UploadImage

ประกาศรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นผ่าน ASCOJA Recommendation (FY 2016) ประเภททุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร
-สมาชิก หรือบุตรของสมาชิก หรือหลานสายตรงของสมาชิก (ปู่ หรือย่า หรือตา หรือยาย เป็นสมาชิกของสมาคมฯ) หรือเป็นนักเรียนที่เรียนที่โรงเรียนสอนภาษาสมาคมฯ
-สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2559
-อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 21 ปี (ผู้สมัครต้องเกิดระหว่าง วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2537 และ 1 เมษายน 2542)
-ผลการเรียน (GPA) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ 3.80 ขึ้นไป (หรือ GPA 3.30 หากมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นสูงกว่าระดับ 2 หรือ N2 หรือ GPA 3.50 หากมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นสูงกว่าระดับ N4)
- ในระหว่างรับทุนการศึกษาต้องมีความสนใจและยินดีเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวญี่ปุ่นและนักศึกษาต่างชาติตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของ Asia Japan Alumni (ASJA) ในประเทศญี่ปุ่น
- เมื่อสำเร็จการศึกษายินดีมาช่วยงานสมาคมฯ (ตามที่ระบุไว้ในสัญญา) – ผู้สมัครสามารถขอดูเงื่อนไขสัญญาได้ก่อนที่จะรับใบสมัคร 

เอกสารประกอบการสมัครรับทุน
· ใบสมัคร (ติดต่อรับใบสมัครด้วยตนเองที่สมาคมฯ หรือดาวน์โหลดจากเวบไซต์ของสมาคมฯ) พร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
· ใบประมวลผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่
· หนังสือรับรองสถานภาพการศึกษาจากโรงเรียนซึ่งรับรองว่าผู้สมัครจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป หรือหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
· เอกสารรับรองระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นจากสถาบันการศึกษา หรือสถาบันด้านภาษาญี่ปุ่น เช่น เอกสารรับรองการสอบผ่านวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test) จาก Japan Foundation หรือ เอกสารรับรองการศึกษาภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น
 
กำหนดปิดรับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ทั้งหมดแก่สมาคมฯ ภายใน วันศุกร์ที่12 มิถุนายน 2558 (ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 17.00 น) หากส่งไปรษณีย์  ใบสมัครต้องมาถึงสมาคมฯ ภายในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 ไม่ยึดตามวันที่ลงทะเบียนไปรษณีย์
 
กำหนดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

— สอบข้อเขียนเป็นภาษาอังกฤษ ในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนสอนภาษาสมาคมฯ พหลโยธิน
— สอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2558 เวลา 10.30 น. ณ โรงเรียนสอนภาษาสมาคมฯพหลโยธิน
 
สถานที่ติดต่อขอรับใบสมัคร

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ 408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 เลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400    โทร. 02-357-1241-5 ต่อ 22 คุณชุดาพรรณ
 
หมายเหตุ : 1. สมาคมฯ หมายถึง สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. สมาชิก หมายถึง สมาชิกสามัญของสมาคมฯ
3. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด
4. การปฏิบัติตามร่างสัญญา ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญของการรับทุนฯ
 
5.  การคัดเลือกจะต้องพิจารณากฎหมายของประเทศญี่ปุ่นและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการรับของทุนรัฐบาลญี่ปุ่นร่วมด้วย


ดาวน์โหลดใบสมัคร
ดาวน์โหลดรายละเอียด