10 สิงหาคม 2554

เผยโฉม รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่


เผยโฉม รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 5 สิงหาคม พุทธศักราช 2554 แล้ว นั้นบัดนี้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบไปแล้ว
โดยในรัฐบาล นายกหญิง คนแรกของประเทศไทย ได้แต่ตั้งให้
นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุลดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นางบุญรื่น ศรีธเรศ ดำรงตำแหน่ง รมช.ศธ.
 และนายสุรพงษ์  อึ้งอัมพรวิไล ดำรงตำแหน่ง รมช.ศธ. ในฐานะคนในแวดวงการศึกษาเรามาทำความรู้จักกับนายวรวัจน์   เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และผู้ช่วยคนใหม่กันดูนะค่ะ

 UploadImage
นายวรวัจน์   เอื้ออภิญญกุล
ประวัติส่วนตัว     
เกิดวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2502  มีภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดแพร่

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท :  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (9 ส.ค.2554 - ปัจจุบัน)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (24 ก.ย.2551 - 19 ธ.ค.2551)
ประธานคณะอนุกรรมการธิการพิจารณางบประมาณด้านการฝึกอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์,
ค่าจ้างที่ปรึกษาการวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ของสภาผู้แทนราษฎร
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม
เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย


UploadImage                 UploadImage
นางบุญรื่น ศรีธเรศ ดำรงตำแหน่ง รมช.ศธ.      นายสุรพงษ์  อึ้งอัมพรวิไล ดำรงตำแหน่ง รมช.ศธ. 

เราคงต้องฝากความหวัง การศึกษาไทยไว้กับรัฐมนตรีคนใหม่ กับผู้ช่วยทั้งสอง และคงต้องติดตามความคืบหน้า นโยบายด้านการศึกษาจากรัฐบาลชุดนี้  กันต่อไป  ทิศทางอนาคตการศึกษาไทย จะเป็นอย่างไร ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย จะติดตามและนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องนะค่ะ
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น