22 มกราคม 2557

กำหนดการใหม่ รับตรง สถาปัตย์ฯ แบบใช้ GAT/PAT ลาดกระบัง 57
กำหนดการใหม่ รับตรง สถาปัตย์ฯ แบบใช้ GAT/PAT ลาดกระบัง 57
UploadImage

เนื่องจากได้เลื่อนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 ซึ่งทำให้ผลกระทบต่อกำหนดการรับสมัครและคัดเลือกฯ โดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงขอแก้ไขระเบียบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2557
UploadImage

***ดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัครของโครงการได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ
รับตรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ 57
UploadImage

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2557

โครงการปริญญาตรภาคพิเศษ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รับจำนวน 175 คน

คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- ใช้คะแนน O-NET,GAT,PAT1,PAT2

กำหนดการ
UploadImage
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รับจำนวน 70 คน

คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- ใช้คะแนน O-NET,GAT,PAT

กำหนดการ
UploadImage

ที่มา : http://web.reg.tu.ac.th/registrar/home.asp?pageid=26

สามารถ Download 
รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ
รับตรง โครงการพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา ม.ศิลปากร 2557

โครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตร์เพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา (โครงการพิเศษ)
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2557
เปิดรับสมัคร 1 เมษายน ถึง 30 พฤษภาคม 2557
เกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเอเชียศึกษา
พิจารณาจากคะแนนสอบวัดความรู้ของสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จากการสอบดังต่อไปนี้
ผลสอบ O-NET รายวิชา 01 ภาษาไทย   02 สังคมศึกษา   03 ภาษาอังกฤษ   โดยไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ และนำมาคิดค่าน้ำหนักเป็นคะแนน ร้อยละ 45 ผลการสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ และนำมาคิดค่าน้ำหนักเป็นคะแนน ร้อยละ 55
หมายเหตุ ทั้งนี้เลือกใช้คะแนนสอบผลการสอบความถนัดทั่วไป ( GAT ) ที่มีอายุการใช้งานตามระยะเวลาที่ สทศ.กำหนดไว้ ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกถือเป็นที่สุด
คุณสมบัติของผู้สมัคร สาขาวิชาเอเชียศึกษา
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. เป็นผู้ที่มีคะแนนสอบ Admission จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ดังนี้
    2.1. ผลสอบ O-NET รายวิชา (01) ภาษาไทย  (02) สังคมศึกษา  (03) ภาษาอังกฤษโดยไม่ได้กำหนดคะแนนขั้นต่ำของผู้สมัคร
    2.2. ผลสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยไม่ได้กำหนดคะแนนขั้นต่ำของผู้สมัคร ทั้งนี้อนุญาตให้ผู้ที่มีคะแนน GAT ที่มีอายุการใช้ตามระยะเวลาที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กำหนดไว้ สามารถสมัครได้
3. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในระเบียบการรับสมัคร
จำนวนนักศึกษาที่รับเข้า
จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าในปีการศึกษา 2557 จำนวน 200 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ
กลุ่มภาษาเกาหลี 30 คน กลุ่มภาษาจีน 70 คน กลุ่มภาษาญี่ปุ่น 70 คน
กลุมภาษาเวียดนาม 30 คน
หมายเหตุ คณะฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้รับเข้าศึกษาแต่ละกลุ่มตามความเหมาะสม
คณะพยาบาล ม.รังสิต รับสมัครนักศึกษาใหม่ สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว
UploadImage

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปี การศึกษา 2557 แล้ว
  โดยเปิดรับผู้ที่จบ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ GPA 2.75 ขึ้นไป มีผลการเรียน หมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีคะแนน GAT 50% หรือมีคะแนน PAT2 35%     ทั้งนี้เนื่องจากทางโรงพยาบาลต้องการพยาบาลที่มีความสามารถทางด้านภาษาต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ ASIAN จึงให้ผู้สมัครรเลือกเรียนภาษาเพิ่มเติม ตามหลัก สูตรที่เปิดสอน โดยระบุ รหัสสมัครดังนี้   - รหัส 0302 พยาบาลศาสตร์ (หลักสูตร 2 ภาษา) ภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00 และผลการทดสอบเฉพาะสาขาผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด     หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติ)และเลือกเรียนภาษาเพิ่มเติม   รหัส 0304 พยาบาลศาสตร์ (ภาษารัสเซีย)   รหัส 0305 พยาบาลศาสตร์ (ภาษาอารบิค)   รหัส 0306 พยาบาลศาสตร์ (ภาษาญิ่ปุ่น)   รหัส 0307 พยาบาลศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)   รหัส 0308 พยาบาลศาสตร์ (ภาษาพม่า) 
การเปิดรับ
เปิดรับรอบที่ 2 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 29-30 มกราคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น.  http://www2.rsu.ac.th/news/admission-20130903
รับตรง สาขาวิชาเอเชียศึกษา (โครงการพิเศษ) ม.ศิลปากร 2557
UploadImage

รับตรง สาขาวิชาเอเชียศึกษา (โครงการพิเศษ)
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปีการศึกษา 2557


จํานวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษา
 จํานวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557 จํานวน 200 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่มภาษา คือ
- กลุ่มภาษาเกาหลี 30 คน
- กลุ่มภาษาจีน 70 คน
- กลุ่มภาษาญี่ปุ่น 70 คน
- กลุ่มภาษาเวียดนาม 30 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
- ใช้คะแนนสอบ O-NET 3 รายวิชา คือ 01 ภาษาไทย 02 สังคมศึกษา 03 ภาษาอังกฤษ
- ใช้คะแนนสอบ GAT

กำหนดการ
รับสมัคร 1 เมษายน –30 พฤษภาคม 2557
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 16 มิถุนายน 2557

ที่มา :http://www.su.ac.th/

สามารถ Download 
รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ
รับตรง คณะสถาปัตยกรรมฯ ม.แม่โจ้ 2557
UploadImage

รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา 2557

ชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 (ม.6) ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี
รับจำนวน 33 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50

กำหนดการ
รับสมัคร ถึง 31 มกราคม 2557
สอบคัดเลือก 8-9 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาสผลการคัดเลือก 17 กุมภาพันธ์ 2557

เข้าสู่ระบบรับสมัคร(ม.6) >>>>คลิ๊กที่นี่<<<<


ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
รับจำนวน 10 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50

กำหนดการ
รับสมัคร 10 มกราคม - 10 มีนาคม 2557
ประกาสผลการคัดเลือก 1 เมษายน 2557

เข้าสู่ระบบรับสมัคร(ปวส.) >>>>คลิ๊กที่นี่<<<<

ที่มา : http://www.education.mju.ac.th/MJUAdmissions/index.aspx

สามารถ Download 
รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

เปลี่ยนแปลงกำหนดการ รับตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT พระจอมเกล้าธนบุรี 57
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัคร
โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีการศึกษา 2557

กำหนดการเดิม
ปิดระบบรับสมัคร  20 มกราคม 2557

กำหนดการใหม่
ขยายเวลารับสมัครถึง  8 พฤษภาคม 2557


UploadImage
UploadImage
 
ที่มา : http://admission.kmutt.ac.th/bachelor/gatpat2557
กำหนดการใหม่ รับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เนื่องจากได้เลื่อนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 ซึ่งทำให้ผลกระทบต่อกำหนดการรับสมัครและคัดเลือกฯ โดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงขอแก้ไขระเบียบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  ดังนี้
ระเบียบการใหม่

รับตรง โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาช่วงที่ 2 ม.เกษครฯ

UploadImage
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนครจะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2557
(โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาช่วงที่ 2)

คณะและสาขาวิชาที่เปิดรับได้แก่
1. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
• สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร
• สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
• สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ
• สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
• สาขาวิชาประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
• สาขาวิชาสัตวศาสตร์

2. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
• สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
• สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• สาขาวิชาเคมีประยุกต์
• สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

3. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
• สาขาวิชาการจัดการ
• สาขาวิชาการบัญชี
• สาขาวิชาการตลาด
• สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
• สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
• สาขาวิชาการเงิน

คุณสมบัติ
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาอยู่ระดับชั้น ม. 6 หรือ ปวช.
- GPAX ตามแต่ละสาขากำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)

กำหนดการ
รับสมัคร 6 ม.ค. - 18 ก.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   13 ม.ค. - 21 ก.ค. 2557  (ทุกวันจันทร์)
รายงานตัว ภายใน 30 วันนับจากการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา


ที่มา : http://dbs.csc.ku.ac.th/Admission/board.jsp?id=43

สามารถ Download 
รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ
ขยายเวลารับสมัคร รับตรง ม.พะเยา 57
ขยายเวลารับสมัคร รับตรง ม.พะเยา 57
UploadImage
 
มหาวิทยาลัยพะเยา มีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2557

โครงการต่างๆ ดังนี้
1. โควตาทั่วประเทศ
2.โครงการรับนิสิตแพทย์ฯ
3. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
4. โครงการรับนิสิตแพทย์แผนจีน
5. โครงการผลิตทันตแพทย์
6. โครงการสนับสนุนผลิตบุคลากรทางการพยาบาล รพ.มพ.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1270-1273 หรือ www.admission.up.ac.th

UploadImage
 
1. สำหรับปริญญาตรี (สำหรับ นร.ชั้น ม.6) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการสนับสนุนการผลิตบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2557 17 Jan 2014 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการโควตาแหล่งฝึก ประจำปีการศึกษา 2557 17 Jan 2014 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับนิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 255717 Jan 2014 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับนิสิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 17 Jan 2014 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2557 17 Jan 2014 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับนิสิตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 17 Jan 2014 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตาทั่วประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2557 17 Jan 2014 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการนักเรียนเรียนดี ปีการศึกษา 2557 28 Oct 2013        
2. ระดับปริญญาตรี (สำหรับบุคคลทั่วไป) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการความร่วมมือผลิตบัณฑิตสาหรับข้าราชการทหารและตารวจ ประจาปีการศึกษา 2557 20 Jan 2014 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2557 20 Jan 2014 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการรับนิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 19 Dec 2013 
รับตรง โครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.วลัยลักษณ์ 57
รับตรง โครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.วลัยลักษณ์ 57

UploadImage

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2557

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2557

UploadImage

รับตรง สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ม.มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ 57
รับตรง สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ม.มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ 57

UploadImage

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษา ม.6 ของปีการศึกษา 2555 และ ปีการศึกษา 2556 เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร สาณารณสุขศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 2557

 เปิดรับสมัครนักศึกษา วันที่ 24 เมษายน ถึง 16 พฤษภาคม 2557
 รับจำนวน 20 คน

คุณสมบัติ
- GPAX สะสม  2.5 เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  วิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
และวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
- ยื่นคะแนน GAT และ PAT 2

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.na.mahidol.ac.th/Academic/


***ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ
รับตรง โครงการรับทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ คณะสัตวแพทย์ ม.เชียงใหม่ 57

8 มกราคม 2557

รับตรง หลักสูตรนานาชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 2557

UploadImage

รับตรง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
(หลักสูตรนานาชาติ)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557

รับจำนวน 50 คน
คุณสมบัติ

- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า

มีคะเเนนสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
- TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ
- TOEFL (Computer-based) ไม่ต่ำกว่า 213 หรือ
- TOEFL (internet based) ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
- IELTS  ไม่ต่ำกว่า 6.0หรือ
- SAT I (Critical Reading)  ไม่ต่ำกว่า  400 หรือ
- CU-AAT(Verbal  Section) ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
- CU TEP ไม่ต่ำกว่า 80
มีคะเเนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์
- CU-AAT(Math Section) ไม่ต่ำกว่า 450 หรือ
- SAT I (Math) ไม่ต่ำกว่า  450
- รายระเอียดเพิ่มตามไฟล์แนบ


รับสมัคร 6-31 มกราคม 2557

รับตรง หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง(นานาชาติ) คณะสถาปัตย์ มธ.

รับตรง หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง(นานาชาติ) คณะสถาปัตย์ มธ.

UploadImage

Hurry UP! It's a great chance for UDDI (International Program) admission class 2014, now until Friday, February 14, 2014

สมัครได้ที่ลิงค์นี้ Click now for your application http://203.131.210.155/?option=com_admission_system&controller=registration_form

ข้อมูลเพิ่มเติม For more information about UDDI (International Program) Entry Requirements, please visit

http://www.ap.tu.ac.th/th/programs/bachelor-uddi.html

โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก มทจ.พระนครเหนือ 2557

UploadImage

โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
ประจำปีการศึกษา 2557

สาขา/จำนวนการรับ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รับ130 คน
- คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม  รับ130 คน
- คณะบริหารและศึกษาทั่วไป รับ120 คนคุณสมบัติ
- ต้องเป็นผู้มีชื่อในสำเนาทะเบียนบ้าน อยู่ในจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา และชลบุรีอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี
- ต้องกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในปีการศึกษา 2556 จากสถานศึกษาในจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา และชลบุรี หรือเป็นผู้ที่ศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1 - 3 อยู่ในโรงเรียน/วิทยาลัย ในจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา และชลบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
- กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนวิทย์-คณิต หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีระดับผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย-GPA) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
- กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนวิทย์-คณิต หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีระดับผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย-GPA) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75

คณะบริหารและศึกษาทั่วไป
- กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีระดับผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย-GPA) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
กำหนดการ
รับสมัคร    6 ถึง 31 มกราคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 4 กุมภาพันธ์ 2557
สอบสัมภาษณ์ 8 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศผลสอบคัดเลือก  12 กุมภาพันธ์ 2557


ที่มา : http://www.admission.kmutnb.ac.th/


สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ

5 มกราคม 2557

รับตรง หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน 2557

UploadImage

รับตรง หลักสูตรวิชาภาคพื้น
สถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2557

หลักสูตรและสาขาที่เปิดรับ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (4 ปี)
รับจำนวน 260 คน
- วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ
- วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน
- วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี) รับจำนวน 40 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา
- สาขาวิชานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน รับจำนวน 64 คน
- สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (เครื่องวัดประกอบการบิน) รับจำนวน 40 คน
- สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (อิเล็กทรอนิกส์การบิน) รับจำนวน 40 คน
- สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (อิเล็กทรอนิกส์การบิน) ภาคสมทบ รับจำนวน 20 คน
หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต (หลักสูตรปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี)
-สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน (ต่อเนื่อง) รับจำนวน 20 คน
- สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ต่อเนื่อง) รับจำนวน 20 คน

คุณสมบัติ
- จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนกการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ ศิลป์-ภาษา หรือ ปวช.
- GPAX ตามแต่ละสาขากำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)

กำหนดการ
UploadImage

ค่าสมัคร 500 บาทที่มา :http://www.catc.or.th/2013/index.php/th/education-news/528-law-admission
สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับเอกสารประกอบข่าว :

รับตรง คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 2557

UploadImage

รับตรง คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีการศึกษา 2557

1. โครงการทายาทธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร รับจำนวน 25 คน
คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
- ใช้คะเเนน GAT,PAT
- เป็นบุตรหรือธิดาโดยกำเนิดของเจ้าของอุตสาหกรรมเกษตร

2. โครงการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) รับจำนวน 9 คน
คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
- ใช้คะเเนน GAT,PAT
- นักเรียนที่ผ่านการอบรมค่าย2

กำหนดการ

UploadImage

ที่มา : http://agro.ku.ac.th/
สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ

รับตรง โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มศว 57

รับตรง โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มศว 57

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปี 1 โครงการเพชรในตม ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ผู้สมัครต้องสมัครด้วยตนเองที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ถึง 24 มกราคม 2557


***ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ


ติดต่อสอบถามที่ : งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 02-649-5288 02-649-5287 02-649-5269 หรือที arthichon@swu.ac.thรับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 57

รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 57
UploadImage
รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยวิธีสอบตรง เปิดรับสมัคร 2 มกราคม 2557 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2557

คณะที่เปิดรับได้แก่
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 40 คน
- สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม 55 คน
- สาขาวิชาออกแบบสนเทศสามมิติ 25 คน
- สาขาวิชานิเทศศิลป์ 40 คน
- สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย 40 คน
- สาขาวิชการถ่ายภาพ 40 คน
- สาขา จิตกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ 120 คน

http://admissions.enn.co.th/uploads/contents/20140103110914_1.pdf
 

 

รับตรง หลักสูตรนานาชาติอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (BAS) มธ. 57

รับตรง หลักสูตรนานาชาติอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (BAS) มธ. 57

UploadImage

รับตรง โครงการปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (BAS) ม.ธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัคร 6 มกราคม ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2557

Basic entry requirements for all applicants
1. Applicant must hold a secondary school certificate (M.6) or its equivalent
2. The following criteria must also be fulfilled:
3. A minimum secondary school GPA of 2.5 (or equivalent results such as GCE, GCSE, IGCSE, IB and GED); OR
4. GCE, GCSE or IGCSE results must not be lower than "C" in five different subjects (Excluding GCE 'O' Level for Thai Language);
5. IB exam results must not be lower than "4" in five different subjects;
6. GED results must be at least 2250 scores, combining all five subjects taken, and the score in each subject should reach a minimum of 410;
- New Zealand results must be equivalent to an average of 2.5 due to the calculation of Embassy of New Zealand;
- If an applicant does not have a GPA result in hand, he/she must submit a transcript, grade report, or relevant documents showing academic performance on the Application Submission Day.
7.Results of one of the following tests (obtained within the past two years ONLY)
- IELTS overall band score with a score of 5.0 or above, OR;
- TOEFL with a total score of 173 (computer-based) or 59 (internet-based) or above, OR;
- TU-GET with a score of 500 or above, OR;
- SAT (Critical Reading) with a score of 350 or above OR;
- National Entrance Examination or O-Net with a minimum score/percentage of 70 (English) and 50 (Social Studies)

Tentative schedule (application procedure+ timeline)

Application forms available6 January - 7 February 2014
Application form submission at the Faculty of Liberal Art in person or by proxy6 January - 7 February 2014
Written and interview examination29 March 2014
Names of successful candidates announced8 May 2014
Admission to the BAS program14 May 2014


*** ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ

รับตรง คณะเทคโนโลยีสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล ปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2

UploadImage
รับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2557 (รอบสอง)
สมัครออนไลน์ทาง Website : http://admission.ict.mahidol.ac.th/online/
สมัครด้วยตนเอง ที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา หรือ ที่อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพญาไท
ค่าสมัครสอบ 600 บาท

คุณสมบัติ
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
- มีผลคะแนนทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย ผลการเรียนรวมเฉลี่ย(GPAX), O-NET, GAT, PAT 1 (คณิตศาสตร์), PAT 2 (วิทยาศาสตร์) โดยคิดตามค่าน้ำหนัก ดังนี้
1. GPAX ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
2. O-NET ค่าน้ำหนักร้อยละ 30
3. GAT ค่าน้ำหนักร้อยละ 10
4. PAT
4.1 PAT 1 (คณิตศาสตร์) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
4.2 PAT 2 (วิทยาศาสตร์) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

กำหนดการ

กำหนดการสอบตรงรอบสอง
รับสมัครสอบ16 ธันวาคม 2556 - 26 มกราคม 2557
ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน30 มกราคม 2557
สอบข้อเขียน1 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
และสถานที่สอบสัมภาษณ์
19 กุมภาพันธ์ 2557
สอบสัมภาษณ์22 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา24 กุมภาพันธ์ 2557
รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา25 - 27 กุมภาพันธ์ 2557
ลงทะเบียน27 กุมภาพันธ์ 2557
ICT Preparatory Programมิถุนายน - กรกฎาคม 2557
เปิดภาคเรียนสิงหาคม 2557

สมัครออนไลน์ได้ที่ : http://admission.ict.mahidol.ac.th/online/

ที่มา : http://www.ict.mahidol.ac.th/thai/thaiadmission/index.html


ประกาศ!!!เลื่อนกำหนดการสอบข้อเขียน เภสัช ม.ศิลปากร 2557

UploadImage
ประกาศ!!!เลื่อนกำหนดการสอบข้อเขียน การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ (รับตรง)
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2557

UploadImage

ที่มา : http://www.pharm.su.ac.th/news