19 ธันวาคม 2556

โครงการ ทายาทเกษตรฯ มช. ปีการศึกษา 2558

UploadImage

โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร
ปีการศึกษา 2558
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รวมจำนวน  70 คน

คุณสมบัติ
- เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2556 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น ที่กำลังจะเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2557 จากโรงเรียน มัธยมศึกษาทั่วประเทศ โดยมีคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ทั้ง 4ภาคการศึกษารวมกัน ไม่ต่ากว่า 2.00
- มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ในชั้น ม. 4 และ ม. 5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00
- มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในชั้นม. 4 และ ม. 5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00
- เป็นผู้ที่มีบิดาหรือมารดามีอาชีพเป็นเกษตรกรเป็นอาชีพหลัก

กำหนดการ
รับสมัคร 1มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 28 มีนาคม 2557
สอบข้อเขียน 11 พฤษภาคม 2557
ประกาศผลสอบข้อเขียน 11 มิถุนายน 2557
สอบสัมภาษณ์ 11 มิถุนายน 2557
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ 14 กรกฎาคม 2557
ยืนยันการเข้าศึกษา ภายใน 4 สิงหาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 26 สิงหาคม 2557


ที่มา : http://www.agri.cmu.ac.th/news/detail.asp?id=49020527

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น