17 มิถุนายน 2556

ปฏิทินรับตรง เรียนดี ม.สงขลานครินทร์ 2557

UploadImage
ปฏิทินการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา 2557


1. คณุสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย และกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ขณะทำการสมัคร
1.2 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ
1.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี

2. คณุสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร, คณะ/ สาขาวิชา ที่เปิดรับ,และจำนวนรับ
อยู่ระหว่างดำเนินการโปรดติดตามทาง http://www.entrance.psu.ac.th ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2556

3. ปฏิทินดำเนินการ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดตาม ทาง http://www.entrance.psu.ac.th ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2556)

UploadImage

ที่มา : http://www.entrance.psu.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น