 45%
3. ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องมีคะแนนรวมตามข้อ 1 และ 2 อยู่ในลำดับ 100 คนแรก
4. คะแนนการสอบสัมภาษณ์ ใช้เป็นค่าน้ำหนัก 10%


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
http://www.vettech.ku.ac.th/vtdirect/

หรือโทรสอบถามได้ที่ 02-5798574-5 ต่อ 8114 คุณหทัยกาญจน์

26 ธันวาคม 2554

UploadImage

         คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี2 โครงการด้วยกัน ได้แก่
1.โควต้ารับตรงทั่วประเทศ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 มกราคม 2555
2.ระบบโควตาประเภทเรียนดีและประเภทนักกีฬาและนักกิจกรรม รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555รายละเอียดดังนี้

1. โครงการคณะฯเปิดรับเองหลักสูตรบัญชีบัญฑิต(บช.บ.)หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บช.บ.)และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต(ศ.บ.)ประจำปีการศึกษา2555 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 มกราคม 2555

คุณสมบัติผู้สมัคร

กลุ่มที่ 1 เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศ ใช้เกณฑ์คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)4 ภาคเรียน ที่มีผลการเรียนในระดับ 2.00-2.74 คัดเลือกโดยการทดสอบเชิงคำนวณความถนัดด้านบริหารธุรกิจ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

กลุ่มที่ 2 ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาทั่วประเทศมาแล้วไม่เกิน 2 ปีใช้เกณฑ์คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX)6 ภาคเรียน ที่มีผลการเรียนในระดับ 2.00-2.74 คัดเลือกโดยการทดสอบเชิงคำนวณ ความถนัดด้านบริหารธุรกิจความสามารถทางภาษาอังกฤษ
       หมายเหตุ :ผู้สมัครโควตารับตรงกับมหาวิทยาลัยแล้ว ให้ส่งเอกสารการสมัครมายังคณะฯหรือแนบไฟล์เอกสารการสมัครในระบบรับสมัครเพื่อยืนยันการสมัครในโครงการโควตารับตรงกับคณะฯซึ่งจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครกับทางคณะฯ โดยเลือกสาขาที่ต้องการเพียง 1 อันดับเท่านั้น

หลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัครตามรูปแบบของคณะการบัญชีและการจัดการ
2.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3.หลักฐานแสดงคุณวุฒิและสำเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)สำเนาใบแสดงผลการเรียน(รบ1-ป/ปพ1)4 ภาคเรียนหรือสำเนาใบแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียน(ฉบับสำเร็จการศึกษา)
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการถ่ายเอกสารด้านหน้าและด้านหลังอยู่ในด้านเดียวกันและผู้สมัครลงนามรับรองสำเนา

การสมัคร
-สมัครผ่านออนไลน์ที่http://www.acc.msu.ac.th/
-สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณะการบัญชีและการจัดการ ขามเรียงและเขตพื้นที่ในเมือง
http://www.acad2.msu.ac.th/2012/fileUpload/2011-11-23134955.pdf


2.ระบบโควตาประเภทเรียนดีและประเภทนักกีฬาและนักกิจกรรม คือยกเว้นการสอบข้อเขียนรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555

คุณสมบัติผู้สมัครโควตาเรียนดี
1.เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(เทียบเข้า)
2.เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้าย
3.เป็นผู้ที่มีผลการเรียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดดังนี้
       3.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรถึงภาคเรียนที่ 1/2555 ในระดับ 3.50 ขึ้นไปสามารถรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตได้ในวัน เวลา ที่กำหนดไว้โดยยกเว้นการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์
       3.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรถึงภาคเรียนที่ 2/2555 ในระดับ 3.00-3.49 คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยยกเว้นการสอบข้อเขียน

คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิได้รับโควตา ประเภทนักกีฬาและนักกิจกรรม
1.เป็นผู้มีคุณสมบัติ ตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(เทียบเข้า)
2.เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย
3.เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรถึงภาคเรียนที่ 1/2555 ในระดับ 2.50 ขึ้นไป
4.ต้องได้รับหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าเป็นนักกีฬาของสถาบันหรือเป็นนักกิจกรรมที่ทำประโยชน์ให้กับสถาบันหรือสังคมในช่วงเวลาที่กำลังศึกษาในระดับปวส.
5.คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ โดยยกเว้นการสอบข้อเขียน

เอกสารในวันรายงานตัว
1.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูปถ่ายในครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันรายงานตัว
2.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)หลักฐานการสมรสหรือหลักฐานอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในกรณีที่ชื่อหรือชื่อสกุลในเอกสารรายงานตัวไม่ตรงกัน
3.หลักฐานแสดงคุณวุฒิ คือใบแสดงผลการเรียน (transcript)และประกาศนียบัตร


การสมัคร
-สมัครด้วยตนเองที่คณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-สมัครผ่านออนไลน์ที่http://www.acc.msu.ac.th/***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภออินทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 043-754333 ต่อ 3401
หรือที่เว็บไซต์ http://www.acc.msu.ac.th/
UploadImage

         รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เริ่มรับสมัคร วันที่ 3 มกราคม 2554 - 7 มีนาคม 2554


สอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร. 043-63162
หรือที่ http://web.kku.ac.th/tbc_md/main/index.php

UploadImage

          คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง/ยอมรับหรือเทียบเท่า ชั้นปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวนรับไม่น้อยกว่า 30 คน

วันรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555


เกณฑ์การคัดเลือก
1. มีผลการเรียน (GPAX) 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 ใช้เป็นค่าน้ำหนัก 15%
2. เกณฑ์ด้านคะแนน GAT และ PAT
(ใช้คะแนน GAT และ PAT ของ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น)
- คะแนนสอบ GAT ความถนัดทั่วไป ตอนที่ 2 ใช้เป็นค่าน้ำหนัก 15%
- คะแนนสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT 1) รหัสวิชา 71 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ ใช้เป็นค่าน้ำหนัก 15%
- คะแนนสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT 2) รหัสวิชา 72 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ใช้เป็นค่าน้ำหนัก 45%
3. ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องมีคะแนนรวมตามข้อ 1 และ 2 อยู่ในลำดับ 100 คนแรก
4. คะแนนการสอบสัมภาษณ์ ใช้เป็นค่าน้ำหนัก 10%


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
http://www.vettech.ku.ac.th/vtdirect/

หรือโทรสอบถามได้ที่ 02-5798574-5 ต่อ 8114 คุณหทัยกาญจน์
10 ข่าวเด่นการศึกษาไทยในรอบปี 54
         ในรอบปีที่ผ่านมา มีเรื่องราวผ่านเข้ามาในแวดวงการศึกษามากมาย และข่าวต่อไปนี้ จัดได้ว่าเป็น 10 ข่าวเด่นในรอบปี 2554 วันนี้ จะย้อนไปดูเหตุการณ์ต่างๆ ที่น่าสนใจเหล่านั้นกันอีกครั้งค่ะ

 UploadImage
 
1. เผยโฉม รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่

         เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 5 สิงหาคม พุทธศักราช 2554 แล้ว นั้นบัดนี้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบไปแล้ว โดยในรัฐบาล นายกหญิง คนแรกของประเทศไทย ได้แต่ตั้งให้  นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุลดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางบุญรื่น ศรีธเรศ ดำรงตำแหน่ง รมช.ศธ.และนายสุรพงษ์  อึ้งอัมพรวิไล ดำรงตำแหน่ง รมช.ศธ.

 UploadImage

2. แจกแท็บเล็ตให้เด็ก ป. 1

         ทันทีที่เพื่อไทยขึ้นแท่นเป็นว่าที่รัฐบาลใหม่หนึ่งในสิ่งที่น่าจับตามองไม่แพ้โผ ครม.คือการย้อนกลับมาดูนโยบายที่พรรคได้ใช้หาเสียงไว้ก่อนหน้านี้ สแกนกันรายข้อแล้วมีนโยบายที่กระทบกับอุตสาหกรรมไอทีชัดเจนที่สุด คือ การแจกแท็บเล็ตให้แก่เด็ก ป..1 ทุกคน เพื่อใช้ในการศึกษาแต่ก็มิวายมีประเด็นให้ถกกันยกใหญ่ว่า การแจกแท็บเล็ตนี้ใช้งบประมาณมาก ถ้าจะแจกให้เด็กป.1 ทั่วประเทศครบต้องใช้ถึง 8แสนเครื่อง และเด็ก ป.1 เป็นวัยที่เหมาะสมแล้วหรือที่จำเป็นจะต้องใช้แท็บเล็ต นอกจากสองประเด็นนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นข้อดี-ข้อเสีย รวมถึงการนำงบประมาณของประเทศไปใช้อย่างฟุ่มเฟือย ผิดจุด และเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 54 นายชินภัทร ภูมิรัตนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ One Tablet Pc per Child หรือ  จัดหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้นักเรียนชั้น ป.1 ตามนโยบายของรัฐบาลว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)กำลังรอดูผลการเสนอขอแปรญัตติงบประมาณ 2555 ว่าที่ สพฐ.เสนอไป 6,000 ล้านบาทจะได้รับจัดสรรเท่าไร โดยในจำนวนนี้ เป็นงบจัดซื้อแท็บเล็ตชั้น ป.1 ประมาณ1,700 ล้านบาท ที่จะจัดสรรให้นักเรียนชั้น ป.1 ทุกคนและเพิ่มราคาต่อเครื่องแท็บเล็ตเป็น 6,000 บาท

UploadImage 
 
3. ศธ. ยุบโรงเรียนขนาดเล็ก 7,000 แห่ง

         นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา (กกศ.) ว่า ที่ประชุมพิจารณายุทธศาสตร์การปฏิรูประบบการเงินเพื่อการศึกษาของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา มีข้อเสนอให้มีการ ยุบ เลิก หรือรวมกลุ่มสถานศึกษา (Cluster) ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการยุบ เลิก รวม ก็คือ โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 7,000 แห่งเพื่อให้เหลือโรงเรียนในจำนวนที่เหมาะสม และเหลืองบประมาณจัดสรรให้แต่ละโรงเรียนได้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลลดความแตกต่างในคุณภาพและมาตรฐานให้น้อยลง แต่สุดท้ายแล้ว สพฐ. ก็เลิกคิดที่จะยุบโรงเรียนเล็กเนื่องจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของสังคม แต่สพฐ. จะปรับเปลี่ยนแนวทางบริหารจัดการแทน เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กเป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญของชุมชน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปวางแผนบริหารจัดการโรงเรียน ขนาดเล็กให้เกิดประสิทธิภาพ โดยจะต้องให้ชุมชน และองค์กรพัฒนาภาคเอกชน(เอ็นจีโอ)ที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยทำข้อตกลงรวมถึง ช่วยทำแผนในการแก้ปัญหาด้วย


 UploadImage
4. เด็ก 7 ขวบ ทำบัตรประชาชนครั้งแรก
         หลังจากที่ พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 128 ตอนที่ 34 ก วันที่ 11 พ.ค. 2554 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 60 วัน คือตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. 2554 เป็นต้นไป เป็นผลให้เด็กไทยอายุ ตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมาย ซึ่งคาดว่ามีเด็กกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศประมาณ 8 ล้านกว่าคน  และผอ.ทะเบียน กรมการปกครอง เผย สรุปภาพรวมทำบัตร ปชช. เด็ก 7 ขวบได้รับการตอบรับค่อนข้างน้อย เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่ต้องเรียนหนังสือกันในวันธรรมดา อีกทั้งการประชาสัมพันธ์อาจยังน้อยเกินไป แต่เป้าหมายสำคัญ คือ ต้องการให้เด็กมาทำบัตรกันในวันหยุด ซึ่งจะได้รับความสะดวกกว่าในวันธรรมดา UploadImage
5. ม.อีสาน ขายวุฒิครู

           กลายเป็นอีกข่าวหนึ่งที่ฮือฮาในวงการศึกษา หลังจากนายไชยยศ จิรเมธากร รมช.ศึกษาธิการ ออกมาระบุว่า มหาวิทยาลัยอีสาน (มอส.) ได้ขายใบประกาศนียบัตรบัณฑิตให้กับนักศึกษาที่ต้องการเป็นครู (ป.บัณฑิต) จึงมีการเอาผิดผู้บริหาร รวมทั้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงเอกสารดังกล่าว เพราะถือว่าผิดกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา 265, 268 พร้อมทั้งผิดตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)  สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และจากข่าวฉาวที่ระบุว่า มหาวิทยาลัยอีสานได้ขายใบประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครูให้นักศึกษา ก็ทำให้สภามหาวิทยาลัยสั่งพักการ ปฏิบัติงานของ ดร.อัษฎางค์ แสวงการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสาน ทันที รวมทั้ง ดร.นาคพล เกินชัย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นายทัศนะ เกตุมณี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย น.ส.อนงลักษณ์ ชุมปลา ผู้ช่วยฝ่ายทะเบียนบัณฑิตวิทยา ลัย นายณัฎฐนันท์ บัวภา เจ้าหน้าที่ประจำบัณฑิตวิทยาลัย รวมไปถึงรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ทุกคนออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าการสอบสวนทางวินัยจะเสร็จสิ้น พร้อมกับแต่งตั้ง ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปฎิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสาน
 


UploadImage
 
6. ผุดระบบเคลียริ่งเฮาส์ และการสอบ 7 วิชาสามัญ

          ระบบเคลียริ่งเฮาส์ ถูกก่อตั้งขึ้นโดย ทปอ. หรือ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นระบบที่คอยรับรายชื่อ และประกาศรายชื่อเด็กว่าติดรับตรงที่ไหนบ้าง เมื่อเด็กเลือกมหาวิทยาลัยที่ติดแล้ว สอท. จะประกาศรายชื่อเด็กอีกครั้ง ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งรับทราบ เพื่อจะได้ไม่ไปกันที่เด็กคนอื่นๆ และสทศ.ยังได้รับมอบหมายจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยให้จัดการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำคะแนนไปใช้ประกอบการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ประจาปีการศึกษา 2555โดยคะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชานี้ จะใช้ในระบบรับตรงเท่านั้น ไม่สามารถใช้กับการแอดมิชชั่นกลางได้ ซึ่งบางสาขาต้องสอบทั้ง 7 วิชา เช่น กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) และบางสาขาไม่ต้องสอบทั้ง 7 วิชา โดยนักเรียนสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกวิชาสอบได้ที่ เว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัย และผลคะแนนใช้ได้เพียงครั้งเดียวในปีที่ทาการสอบเท่านั้น

UploadImage 
7. เปิด-ปิดเทอมตรงกับอาเซียน

           ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประเทศไทยเลื่อนเปิดภาคการศึกษาของระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นเดือนกันยายน เพื่อให้ตรงกับประเทศอื่นในอาเซียน โดยจะมีผลบังคับใช้ ปีการศึกษา 2555ทั้งนี้ รศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะประธานที่ประชุม เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่มีการเปิดการเรียนการสอน 2 ภาคเรียนการศึกษาเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยของไทย แต่ช่วงเดือนเปิดของมหาวิทยาลัยนั้นไม่ตรงกัน ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา วิชาการ คณาจารย์ และให้มีความเป็นสากลมากขึ้น มหาวิทยาลัยของไทยต้องเลื่อนเปิดภาคเรียนให้ตรงกับประเทศสมาชิกอาเซียน นั่นคือ ภาคเรียนที่ 1 จะเปิดปิดในช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม และภาคเรียนที่ 2 เดือนมกราคม-พฤษภาคม เริ่มในปี การศึกษา 2555 

UploadImage 
8. น้ำท่วมสถาบันการศึกษาเสียหายหนัก

          นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้สรุปข้อมูลความเสียหายของสถาบันอุดมศึกษาที่ถูกน้ำท่วม เพื่อเสนอของบประมาณจากรัฐบาล วงเงินรวม 6,764,351,350.97 บาท เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูสถานศึกษา 17 แห่ง แบ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ 3 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรก.) 6 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) 3 แห่ง มหาวิทยาลัยเอกชน 3 แห่ง และมหาวิทยาลัยชุมชน 2 แห่ง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยที่ได้รับความเสียหายมากที่สุด ได้แก่ ม.ธรรมศาสตร์ รวมมูลค่า 2,545 ล้านบาท และ มทร.ธัญบุรี มูลค่า 1,100 ล้านบาท โดยก่อนถูกน้ำท่วมทั้ง 2 แห่งนี้ ได้มีการเปิดพื้นที่เป็นศูนย์พักพิงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วย นอกจากมหาวิทยาลัยที่เสียหายจากน้ำท่วมแล้วแล้ว รมว.ศธ.ก็ได้เผยถึงส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาว่า มีสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมแล้วทั้งสิ้น 1,969 แห่งหรือคิดเป็นมูลค่าความเสียหายราว1.3 พันล้านบาท แยกเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 62 แห่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 3 แห่ง และโรงเรียนเอกชน 7 แห่งมีโรงเรียนใน จ.พระนครศรีอยุธยาได้รับความเสียหายเบื้องต้นจำนวน 72 แห่ง
 

UploadImage
9. มอ. และ ม.บูรพา ไม่ใช้ GAT/PAT รับนศ.
         เนื่องจากการเลื่อนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555 ของ สทศ. ที่ออกประกาศเลื่อนสอบถึงสองครั้งสองครา ทำให้ม.สงขลานครินทร์ ประกาศเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือก โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ เนื่องจากการเลื่อนสอบ GAT PAT โดยโครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้  ม.อ. งดใช้ GAT ในการคัดเลือกฯ ในทุกคณะ/สาขาวิชา ทั้งของ ม.อ.และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่รับร่วมกับ ม.อ.และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รหัส 50201งดใช้ PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ รหัส 11006และรหัส 11007 (ภาษาจีนหลักสูตรนานาชาติ)งดใช้ PAT 7.4 ภาษาจีน โดยทั้ง 2คณะจะจัดสอบเพิ่มเติมในวันสัมภาษณ์ รวมถึงมหาวิทยาลัยบูรพาก็เช่นกัน ได้ประกาศเพิ่มเติม เกี่ยวกับเกณฑ์การคัดเลือกโครงการรับตรงโดย มหาวิทยาลัยจะใช้ GPAX และ GPA กลุ่มสาระแทนการใช้คะแนน GAT/PAT ในการพิจารณารับเข้าศึกษา
 
UploadImage
10. เลื่อนสอบรับตรง เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัย

          เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศไทย ส่งผลให้ สทศ. ออกประกาศเลื่อนการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/ 2555 เดิมจากวันที่ จากเดิมสอบวันที่ 8 – 11 ตุลาคม 2554 เลื่อนสอบเป็นวันที่19 – 20 , 26 – 27 พฤศจิกายน 2554แต่สถานการณ์อุทกภัยก็ยังมีทีท่าไม่คลี่คลายจึงมีประกาศเลื่อนสอบไปอีกเป็นวันที่ 24 -27 ธันวาคม 2554 ส่งผลให้หลายๆ มหาวิทยาลัยต้องออกประกาศเลื่อนโครงการรับตรงตามไปด้วยเพราะจะต้องใช้คะแนน GAT/PAT ประกอบการพิจารณารับนักเรียนเข้าศึกษา ตัวอย่างเช่นข่าวดังต่อไปนี้
- รับตรงจุฬาฯ (แบบปกติ) เปลี่ยนแปลงกำหนดการ  ข่าวเมื่อ 17 พ.ย. 54
เปิดรับสมัครวันที่ 10-16 กุมภาพันธ์ 2555
- ตารางสอบรับตรง ม.ธรรมศาสตร์  ข่าวเมื่อ 15 พ.ย. 54
จัดสอบในวันที่ 28-30 ธันวาคม 2554
- รับตรง ม.พระจอมเกล้าธนบุรี เปลี่ยนกำหนดการอีกแล้ว!!!  ข่าวเมื่อ 19 พ.ย. 54
รับตรง GAT PAT สมัครได้จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2554เป็นต้น

 
         สำหรับรายงาน10 ข่าวเด่นในรอบปี 2554 ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ เรามาเอาใจช่วยกันว่าในปี 2555 จะมีอะไรเกิดขึ้นกับวงการศึกษาหรือจะเปลี่ยนแปลงอะไรอีกหรือไม่  สวัสดีปีใหม่ค่ะ : )

UploadImage
โรงเรียนนายร้อยตำรวจรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2555

จำนวนรับ 60 คน

คุณสมบัติ
- มีขนาดร่างกายสูงไม่น้อยกว่า 160  เซนติเมตร
- มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 21 ปี

กำหนดการ
เปิดรับสมัคร 4  - 31 มกราคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  15 กุมภาพันธ์ 2555
สอบข้อเขียน 26  กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศผลสอบข้อเขียน  29 กุมภาพันธ์ 2555
ตรวจร่างกาย  5 -6 มีนาคม 2555
สอบพลศึกษา 7 มีนาคม 2555
สอบสัมภาษณ์  8 มีนาคม 2555
ประกาศผล 14 มีนาคม 2555

น้องๆที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกอบข่าวนะคะ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
90 ม. 7 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท์ 034-312-009    

19 ธันวาคม 2554

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ GAT-PAT

นักเรียนที่มีปัญหาในการเข้าไปพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ GAT/PAT ไม่ได้
ขณะนี้สามารถเข้าไปพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้แล้วนะคะ


ตามลิงค์นี้เลยค่ะ http://www.onetresult.niets.or.th/gpsregisterweb/


มีปัญหาหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35-36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0-2217-3800 โทรสาร: 0-2219-2996  ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 8:00 - 19:00 น.
 
 
UploadImage

รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปี 2555

         กองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครสตรีโสด เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน พยาบาลทหารอากาศ ประจำปี 2555โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้.

คุณสมบัติผู้สมัคร
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตอนปลายสายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรืออยู่ในระหว่างรอผลการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว
- เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง 17-22 ปี
- มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ยกเว้นถ้าบิดารับราชการทหารซึ่งมี สัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
- มีสุขภาพสมบูรณ์ รูปร่างลักษณะท่าทางและขนาดร่างกายเหมาะสมต่อการให้บริการ น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 65กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 155ซ.ม.
- มีความประพฤติดี ไม่ผิดกฎหมาย ไม่บกพร่องทางศีลธรรม
- ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็น อุปสรรคต่อการเรียน
- คะแนนวิชาการ คิดจากคะแนนรวมจาก GPAX, GAT, PAT2และ O-NET (คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ (รหัส03) จะต้องได้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 30)

**ผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาระเบียบการการสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.nc.rtaf.mi.th/  
**สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ได้http://job.nc.rtaf.mi.th/index.php


กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่  4 ม.ค. -18 มีนาคม 2555


ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ


สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 171/2ม.2แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ 0 2534 8159, 0 2534 2648
เว็บไซต์ http://www.nc.rtaf.mi.th/

UploadImage

          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังจะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 160 คน รับสมัครระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ถึงวันที่  9 มีนาคม 2555

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
-แขนงธุรกิจระหว่างประเทศ
-แขนงการวิเคราะห์ทางการเงินและการลงทุน

สาขาวิชาการบัญชีคุณสมบัติผู้สมัคร
1.สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
       -TOEFL(Paper-based)ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ TOEFL(Internet-based)ไม่ต่ำกว่า 79
       -IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0
       -SAT1(Critical Reading)ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ
       -CU-TEP(Chulalongkorn Univrtsity Test of English Proficiency)ซึ่งเทียบเป็นคะแนน TOEFL(Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 550
3.มีคะแนนรวมของคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
       -CU-AAT(Verbal Section และ Math Section)ได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่า 950 คะแนน หรือ
       -SAT1(Critical Reading และ Math)ได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่า 950 คะแนนในการยื่นคะแนนผลการทดสอบ CU-AAT(Verbal Section และ Math Section)หรือ SAI1(Critical Reading และMath)จะต้องเป็นคะแนนที่มาจากการสอบครั้งเดียวกันทั้งนี้ผู้สมัครต้องแสดงเจตนาว่าจะใช้ผลสอบข้อใดข้อหนึ่งเพื่อใช้ในการคัดเลือกมาพร้อมกันการยื่นคะแนนผลสอบดังกล่าวหากไม่แสดงเจตนาถือว่าไม่ได้ยื่นเอกสารดังกล่าว
โดยสามารถใช้คะแนนผลการสอบตามข้อ 2-3 ย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
4.เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

หลักฐานการสมัคร
1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 2 รูป
2.ใบรายงานผลการศึกษา(Transcripts)
3.ผลการสอบฉบับจริงตามคุณสมัครกรณีใช้ผลสอบ TOEFL หรือ SAT1 ผู้สมัครต้องขอให้ทาง ETS หรือ The College Boardแล้วแต่กรณี ส่งผลการสอบโดยตรงไปยังหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)โดยมีรหัสคือ Chulalongkorn BBA 4559
4.ผลการสอบฉบับจริงตามข้อ 3 ในกรณีใช้ผลการสอบ SAT1 ผู้สมัครต้องดำเนินการขอให้ The College Board ส่งผลการสอบโดยตรงไปยังหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)โดยมีรหัสคือ Chulalongkorn BBA 4559(ยกเว้นได้ดำเนินการในการส่งผลสอบ SAT1 ตามข้อ 3แล้วไม่ต้องส่งผลสอบซ้ำอีก)
5.ใบรับรองสถานภาพการศึกษาจากสถานศึกษา(สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่)
6.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
7.หนังสือรับรองจากอาจารย์ผู้สอนตามแบบฟอร์มที่กำหนด จำนวน 2 ชุด(ดาวน์โหลดจากhttp://bba.acc.chula.ac.th/)
8.ซองจดหมายติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตนเอง จำนวน 1 ซอง
       ผู้สมัครยื่นหลักฐานประกอบการสมัครครบทุกข้อมิฉะนั้นคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจะไม่พิจารณาการสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

การสมัครสามารถสมัครผ่านทางระบบอินเตอร์เนตที่http://bba.acc.chula.ac.th/

-ส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)ห้อง 407 ชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 50 ปีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

-สมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนส่งไปยังหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)ห้อง 407 ชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330 (ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2555)


***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักบริหารงานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-2180209-10 โทรสาร : 02-2180208